Thông tin tổng quan của Vaalmonica

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Artifact Lancea
SR Rarity
Artifact Lancea
SR Rarity
Artifact Lancea
LIGHT 5
Artifact Lancea
Hiện vật Lancea
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.Phân loại:

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

 Rarity
Selettrice Vaalmonica
 Rarity
Selettrice Vaalmonica
 Rarity
Selettrice Vaalmonica
WATER 4
Selettrice Vaalmonica
Công chúa chọn lựa điệu Nhạc-cô-nhị-ca
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một quái thú, ngoại trừ "Selettrice Vaalmonica", các quái thú của đối thủ không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Selettrice Vaalmonica" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Pendulum: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Selettrice Vaalmonica". Nếu lá bài này được gửi vào Mộ và bạn có 2 lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control a monster, except "Selettrice Vaalmonica", your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Selettrice Vaalmonica" once per turn. If this card is Normal or Pendulum Summoned: You can add 1 "Vaalmonica" card from your Deck to your hand, except "Selettrice Vaalmonica". If this card is sent to the GY and you have 2 "Vaalmonica" cards in your Pendulum Zones: You can add this card to your hand.

UR Rarity
Unchained Soul of Sharvara
UR Rarity
Unchained Soul of Sharvara
UR Rarity
Unchained Soul of Sharvara
FIRE 6
Unchained Soul of Sharvara
Thần phá giới Sharvara
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu lá bài này ở trên tay bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Quỷ hoặc 1 lá bài úp mặt mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng khi nó ngửa mặt trong Vùng quái thú, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú Ma quỷ. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Un chain " trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Un chain Soul of Sharvara" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if this card is in your hand (Quick Effect): You can target 1 Fiend monster or 1 face-down card you control; destroy it, and if you do, Special Summon this card, but while it is face-up in the Monster Zone, you cannot Special Summon monsters, except Fiend monsters. If this card is sent to the GY: You can Set 1 "Unchained" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use each effect of "Unchained Soul of Sharvara" once per turn.

 Rarity
Angello Vaalmonica
 Rarity
Angello Vaalmonica
 Rarity
Angello Vaalmonica
DARK 43
Angello Vaalmonica
Thiên thần điệu Nhạc-cô-nhị-ca
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Mỗi lần bạn nhận được LP trong khi điều khiển một Lá bài quái thú Quỷ trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy đặt 1 Resonance Counter lên lá bài này. Một lần trong lượt, khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link "Vaalmonica" .
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này lên tay bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài khác; lấy 1 "Dimonno Vaalmonica" từ Deck của bạn, và đặt lá bài này và lá bài kia vào Vùng Pendulum của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ở lượt này: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường "Vaalmonica" từ Mộ của bạn; áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào lên lá bài đó bao gồm việc tăng LP. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Angello Vaalmonica" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Each time you gain LP while you control a Fiend Monster Card in your other Pendulum Zone, place 1 Resonance Counter on this card. Once per turn, when an opponent's monster declares an attack, you can: Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 "Vaalmonica" Link Monster. [ Monster Effect ] If this card is in your hand: You can discard 1 other card; take 1 "Dimonno Vaalmonica" from your Deck, and place this card and that card in your Pendulum Zones. During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can banish 1 "Vaalmonica" Normal Spell/Trap from your GY; apply whichever effect on that card includes gaining LP. You can only use each effect of "Angello Vaalmonica" once per turn.

 Rarity
Dimonno Vaalmonica
 Rarity
Dimonno Vaalmonica
 Rarity
Dimonno Vaalmonica
LIGHT 45
Dimonno Vaalmonica
Ác ma điệu Nhạc-cô-nhị-ca
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Mỗi lần bạn nhận sát thương hiệu ứng trong khi điều khiển một Lá bài quái thú Tiên trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy đặt 1 Resonance Counter lên lá bài này. Quái thú đối thủ điều khiển giảm 100 ATK ứng với mỗi Resonance Counter trên sân của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này lên tay bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài khác; lấy 1 "Angello Vaalmonica" từ Deck của bạn, và đặt lá bài này và lá bài kia vào Vùng Pendulum của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ở lượt này: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường "Vaalmonica" từ Mộ của bạn; áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào lên lá bài đó bao gồm cả việc nhận sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dimonno Vaalmonica" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Each time you take effect damage while you control a Fairy Monster Card in your other Pendulum Zone, place 1 Resonance Counter on this card. Monsters your opponent controls lose 100 ATK for each Resonance Counter on your field. [ Monster Effect ] If this card is in your hand: You can discard 1 other card; take 1 "Angello Vaalmonica" from your Deck, and place this card and that card in your Pendulum Zones. During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can banish 1 "Vaalmonica" Normal Spell/Trap from your GY; apply whichever effect on that card includes taking damage. You can only use each effect of "Dimonno Vaalmonica" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  Spell Quick
  Crossout Designator
  Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

   Hiệu ứng (VN):

   Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.   Phân loại:

   UR Rarity
   Triple Tactics Talent
   UR Rarity
   Triple Tactics Talent
   UR Rarity
   Triple Tactics Talent
   Spell Normal
   Triple Tactics Talent
   Chiến lược tài ba

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Rút 2 lá bài.
    ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
    ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.    Phân loại:

