Thông tin tổng quan của Synchron

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Assault Synchron
UR Rarity
Assault Synchron
UR Rarity
Assault Synchron
DARK 2
Assault Synchron
Máy đồng bộ công phá
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó nhận 700 thiệt hại, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro, trong khi lá bài này đang ngửa mặt trong Vùng quái thú. Nếu (các) quái thú Synchro Rồng ngửa mặt mà bạn điều khiển được Hiến tế hoặc bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Assault Synchron" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon this card from your hand, then take 700 damage, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. If a face-up Dragon Synchro Monster(s) you control is Tributed or banished (except during the Damage Step): You can banish this card from your GY, then target 1 of those monsters; Special Summon it. You can only use each effect of "Assault Synchron" once per turn.

SR Rarity
Jet Synchron
SR Rarity
Jet Synchron
SR Rarity
Jet Synchron
FIRE 1
Jet Synchron
Máy đồng bộ phản lực
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Junk" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Jet Synchron" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can add 1 "Junk" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Jet Synchron" effect per turn, and only once that turn.

UR Rarity
Foolish Burial
UR Rarity
Foolish Burial
UR Rarity
Foolish Burial
Spell Normal
Foolish Burial
Mai táng rất ngu

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 monster from your Deck to the GY.  Phân loại:

  SR Rarity
  Stardust Illumination
  SR Rarity
  Stardust Illumination
  SR Rarity
  Stardust Illumination
  Spell Normal
  Stardust Illumination
  Bụi sao chiếu sáng

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 1 quái thú "Stardust" từ Deck của bạn vào Mộ, hoặc nếu bạn điều khiển "Stardust Dragon" hoặc quái thú Synchro nhắc đến nó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay thế. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Stardust" mà bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó thêm 1 cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Stardust Illumination" một lần trong lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send 1 "Stardust" monster from your Deck to the GY, or if you control "Stardust Dragon" or a Synchro Monster that mentions it, you can Special Summon it instead. You can banish this card from your GY, then target 1 "Stardust" monster you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Stardust Illumination" once per turn.

   UR Rarity
   Tuning
   UR Rarity
   Tuning
   UR Rarity
   Tuning
   Spell Normal
   Tuning
   Điều chỉnh

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 "Synchron" Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 "Synchron" Tuner from your Deck to your hand, then send the top card of your Deck to the GY.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    UR Rarity
    Accel Synchro Stardust Dragon
    UR Rarity
    Accel Synchro Stardust Dragon
    UR Rarity
    Accel Synchro Stardust Dragon
    WIND 8
    Accel Synchro Stardust Dragon
    Rồng bụi sao đồng bộ cực tốc
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Tuner Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Stardust Dragon" từ Extra Deck của bạn (đây được coi là Triệu hồi Synchro), sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro bằng cách sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu. Lượt này, những quái thú được Triệu hồi Synchro bởi hiệu ứng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Accel Synchro Stardust Dragon" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Tuner from your GY. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck (this is treated as a Synchro Summon), then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster using monsters you control as material. This turn, the monsters Synchro Summoned by this effect are unaffected by your opponent's activated effects. You can only use each effect of "Accel Synchro Stardust Dragon" once per turn.

    UR Rarity
    Baronne de Fleur
    UR Rarity
    Baronne de Fleur
    UR Rarity
    Baronne de Fleur
    WIND 10
    Baronne de Fleur
    Baronne de Fleur
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.

    UR Rarity
    Cosmic Blazar Dragon
    UR Rarity
    Cosmic Blazar Dragon
    UR Rarity
    Cosmic Blazar Dragon
    WIND 12
    Cosmic Blazar Dragon
    Rồng nhân thiên hà vũ trụ
    • ATK:

    • 4000

    • DEF:

    • 4000


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Tunner Synchro + 2+ quái thú non-Tunner Synchro
    Phải được Triệu hồi Synchro. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này cho đến End Phase để kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng: Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.
    ● Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Vô hiệu hóa Triệu hồi và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ (các) quái thú đó.
    ● Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bỏ qua đòn tấn công, sau đó kết thúc Battle Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner Synchro Monster + 2+ non-Tuner Synchro Monsters Must be Synchro Summoned. (Quick Effect): You can banish this card until the End Phase to activate 1 of these effects; ● When your opponent activates a card or effect: Negate the activation, and if you do, destroy that card. ● When your opponent would Summon a monster(s): Negate the Summon, and if you do, destroy that monster(s). ● When an opponent's monster declares an attack: Negate the attack, then end the Battle Phase.

