Thông tin tổng quan của Rescue-ACE

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
DARK 7
Diabellstar the Black Witch
Mụ phù thủy đen Diabellstar
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

SR Rarity
Rescue-ACE Air Lifter
SR Rarity
Rescue-ACE Air Lifter
SR Rarity
Rescue-ACE Air Lifter
FIRE 4
Rescue-ACE Air Lifter
Lính cứu hỏa tinh nhuệ nhấc khí
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Air Lifter". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Air Lifter" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Rescue-ACE" Spell from your Deck to your hand. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your hand, except "Rescue-ACE Air Lifter". You can only use each effect of "Rescue-ACE Air Lifter" once per turn.

N Rarity
Rescue-ACE Fire Engine
N Rarity
Rescue-ACE Fire Engine
N Rarity
Rescue-ACE Fire Engine
FIRE 7
Rescue-ACE Fire Engine
Tàu cứu hỏa tinh nhuệ động cơ lửa
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Rescue-ACE" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt lên sân của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Fire Engine" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Fire Engine" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Rescue-ACE" monster(s) is Normal or Special Summoned to your field, except "Rescue-ACE Fire Engine" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Rescue-ACE" monster from your hand, Deck, or GY. You can only use each effect of "Rescue-ACE Fire Engine" once per turn.

UR Rarity
Rescue-ACE Hydrant
UR Rarity
Rescue-ACE Hydrant
UR Rarity
Rescue-ACE Hydrant
FIRE 1
Rescue-ACE Hydrant
Trụ cứu hỏa tinh nhuệ
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" không phải "Rescue-ACE Hydrant", quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu lá bài này để tấn công, đối thủ cũng không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rescue-ACE Hydrant" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời, hoặc Bài Bẫy, đã được Úp bởi hiệu ứng của lá bài "Rescue-ACE" của bạn, ở lượt nó được Úp. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Rescue-ACE Hydrant".


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control a "Rescue-ACE" monster other than "Rescue-ACE Hydrant", your opponent's monsters cannot target this card for attacks, also your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Rescue-ACE Hydrant" once per turn. You can activate a Quick-Play Spell, or Trap Card, that was Set by the effect of your "Rescue-ACE" card, the turn it was Set. During your Main Phase: You can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand, except "Rescue-ACE Hydrant".

SR Rarity
Rescue-ACE Impulse
SR Rarity
Rescue-ACE Impulse
SR Rarity
Rescue-ACE Impulse
FIRE 3
Rescue-ACE Impulse
Lính cứu hỏa tinh nhuệ xung kích
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể chọn quái thú Hiệu ứng 1 mà đối thủ điều khiển có CÔNG trên cùng (lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau), và cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú đó trên sân ở lượt này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" Máy móc từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Impulse" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can choose the 1 Effect Monster your opponent controls with the highest ATK (your choice, if tied), and neither player can activate that monster's effects on the field this turn. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; Special Summon 1 Machine "Rescue-ACE" monster from your Deck. You can only use each effect of "Rescue-ACE Impulse" once per turn.

UR Rarity
Rescue-ACE Preventer
UR Rarity
Rescue-ACE Preventer
UR Rarity
Rescue-ACE Preventer
FIRE 8
Rescue-ACE Preventer
Máy cứu hỏa tinh nhuệ ngăn ngừa
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" khác (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ úp. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 8; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Preventer" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 "Rescue-ACE" card from your GY; Special Summon this card from your hand. If you control another "Rescue-ACE" monster (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Rescue-ACE" monsters, except a Level 8 monster; Special Summon it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Preventer" once per turn.

UR Rarity
Rescue-ACE Turbulence
UR Rarity
Rescue-ACE Turbulence
UR Rarity
Rescue-ACE Turbulence
FIRE 9
Rescue-ACE Turbulence
Máy cứu hỏa tinh nhuệ nhiễu loạn
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Úp tối đa 4 Phép chơi Nhanh / Bẫy Thường "Rescue-ACE" , với các tên khác nhau, trực tiếp từ Deck của bạn. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời khỏi sân bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Turbulence" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 2 "Rescue-ACE" cards from your GY; Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can Set up to 4 "Rescue-ACE" Quick-Play Spells / Normal Traps, with different names, directly from your Deck. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Turbulence" once per turn.

 Rarity
Snake-Eyes Poplar
 Rarity
Snake-Eyes Poplar
 Rarity
Snake-Eyes Poplar
FIRE 1
Snake-Eyes Poplar
Mắt rắn Bạch Dương
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm lên tay bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Snake-Eye" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA trong Mộ của bạn; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Poplar" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added to your hand, except by drawing it: You can Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Snake-Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 FIRE monster in your GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only use each effect of "Snake-Eyes Poplar" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

R Rarity
ALERT!
R Rarity
ALERT!
R Rarity
ALERT!
Spell Quick
ALERT!
CẢNH BÁO!

  Hiệu ứng (VN):

  (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
  Thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Mộ của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "ALERT!" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Add 1 "Rescue-ACE" monster from your GY to your hand, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "ALERT!" per turn.