     Rarity
    Vaalmonica Disarmonia
     Rarity
    Vaalmonica Disarmonia
     Rarity
    Vaalmonica Disarmonia
    Spell Normal
    Vaalmonica Disarmonia
    Âm Nhạc-cô-nhị-ca bất hòa

     Hiệu ứng (VN):

     Đặt 1 Resonance Counter trên 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn mà bạn có thể đặt Resonance Counter lên đó, sau đó áp dụng 1 trong các hiệu ứng này.
     ● Nhận được 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể thêm 1 trong số các lá bài "Vaalmonica" đã bị loại bỏ lên tay mình, ngoại trừ "Vaalmonica Disarmonia".
     ● Nhận 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể thêm 1 lá bài "Vaalmonica" từ Mộ lên tay mình, ngoại trừ "Vaalmonica Disarmonia".
     Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Disarmonia" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Place 1 Resonance Counter on 1 card in your Pendulum Zone that you can place a Resonance Counter on, then apply 1 of these effects. ● Gain 500 LP, then you can add 1 of your banished "Vaalmonica" cards to your hand, except "Vaalmonica Disarmonia". ● Take 500 damage, then you can add 1 "Vaalmonica" card from your GY to your hand, except "Vaalmonica Disarmonia". You can only activate 1 "Vaalmonica Disarmonia" per turn.

      Rarity
     Vaalmonica Invitare
      Rarity
     Vaalmonica Invitare
      Rarity
     Vaalmonica Invitare
     Spell Quick
     Vaalmonica Invitare
     XIn mời nghe Nhạc-cô-nhị-ca

      Hiệu ứng (VN):

      Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này.
      ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vaalmonica" từ Deck của bạn, đồng thời trong thời gian còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú trên sân, ngoại trừ quái thú "Vaalmonica" .
      ● Nếu bạn điều khiển một quái thú "Vaalmonica" không phải Pendulum, lấy 2 quái thú Pendulum "Vaalmonica" có tên khác nhau từ Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay bạn và thêm con còn lại vào Extra Deck ngửa mặt của bạn.
      Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Invitare" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Apply 1 of these effects. ● Special Summon 1 "Vaalmonica" monster from your Deck, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot activate the effects of monsters on the field, except "Vaalmonica" monsters. ● If you control a non-Pendulum "Vaalmonica" monster, take 2 "Vaalmonica" Pendulum Monsters with different names from your Deck, add 1 of them to your hand, and add the other to your face-up Extra Deck. You can only activate 1 "Vaalmonica Invitare" per turn.

       Rarity
      Vaalmonica Scelta
       Rarity
      Vaalmonica Scelta
       Rarity
      Vaalmonica Scelta
      Spell Normal
      Vaalmonica Scelta
      Chọn khúc Nhạc-cô-nhị-ca

       Hiệu ứng (VN):

       Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Trừ khi bạn có lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng.
       ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Deck, sau đó rút 2 lá bài.
       ● Chịu 500 sát thương, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Vaalmonica Scelta".
       Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Scelta" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Apply 1 of these effects. Unless you have a "Vaalmonica" card in your Pendulum Zone, your opponent chooses the effect. ● Gain 500 LP, then you can place 1 card from your hand on the bottom of the Deck, then draw 2 cards. ● Take 500 damage, then you can add 1 "Vaalmonica" Spell/Trap from your Deck to your hand, except "Vaalmonica Scelta". You can only activate 1 "Vaalmonica Scelta" per turn.

        Rarity
       Vaalmonica Versare
        Rarity
       Vaalmonica Versare
        Rarity
       Vaalmonica Versare
       Spell Normal
       Vaalmonica Versare
       Nhạc-cô-nhị-ca trút xuống

        Hiệu ứng (VN):

        Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Trừ khi bạn có lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng.
        ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể gửi xuống mộ các lá bài từ đầu Deck của bạn cho đến khi bạn gửi xuống mộ được một lá bài "Vaalmonica" , sau đó thêm lá bài đó lên tay bạn, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck.
        ● Nhận 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể gửi 1 lá bài "Vaalmonica" từ Deck của bạn vào Mộ, ngoại trừ "Vaalmonica Versare".
        Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Versare" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Apply 1 of these effects. Unless you have a "Vaalmonica" card in your Pendulum Zone, your opponent chooses the effect. ● Gain 500 LP, then you can excavate cards from the top of your Deck until you excavate a "Vaalmonica" card, then add that card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. ● Take 500 damage, then you can send 1 "Vaalmonica" card from your Deck to the GY, except "Vaalmonica Versare". You can only activate 1 "Vaalmonica Versare" per turn.

         Rarity
        Vaalmonica, the Agathokakological Voice
         Rarity
        Vaalmonica, the Agathokakological Voice
         Rarity
        Vaalmonica, the Agathokakological Voice
        Spell Field
        Vaalmonica, the Agathokakological Voice
        Vật chọn giọng hát thiện và ác - Kèn Nhạc-cô-nhị-ca

         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một lá bài trong Vùng Pendulum của bạn có Resonance Counter thứ 3 được đặt trên đó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; chiếm quyền điều khiển nó cho đến End Phase, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is activated: You can add 1 "Vaalmonica" monster from your Deck to your hand. If a card in your Pendulum Zone has a 3rd Resonance Counter placed on it: You can target 1 monster your opponent controls; take control of it until the End Phase, but it cannot declare an attack. You can only use this effect of "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" once per turn. You can only activate 1 "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" per turn.

