Thông tin tổng quan của Labrynth

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Arianna the Labrynth Servant
SR Rarity
Arianna the Labrynth Servant
SR Rarity
Arianna the Labrynth Servant
DARK 4
Arianna the Labrynth Servant
Arianna, người hầu mê cung Labrynth
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Labrynth" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Arianna the Labrynth Servant". Nếu (các) quái thú khác rời sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
● Từ tay của bạn, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú hoặc Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy.
Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Arianna the Labrynth Servant" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Labrynth" card from your Deck to your hand, except "Arianna the Labrynth Servant". If another monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then you can apply this effect. ● From your hand, either Special Summon 1 Fiend monster, or Set 1 Spell/Trap. You can only use 1 "Arianna the Labrynth Servant" effect per turn, and only once that turn.

UR Rarity
Arias the Labrynth Butler
UR Rarity
Arias the Labrynth Butler
UR Rarity
Arias the Labrynth Butler
DARK 6
Arias the Labrynth Butler
Arias, quản gia mê cung Labrynth
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Labrynth" , hoặc Úp 1 Bẫy Thường, từ tay của bạn. Úp Bẫy Thông thường có thể được kích hoạt ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại lá bài hoặc hiệu ứng kích hoạt Bẫy Thường hoặc lá bài "Labrynth" của bạn, ngoại trừ "Arias the Labrynth Butler" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Arias the Labrynth Butler" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; Special Summon 1 "Labrynth" monster, or Set 1 Normal Trap, from your hand. The Set Normal Trap can be activated this turn. When your opponent activates a card or effect in response to your card or effect activation of a Normal Trap or a "Labrynth" card, except "Arias the Labrynth Butler" (Quick Effect): You can activate this effect in the GY; Special Summon this card. You can only use each effect of "Arias the Labrynth Butler" once per turn.

N Rarity
Labrynth Chandraglier
N Rarity
Labrynth Chandraglier
N Rarity
Labrynth Chandraglier
DARK 3
Labrynth Chandraglier
Rồng đèn chùm mê cung Labrynth
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy "Labrynth" từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu (các) quái thú rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy thường của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Chandraglier" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY and discard 1 card; Set 1 "Labrynth" Spell/Trap from your hand or Deck. If a monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Labrynth Chandraglier" once per turn.

R Rarity
Labrynth Cooclock
R Rarity
Labrynth Cooclock
R Rarity
Labrynth Cooclock
DARK 1
Labrynth Cooclock
Đồng hồ cu mê cung Labrynth
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; trong lượt này, bạn có thể kích hoạt 1 Lá bài Bẫy Thường đã được Úp ở lượt này, nếu bạn điều khiển một quái thú "Labrynth" . Nếu một (các) lá bài được gửi từ tay bạn đến Mộ để kích hoạt Lá bài Bẫy Thường hoặc lá bài hoặc hiệu ứng "Labrynth" của bạn, ngoại trừ "Labrynth Cooclock", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Cooclock" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card; this turn, you can activate 1 Normal Trap Card that was Set this turn, if you control a "Labrynth" monster. If a card(s) is sent from your hand to the GY to activate your Normal Trap Card or your "Labrynth" card or effect, except "Labrynth Cooclock", while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can add this card to your hand, or Special Summon it. You can only use each effect of "Labrynth Cooclock" once per turn.

N Rarity
Labrynth Stovie Torbie
N Rarity
Labrynth Stovie Torbie
N Rarity
Labrynth Stovie Torbie
DARK 2
Labrynth Stovie Torbie
Bếp lò mê cung Labrynth
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy "Labrynth" từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu (các) quái thú rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy thường của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Stovie Torbie" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY and discard 1 card; Set 1 "Labrynth" Spell/Trap from your hand or Deck. If a monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Labrynth Stovie Torbie" once per turn.