    UR Rarity
    Crimson Dragon
    UR Rarity
    Crimson Dragon
    UR Rarity
    Crimson Dragon
    LIGHT 12
    Crimson Dragon
    Xích Long
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy đề cập đến "Crimson Dragon" từ Deck của bạn lên tay của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro Cấp 7 hoặc lớn hơn trên sân, ngoại trừ "Crimson Dragon"; đưa lá bài này trở lại Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Synchro Rồng từ Extra Deck của bạn có cùng Cấp với quái thú được chọn. (Điều này được coi là Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crimson Dragon" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can add 1 Spell/Trap that mentions "Crimson Dragon" from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can target 1 Level 7 or higher Synchro Monster on the field, except "Crimson Dragon"; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon 1 Dragon Synchro Monster from your Extra Deck with the same Level as the targeted monster. (This is treated as a Synchro Summon.) You can only use each effect of "Crimson Dragon" once per turn.

    UR Rarity
    Crystal Wing Synchro Dragon
    UR Rarity
    Crystal Wing Synchro Dragon
    UR Rarity
    Crystal Wing Synchro Dragon
    WIND 8
    Crystal Wing Synchro Dragon
    Rồng đồng bộ cánh tinh thể
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú Synchro non-Tuner
    Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú ban đầu bị phá huỷ ATK cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn của đối thủ, trong damage calculation: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu trong damage calculation đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that monster, and if you do that, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn. If this card battles an opponent's Level 5 or higher monster, during damage calculation: This card gains ATK equal to the current ATK of the opponent's monster it is battling during that damage calculation only.

    UR Rarity
    Junk Speeder
    UR Rarity
    Junk Speeder
    UR Rarity
    Junk Speeder
    WIND 5
    Junk Speeder
    Người tốc độ phế thải
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Synchron" + 1+ quái thú non-Tuner
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều Tuner "Synchron" nhất có thể với các Cấp độ khác nhau từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro, đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài đã được Triệu hồi Synchro trong lượt này và một quái thú khác: Bạn có thể làm cho ATK của lá bài này trở nên gấp đôi ATK ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Junk Speeder" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Synchron" Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can Special Summon as many "Synchron" Tuners as possible with different Levels from your Deck, in Defense Position. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters, the turn you activate this effect. When an attack is declared involving this card that was Synchro Summoned this turn and another monster: You can make this card's ATK become double its original ATK until the end of this turn. You can only use each effect of "Junk Speeder" once per turn.

    UR Rarity
    Stardust Dragon
    UR Rarity
    Stardust Dragon
    UR Rarity
    Stardust Dragon
    WIND 8
    Stardust Dragon
    Rồng bụi sao
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.

    Cần 49 UR

    UR Rarity
    Nibiru, the Primal Being1 card
     Rarity
    Selettrice Vaalmonica3 card
    UR Rarity
    Therion "King" Regulus1 card
     Rarity
    Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow1 card
    UR Rarity
    I:P Masquerena1 card
    UR Rarity
    S:P Little Knight1 card
    UR Rarity
    Selene, Queen of the Master Magicians1 card
     Rarity
    Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen2 card
     Rarity
    Angello Vaalmonica3 card
     Rarity
    Dimonno Vaalmonica3 card
    UR Rarity
    Ancient Fairy Dragon1 card
    UR Rarity
    Crystal Wing Synchro Dragon1 card
    UR Rarity
    Ash Blossom & Joyous Spring3 card
    UR Rarity
    Revolution Synchron3 card
    UR Rarity
    Abyss Dweller1 card
    UR Rarity
    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
    UR Rarity
    Time Thief Redoer1 card
    UR Rarity
    Called by the Grave2 card
    UR Rarity
    Crossout Designator1 card
    UR Rarity
    Therion Discolosseum1 card
    UR Rarity
    Triple Tactics Talent1 card
     Rarity
    Vaalmonica Disarmonia1 card
     Rarity
    Vaalmonica Invitare2 card
     Rarity
    Vaalmonica Scelta3 card
     Rarity
    Vaalmonica Versare3 card
     Rarity
    Vaalmonica, the Agathokakological Voice3 card
    UR Rarity
    Infinite Impermanence3 card
     Rarity
    Vaalmonica Followed Rhythm1 card