         UR Rarity
         Infinite Impermanence
         UR Rarity
         Infinite Impermanence
         UR Rarity
         Infinite Impermanence
         Trap Normal
         Infinite Impermanence
         Vô thường vĩnh viễn

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.          Phân loại:

           Rarity
          Vaalmonica Followed Rhythm
           Rarity
          Vaalmonica Followed Rhythm
           Rarity
          Vaalmonica Followed Rhythm
          Trap Normal
          Vaalmonica Followed Rhythm
          Hướng chơi Nhạc-cô-nhị-ca

           Hiệu ứng (VN):

           Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Bạn phải điều khiển Bài quái thú "Vaalmonica" để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Nếu bạn điều khiển quái thú Link "Vaalmonica" , bạn có thể áp dụng cả hai hiệu ứng theo trình tự.
           ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể hủy 1 Lá bài Phép/Bẫy trên sân.
           ● Chịu 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể đưa 1 quái thú từ sân về tay.
           Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Followed Rhythm" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Apply 1 of these effects. You must control a "Vaalmonica" Monster Card to activate and to resolve this effect. If you control a "Vaalmonica" Link Monster, you can apply both effects in sequence. ● Gain 500 LP, then you can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Take 500 damage, then you can return 1 monster from the field to the hand. You can only activate 1 "Vaalmonica Followed Rhythm" per turn.

           Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

           SR Rarity
           Artemis, the Magistus Moon Maiden
           SR Rarity
           Artemis, the Magistus Moon Maiden
           SR Rarity
           Artemis, the Magistus Moon Maiden
           LIGHT
           Artemis, the Magistus Moon Maiden
           Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
           • ATK:

           • 800

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Trên


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
           Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.

            Rarity
           Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
            Rarity
           Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
            Rarity
           Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
           DARK
           Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
           Thần dị bản Nhạc-cô-nhị-ca, Duralume
           • ATK:

           • 2500

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú Hiệu ứng
           Không thể được Triệu hồi Link trừ khi bạn có 3 Resonance Counter hoặc lớn hơn trên (các) Lá bài quái thú Tiên trong Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú mà đối thủ điều khiển, tối đa số Resonance Counter trong Vùng Pendulum của bạn; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ 3 Resonance Counter khỏi Pendulum Zone của mình; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 đòn tấn công trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Effect Monster Cannot be Link Summoned unless you have 3 or more Resonance Counters on Fairy Monster Card(s) in your Pendulum Zone. You can only Special Summon "Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow" once per turn. If this card is Link Summoned: You can target monsters your opponent controls, up to the number of Resonance Counters in your Pendulum Zone; destroy them. You can remove 3 Resonance Counters from your Pendulum Zone; this card can make up to 3 attacks during each Battle Phase this turn.

           UR Rarity
           Heavymetalfoes Electrumite
           UR Rarity
           Heavymetalfoes Electrumite
           UR Rarity
           Heavymetalfoes Electrumite
           FIRE
           Heavymetalfoes Electrumite
           Tài xế hợp thể kim loại nặng Electrumite
           • ATK:

           • 1800

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Pendulum
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum từ Deck của mình vào Extra Deck của bạn mặt ngửa. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, sau đó thêm 1 quái thú Pendulum ngửa từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một (các) lá bài trong Vùng Pendulum của bạn rời khỏi sân: Rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Heavymetalfoes Electrumite" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Pendulum Monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 Pendulum Monster from your Deck to your Extra Deck face-up. Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, then add 1 face-up Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. If a card(s) in your Pendulum Zone leaves the field: Draw 1 card. You can only use this effect of "Heavymetalfoes Electrumite" once per turn.

           UR Rarity
           I:P Masquerena
           UR Rarity
           I:P Masquerena
           UR Rarity
           I:P Masquerena
           DARK
           I:P Masquerena
           I:P Masquerena
           • ATK:

           • 800

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú không Link
           Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.

           SR Rarity
           Link Spider
           SR Rarity
           Link Spider
           SR Rarity
           Link Spider
           EARTH
           Link Spider
           Nhện liên kết
           • ATK:

           • 1000

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú bình thường
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ tay của bạn đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Normal Monster Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Normal Monster from your hand to your zone this card points to.

           SR Rarity
           Muckraker From the Underworld
           SR Rarity
           Muckraker From the Underworld
           SR Rarity
           Muckraker From the Underworld
           DARK
           Muckraker From the Underworld
           Phóng viên của thế giới ngầm
           • ATK:

           • 1000

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Hiệu ứng
           Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Nếu (các) quái thú mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Fiend để thay thế. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fiend trong Mộ của mình, ngoại trừ "Muckraker From the Underworld"; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Muckraker From the Underworld" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Effect Monsters Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. If a monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can Tribute 1 Fiend monster instead. You can target 1 Fiend monster in your GY, except "Muckraker From the Underworld"; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use this effect of "Muckraker From the Underworld" once per turn.