UR Rarity
Lady Labrynth of the Silver Castle
UR Rarity
Lady Labrynth of the Silver Castle
UR Rarity
Lady Labrynth of the Silver Castle
DARK 8
Lady Labrynth of the Silver Castle
Quý cô tòa mê cung bạc Labrynth
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2900


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một lá bài Úp, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Lady Labrynth of the Silver Castle" một lần mỗi lượt. Nếu một lá bài hoặc hiệu ứng "Labrynth" hoặc một Lá bài Bẫy Thường được kích hoạt trong lượt này, ngoại trừ "Lady Labrynth of the Silver Castle" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Khi một Bài Bẫy Thường được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Úp 1 Bẫy Thường với tên khác trực tiếp từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control a Set card, your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. You can only use each of the following effects of "Lady Labrynth of the Silver Castle" once per turn. If a "Labrynth" card or effect or a Normal Trap Card was activated this turn, except "Lady Labrynth of the Silver Castle" (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. When a Normal Trap Card is activated (Quick Effect): You can Set 1 Normal Trap with a different name directly from your Deck.

UR Rarity
Lovely Labrynth of the Silver Castle
UR Rarity
Lovely Labrynth of the Silver Castle
UR Rarity
Lovely Labrynth of the Silver Castle
DARK 8
Lovely Labrynth of the Silver Castle
Chủ tòa mê cung bạc Labrynth
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú để đáp lại việc kích hoạt các Lá bài Bẫy Thường của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Lovely Labrynth of the Silver Castle" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy bình thường trong Mộ của bạn; Úp nó lên sân của bạn, nhưng nó không thể được kích hoạt trừ khi bạn điều khiển quái thú Fiend. Nếu (các) quái thú khác rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên tay đối thủ (ngẫu nhiên) hoặc sân của chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent cannot activate monster effects in response to the activation of your Normal Trap Cards. You can only use each of the following effects of "Lovely Labrynth of the Silver Castle" once per turn. You can target 1 Normal Trap in your GY; Set it to your field, but it cannot be activated unless you control a Fiend monster. If another monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect (except during the Damage Step): You can destroy 1 card in your opponent's hand (at random) or their field.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

SR Rarity
Labrynth Labyrinth
SR Rarity
Labrynth Labyrinth
SR Rarity
Labrynth Labyrinth
Spell Field
Labrynth Labyrinth
Thành mê cung bạc Labrynth

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn kích hoạt Bẫy Thông thường "Welcome Labrynth" , bạn có thể thêm hiệu ứng bổ sung này vào hiệu ứng của lá bài đó đang được thực thi.
  ● Cũng sau đó, phá hủy 1 lá bài trên sân.
  Nếu bạn kích hoạt một Bài Bẫy Thông thường non-"Labrynth" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Quỷ từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Labyrinth" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you activate a Set "Welcome Labrynth" Normal Trap, you can add this additional effect to that card's effect at resolution. ● Also after that, destroy 1 card on the field. If you activate a non-"Labrynth" Normal Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Fiend monster from your hand or GY. You can only use each effect of "Labrynth Labyrinth" once per turn.

  SR Rarity
  Pot of Extravagance
  SR Rarity
  Pot of Extravagance
  SR Rarity
  Pot of Extravagance
  Spell Normal
  Pot of Extravagance
  Hũ tham vàng

   Hiệu ứng (VN):

   Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.   Phân loại:

   SR Rarity
   Pot of Prosperity
   SR Rarity
   Pot of Prosperity
   SR Rarity
   Pot of Prosperity
   Spell Normal
   Pot of Prosperity
   Hũ nhường vàng

    Hiệu ứng (VN):

    Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.    Phân loại:

    UR Rarity
    Big Welcome Labrynth
    UR Rarity
    Big Welcome Labrynth
    UR Rarity
    Big Welcome Labrynth
    Trap Normal
    Big Welcome Labrynth
    Labrynth chào đón nồng nhiệt

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Labrynth" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó đưa 1 quái thú bạn điều khiển trở lại tay. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Quỷ mà bạn điều khiển, hoặc, nếu bạn điều khiển quái thú Quỷ Cấp 8 hoặc lớn hơn, bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá đối thủ điều khiển thay thế; trả lại lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Big Welcome Labrynth" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Special Summon 1 "Labrynth" monster from your hand, Deck, or GY, then return 1 monster you control to the hand. You can banish this card from your GY, then target 1 Fiend monster you control, or, if you control a Level 8 or higher Fiend monster, you can target 1 card your opponent controls instead; return that card to the hand. You can only use 1 "Big Welcome Labrynth" effect per turn, and only once that turn.