  UR Rarity
  Bonfire
  UR Rarity
  Bonfire
  UR Rarity
  Bonfire
  Spell Normal
  Bonfire
  Thắp lửa

   Hiệu ứng (VN):

   Thêm 1 quái thú Pyro Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bonfire" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Add 1 Level 4 or lower Pyro monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Bonfire" per turn.

   UR Rarity
   Called by the Grave
   UR Rarity
   Called by the Grave
   UR Rarity
   Called by the Grave
   Spell Quick
   Called by the Grave
   Ngôi mộ gọi tên

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.    Phân loại:

    UR Rarity
    EMERGENCY!
    UR Rarity
    EMERGENCY!
    UR Rarity
    EMERGENCY!
    Spell Quick
    EMERGENCY!
    KHẨN CẤP!

     Hiệu ứng (VN):

     (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
     Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn trong Thế Thủ, sau đó Hiến tế 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay hoặc sân của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn; Úp nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "EMERGENCY!" mỗi một lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck in Defense Position, then Tribute 1 "Rescue-ACE" monster from your hand or field. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 "Rescue-ACE" Trap in your GY; Set it. You can only use each effect of "EMERGENCY!" once per turn.

     UR Rarity
     Original Sinful Spoils - Snake-Eye
     UR Rarity
     Original Sinful Spoils - Snake-Eye
     UR Rarity
     Original Sinful Spoils - Snake-Eye
     Spell Normal
     Original Sinful Spoils - Snake-Eye
     Ngọc mang tội gốc - Mắt rắn

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Snake-Eye" hoặc "Diabellstar" trong Mộ của bạn; thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó đặt quái thú được chọn làm mục tiêu xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send 1 other face-up card you control to the GY; Special Summon 1 Level 1 FIRE monster from your hand or Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Snake-Eye" or "Diabellstar" monster in your GY; add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand, then place the targeted monster on the bottom of the Deck. You can only use 1 "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" effect per turn, and only once that turn.

      UR Rarity
      Reinforcement of the Army
      UR Rarity
      Reinforcement of the Army
      UR Rarity
      Reinforcement of the Army
      Spell Normal
      Reinforcement of the Army
      Quân tiếp viện

       Hiệu ứng (VN):

       Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

       N Rarity
       Rescue-ACE HQ
       N Rarity
       Rescue-ACE HQ
       N Rarity
       Rescue-ACE HQ
       Spell Field
       Rescue-ACE HQ
       Trụ sở cứu hỏa tinh nhuệ

        Hiệu ứng (VN):

        Trong khi đối thủ điều khiển một quái thú, tất cả quái thú "Rescue-ACE" bạn điều khiển tăng 500 CÔNG/THỦ. Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Rescue-ACE" , ngoài việc Triệu hồi Thường/Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 4 lá bài "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ và/hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        While your opponent controls a monster, all "Rescue-ACE" monsters you control gain 500 ATK/DEF. During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Rescue-ACE" monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) Once per turn: You can target 4 of your "Rescue-ACE" cards that are banished and/or in your GY; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.

        R Rarity
        RESCUE!
        R Rarity
        RESCUE!
        R Rarity
        RESCUE!
        Spell Quick
        RESCUE!
        GIẢI CỨU!

         Hiệu ứng (VN):

         (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
         Chọn mục tiêu 1 quái thú "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "RESCUE!" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Target 1 "Rescue-ACE" monster in your GY, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can target 1 monster in your opponent's GY instead; Special Summon it to your field. You can only activate 1 "RESCUE!" per turn.

         UR Rarity
         WANTED: Seeker of Sinful Spoils
         UR Rarity
         WANTED: Seeker of Sinful Spoils
         UR Rarity
         WANTED: Seeker of Sinful Spoils
         Spell Quick
         WANTED: Seeker of Sinful Spoils
         Truy nã kẻ săn ngọc mang tội

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 quái thú "Diabellstar" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy "Sinful Spoils" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; đặt nó ở cuối Deck, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 "Diabellstar" monster from your Deck or GY to your hand. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 of your "Sinful Spoils" Spells/Traps that is banished or in your GY, except "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; place it on the bottom of the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" once per turn.

          R Rarity
          CONTAIN!
          R Rarity
          CONTAIN!
          R Rarity
          CONTAIN!
          Trap Normal
          CONTAIN!
          NGĂN NGỪA!

           Hiệu ứng (VN):

           (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
           Nếu bạn điều khiển một quái thú "Rescue-ACE" : Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; lượt này, quái thú Hiệu ứng đó không thể tấn công, đồng thời hiệu ứng của nó cũng bị vô hiệu hoá. Nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant" đang được thực thi của hiệu ứng này, quái thú đó cũng không thể được dùng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link ở lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) If you control a "Rescue-ACE" monster: Target 1 Effect Monster your opponent controls; this turn, that Effect Monster cannot attack, also its effects are negated. If you control "Rescue-ACE Hydrant" at resolution of this effect, that monster also cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon this turn.

           R Rarity
           EXTINGUISH!
           R Rarity
           EXTINGUISH!
           R Rarity
           EXTINGUISH!
           Trap Normal
           EXTINGUISH!
           DẬP LỬA!