           UR Rarity
           S:P Little Knight
           UR Rarity
           S:P Little Knight
           UR Rarity
           S:P Little Knight
           DARK
           S:P Little Knight
           Chiến sĩ đêm nhí S:P
           • ATK:

           • 1600

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trái

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Hiệu ứng
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

           UR Rarity
           Unchained Soul Lord of Yama
           UR Rarity
           Unchained Soul Lord of Yama
           UR Rarity
           Unchained Soul Lord of Yama
           DARK
           Unchained Soul Lord of Yama
           Vua thần phá giới Yama
           • ATK:

           • 2000

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú quỷ dữ
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Un chain " từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Quỷ từ tay hoặc Mộ của bạn, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 lá bài do bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Un chain Soul Lord of Yama" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Fiend monsters If this card is Special Summoned: You can add 1 "Unchained" monster from your Deck or GY to your hand. If a card(s) you control is destroyed by battle or card effect, while this card is in your GY: You can banish this card; Special Summon 1 Fiend monster from your hand or GY, then you can destroy 1 card you control. You can only use each effect of "Unchained Soul Lord of Yama" once per turn.

           UR Rarity
           Underworld Goddess of the Closed World
           UR Rarity
           Underworld Goddess of the Closed World
           UR Rarity
           Underworld Goddess of the Closed World
           LIGHT
           Underworld Goddess of the Closed World
           Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
           • ATK:

           • 3000

           • LINK-5

           Mũi tên Link:

           Dưới

           Dưới-Phải

           Phải

           Trên-Phải

           Trên


           Hiệu ứng (VN):

           4+ quái thú Hiệu ứng
           Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.

            Rarity
           Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
            Rarity
           Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
            Rarity
           Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
           LIGHT
           Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
           Thần khúc Nhạc-cô-nhị-ca dị, Zebufera
           • ATK:

           • 2500

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú Hiệu ứng
           Không thể được Triệu hồi Link trừ khi bạn có 3 Resonance Counter hoặc lớn hơn trên (các) Lá bài quái thú Quỷ trong Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen" một lần trong lượt. Nếu một (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 3 Resonance Counter khỏi Vùng Pendulum của bạn để thay thế. Một lần trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy Thông thường "Vaalmonica" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng kích hoạt của lá bài đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Effect Monster Cannot be Link Summoned unless you have 3 or more Resonance Counters on Fiend Monster Card(s) in your Pendulum Zone. You can only Special Summon "Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen" once per turn. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can remove 3 Resonance Counters from your Pendulum Zone instead. Once per opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your "Vaalmonica" Normal Spells/Traps that is banished or in your GY; apply that card's activation effect.

           UR Rarity
           Abyss Dweller
           UR Rarity
           Abyss Dweller
           UR Rarity
           Abyss Dweller
           WATER
           Abyss Dweller
           Cư dân vực sâu
           • ATK:

           • 1700

           • DEF:

           • 1400


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

           UR Rarity
           Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
           UR Rarity
           Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
           UR Rarity
           Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
           LIGHT
           Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
           Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 3000


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 12
           Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.           Phân loại:

           SR Rarity
           Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
           SR Rarity
           Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
           SR Rarity
           Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
           EARTH
           Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
           Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
           • ATK:

           • 2100

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.

           Cần 47 UR

           UR Rarity
           Maxx "C"3 card
            Rarity
           Selettrice Vaalmonica3 card
           UR Rarity
           Unchained Soul of Sharvara1 card
            Rarity
           Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow1 card
           UR Rarity
           Heavymetalfoes Electrumite1 card
           UR Rarity
           I:P Masquerena1 card
           UR Rarity
           S:P Little Knight1 card
           UR Rarity
           Unchained Soul Lord of Yama1 card
           UR Rarity
           Underworld Goddess of the Closed World1 card
            Rarity
           Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen2 card
            Rarity
           Angello Vaalmonica3 card
            Rarity
           Dimonno Vaalmonica3 card
           UR Rarity
           Ash Blossom & Joyous Spring3 card
           UR Rarity
           Abyss Dweller1 card
           UR Rarity
           Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
           UR Rarity
           Called by the Grave2 card
           UR Rarity
           Crossout Designator1 card
           UR Rarity
           Triple Tactics Talent3 card
            Rarity
           Vaalmonica Disarmonia1 card
            Rarity
           Vaalmonica Invitare2 card
            Rarity
           Vaalmonica Scelta3 card
            Rarity
           Vaalmonica Versare2 card
            Rarity
           Vaalmonica, the Agathokakological Voice3 card
           UR Rarity
           Infinite Impermanence3 card
            Rarity
           Vaalmonica Followed Rhythm1 card

           Main: 40 Extra: 15

           SR Rarity
           3 cardArtifact Lancea
           SR Rarity
           3 cardArtifact Lancea
           Artifact Lancea
           LIGHT 5
           Artifact Lancea
           Hiện vật Lancea
           • ATK:

           • 1700

           • DEF:

           • 2300


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
           Phân loại:

           UR Rarity
           3 cardMaxx "C"
           UR Rarity
           3 cardMaxx "C"
           Maxx "C"
           EARTH 2
           Maxx "C"
           “G” sinh sản
           • ATK:

           • 500

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
           Phân loại:

            Rarity
           3 cardSelettrice Vaalmonica
            Rarity
           3 cardSelettrice Vaalmonica
           Selettrice Vaalmonica
           WATER 4
           Selettrice Vaalmonica
           Công chúa chọn lựa điệu Nhạc-cô-nhị-ca
           • ATK:

           • 1200

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           Trong khi bạn điều khiển một quái thú, ngoại trừ "Selettrice Vaalmonica", các quái thú của đối thủ không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Selettrice Vaalmonica" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Pendulum: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Selettrice Vaalmonica". Nếu lá bài này được gửi vào Mộ và bạn có 2 lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           While you control a monster, except "Selettrice Vaalmonica", your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Selettrice Vaalmonica" once per turn. If this card is Normal or Pendulum Summoned: You can add 1 "Vaalmonica" card from your Deck to your hand, except "Selettrice Vaalmonica". If this card is sent to the GY and you have 2 "Vaalmonica" cards in your Pendulum Zones: You can add this card to your hand.