    Main: 40 Extra: 15

    SR Rarity
    2 cardDroll & Lock Bird
    SR Rarity
    2 cardDroll & Lock Bird
    Droll & Lock Bird
    WIND 1
    Droll & Lock Bird
    Chim chọc và khoá
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
    Phân loại:

    UR Rarity
    1 cardNibiru, the Primal Being
    UR Rarity
    1 cardNibiru, the Primal Being
    Nibiru, the Primal Being
    LIGHT 11
    Nibiru, the Primal Being
    Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
    Phân loại:

     Rarity
    3 cardSelettrice Vaalmonica
     Rarity
    3 cardSelettrice Vaalmonica
    Selettrice Vaalmonica
    WATER 4
    Selettrice Vaalmonica
    Công chúa chọn lựa điệu Nhạc-cô-nhị-ca
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Trong khi bạn điều khiển một quái thú, ngoại trừ "Selettrice Vaalmonica", các quái thú của đối thủ không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Selettrice Vaalmonica" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Pendulum: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Selettrice Vaalmonica". Nếu lá bài này được gửi vào Mộ và bạn có 2 lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    While you control a monster, except "Selettrice Vaalmonica", your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Selettrice Vaalmonica" once per turn. If this card is Normal or Pendulum Summoned: You can add 1 "Vaalmonica" card from your Deck to your hand, except "Selettrice Vaalmonica". If this card is sent to the GY and you have 2 "Vaalmonica" cards in your Pendulum Zones: You can add this card to your hand.


    UR Rarity
    1 cardTherion "King" Regulus
    UR Rarity
    1 cardTherion "King" Regulus
    Therion "King" Regulus
    EARTH 8
    Therion "King" Regulus
    Vua bầy Therion Regulus
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Therion "King" Regulus" một lần mỗi lượt.
    ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Therion" hoặc 1 quái thú Máy trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy trang bị cho quái thú đó lá bài này.
    ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài quái thú "Therion" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn tới Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
    quái thú "Therion" được trang bị lá bài này nhận được 700 ATK, nó cũng có thể kích hoạt hiệu ứng thứ 2 được liệt kê ở trên như thể nó là "Therion "King" Regulus".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can only use each of the following effects of "Therion "King" Regulus" once per turn. ● You can target 1 "Therion" monster or 1 Machine monster in your GY; Special Summon this card from your hand, and if you do, equip that monster to this card. ● When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can send 1 "Therion" Monster Card from your hand or face-up field to the GY; negate that effect. A "Therion" monster equipped with this card gains 700 ATK, also it can activate the 2nd effect listed above as if it were "Therion "King" Regulus".


     Rarity
    3 cardAngello Vaalmonica
     Rarity
    3 cardAngello Vaalmonica
    Angello Vaalmonica
    DARK 43
    Angello Vaalmonica
    Thiên thần điệu Nhạc-cô-nhị-ca
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Mỗi lần bạn nhận được LP trong khi điều khiển một Lá bài quái thú Quỷ trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy đặt 1 Resonance Counter lên lá bài này. Một lần trong lượt, khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link "Vaalmonica" .
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu lá bài này lên tay bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài khác; lấy 1 "Dimonno Vaalmonica" từ Deck của bạn, và đặt lá bài này và lá bài kia vào Vùng Pendulum của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ở lượt này: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường "Vaalmonica" từ Mộ của bạn; áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào lên lá bài đó bao gồm việc tăng LP. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Angello Vaalmonica" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Each time you gain LP while you control a Fiend Monster Card in your other Pendulum Zone, place 1 Resonance Counter on this card. Once per turn, when an opponent's monster declares an attack, you can: Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 "Vaalmonica" Link Monster. [ Monster Effect ] If this card is in your hand: You can discard 1 other card; take 1 "Dimonno Vaalmonica" from your Deck, and place this card and that card in your Pendulum Zones. During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can banish 1 "Vaalmonica" Normal Spell/Trap from your GY; apply whichever effect on that card includes gaining LP. You can only use each effect of "Angello Vaalmonica" once per turn.