            Hiệu ứng (VN):

            (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
            Nếu bạn điều khiển một quái thú "Rescue-ACE" : Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn hiện đang điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú bị phá huỷ đó, hoặc của các quái thú có cùng tên gốc của nó, ở lượt này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) If you control a "Rescue-ACE" monster: Target 1 Effect Monster your opponent controls; destroy it, then, if you currently control "Rescue-ACE Hydrant", your opponent cannot activate the effects of that destroyed monster, or of monsters with its same original name, this turn.

            UR Rarity
            Infinite Impermanence
            UR Rarity
            Infinite Impermanence
            UR Rarity
            Infinite Impermanence
            Trap Normal
            Infinite Impermanence
            Vô thường vĩnh viễn

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.             Phân loại:

             Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

             UR Rarity
             Accesscode Talker
             UR Rarity
             Accesscode Talker
             UR Rarity
             Accesscode Talker
             DARK
             Accesscode Talker
             Người xử mã truy cập
             • ATK:

             • 2300

             • LINK-4

             Mũi tên Link:

             Trên

             Trái

             Dưới

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2+ quái thú Hiệu ứng
             Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".             Phân loại:

             UR Rarity
             Apollousa, Bow of the Goddess
             UR Rarity
             Apollousa, Bow of the Goddess
             UR Rarity
             Apollousa, Bow of the Goddess
             WIND
             Apollousa, Bow of the Goddess
             Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
             • ATK:

             • 0

             • LINK-4

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới

             Dưới-Phải

             Trên


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
             Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.

             SR Rarity
             Dharc the Dark Charmer, Gloomy
             SR Rarity
             Dharc the Dark Charmer, Gloomy
             SR Rarity
             Dharc the Dark Charmer, Gloomy
             DARK
             Dharc the Dark Charmer, Gloomy
             Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
             • ATK:

             • 1850

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
             (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
             Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.

             SR Rarity
             Hiita the Fire Charmer, Ablaze
             SR Rarity
             Hiita the Fire Charmer, Ablaze
             SR Rarity
             Hiita the Fire Charmer, Ablaze
             FIRE
             Hiita the Fire Charmer, Ablaze
             Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
             • ATK:

             • 1850

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
             (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
             Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.

             UR Rarity
             I:P Masquerena
             UR Rarity
             I:P Masquerena
             UR Rarity
             I:P Masquerena
             DARK
             I:P Masquerena
             I:P Masquerena
             • ATK:

             • 800

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú không Link
             Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.

             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             FIRE
             Knightmare Phoenix
             Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 1900

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trên

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

             UR Rarity
             Linkuriboh
             UR Rarity
             Linkuriboh
             UR Rarity
             Linkuriboh
             DARK
             Linkuriboh
             Kuriboh liên kết
             • ATK:

             • 300

             • LINK-1

             Mũi tên Link:

             Dưới


             Hiệu ứng (VN):

             1 quái thú Cấp 1
             Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

             UR Rarity
             Promethean Princess, Bestower of Flames
             UR Rarity
             Promethean Princess, Bestower of Flames
             UR Rarity
             Promethean Princess, Bestower of Flames
             FIRE
             Promethean Princess, Bestower of Flames
             Công chúa ban tặng lửa mắc tội
             • ATK:

             • 2700

             • LINK-3

             Mũi tên Link:

             Trái

             Dưới

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2+ quái thú Hiệu ứng
             Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú HỎA. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Promethean Princess, Bestower of Flames" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA từ Mộ của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ Effect Monsters You cannot Special Summon monsters, except FIRE monsters. You can only use each of the following effects of "Promethean Princess, Bestower of Flames" once per turn. During your Main Phase: You can Special Summon 1 FIRE monster from your GY. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 FIRE monster you control and 1 monster your opponent controls; destroy them, and if you do, Special Summon this card.

             UR Rarity
             S:P Little Knight
             UR Rarity
             S:P Little Knight
             UR Rarity
             S:P Little Knight
             DARK
             S:P Little Knight
             Chiến sĩ đêm nhí S:P
             • ATK:

             • 1600

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trái

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Hiệu ứng
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

             UR Rarity
             Salamangreat Raging Phoenix
             UR Rarity
             Salamangreat Raging Phoenix
             UR Rarity
             Salamangreat Raging Phoenix
             FIRE
             Salamangreat Raging Phoenix
             Thú lửa chuyển sinh phượng hoàng phẫn nộ
             • ATK:

             • 2800

             • LINK-4

             Mũi tên Link:

             Trên

             Dưới-Trái

             Dưới

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2+ quái thú có hiệu ứng LỬA
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Raging Phoenix" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú HỎA ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng CÔNG bằng với CÔNG của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Raging Phoenix" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned using "Salamangreat Raging Phoenix" as material: You can add 1 "Salamangreat" card from your Deck to your hand. If a face-up FIRE monster(s) you control is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can target 1 of those monsters; Special Summon this card, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Raging Phoenix" once per turn.