           UR Rarity
           1 cardUnchained Soul of Sharvara
           UR Rarity
           1 cardUnchained Soul of Sharvara
           Unchained Soul of Sharvara
           FIRE 6
           Unchained Soul of Sharvara
           Thần phá giới Sharvara
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase, nếu lá bài này ở trên tay bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Quỷ hoặc 1 lá bài úp mặt mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng khi nó ngửa mặt trong Vùng quái thú, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú Ma quỷ. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Un chain " trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Un chain Soul of Sharvara" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During the Main Phase, if this card is in your hand (Quick Effect): You can target 1 Fiend monster or 1 face-down card you control; destroy it, and if you do, Special Summon this card, but while it is face-up in the Monster Zone, you cannot Special Summon monsters, except Fiend monsters. If this card is sent to the GY: You can Set 1 "Unchained" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use each effect of "Unchained Soul of Sharvara" once per turn.


            Rarity
           3 cardAngello Vaalmonica
            Rarity
           3 cardAngello Vaalmonica
           Angello Vaalmonica
           DARK 43
           Angello Vaalmonica
           Thiên thần điệu Nhạc-cô-nhị-ca
           • ATK:

           • 1200

           • DEF:

           • 2100


           Hiệu ứng (VN):

           [ Hiệu ứng Pendulum ]
           Mỗi lần bạn nhận được LP trong khi điều khiển một Lá bài quái thú Quỷ trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy đặt 1 Resonance Counter lên lá bài này. Một lần trong lượt, khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link "Vaalmonica" .
           [ Hiệu ứng quái thú ]
           Nếu lá bài này lên tay bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài khác; lấy 1 "Dimonno Vaalmonica" từ Deck của bạn, và đặt lá bài này và lá bài kia vào Vùng Pendulum của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ở lượt này: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường "Vaalmonica" từ Mộ của bạn; áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào lên lá bài đó bao gồm việc tăng LP. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Angello Vaalmonica" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           [ Pendulum Effect ] Each time you gain LP while you control a Fiend Monster Card in your other Pendulum Zone, place 1 Resonance Counter on this card. Once per turn, when an opponent's monster declares an attack, you can: Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 "Vaalmonica" Link Monster. [ Monster Effect ] If this card is in your hand: You can discard 1 other card; take 1 "Dimonno Vaalmonica" from your Deck, and place this card and that card in your Pendulum Zones. During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can banish 1 "Vaalmonica" Normal Spell/Trap from your GY; apply whichever effect on that card includes gaining LP. You can only use each effect of "Angello Vaalmonica" once per turn.


            Rarity
           3 cardDimonno Vaalmonica
            Rarity
           3 cardDimonno Vaalmonica
           Dimonno Vaalmonica
           LIGHT 45
           Dimonno Vaalmonica
           Ác ma điệu Nhạc-cô-nhị-ca
           • ATK:

           • 1200

           • DEF:

           • 2100


           Hiệu ứng (VN):

           [ Hiệu ứng Pendulum ]
           Mỗi lần bạn nhận sát thương hiệu ứng trong khi điều khiển một Lá bài quái thú Tiên trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy đặt 1 Resonance Counter lên lá bài này. Quái thú đối thủ điều khiển giảm 100 ATK ứng với mỗi Resonance Counter trên sân của bạn.
           [ Hiệu ứng quái thú ]
           Nếu lá bài này lên tay bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài khác; lấy 1 "Angello Vaalmonica" từ Deck của bạn, và đặt lá bài này và lá bài kia vào Vùng Pendulum của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ở lượt này: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường "Vaalmonica" từ Mộ của bạn; áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào lên lá bài đó bao gồm cả việc nhận sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dimonno Vaalmonica" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           [ Pendulum Effect ] Each time you take effect damage while you control a Fairy Monster Card in your other Pendulum Zone, place 1 Resonance Counter on this card. Monsters your opponent controls lose 100 ATK for each Resonance Counter on your field. [ Monster Effect ] If this card is in your hand: You can discard 1 other card; take 1 "Angello Vaalmonica" from your Deck, and place this card and that card in your Pendulum Zones. During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can banish 1 "Vaalmonica" Normal Spell/Trap from your GY; apply whichever effect on that card includes taking damage. You can only use each effect of "Dimonno Vaalmonica" once per turn.