     Rarity
    3 cardDimonno Vaalmonica
     Rarity
    3 cardDimonno Vaalmonica
    Dimonno Vaalmonica
    LIGHT 45
    Dimonno Vaalmonica
    Ác ma điệu Nhạc-cô-nhị-ca
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Mỗi lần bạn nhận sát thương hiệu ứng trong khi điều khiển một Lá bài quái thú Tiên trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy đặt 1 Resonance Counter lên lá bài này. Quái thú đối thủ điều khiển giảm 100 ATK ứng với mỗi Resonance Counter trên sân của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu lá bài này lên tay bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài khác; lấy 1 "Angello Vaalmonica" từ Deck của bạn, và đặt lá bài này và lá bài kia vào Vùng Pendulum của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ở lượt này: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường "Vaalmonica" từ Mộ của bạn; áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào lên lá bài đó bao gồm cả việc nhận sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dimonno Vaalmonica" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Each time you take effect damage while you control a Fairy Monster Card in your other Pendulum Zone, place 1 Resonance Counter on this card. Monsters your opponent controls lose 100 ATK for each Resonance Counter on your field. [ Monster Effect ] If this card is in your hand: You can discard 1 other card; take 1 "Angello Vaalmonica" from your Deck, and place this card and that card in your Pendulum Zones. During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can banish 1 "Vaalmonica" Normal Spell/Trap from your GY; apply whichever effect on that card includes taking damage. You can only use each effect of "Dimonno Vaalmonica" once per turn.


    UR Rarity
    3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
    UR Rarity
    3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
    Ash Blossom & Joyous Spring
    FIRE 3
    Ash Blossom & Joyous Spring
    Tro hoa xuân hạnh phúc
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
    ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
    ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
    ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    3 cardRevolution Synchron
    UR Rarity
    3 cardRevolution Synchron
    Revolution Synchron
    EARTH 3
    Revolution Synchron
    Máy đồng bộ cách mạng
    • ATK:

    • 900

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn Triệu hồi Synchro một quái thú "Power Tool" hoặc một quái thú Rồng Cấp 7 hoặc 8, lá bài này trên tay bạn cũng có thể được dùng làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Revolution Synchron" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển quái thú Synchro Cấp 7 hoặc lớn hơn khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng trong Deck của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, thì Cấp của nó cũng trở thành 1. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Revolution Synchron" một lần cho mỗi Trận đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you Synchro Summon a "Power Tool" monster or a Level 7 or 8 Dragon monster, this card in your hand can also be used as material. You can only use this effect of "Revolution Synchron" once per turn. If you control a Level 7 or higher Synchro Monster while this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, also its Level becomes 1. You can only use this effect of "Revolution Synchron" once per Duel.


    UR Rarity
    2 cardCalled by the Grave
    UR Rarity
    2 cardCalled by the Grave
    Called by the Grave
    Spell Quick
    Called by the Grave
    Ngôi mộ gọi tên

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
     Phân loại:

     UR Rarity
     1 cardCrossout Designator
     UR Rarity
     1 cardCrossout Designator
     Crossout Designator
     Spell Quick
     Crossout Designator
     Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

      Hiệu ứng (VN):

      Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
      Phân loại:

      UR Rarity
      1 cardTherion Discolosseum
      UR Rarity
      1 cardTherion Discolosseum
      Therion Discolosseum
      Spell Field
      Therion Discolosseum
      Đấu trường vòng đĩa của bầy Therion

       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Therion" từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu quái thú của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể gửi 1 lá bài "Therion" hoặc 1 "Endless Engine Argyro System" từ Deck của bạn đến Mộ thay thế. Một lần mỗi lượt, khi một quái thú bị phá huỷ trong chiến đấu và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Therion" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Therion Discolosseum" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is activated: You can add 1 "Therion" monster from your Deck to your hand. Once per turn, if your monster would be destroyed by battle, you can send 1 "Therion" card or 1 "Endless Engine Argyro System" from your Deck to the GY instead. Once per turn, when a monster is destroyed by battle and sent to the GY: You can target 1 "Therion" monster in your GY; add it to your hand. You can only activate 1 "Therion Discolosseum" per turn.