             UR Rarity
             Salamangreat Sunlight Wolf
             UR Rarity
             Salamangreat Sunlight Wolf
             UR Rarity
             Salamangreat Sunlight Wolf
             FIRE
             Salamangreat Sunlight Wolf
             Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
             • ATK:

             • 1800

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trên

             Dưới


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Hiệu ứng LỬA
             Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.

             UR Rarity
             Underworld Goddess of the Closed World
             UR Rarity
             Underworld Goddess of the Closed World
             UR Rarity
             Underworld Goddess of the Closed World
             LIGHT
             Underworld Goddess of the Closed World
             Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
             • ATK:

             • 3000

             • LINK-5

             Mũi tên Link:

             Dưới

             Dưới-Phải

             Phải

             Trên-Phải

             Trên


             Hiệu ứng (VN):

             4+ quái thú Hiệu ứng
             Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.

             UR Rarity
             Worldsea Dragon Zealantis
             UR Rarity
             Worldsea Dragon Zealantis
             UR Rarity
             Worldsea Dragon Zealantis
             WATER
             Worldsea Dragon Zealantis
             Rồng thế giới biển Zealantis
             • ATK:

             • 2500

             • LINK-4

             Mũi tên Link:

             Trái

             Dưới

             Phải

             Trên


             Hiệu ứng (VN):

             1+ quái thú Hiệu ứng
             Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Worldsea Dragon Zealantis". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Worldsea Dragon Zealantis" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú trên sân, sau đó Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này nhất có thể, đến ô của chủ sở hữu của chúng, ngửa hoặc trong Tư thế phòng thủ úp mặt. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy các lá bài trên sân với số lượng quái thú co-linked trên sân.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1+ Effect Monsters You can only control 1 "Worldsea Dragon Zealantis". You can only use each of the following effects of "Worldsea Dragon Zealantis" once per turn. During your Main Phase: You can banish all monsters on the field, then Special Summon as many monsters as possible that were banished by this effect, to their owners' fields, face-up, or in face-down Defense Position. During the Battle Phase (Quick Effect): You can destroy cards on the field up to the number of co-linked monsters on the field.

             Cần 41 UR

             UR Rarity
             Diabellstar the Black Witch3 card
             UR Rarity
             Maxx "C"3 card
             UR Rarity
             Rescue-ACE Hydrant2 card
             UR Rarity
             Rescue-ACE Preventer2 card
             UR Rarity
             Rescue-ACE Turbulence2 card
              Rarity
             Snake-Eyes Poplar1 card
             UR Rarity
             Apollousa, Bow of the Goddess1 card
             UR Rarity
             Decode Talker Heatsoul1 card
             UR Rarity
             I:P Masquerena1 card
             UR Rarity
             Linkuriboh1 card
             UR Rarity
             Promethean Princess, Bestower of Flames1 card
             UR Rarity
             Relinquished Anima1 card
             UR Rarity
             S:P Little Knight2 card
             UR Rarity
             Salamangreat Raging Phoenix1 card
             UR Rarity
             Spright Elf1 card
             UR Rarity
             Worldsea Dragon Zealantis1 card
             UR Rarity
             Ash Blossom & Joyous Spring3 card
             UR Rarity
             Bonfire3 card
             UR Rarity
             Called by the Grave2 card
             UR Rarity
             EMERGENCY!3 card
             UR Rarity
             Original Sinful Spoils - Snake-Eye1 card
             UR Rarity
             Reinforcement of the Army1 card
             UR Rarity
             WANTED: Seeker of Sinful Spoils1 card
             UR Rarity
             Infinite Impermanence3 card

             Main: 41 Extra: 15

             UR Rarity
             3 cardDiabellstar the Black Witch
             UR Rarity
             3 cardDiabellstar the Black Witch
             Diabellstar the Black Witch
             DARK 7
             Diabellstar the Black Witch
             Mụ phù thủy đen Diabellstar
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.


             UR Rarity
             3 cardMaxx "C"
             UR Rarity
             3 cardMaxx "C"
             Maxx "C"
             EARTH 2
             Maxx "C"
             “G” sinh sản
             • ATK:

             • 500

             • DEF:

             • 200


             Hiệu ứng (VN):

             Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
             Phân loại:

             SR Rarity
             3 cardRescue-ACE Air Lifter
             SR Rarity
             3 cardRescue-ACE Air Lifter
             Rescue-ACE Air Lifter
             FIRE 4
             Rescue-ACE Air Lifter
             Lính cứu hỏa tinh nhuệ nhấc khí
             • ATK:

             • 1700

             • DEF:

             • 1700


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay của bạn, ngoại trừ "Rescue-ACE Air Lifter". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Air Lifter" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Rescue-ACE" Spell from your Deck to your hand. When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your hand, except "Rescue-ACE Air Lifter". You can only use each effect of "Rescue-ACE Air Lifter" once per turn.