           UR Rarity
           3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
           UR Rarity
           3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
           Ash Blossom & Joyous Spring
           FIRE 3
           Ash Blossom & Joyous Spring
           Tro hoa xuân hạnh phúc
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
           ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
           ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
           ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
           Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
           Phân loại:

           UR Rarity
           2 cardCalled by the Grave
           UR Rarity
           2 cardCalled by the Grave
           Called by the Grave
           Spell Quick
           Called by the Grave
           Ngôi mộ gọi tên

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
            Phân loại:

            UR Rarity
            1 cardCrossout Designator
            UR Rarity
            1 cardCrossout Designator
            Crossout Designator
            Spell Quick
            Crossout Designator
            Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

             Hiệu ứng (VN):

             Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
             Phân loại:

             UR Rarity
             3 cardTriple Tactics Talent
             UR Rarity
             3 cardTriple Tactics Talent
             Triple Tactics Talent
             Spell Normal
             Triple Tactics Talent
             Chiến lược tài ba

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
              ● Rút 2 lá bài.
              ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
              ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
              Phân loại:

               Rarity
              1 cardVaalmonica Disarmonia
               Rarity
              1 cardVaalmonica Disarmonia
              Vaalmonica Disarmonia
              Spell Normal
              Vaalmonica Disarmonia
              Âm Nhạc-cô-nhị-ca bất hòa

               Hiệu ứng (VN):

               Đặt 1 Resonance Counter trên 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn mà bạn có thể đặt Resonance Counter lên đó, sau đó áp dụng 1 trong các hiệu ứng này.
               ● Nhận được 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể thêm 1 trong số các lá bài "Vaalmonica" đã bị loại bỏ lên tay mình, ngoại trừ "Vaalmonica Disarmonia".
               ● Nhận 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể thêm 1 lá bài "Vaalmonica" từ Mộ lên tay mình, ngoại trừ "Vaalmonica Disarmonia".
               Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Disarmonia" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Place 1 Resonance Counter on 1 card in your Pendulum Zone that you can place a Resonance Counter on, then apply 1 of these effects. ● Gain 500 LP, then you can add 1 of your banished "Vaalmonica" cards to your hand, except "Vaalmonica Disarmonia". ● Take 500 damage, then you can add 1 "Vaalmonica" card from your GY to your hand, except "Vaalmonica Disarmonia". You can only activate 1 "Vaalmonica Disarmonia" per turn.


                Rarity
               2 cardVaalmonica Invitare
                Rarity
               2 cardVaalmonica Invitare
               Vaalmonica Invitare
               Spell Quick
               Vaalmonica Invitare
               XIn mời nghe Nhạc-cô-nhị-ca

                Hiệu ứng (VN):

                Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này.
                ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vaalmonica" từ Deck của bạn, đồng thời trong thời gian còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú trên sân, ngoại trừ quái thú "Vaalmonica" .
                ● Nếu bạn điều khiển một quái thú "Vaalmonica" không phải Pendulum, lấy 2 quái thú Pendulum "Vaalmonica" có tên khác nhau từ Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay bạn và thêm con còn lại vào Extra Deck ngửa mặt của bạn.
                Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Invitare" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Apply 1 of these effects. ● Special Summon 1 "Vaalmonica" monster from your Deck, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot activate the effects of monsters on the field, except "Vaalmonica" monsters. ● If you control a non-Pendulum "Vaalmonica" monster, take 2 "Vaalmonica" Pendulum Monsters with different names from your Deck, add 1 of them to your hand, and add the other to your face-up Extra Deck. You can only activate 1 "Vaalmonica Invitare" per turn.


                 Rarity
                3 cardVaalmonica Scelta
                 Rarity
                3 cardVaalmonica Scelta
                Vaalmonica Scelta
                Spell Normal
                Vaalmonica Scelta
                Chọn khúc Nhạc-cô-nhị-ca

                 Hiệu ứng (VN):

                 Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Trừ khi bạn có lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng.
                 ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Deck, sau đó rút 2 lá bài.
                 ● Chịu 500 sát thương, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Vaalmonica Scelta".
                 Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Scelta" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Apply 1 of these effects. Unless you have a "Vaalmonica" card in your Pendulum Zone, your opponent chooses the effect. ● Gain 500 LP, then you can place 1 card from your hand on the bottom of the Deck, then draw 2 cards. ● Take 500 damage, then you can add 1 "Vaalmonica" Spell/Trap from your Deck to your hand, except "Vaalmonica Scelta". You can only activate 1 "Vaalmonica Scelta" per turn.


                  Rarity
                 2 cardVaalmonica Versare
                  Rarity
                 2 cardVaalmonica Versare
                 Vaalmonica Versare
                 Spell Normal
                 Vaalmonica Versare
                 Nhạc-cô-nhị-ca trút xuống

                  Hiệu ứng (VN):

                  Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Trừ khi bạn có lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng.
                  ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể gửi xuống mộ các lá bài từ đầu Deck của bạn cho đến khi bạn gửi xuống mộ được một lá bài "Vaalmonica" , sau đó thêm lá bài đó lên tay bạn, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck.
                  ● Nhận 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể gửi 1 lá bài "Vaalmonica" từ Deck của bạn vào Mộ, ngoại trừ "Vaalmonica Versare".
                  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Versare" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Apply 1 of these effects. Unless you have a "Vaalmonica" card in your Pendulum Zone, your opponent chooses the effect. ● Gain 500 LP, then you can excavate cards from the top of your Deck until you excavate a "Vaalmonica" card, then add that card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. ● Take 500 damage, then you can send 1 "Vaalmonica" card from your Deck to the GY, except "Vaalmonica Versare". You can only activate 1 "Vaalmonica Versare" per turn.