     UR Rarity
     Destructive Daruma Karma Cannon
     UR Rarity
     Destructive Daruma Karma Cannon
     UR Rarity
     Destructive Daruma Karma Cannon
     Trap Normal
     Destructive Daruma Karma Cannon
     Máy pháo huỷ diệt Daruma Karma

      Hiệu ứng (VN):

      Thay đổi càng nhiều quái thú trên sân nhất có thể sang Tư thế Phòng thủ ngửa, sau đó, nếu một trong hai người chơi điều khiển (các) quái thú ngửa, họ phải gửi tất cả quái thú ngửa mà họ điều khiển đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Change as many monsters on the field as possible to face-down Defense Position, then, if either player controls a face-up monster(s), they must send all face-up monsters they control to the GY.

      R Rarity
      Dogmatika Punishment
      R Rarity
      Dogmatika Punishment
      R Rarity
      Dogmatika Punishment
      Trap Normal
      Dogmatika Punishment
      Giáo lý rồng trừng phạt

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi 1 quái thú có ATK bằng hoặc lớn hơn từ Extra Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Cho đến cuối lượt tiếp theo của bạn sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dogmatika Punishment" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster your opponent controls; send 1 monster with an equal or higher ATK from your Extra Deck to the GY, and if you do, destroy that monster. Until the end of your next turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck. You can only activate 1 "Dogmatika Punishment" per turn.

       SR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       SR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       SR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       Trap Normal
       Ice Dragon's Prison
       Rồng băng giam cầm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

        UR Rarity
        Infinite Impermanence
        UR Rarity
        Infinite Impermanence
        UR Rarity
        Infinite Impermanence
        Trap Normal
        Infinite Impermanence
        Vô thường vĩnh viễn

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.         Phân loại:

          Rarity
         Transaction Rollback
          Rarity
         Transaction Rollback
          Rarity
         Transaction Rollback
         Trap Normal
         Transaction Rollback
         Rollback giao dịch

          Hiệu ứng (VN):

          Trả một nửa Điểm Gốc của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy Thường trong Mộ của đối thủ, ngoại trừ "Transaction Rollback"; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng kích hoạt của lá bài đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình và trả một nửa Điểm Gốc của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy Thường trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Transaction Rollback"; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng kích hoạt của lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Transaction Rollback" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Pay half your LP, then target 1 Normal Trap in your opponent's GY, except "Transaction Rollback"; this effect becomes that card's activation effect. You can banish this card from your GY and pay half your LP, then target 1 Normal Trap in your GY, except "Transaction Rollback"; this effect becomes that card's activation effect. You can only use 1 "Transaction Rollback" effect per turn, and only once that turn.

          UR Rarity
          Welcome Labrynth
          UR Rarity
          Welcome Labrynth
          UR Rarity
          Welcome Labrynth
          Trap Normal
          Welcome Labrynth
          Labrynth chào đón

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Labrynth" từ Deck của bạn, đồng thời cho đến hết lượt tiếp theo sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Deck hoặc Extra Deck, ngoại trừ quái thú Ma quỷ. Nếu một quái thú rời sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến đó: Bạn có thể Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Welcome Labrynth" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Special Summon 1 "Labrynth" monster from your Deck, also until the end of the next turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Deck or Extra Deck, except Fiend monsters. If a monster leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can Set this card. You can only use each effect of "Welcome Labrynth" once per turn.

           Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

           UR Rarity
           Elder Entity N'tss
           UR Rarity
           Elder Entity N'tss
           UR Rarity
           Elder Entity N'tss
           LIGHT 4
           Elder Entity N'tss
           Cựu thần N'tss
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú Synchro + 1 quái thú Xyz
           Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi các lá bài trên mà bạn điều khiển đến Mộ. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Elder Entity N'tss(s)" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Synchro Monster + 1 Xyz Monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending the above cards you control to the GY. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 monster from your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only Special Summon "Elder Entity N'tss(s)" once per turn.

           UR Rarity
           Garura, Wings of Resonant Life
           UR Rarity
           Garura, Wings of Resonant Life
           UR Rarity
           Garura, Wings of Resonant Life
           DARK 6
           Garura, Wings of Resonant Life
           Chim sự sống chung, Garura
           • ATK:

           • 1500

           • DEF:

           • 2400


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
           Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.

           SR Rarity
           Dharc the Dark Charmer, Gloomy
           SR Rarity
           Dharc the Dark Charmer, Gloomy
           SR Rarity
           Dharc the Dark Charmer, Gloomy
           DARK
           Dharc the Dark Charmer, Gloomy
           Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
           • ATK:

           • 1850

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
           (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.