             UR Rarity
             2 cardRescue-ACE Hydrant
             UR Rarity
             2 cardRescue-ACE Hydrant
             Rescue-ACE Hydrant
             FIRE 1
             Rescue-ACE Hydrant
             Trụ cứu hỏa tinh nhuệ
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Trong khi bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" không phải "Rescue-ACE Hydrant", quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu lá bài này để tấn công, đối thủ cũng không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rescue-ACE Hydrant" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời, hoặc Bài Bẫy, đã được Úp bởi hiệu ứng của lá bài "Rescue-ACE" của bạn, ở lượt nó được Úp. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Rescue-ACE Hydrant".


             Hiệu ứng gốc (EN):

             While you control a "Rescue-ACE" monster other than "Rescue-ACE Hydrant", your opponent's monsters cannot target this card for attacks, also your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Rescue-ACE Hydrant" once per turn. You can activate a Quick-Play Spell, or Trap Card, that was Set by the effect of your "Rescue-ACE" card, the turn it was Set. During your Main Phase: You can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand, except "Rescue-ACE Hydrant".


             UR Rarity
             2 cardRescue-ACE Preventer
             UR Rarity
             2 cardRescue-ACE Preventer
             Rescue-ACE Preventer
             FIRE 8
             Rescue-ACE Preventer
             Máy cứu hỏa tinh nhuệ ngăn ngừa
             • ATK:

             • 2800

             • DEF:

             • 2800


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Rescue-ACE" khác (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ úp. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 8; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Preventer" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can banish 1 "Rescue-ACE" card from your GY; Special Summon this card from your hand. If you control another "Rescue-ACE" monster (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Rescue-ACE" monsters, except a Level 8 monster; Special Summon it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Preventer" once per turn.


             UR Rarity
             2 cardRescue-ACE Turbulence
             UR Rarity
             2 cardRescue-ACE Turbulence
             Rescue-ACE Turbulence
             FIRE 9
             Rescue-ACE Turbulence
             Máy cứu hỏa tinh nhuệ nhiễu loạn
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 3000


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài "Rescue-ACE" khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Úp tối đa 4 Phép chơi Nhanh / Bẫy Thường "Rescue-ACE" , với các tên khác nhau, trực tiếp từ Deck của bạn. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời khỏi sân bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rescue-ACE Turbulence" một lần trong mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can banish 2 "Rescue-ACE" cards from your GY; Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can Set up to 4 "Rescue-ACE" Quick-Play Spells / Normal Traps, with different names, directly from your Deck. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use each effect of "Rescue-ACE Turbulence" once per turn.


              Rarity
             1 cardSnake-Eyes Poplar
              Rarity
             1 cardSnake-Eyes Poplar
             Snake-Eyes Poplar
             FIRE 1
             Snake-Eyes Poplar
             Mắt rắn Bạch Dương
             • ATK:

             • 700

             • DEF:

             • 200


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài này được thêm lên tay bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Snake-Eye" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA trong Mộ của bạn; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Poplar" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this card is added to your hand, except by drawing it: You can Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Snake-Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 FIRE monster in your GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only use each effect of "Snake-Eyes Poplar" once per turn.


             UR Rarity
             3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
             UR Rarity
             3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
             Ash Blossom & Joyous Spring
             FIRE 3
             Ash Blossom & Joyous Spring
             Tro hoa xuân hạnh phúc
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
             ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
             ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
             ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
             Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
             Phân loại:

             R Rarity
             1 cardALERT!
             R Rarity
             1 cardALERT!
             ALERT!
             Spell Quick
             ALERT!
             CẢNH BÁO!

              Hiệu ứng (VN):

              (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
              Thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Mộ của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể thêm 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn lên tay thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "ALERT!" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Add 1 "Rescue-ACE" monster from your GY to your hand, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can add 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "ALERT!" per turn.


              UR Rarity
              3 cardBonfire
              UR Rarity
              3 cardBonfire
              Bonfire
              Spell Normal
              Bonfire
              Thắp lửa

               Hiệu ứng (VN):

               Thêm 1 quái thú Pyro Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bonfire" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Add 1 Level 4 or lower Pyro monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Bonfire" per turn.


               UR Rarity
               2 cardCalled by the Grave
               UR Rarity
               2 cardCalled by the Grave
               Called by the Grave
               Spell Quick
               Called by the Grave
               Ngôi mộ gọi tên

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
                Phân loại:

                UR Rarity
                3 cardEMERGENCY!
                UR Rarity
                3 cardEMERGENCY!
                EMERGENCY!
                Spell Quick
                EMERGENCY!
                KHẨN CẤP!

                 Hiệu ứng (VN):

                 (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                 Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rescue-ACE" từ Deck của bạn trong Thế Thủ, sau đó Hiến tế 1 quái thú "Rescue-ACE" từ tay hoặc sân của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn; Úp nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "EMERGENCY!" mỗi một lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Special Summon 1 "Rescue-ACE" monster from your Deck in Defense Position, then Tribute 1 "Rescue-ACE" monster from your hand or field. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 "Rescue-ACE" Trap in your GY; Set it. You can only use each effect of "EMERGENCY!" once per turn.