       UR Rarity
       1 cardTriple Tactics Talent
       UR Rarity
       1 cardTriple Tactics Talent
       Triple Tactics Talent
       Spell Normal
       Triple Tactics Talent
       Chiến lược tài ba

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
        ● Rút 2 lá bài.
        ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
        ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
        Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
        Phân loại:

         Rarity
        1 cardVaalmonica Disarmonia
         Rarity
        1 cardVaalmonica Disarmonia
        Vaalmonica Disarmonia
        Spell Normal
        Vaalmonica Disarmonia
        Âm Nhạc-cô-nhị-ca bất hòa

         Hiệu ứng (VN):

         Đặt 1 Resonance Counter trên 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn mà bạn có thể đặt Resonance Counter lên đó, sau đó áp dụng 1 trong các hiệu ứng này.
         ● Nhận được 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể thêm 1 trong số các lá bài "Vaalmonica" đã bị loại bỏ lên tay mình, ngoại trừ "Vaalmonica Disarmonia".
         ● Nhận 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể thêm 1 lá bài "Vaalmonica" từ Mộ lên tay mình, ngoại trừ "Vaalmonica Disarmonia".
         Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Disarmonia" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Place 1 Resonance Counter on 1 card in your Pendulum Zone that you can place a Resonance Counter on, then apply 1 of these effects. ● Gain 500 LP, then you can add 1 of your banished "Vaalmonica" cards to your hand, except "Vaalmonica Disarmonia". ● Take 500 damage, then you can add 1 "Vaalmonica" card from your GY to your hand, except "Vaalmonica Disarmonia". You can only activate 1 "Vaalmonica Disarmonia" per turn.


          Rarity
         2 cardVaalmonica Invitare
          Rarity
         2 cardVaalmonica Invitare
         Vaalmonica Invitare
         Spell Quick
         Vaalmonica Invitare
         XIn mời nghe Nhạc-cô-nhị-ca

          Hiệu ứng (VN):

          Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này.
          ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vaalmonica" từ Deck của bạn, đồng thời trong thời gian còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú trên sân, ngoại trừ quái thú "Vaalmonica" .
          ● Nếu bạn điều khiển một quái thú "Vaalmonica" không phải Pendulum, lấy 2 quái thú Pendulum "Vaalmonica" có tên khác nhau từ Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay bạn và thêm con còn lại vào Extra Deck ngửa mặt của bạn.
          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Invitare" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Apply 1 of these effects. ● Special Summon 1 "Vaalmonica" monster from your Deck, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot activate the effects of monsters on the field, except "Vaalmonica" monsters. ● If you control a non-Pendulum "Vaalmonica" monster, take 2 "Vaalmonica" Pendulum Monsters with different names from your Deck, add 1 of them to your hand, and add the other to your face-up Extra Deck. You can only activate 1 "Vaalmonica Invitare" per turn.


           Rarity
          3 cardVaalmonica Scelta
           Rarity
          3 cardVaalmonica Scelta
          Vaalmonica Scelta
          Spell Normal
          Vaalmonica Scelta
          Chọn khúc Nhạc-cô-nhị-ca

           Hiệu ứng (VN):

           Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Trừ khi bạn có lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng.
           ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Deck, sau đó rút 2 lá bài.
           ● Chịu 500 sát thương, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Vaalmonica Scelta".
           Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Scelta" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Apply 1 of these effects. Unless you have a "Vaalmonica" card in your Pendulum Zone, your opponent chooses the effect. ● Gain 500 LP, then you can place 1 card from your hand on the bottom of the Deck, then draw 2 cards. ● Take 500 damage, then you can add 1 "Vaalmonica" Spell/Trap from your Deck to your hand, except "Vaalmonica Scelta". You can only activate 1 "Vaalmonica Scelta" per turn.