           SR Rarity
           Muckraker From the Underworld
           SR Rarity
           Muckraker From the Underworld
           SR Rarity
           Muckraker From the Underworld
           DARK
           Muckraker From the Underworld
           Phóng viên của thế giới ngầm
           • ATK:

           • 1000

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Hiệu ứng
           Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Nếu (các) quái thú mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Fiend để thay thế. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fiend trong Mộ của mình, ngoại trừ "Muckraker From the Underworld"; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Muckraker From the Underworld" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Effect Monsters Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. If a monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can Tribute 1 Fiend monster instead. You can target 1 Fiend monster in your GY, except "Muckraker From the Underworld"; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use this effect of "Muckraker From the Underworld" once per turn.

           UR Rarity
           S:P Little Knight
           UR Rarity
           S:P Little Knight
           UR Rarity
           S:P Little Knight
           DARK
           S:P Little Knight
           Chiến sĩ đêm nhí S:P
           • ATK:

           • 1600

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trái

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Hiệu ứng
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

           UR Rarity
           Tri-Brigade Arms Bucephalus II
           UR Rarity
           Tri-Brigade Arms Bucephalus II
           UR Rarity
           Tri-Brigade Arms Bucephalus II
           DARK
           Tri-Brigade Arms Bucephalus II
           Vũ khí tam tộc đoàn Bucephalus II
           • ATK:

           • 3500

           • LINK-5

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới-Trái

           Dưới

           Dưới-Phải

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           3+ quái thú Beast, Beast-Warrior và/hoặc Winged Beast
           Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck trừ khi bạn có 3 Lá bài Phép/Bẫy "Tri-Brigade" hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt bài hoặc hiệu ứng khi bạn Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú. Khi một quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, đồng thời loại bỏ tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast từ Extra Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           3+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters Cannot be Special Summoned from the Extra Deck unless you have 3 or more "Tri-Brigade" Spells/Traps in your GY. Your opponent cannot activate cards or effects when you Special Summon a monster(s). When a monster declares an attack: You can banish this card, also banish all cards your opponent controls. If this card is sent to the GY: You can send 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Extra Deck to the GY. You can only use this effect of "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" once per turn.

           UR Rarity
           Chaos Angel
           UR Rarity
           Chaos Angel
           UR Rarity
           Chaos Angel
           DARK 10
           Chaos Angel
           Thiên thần hỗn mang
           • ATK:

           • 3500

           • DEF:

           • 2800


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI non-Tuner
           Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI mà bạn điều khiển làm Tuner. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này nhận các hiệu ứng này dựa trên Thuộc tính ban đầu của nguyên liệu được sử dụng để Triệu hồi Synchro của nó.
           ● ÁNH SÁNG: quái thú Synchro bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú được kích hoạt bởi đối thủ của bạn.
           ● DARK: quái thú bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner LIGHT or DARK monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 LIGHT or DARK monster you control as a Tuner. If this card is Special Summoned: You can target 1 card on the field; banish it. This card gains these effects based on the original Attributes of materials used for its Synchro Summon. ● LIGHT: Synchro Monsters you control are unaffected by monster effects activated by your opponent. ● DARK: Monsters you control cannot be destroyed by battle.

           Cần 30 UR

           UR Rarity
           Arias the Labrynth Butler2 card
           UR Rarity
           Lady Labrynth of the Silver Castle1 card
           UR Rarity
           Lovely Labrynth of the Silver Castle1 card
           UR Rarity
           Maxx "C"3 card
           UR Rarity
           Nibiru, the Primal Being2 card
           UR Rarity
           Elder Entity N'tss2 card
           UR Rarity
           Garura, Wings of Resonant Life1 card
           UR Rarity
           Linkuriboh1 card
           UR Rarity
           S:P Little Knight1 card
           UR Rarity
           Tri-Brigade Arms Bucephalus II1 card
           UR Rarity
           Chaos Angel2 card
           UR Rarity
           PSY-Framelord Omega1 card
           UR Rarity
           Big Welcome Labrynth3 card
           UR Rarity
           Destructive Daruma Karma Cannon3 card
           UR Rarity
           Infinite Impermanence3 card
           UR Rarity
           Welcome Labrynth3 card