                 UR Rarity
                 1 cardOriginal Sinful Spoils - Snake-Eye
                 UR Rarity
                 1 cardOriginal Sinful Spoils - Snake-Eye
                 Original Sinful Spoils - Snake-Eye
                 Spell Normal
                 Original Sinful Spoils - Snake-Eye
                 Ngọc mang tội gốc - Mắt rắn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Gửi 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Snake-Eye" hoặc "Diabellstar" trong Mộ của bạn; thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó đặt quái thú được chọn làm mục tiêu xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Send 1 other face-up card you control to the GY; Special Summon 1 Level 1 FIRE monster from your hand or Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Snake-Eye" or "Diabellstar" monster in your GY; add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand, then place the targeted monster on the bottom of the Deck. You can only use 1 "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" effect per turn, and only once that turn.


                  UR Rarity
                  1 cardReinforcement of the Army
                  UR Rarity
                  1 cardReinforcement of the Army
                  Reinforcement of the Army
                  Spell Normal
                  Reinforcement of the Army
                  Quân tiếp viện

                   Hiệu ứng (VN):

                   Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


                   N Rarity
                   1 cardRescue-ACE HQ
                   N Rarity
                   1 cardRescue-ACE HQ
                   Rescue-ACE HQ
                   Spell Field
                   Rescue-ACE HQ
                   Trụ sở cứu hỏa tinh nhuệ

                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong khi đối thủ điều khiển một quái thú, tất cả quái thú "Rescue-ACE" bạn điều khiển tăng 500 CÔNG/THỦ. Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Rescue-ACE" , ngoài việc Triệu hồi Thường/Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 4 lá bài "Rescue-ACE" đã bị loại bỏ và/hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá bài.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    While your opponent controls a monster, all "Rescue-ACE" monsters you control gain 500 ATK/DEF. During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Rescue-ACE" monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) Once per turn: You can target 4 of your "Rescue-ACE" cards that are banished and/or in your GY; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.


                    R Rarity
                    1 cardRESCUE!
                    R Rarity
                    1 cardRESCUE!
                    RESCUE!
                    Spell Quick
                    RESCUE!
                    GIẢI CỨU!

                     Hiệu ứng (VN):

                     (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                     Chọn mục tiêu 1 quái thú "Rescue-ACE" trong Mộ của bạn, hoặc nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó lên sân của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "RESCUE!" mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) Target 1 "Rescue-ACE" monster in your GY, or if you control "Rescue-ACE Hydrant", you can target 1 monster in your opponent's GY instead; Special Summon it to your field. You can only activate 1 "RESCUE!" per turn.


                     UR Rarity
                     1 cardWANTED: Seeker of Sinful Spoils
                     UR Rarity
                     1 cardWANTED: Seeker of Sinful Spoils
                     WANTED: Seeker of Sinful Spoils
                     Spell Quick
                     WANTED: Seeker of Sinful Spoils
                     Truy nã kẻ săn ngọc mang tội

                      Hiệu ứng (VN):

                      Thêm 1 quái thú "Diabellstar" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy "Sinful Spoils" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; đặt nó ở cuối Deck, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" một lần trong lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Add 1 "Diabellstar" monster from your Deck or GY to your hand. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 of your "Sinful Spoils" Spells/Traps that is banished or in your GY, except "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; place it on the bottom of the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" once per turn.


                      R Rarity
                      1 cardCONTAIN!
                      R Rarity
                      1 cardCONTAIN!
                      CONTAIN!
                      Trap Normal
                      CONTAIN!
                      NGĂN NGỪA!

                       Hiệu ứng (VN):

                       (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                       Nếu bạn điều khiển một quái thú "Rescue-ACE" : Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; lượt này, quái thú Hiệu ứng đó không thể tấn công, đồng thời hiệu ứng của nó cũng bị vô hiệu hoá. Nếu bạn điều khiển "Rescue-ACE Hydrant" đang được thực thi của hiệu ứng này, quái thú đó cũng không thể được dùng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link ở lượt này.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) If you control a "Rescue-ACE" monster: Target 1 Effect Monster your opponent controls; this turn, that Effect Monster cannot attack, also its effects are negated. If you control "Rescue-ACE Hydrant" at resolution of this effect, that monster also cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon this turn.


                       SR Rarity
                       3 cardEvenly Matched
                       SR Rarity
                       3 cardEvenly Matched
                       Evenly Matched
                       Trap Normal
                       Evenly Matched
                       Kết quả thắng bại

                        Hiệu ứng (VN):

                        Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                        Phân loại:

                        R Rarity
                        1 cardEXTINGUISH!
                        R Rarity
                        1 cardEXTINGUISH!
                        EXTINGUISH!
                        Trap Normal
                        EXTINGUISH!
                        DẬP LỬA!

                         Hiệu ứng (VN):

                         (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Rescue-ACE" .)
                         Nếu bạn điều khiển một quái thú "Rescue-ACE" : Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn hiện đang điều khiển "Rescue-ACE Hydrant", đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú bị phá huỷ đó, hoặc của các quái thú có cùng tên gốc của nó, ở lượt này.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         (This card is always treated as a "Rescue-ACE" card.) If you control a "Rescue-ACE" monster: Target 1 Effect Monster your opponent controls; destroy it, then, if you currently control "Rescue-ACE Hydrant", your opponent cannot activate the effects of that destroyed monster, or of monsters with its same original name, this turn.