                   Rarity
                  3 cardVaalmonica, the Agathokakological Voice
                   Rarity
                  3 cardVaalmonica, the Agathokakological Voice
                  Vaalmonica, the Agathokakological Voice
                  Spell Field
                  Vaalmonica, the Agathokakological Voice
                  Vật chọn giọng hát thiện và ác - Kèn Nhạc-cô-nhị-ca

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một lá bài trong Vùng Pendulum của bạn có Resonance Counter thứ 3 được đặt trên đó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; chiếm quyền điều khiển nó cho đến End Phase, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When this card is activated: You can add 1 "Vaalmonica" monster from your Deck to your hand. If a card in your Pendulum Zone has a 3rd Resonance Counter placed on it: You can target 1 monster your opponent controls; take control of it until the End Phase, but it cannot declare an attack. You can only use this effect of "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" once per turn. You can only activate 1 "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" per turn.


                   UR Rarity
                   3 cardInfinite Impermanence
                   UR Rarity
                   3 cardInfinite Impermanence
                   Infinite Impermanence
                   Trap Normal
                   Infinite Impermanence
                   Vô thường vĩnh viễn

                    Hiệu ứng (VN):

                    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                    Phân loại:

                     Rarity
                    1 cardVaalmonica Followed Rhythm
                     Rarity
                    1 cardVaalmonica Followed Rhythm
                    Vaalmonica Followed Rhythm
                    Trap Normal
                    Vaalmonica Followed Rhythm
                    Hướng chơi Nhạc-cô-nhị-ca

                     Hiệu ứng (VN):

                     Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Bạn phải điều khiển Bài quái thú "Vaalmonica" để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Nếu bạn điều khiển quái thú Link "Vaalmonica" , bạn có thể áp dụng cả hai hiệu ứng theo trình tự.
                     ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể hủy 1 Lá bài Phép/Bẫy trên sân.
                     ● Chịu 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể đưa 1 quái thú từ sân về tay.
                     Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Followed Rhythm" mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Apply 1 of these effects. You must control a "Vaalmonica" Monster Card to activate and to resolve this effect. If you control a "Vaalmonica" Link Monster, you can apply both effects in sequence. ● Gain 500 LP, then you can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Take 500 damage, then you can return 1 monster from the field to the hand. You can only activate 1 "Vaalmonica Followed Rhythm" per turn.


                     SR Rarity
                     1 cardArtemis, the Magistus Moon Maiden
                     SR Rarity
                     1 cardArtemis, the Magistus Moon Maiden
                     Artemis, the Magistus Moon Maiden
                     LIGHT
                     Artemis, the Magistus Moon Maiden
                     Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
                     • ATK:

                     • 800

                     • LINK-1

                     Mũi tên Link:

                     Trên


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
                     Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


                      Rarity
                     1 cardDuralume, Vaalmonican Heathen Hallow
                      Rarity
                     1 cardDuralume, Vaalmonican Heathen Hallow
                     Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
                     DARK
                     Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
                     Thần dị bản Nhạc-cô-nhị-ca, Duralume
                     • ATK:

                     • 2500

                     • LINK-1

                     Mũi tên Link:

                     Dưới-Trái


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 quái thú Hiệu ứng
                     Không thể được Triệu hồi Link trừ khi bạn có 3 Resonance Counter hoặc lớn hơn trên (các) Lá bài quái thú Tiên trong Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú mà đối thủ điều khiển, tối đa số Resonance Counter trong Vùng Pendulum của bạn; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ 3 Resonance Counter khỏi Pendulum Zone của mình; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 đòn tấn công trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 Effect Monster Cannot be Link Summoned unless you have 3 or more Resonance Counters on Fairy Monster Card(s) in your Pendulum Zone. You can only Special Summon "Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow" once per turn. If this card is Link Summoned: You can target monsters your opponent controls, up to the number of Resonance Counters in your Pendulum Zone; destroy them. You can remove 3 Resonance Counters from your Pendulum Zone; this card can make up to 3 attacks during each Battle Phase this turn.


                     UR Rarity
                     1 cardHeavymetalfoes Electrumite
                     UR Rarity
                     1 cardHeavymetalfoes Electrumite
                     Heavymetalfoes Electrumite
                     FIRE
                     Heavymetalfoes Electrumite
                     Tài xế hợp thể kim loại nặng Electrumite
                     • ATK:

                     • 1800

                     • LINK-2

                     Mũi tên Link:

                     Dưới-Trái

                     Dưới-Phải


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Pendulum
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum từ Deck của mình vào Extra Deck của bạn mặt ngửa. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, sau đó thêm 1 quái thú Pendulum ngửa từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một (các) lá bài trong Vùng Pendulum của bạn rời khỏi sân: Rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Heavymetalfoes Electrumite" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Pendulum Monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 Pendulum Monster from your Deck to your Extra Deck face-up. Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, then add 1 face-up Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. If a card(s) in your Pendulum Zone leaves the field: Draw 1 card. You can only use this effect of "Heavymetalfoes Electrumite" once per turn.