            Rarity
           3 cardVaalmonica Versare
            Rarity
           3 cardVaalmonica Versare
           Vaalmonica Versare
           Spell Normal
           Vaalmonica Versare
           Nhạc-cô-nhị-ca trút xuống

            Hiệu ứng (VN):

            Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Trừ khi bạn có lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng.
            ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể gửi xuống mộ các lá bài từ đầu Deck của bạn cho đến khi bạn gửi xuống mộ được một lá bài "Vaalmonica" , sau đó thêm lá bài đó lên tay bạn, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck.
            ● Nhận 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể gửi 1 lá bài "Vaalmonica" từ Deck của bạn vào Mộ, ngoại trừ "Vaalmonica Versare".
            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Versare" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Apply 1 of these effects. Unless you have a "Vaalmonica" card in your Pendulum Zone, your opponent chooses the effect. ● Gain 500 LP, then you can excavate cards from the top of your Deck until you excavate a "Vaalmonica" card, then add that card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. ● Take 500 damage, then you can send 1 "Vaalmonica" card from your Deck to the GY, except "Vaalmonica Versare". You can only activate 1 "Vaalmonica Versare" per turn.


             Rarity
            3 cardVaalmonica, the Agathokakological Voice
             Rarity
            3 cardVaalmonica, the Agathokakological Voice
            Vaalmonica, the Agathokakological Voice
            Spell Field
            Vaalmonica, the Agathokakological Voice
            Vật chọn giọng hát thiện và ác - Kèn Nhạc-cô-nhị-ca

             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một lá bài trong Vùng Pendulum của bạn có Resonance Counter thứ 3 được đặt trên đó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; chiếm quyền điều khiển nó cho đến End Phase, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is activated: You can add 1 "Vaalmonica" monster from your Deck to your hand. If a card in your Pendulum Zone has a 3rd Resonance Counter placed on it: You can target 1 monster your opponent controls; take control of it until the End Phase, but it cannot declare an attack. You can only use this effect of "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" once per turn. You can only activate 1 "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" per turn.


             UR Rarity
             3 cardInfinite Impermanence
             UR Rarity
             3 cardInfinite Impermanence
             Infinite Impermanence
             Trap Normal
             Infinite Impermanence
             Vô thường vĩnh viễn

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
              Phân loại:

               Rarity
              1 cardVaalmonica Followed Rhythm
               Rarity
              1 cardVaalmonica Followed Rhythm
              Vaalmonica Followed Rhythm
              Trap Normal
              Vaalmonica Followed Rhythm
              Hướng chơi Nhạc-cô-nhị-ca

               Hiệu ứng (VN):

               Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Bạn phải điều khiển Bài quái thú "Vaalmonica" để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Nếu bạn điều khiển quái thú Link "Vaalmonica" , bạn có thể áp dụng cả hai hiệu ứng theo trình tự.
               ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể hủy 1 Lá bài Phép/Bẫy trên sân.
               ● Chịu 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể đưa 1 quái thú từ sân về tay.
               Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Followed Rhythm" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Apply 1 of these effects. You must control a "Vaalmonica" Monster Card to activate and to resolve this effect. If you control a "Vaalmonica" Link Monster, you can apply both effects in sequence. ● Gain 500 LP, then you can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Take 500 damage, then you can return 1 monster from the field to the hand. You can only activate 1 "Vaalmonica Followed Rhythm" per turn.


               SR Rarity
               1 cardAkashic Magician
               SR Rarity
               1 cardAkashic Magician
               Akashic Magician
               DARK
               Akashic Magician
               Pháp sư Akasha
               • ATK:

               • 1700

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trên

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú cùng loại, ngoại trừ Token
               Bạn chỉ có thể Triệu hồi Link "Akashic Magician(s)" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Trả lại tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến tay. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố tên của 1 lá bài; lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, bằng tổng Link Rating của các quái thú Link được co-linked với lá bài này, sau đó nếu bạn lật và xem được bất kỳ bản sao nào của lá bài đã tuyên bố, hãy thêm chúng lên tay của bạn, đồng thời gửi các lá bài còn lại đến Mộ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with the same Type, except Tokens You can only Link Summon "Akashic Magician(s)" once per turn. If this card is Link Summoned: Return all monsters this card points to to the hand. Once per turn: You can declare 1 card name; excavate cards from the top of your Deck, equal to the total Link Rating of the Link Monsters co-linked to this card, then if you excavated any copies of the declared card, add them to your hand, also send the remaining cards to the GY.