                         UR Rarity
                         3 cardInfinite Impermanence
                         UR Rarity
                         3 cardInfinite Impermanence
                         Infinite Impermanence
                         Trap Normal
                         Infinite Impermanence
                         Vô thường vĩnh viễn

                          Hiệu ứng (VN):

                          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                          Phân loại:

                          SR Rarity
                          1 cardAmphibious Swarmship Amblowhale
                          SR Rarity
                          1 cardAmphibious Swarmship Amblowhale
                          Amphibious Swarmship Amblowhale
                          FIRE
                          Amphibious Swarmship Amblowhale
                          Tàu lặn theo bầy Amblowhale
                          • ATK:

                          • 2600

                          • LINK-4

                          Mũi tên Link:

                          Trái

                          Dưới

                          Dưới-Phải

                          Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2+ quái thú Hiệu ứng
                          Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Link trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Amphibious Swarmship Amblowhale" một lần mỗi lượt.
                          ● Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.
                          ● Nếu (các) quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trên sân bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; phá hủy 1 lá bài trên sân.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2+ Effect Monsters Gains 200 ATK for each Link Monster in the GYs. You can only use each of the following effects of "Amphibious Swarmship Amblowhale" once per turn. ● If this card is destroyed: You can target 1 Link-3 or lower monster in either GY; Special Summon it. ● If a Link-3 or lower monster(s) on the field is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can banish this card from your GY; destroy 1 card on the field.


                          UR Rarity
                          1 cardApollousa, Bow of the Goddess
                          UR Rarity
                          1 cardApollousa, Bow of the Goddess
                          Apollousa, Bow of the Goddess
                          WIND
                          Apollousa, Bow of the Goddess
                          Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
                          • ATK:

                          • 0

                          • LINK-4

                          Mũi tên Link:

                          Dưới-Trái

                          Dưới

                          Dưới-Phải

                          Trên


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
                          Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


                          UR Rarity
                          1 cardDecode Talker Heatsoul
                          UR Rarity
                          1 cardDecode Talker Heatsoul
                          Decode Talker Heatsoul
                          FIRE
                          Decode Talker Heatsoul
                          Người xử mã Heatsoul
                          • ATK:

                          • 2300

                          • LINK-3

                          Mũi tên Link:

                          Trên

                          Dưới-Trái

                          Dưới-Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2+ quái thú Cyberse với các thuộc tính khác nhau
                          Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP; rút 1 lá bài, sau đó nếu LP của bạn thấp hơn 2000, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Decode Talker Heatsoul". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Decode Talker Heatsoul" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2+ Cyberse monsters with different Attributes Gains 500 ATK for each monster it points to. (Quick Effect): You can pay 1000 LP; draw 1 card, then if your LP are 2000 or less, you can banish this card from the field, and if you do, Special Summon 1 Link-3 or lower Cyberse monster from your Extra Deck, except "Decode Talker Heatsoul". You can only use this effect of "Decode Talker Heatsoul" once per turn.


                          SR Rarity
                          1 cardDharc the Dark Charmer, Gloomy
                          SR Rarity
                          1 cardDharc the Dark Charmer, Gloomy
                          Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                          DARK
                          Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                          Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
                          • ATK:

                          • 1850

                          • LINK-2

                          Mũi tên Link:

                          Dưới-Trái

                          Dưới-Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
                          (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.


                          SR Rarity
                          1 cardHiita the Fire Charmer, Ablaze
                          SR Rarity
                          1 cardHiita the Fire Charmer, Ablaze
                          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                          FIRE
                          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                          Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
                          • ATK:

                          • 1850

                          • LINK-2

                          Mũi tên Link:

                          Dưới-Trái

                          Dưới-Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
                          (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.


                          UR Rarity
                          1 cardI:P Masquerena
                          UR Rarity
                          1 cardI:P Masquerena
                          I:P Masquerena
                          DARK
                          I:P Masquerena
                          I:P Masquerena
                          • ATK:

                          • 800

                          • LINK-2

                          Mũi tên Link:

                          Dưới-Trái

                          Dưới-Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú không Link
                          Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


                          SR Rarity
                          1 cardKnightmare Phoenix
                          SR Rarity
                          1 cardKnightmare Phoenix
                          Knightmare Phoenix
                          FIRE
                          Knightmare Phoenix
                          Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                          • ATK:

                          • 1900

                          • LINK-2

                          Mũi tên Link:

                          Trên

                          Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú có tên khác nhau
                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                          UR Rarity
                          1 cardLinkuriboh
                          UR Rarity
                          1 cardLinkuriboh
                          Linkuriboh
                          DARK
                          Linkuriboh
                          Kuriboh liên kết
                          • ATK:

                          • 300

                          • LINK-1

                          Mũi tên Link:

                          Dưới


                          Hiệu ứng (VN):

                          1 quái thú Cấp 1
                          Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                          UR Rarity
                          1 cardPromethean Princess, Bestower of Flames
                          UR Rarity
                          1 cardPromethean Princess, Bestower of Flames
                          Promethean Princess, Bestower of Flames
                          FIRE
                          Promethean Princess, Bestower of Flames
                          Công chúa ban tặng lửa mắc tội
                          • ATK:

                          • 2700

                          • LINK-3

                          Mũi tên Link:

                          Trái

                          Dưới

                          Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2+ quái thú Hiệu ứng
                          Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú HỎA. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Promethean Princess, Bestower of Flames" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA từ Mộ của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2+ Effect Monsters You cannot Special Summon monsters, except FIRE monsters. You can only use each of the following effects of "Promethean Princess, Bestower of Flames" once per turn. During your Main Phase: You can Special Summon 1 FIRE monster from your GY. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 FIRE monster you control and 1 monster your opponent controls; destroy them, and if you do, Special Summon this card.


