100 lá bài được sử dụng hàng đầu

1/Ash Blossom & Joyous Spring

2/Called by the Grave

3/Maxx "C"

4/Infinite Impermanence

5/Crossout Designator

6/Accesscode Talker

UR Rarity
Accesscode Talker
UR Rarity
Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

Số lượng được sử dụng: 2983 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.35%

7/Knightmare Unicorn

Số lượng được sử dụng: 2754 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.33%

8/Apollousa, Bow of the Goddess

9/I:P Masquerena

10/Baronne de Fleur

Số lượng được sử dụng: 2055 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.8%

11/Foolish Burial

Số lượng được sử dụng: 1930 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.27%
Các archetype sử dụng hàng đầu

12/Nibiru, the Primal Being

Số lượng được sử dụng: 1677 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.13%

13/Harpie's Feather Duster

14/Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder

Số lượng được sử dụng: 1571 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.32%

15/Terraforming

Số lượng được sử dụng: 1518 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 91.1%
Các archetype sử dụng hàng đầu

16/Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying

Số lượng được sử dụng: 1294 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.75%

17/Pot of Desires

18/Adamancipator Risen - Dragite

UR Rarity
Adamancipator Risen - Dragite
UR Rarity
Adamancipator Risen - Dragite
Adamancipator Risen - Dragite

Adamancipator Risen - Dragite

8

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Rock

 • Archetype:
 • Adamancipator

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2200

Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lật và xem 5 lá bài hàng đầu trong Deck của mình và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể trả lại các lá bài mà đối thủ điều khiển lên tay, tùy theo số lượng quái thú Đá lật và xem được, đồng thời đặt các lá bài đã được lật và xem trên cuối Deck của bạn theo thứ tự bất kỳ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng, trong khi quái thú NƯỚC đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Adamancipator Risen - Dragite" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your Main Phase: You can excavate the top 5 cards of your Deck, and if you do, you can return cards your opponent controls to the hand, up to the number of excavated Rock monsters, also place the excavated cards on the bottom of your Deck in any order. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect, while a WATER monster is in your GY (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Adamancipator Risen - Dragite" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 1270 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.08%

19/Knightmare Phoenix

20/Underworld Goddess of the Closed World

Số lượng được sử dụng: 1198 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.06%

21/Effect Veiler

22/Branded Fusion

23/Albion the Branded Dragon

Số lượng được sử dụng: 1175 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.41%

24/Fallen of Albaz

25/Mirrorjade the Iceblade Dragon

Số lượng được sử dụng: 1173 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.48%

26/Predaplant Dragostapelia

27/Polymerization

28/Lubellion the Searing Dragon

UR Rarity
Lubellion the Searing Dragon
UR Rarity
Lubellion the Searing Dragon
Lubellion the Searing Dragon

Lubellion the Searing Dragon

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Albaz Dragon

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú DARK + "Fallen of Albaz"
Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó vào Deck, từ giữa các lá bài của bạn trên sân, trong Mộ của bạn và / hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field, in your GY, and/or your face-up banished cards, but for the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 1149 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 77.7%

29/Super Polymerization

30/Guardian Chimera

UR Rarity
Guardian Chimera
UR Rarity
Guardian Chimera
Guardian Chimera

Guardian Chimera

9

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Guardian

 • ATK:
 • 3300

 • DEF:
 • 3300

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú với những cái tên khác nhau
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các quân bài bằng với số quân bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các quân bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số quân bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


Số lượng được sử dụng: 1136 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 79.42%

31/Incredible Ecclesia, the Virtuous

Số lượng được sử dụng: 1112 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 73.89%

32/Tenyi Spirit - Shthana

Số lượng được sử dụng: 1095 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.46%
Các archetype sử dụng hàng đầu

33/Yazi, Evil of the Yang Zing

Số lượng được sử dụng: 1085 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 94.17%
Các archetype sử dụng hàng đầu

34/Starving Venom Fusion Dragon

Số lượng được sử dụng: 1082 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 79.48%
Các archetype sử dụng hàng đầu

35/Branded Opening

Số lượng được sử dụng: 1081 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.08%
Các archetype sử dụng hàng đầu

36/Pot of Prosperity

Số lượng được sử dụng: 1081 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.87%

37/Baxia, Brightness of the Yang Zing

Số lượng được sử dụng: 1080 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.5%
Các archetype sử dụng hàng đầu

38/Swordsoul Blackout

39/Chaofeng, Phantom of the Yang Zing

UR Rarity
Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
UR Rarity
Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
Chaofeng, Phantom of the Yang Zing

Chaofeng, Phantom of the Yang Zing

9

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2200

Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
Khi lá bài được Triệu hồi Synchro này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có cùng Thuộc tính ban đầu với (các) "Yang Zing" được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này. Khi lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Tuner từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, khi (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ, có Thuộc tính gốc khớp với Thuộc tính ban đầu mà 1 trong số chúng bị phá huỷ quái thú có trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters While this Synchro Summoned card is on the field, your opponent cannot activate effects of monsters with the same original Attribute(s) as the "Yang Zing" monster(s) used for the Synchro Summon of this card. When this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can add 1 Tuner monster from your Deck to your hand. Once per turn, when a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Wyrm-Type monster from your Deck, in Defense Position, whose original Attribute matches the original Attribute that 1 of those destroyed monsters had on the field.


Số lượng được sử dụng: 1077 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 85.88%
Các archetype sử dụng hàng đầu

40/Aluber the Jester of Despia

SR Rarity
Aluber the Jester of Despia
SR Rarity
Aluber the Jester of Despia
Aluber the Jester of Despia

Aluber the Jester of Despia

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Despia

Số lượng được sử dụng: 1077 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.09%

41/Draco Berserker of the Tenyi

42/Swordsoul of Taia

Số lượng được sử dụng: 1076 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 93.4%
Các archetype sử dụng hàng đầu

43/Monk of the Tenyi

Số lượng được sử dụng: 1076 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.01%
Các archetype sử dụng hàng đầu

44/Tenyi Spirit - Vishuda

45/Swordsoul Grandmaster - Chixiao

46/Swordsoul of Mo Ye

Số lượng được sử dụng: 1071 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 98.05%
Các archetype sử dụng hàng đầu

47/Swordsoul Strategist Longyuan

Số lượng được sử dụng: 1071 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 97.98%
Các archetype sử dụng hàng đầu

48/Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan

Số lượng được sử dụng: 1071 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 97.15%
Các archetype sử dụng hàng đầu

49/Swordsoul Emergence

50/Shaman of the Tenyi

Số lượng được sử dụng: 1071 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.87%
Các archetype sử dụng hàng đầu

51/Archnemeses Protos

Số lượng được sử dụng: 1071 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.45%
Các archetype sử dụng hàng đầu

52/Tenyi Spirit - Ashuna

53/Heavenly Dragon Circle

54/Tenyi Spirit - Adhara

55/Branded in Red

56/Masquerade the Blazing Dragon

Số lượng được sử dụng: 1029 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 68.44%

57/Despian Tragedy

58/Frightfur Patchwork

59/Edge Imp Chain

60/Ad Libitum of Despia

Số lượng được sử dụng: 994 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.44%

61/Despian Quaeritis

Số lượng được sử dụng: 975 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.49%

62/Branded Banishment

63/Forbidden Droplet

Số lượng được sử dụng: 875 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.75%
Các archetype sử dụng hàng đầu

64/Pot of Duality