                     UR Rarity
                     1 cardI:P Masquerena
                     UR Rarity
                     1 cardI:P Masquerena
                     I:P Masquerena
                     DARK
                     I:P Masquerena
                     I:P Masquerena
                     • ATK:

                     • 800

                     • LINK-2

                     Mũi tên Link:

                     Dưới-Trái

                     Dưới-Phải


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú không Link
                     Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


                     SR Rarity
                     1 cardLink Spider
                     SR Rarity
                     1 cardLink Spider
                     Link Spider
                     EARTH
                     Link Spider
                     Nhện liên kết
                     • ATK:

                     • 1000

                     • LINK-1

                     Mũi tên Link:

                     Dưới


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 quái thú bình thường
                     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ tay của bạn đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 Normal Monster Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Normal Monster from your hand to your zone this card points to.


                     SR Rarity
                     1 cardMuckraker From the Underworld
                     SR Rarity
                     1 cardMuckraker From the Underworld
                     Muckraker From the Underworld
                     DARK
                     Muckraker From the Underworld
                     Phóng viên của thế giới ngầm
                     • ATK:

                     • 1000

                     • LINK-2

                     Mũi tên Link:

                     Trái

                     Dưới


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Hiệu ứng
                     Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Nếu (các) quái thú mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Fiend để thay thế. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fiend trong Mộ của mình, ngoại trừ "Muckraker From the Underworld"; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Muckraker From the Underworld" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Effect Monsters Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. If a monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can Tribute 1 Fiend monster instead. You can target 1 Fiend monster in your GY, except "Muckraker From the Underworld"; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use this effect of "Muckraker From the Underworld" once per turn.


                     UR Rarity
                     1 cardS:P Little Knight
                     UR Rarity
                     1 cardS:P Little Knight
                     S:P Little Knight
                     DARK
                     S:P Little Knight
                     Chiến sĩ đêm nhí S:P
                     • ATK:

                     • 1600

                     • LINK-2

                     Mũi tên Link:

                     Trái

                     Phải


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Hiệu ứng
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                     UR Rarity
                     1 cardUnchained Soul Lord of Yama
                     UR Rarity
                     1 cardUnchained Soul Lord of Yama
                     Unchained Soul Lord of Yama
                     DARK
                     Unchained Soul Lord of Yama
                     Vua thần phá giới Yama
                     • ATK:

                     • 2000

                     • LINK-2

                     Mũi tên Link:

                     Dưới-Trái

                     Dưới-Phải


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú quỷ dữ
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Un chain " từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Quỷ từ tay hoặc Mộ của bạn, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 lá bài do bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Un chain Soul Lord of Yama" một lần trong lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Fiend monsters If this card is Special Summoned: You can add 1 "Unchained" monster from your Deck or GY to your hand. If a card(s) you control is destroyed by battle or card effect, while this card is in your GY: You can banish this card; Special Summon 1 Fiend monster from your hand or GY, then you can destroy 1 card you control. You can only use each effect of "Unchained Soul Lord of Yama" once per turn.


                     UR Rarity
                     1 cardUnderworld Goddess of the Closed World
                     UR Rarity
                     1 cardUnderworld Goddess of the Closed World
                     Underworld Goddess of the Closed World
                     LIGHT
                     Underworld Goddess of the Closed World
                     Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
                     • ATK:

                     • 3000

                     • LINK-5

                     Mũi tên Link:

                     Dưới

                     Dưới-Phải

                     Phải

                     Trên-Phải

                     Trên


                     Hiệu ứng (VN):

                     4+ quái thú Hiệu ứng
                     Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


                      Rarity
                     2 cardZebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
                      Rarity
                     2 cardZebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
                     Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
                     LIGHT
                     Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
                     Thần khúc Nhạc-cô-nhị-ca dị, Zebufera
                     • ATK:

                     • 2500

                     • LINK-1

                     Mũi tên Link:

                     Dưới-Phải


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 quái thú Hiệu ứng
                     Không thể được Triệu hồi Link trừ khi bạn có 3 Resonance Counter hoặc lớn hơn trên (các) Lá bài quái thú Quỷ trong Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen" một lần trong lượt. Nếu một (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 3 Resonance Counter khỏi Vùng Pendulum của bạn để thay thế. Một lần trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy Thông thường "Vaalmonica" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng kích hoạt của lá bài đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 Effect Monster Cannot be Link Summoned unless you have 3 or more Resonance Counters on Fiend Monster Card(s) in your Pendulum Zone. You can only Special Summon "Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen" once per turn. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can remove 3 Resonance Counters from your Pendulum Zone instead. Once per opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your "Vaalmonica" Normal Spells/Traps that is banished or in your GY; apply that card's activation effect.


                     UR Rarity
                     1 cardAbyss Dweller
                     UR Rarity
                     1 cardAbyss Dweller
                     Abyss Dweller
                     WATER
                     Abyss Dweller
                     Cư dân vực sâu
                     • ATK:

                     • 1700

                     • DEF:

                     • 1400


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 4
                     Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                     UR Rarity
                     1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                     UR Rarity
                     1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                     Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                     LIGHT
                     Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                     Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                     • ATK:

                     • 3000

                     • DEF:

                     • 3000


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 12
                     Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                     Phân loại:

                     SR Rarity
                     2 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                     SR Rarity
                     2 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                     Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                     EARTH
                     Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                     Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
                     • ATK:

                     • 2100

                     • DEF:

                     • 2000


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 4
                     Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.                     Deck của VAALMONICA trong MASTER DUEL