                          UR Rarity
                          1 cardRelinquished Anima
                          UR Rarity
                          1 cardRelinquished Anima
                          Relinquished Anima
                          DARK
                          Relinquished Anima
                          Vật hy sinh Anima
                          • ATK:

                          • 0

                          • LINK-1

                          Mũi tên Link:

                          Trên


                          Hiệu ứng (VN):

                          1 quái thú Cấp 1, ngoại trừ Token
                          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa mà lá bài này chỉ đến; trang bị cho quái thú mặt ngửa đó vào lá bài này (tối đa 1). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Relinquished Anima" một lần mỗi lượt. Lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú được trang bị đó.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          1 Level 1 monster, except a Token You can target 1 face-up monster this card points to; equip that face-up monster to this card (max. 1). You can only use this effect of "Relinquished Anima" once per turn. This card gains ATK equal to that equipped monster's.


                          UR Rarity
                          2 cardS:P Little Knight
                          UR Rarity
                          2 cardS:P Little Knight
                          S:P Little Knight
                          DARK
                          S:P Little Knight
                          Chiến sĩ đêm nhí S:P
                          • ATK:

                          • 1600

                          • LINK-2

                          Mũi tên Link:

                          Trái

                          Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú Hiệu ứng
                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                          UR Rarity
                          1 cardSalamangreat Raging Phoenix
                          UR Rarity
                          1 cardSalamangreat Raging Phoenix
                          Salamangreat Raging Phoenix
                          FIRE
                          Salamangreat Raging Phoenix
                          Thú lửa chuyển sinh phượng hoàng phẫn nộ
                          • ATK:

                          • 2800

                          • LINK-4

                          Mũi tên Link:

                          Trên

                          Dưới-Trái

                          Dưới

                          Dưới-Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2+ quái thú có hiệu ứng LỬA
                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Raging Phoenix" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú HỎA ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng CÔNG bằng với CÔNG của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Raging Phoenix" một lần trong lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned using "Salamangreat Raging Phoenix" as material: You can add 1 "Salamangreat" card from your Deck to your hand. If a face-up FIRE monster(s) you control is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can target 1 of those monsters; Special Summon this card, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Raging Phoenix" once per turn.


                          UR Rarity
                          1 cardSpright Elf
                          UR Rarity
                          1 cardSpright Elf
                          Spright Elf
                          FIRE
                          Spright Elf
                          Tinh linh sét dị Elf
                          • ATK:

                          • 1400

                          • LINK-2

                          Mũi tên Link:

                          Dưới-Trái

                          Dưới-Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
                          Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu quái thú mà lá bài này chỉ đến bằng các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 trong Mộ của mình, hoặc, nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rank / Link 2 để thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Elf" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. Your opponent cannot target monsters this card points to with card effects. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Level 2 monster in your GY, or, if your opponent controls a monster, you can target 1 Rank/Link 2 monster instead; Special Summon it. You can only use this effect of "Spright Elf" once per turn.


                          UR Rarity
                          1 cardWorldsea Dragon Zealantis
                          UR Rarity
                          1 cardWorldsea Dragon Zealantis
                          Worldsea Dragon Zealantis
                          WATER
                          Worldsea Dragon Zealantis
                          Rồng thế giới biển Zealantis
                          • ATK:

                          • 2500

                          • LINK-4

                          Mũi tên Link:

                          Trái

                          Dưới

                          Phải

                          Trên


                          Hiệu ứng (VN):

                          1+ quái thú Hiệu ứng
                          Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Worldsea Dragon Zealantis". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Worldsea Dragon Zealantis" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú trên sân, sau đó Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này nhất có thể, đến ô của chủ sở hữu của chúng, ngửa hoặc trong Tư thế phòng thủ úp mặt. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy các lá bài trên sân với số lượng quái thú co-linked trên sân.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          1+ Effect Monsters You can only control 1 "Worldsea Dragon Zealantis". You can only use each of the following effects of "Worldsea Dragon Zealantis" once per turn. During your Main Phase: You can banish all monsters on the field, then Special Summon as many monsters as possible that were banished by this effect, to their owners' fields, face-up, or in face-down Defense Position. During the Battle Phase (Quick Effect): You can destroy cards on the field up to the number of co-linked monsters on the field.


                          Video Gameplay

                          Deck của RESCUE-ACE trong MASTER DUEL