               SR Rarity
               1 cardArtemis, the Magistus Moon Maiden
               SR Rarity
               1 cardArtemis, the Magistus Moon Maiden
               Artemis, the Magistus Moon Maiden
               LIGHT
               Artemis, the Magistus Moon Maiden
               Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
               • ATK:

               • 800

               • LINK-1

               Mũi tên Link:

               Trên


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
               Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


                Rarity
               1 cardDuralume, Vaalmonican Heathen Hallow
                Rarity
               1 cardDuralume, Vaalmonican Heathen Hallow
               Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
               DARK
               Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
               Thần dị bản Nhạc-cô-nhị-ca, Duralume
               • ATK:

               • 2500

               • LINK-1

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú Hiệu ứng
               Không thể được Triệu hồi Link trừ khi bạn có 3 Resonance Counter hoặc lớn hơn trên (các) Lá bài quái thú Tiên trong Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú mà đối thủ điều khiển, tối đa số Resonance Counter trong Vùng Pendulum của bạn; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ 3 Resonance Counter khỏi Pendulum Zone của mình; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 đòn tấn công trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Effect Monster Cannot be Link Summoned unless you have 3 or more Resonance Counters on Fairy Monster Card(s) in your Pendulum Zone. You can only Special Summon "Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow" once per turn. If this card is Link Summoned: You can target monsters your opponent controls, up to the number of Resonance Counters in your Pendulum Zone; destroy them. You can remove 3 Resonance Counters from your Pendulum Zone; this card can make up to 3 attacks during each Battle Phase this turn.


               UR Rarity
               1 cardI:P Masquerena
               UR Rarity
               1 cardI:P Masquerena
               I:P Masquerena
               DARK
               I:P Masquerena
               I:P Masquerena
               • ATK:

               • 800

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú không Link
               Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


               N Rarity
               1 cardPitknight Earlie
               N Rarity
               1 cardPitknight Earlie
               Pitknight Earlie
               FIRE
               Pitknight Earlie
               Hiệp sĩ xe đua Earlie
               • ATK:

               • 1500

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Phải

               Trên-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Hiệu ứng
               Khi một quái thú chỉ vào kích hoạt hiệu ứng của nó (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến cuối lượt này, thay đổi ATK của nó thành 0, cũng như vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó. Trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì nó đã bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Pitknight Earlie" một lần cho mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Effect Monsters When a monster this card points to activates its effect (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; until the end of this turn, change its ATK to 0, also negate its effects. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Pitknight Earlie" once per turn.


               UR Rarity
               1 cardS:P Little Knight
               UR Rarity
               1 cardS:P Little Knight
               S:P Little Knight
               DARK
               S:P Little Knight
               Chiến sĩ đêm nhí S:P
               • ATK:

               • 1600

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trái

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Hiệu ứng
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


               UR Rarity
               1 cardSelene, Queen of the Master Magicians
               UR Rarity
               1 cardSelene, Queen of the Master Magicians
               Selene, Queen of the Master Magicians
               LIGHT
               Selene, Queen of the Master Magicians
               Hoàng hậu phép thiêng, Selene
               • ATK:

               • 1850

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Spellcaster
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Úp Counter Phép trên lá bài này, bằng với số bài Phép trên sân và trong Mộ. Trong khi "Endymion" ở trên sân, quái thú của đối thủ không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Phép khỏi sân của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ monsters, including a Spellcaster monster If this card is Link Summoned: Place Spell Counters on this card, equal to the number of Spells on the field and in the GYs. While an "Endymion" card(s) is on the field, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can remove 3 Spell Counters from your field; Special Summon 1 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, to your zone this card points to.


                Rarity
               2 cardZebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
                Rarity
               2 cardZebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
               Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
               LIGHT
               Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
               Thần khúc Nhạc-cô-nhị-ca dị, Zebufera
               • ATK:

               • 2500

               • LINK-1

               Mũi tên Link:

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú Hiệu ứng
               Không thể được Triệu hồi Link trừ khi bạn có 3 Resonance Counter hoặc lớn hơn trên (các) Lá bài quái thú Quỷ trong Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen" một lần trong lượt. Nếu một (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 3 Resonance Counter khỏi Vùng Pendulum của bạn để thay thế. Một lần trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy Thông thường "Vaalmonica" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng kích hoạt của lá bài đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Effect Monster Cannot be Link Summoned unless you have 3 or more Resonance Counters on Fiend Monster Card(s) in your Pendulum Zone. You can only Special Summon "Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen" once per turn. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can remove 3 Resonance Counters from your Pendulum Zone instead. Once per opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your "Vaalmonica" Normal Spells/Traps that is banished or in your GY; apply that card's activation effect.


               UR Rarity
               1 cardAncient Fairy Dragon
               UR Rarity
               1 cardAncient Fairy Dragon
               Ancient Fairy Dragon
               LIGHT 7
               Ancient Fairy Dragon
               Rồng tiên cổ đại
               • ATK:

               • 2100

               • DEF:

               • 3000


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá hủy càng nhiều Bài Phép Môi Trường trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, tăng 1000 LP, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của mình.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. Once per turn: You can destroy as many Field Spells on the field as possible, and if you do, gain 1000 LP, then you can add 1 Field Spell from your Deck to your hand.


               UR Rarity
               1 cardCrystal Wing Synchro Dragon
               UR Rarity
               1 cardCrystal Wing Synchro Dragon
               Crystal Wing Synchro Dragon
               WIND 8
               Crystal Wing Synchro Dragon
               Rồng đồng bộ cánh tinh thể
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú Synchro non-Tuner
               Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú ban đầu bị phá huỷ ATK cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn của đối thủ, trong damage calculation: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu trong damage calculation đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that monster, and if you do that, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn. If this card battles an opponent's Level 5 or higher monster, during damage calculation: This card gains ATK equal to the current ATK of the opponent's monster it is battling during that damage calculation only.


               UR Rarity
               1 cardAbyss Dweller
               UR Rarity
               1 cardAbyss Dweller
               Abyss Dweller
               WATER
               Abyss Dweller
               Cư dân vực sâu
               • ATK:

               • 1700

               • DEF:

               • 1400


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


               UR Rarity
               1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
               UR Rarity
               1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
               Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
               LIGHT
               Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
               Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 3000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 12
               Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
               Phân loại:

               SR Rarity
               1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
               SR Rarity
               1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
               Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
               EARTH
               Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
               Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
               • ATK:

               • 2100

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


               UR Rarity
               1 cardTime Thief Redoer
               UR Rarity
               1 cardTime Thief Redoer
               Time Thief Redoer
               DARK
               Time Thief Redoer
               Thợ lặn niên đại làm lại
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể đưa lá bài trên cùng của Deck của đối thủ vào lá bài này để làm nguyên liệu. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách ra tối đa 3 loại nguyên liệu khác nhau từ lá bài này, sau đó áp dụng (các) hiệu ứng sau tùy thuộc vào thứ được tách ra.
               ● Quái thú: Loại bỏ lá bài này cho đến End Phase. ● Bài Phép: Rút 1 lá bài.
               ● Bẫy: Úp 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển trên đầu Deck.
               Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Time Thief Redoer" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters Once per turn, during the Standby Phase: You can attach the top card of your opponent's Deck to this card as material. (Quick Effect): You can detach up to 3 different types of materials from this card, then apply the following effect(s) depending on what was detached. ● Monster: Banish this card until the End Phase. ● Spell: Draw 1 card. ● Trap: Place 1 face-up card your opponent controls on the top of the Deck. You can only use this effect of "Time Thief Redoer" once per turn.               Deck của SYNCHRON trong MASTER DUEL