           Main: 40 Extra: 15

           SR Rarity
           2 cardAbsolute King Back Jack
           SR Rarity
           2 cardAbsolute King Back Jack
           Absolute King Back Jack
           DARK 1
           Absolute King Back Jack
           Vua tuyệt đối Back Jack
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu đó là Bẫy thường, hãy đặt nó lên sân của bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Lá bài Set đó có thể được kích hoạt trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể nhìn vào 3 lá bài từ đầu Deck của bạn, sau đó đặt chúng lên đầu Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Absolute King Back Jack" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During your opponent's turn (Quick Effect): You can banish this card from the GY; excavate the top card of your Deck, and if it is a Normal Trap, Set it to your field. Otherwise, send it to the GY. That Set card can be activated during this turn. If this card is sent to the GY: You can look at 3 cards from the top of your Deck, then place them on the top of the Deck in any order. You can only use each effect of "Absolute King Back Jack" once per turn.


           SR Rarity
           3 cardArianna the Labrynth Servant
           SR Rarity
           3 cardArianna the Labrynth Servant
           Arianna the Labrynth Servant
           DARK 4
           Arianna the Labrynth Servant
           Arianna, người hầu mê cung Labrynth
           • ATK:

           • 1600

           • DEF:

           • 2100


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Labrynth" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Arianna the Labrynth Servant". Nếu (các) quái thú khác rời sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
           ● Từ tay của bạn, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú hoặc Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy.
           Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Arianna the Labrynth Servant" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Labrynth" card from your Deck to your hand, except "Arianna the Labrynth Servant". If another monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then you can apply this effect. ● From your hand, either Special Summon 1 Fiend monster, or Set 1 Spell/Trap. You can only use 1 "Arianna the Labrynth Servant" effect per turn, and only once that turn.


           UR Rarity
           2 cardArias the Labrynth Butler
           UR Rarity
           2 cardArias the Labrynth Butler
           Arias the Labrynth Butler
           DARK 6
           Arias the Labrynth Butler
           Arias, quản gia mê cung Labrynth
           • ATK:

           • 1500

           • DEF:

           • 2500


           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Labrynth" , hoặc Úp 1 Bẫy Thường, từ tay của bạn. Úp Bẫy Thông thường có thể được kích hoạt ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại lá bài hoặc hiệu ứng kích hoạt Bẫy Thường hoặc lá bài "Labrynth" của bạn, ngoại trừ "Arias the Labrynth Butler" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Arias the Labrynth Butler" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During the Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; Special Summon 1 "Labrynth" monster, or Set 1 Normal Trap, from your hand. The Set Normal Trap can be activated this turn. When your opponent activates a card or effect in response to your card or effect activation of a Normal Trap or a "Labrynth" card, except "Arias the Labrynth Butler" (Quick Effect): You can activate this effect in the GY; Special Summon this card. You can only use each effect of "Arias the Labrynth Butler" once per turn.


           N Rarity
           2 cardLabrynth Chandraglier
           N Rarity
           2 cardLabrynth Chandraglier
           Labrynth Chandraglier
           DARK 3
           Labrynth Chandraglier
           Rồng đèn chùm mê cung Labrynth
           • ATK:

           • 1500

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy "Labrynth" từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu (các) quái thú rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy thường của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Chandraglier" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY and discard 1 card; Set 1 "Labrynth" Spell/Trap from your hand or Deck. If a monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Labrynth Chandraglier" once per turn.


           R Rarity
           1 cardLabrynth Cooclock
           R Rarity
           1 cardLabrynth Cooclock
           Labrynth Cooclock
           DARK 1
           Labrynth Cooclock
           Đồng hồ cu mê cung Labrynth
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; trong lượt này, bạn có thể kích hoạt 1 Lá bài Bẫy Thường đã được Úp ở lượt này, nếu bạn điều khiển một quái thú "Labrynth" . Nếu một (các) lá bài được gửi từ tay bạn đến Mộ để kích hoạt Lá bài Bẫy Thường hoặc lá bài hoặc hiệu ứng "Labrynth" của bạn, ngoại trừ "Labrynth Cooclock", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Cooclock" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           (Quick Effect): You can discard this card; this turn, you can activate 1 Normal Trap Card that was Set this turn, if you control a "Labrynth" monster. If a card(s) is sent from your hand to the GY to activate your Normal Trap Card or your "Labrynth" card or effect, except "Labrynth Cooclock", while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can add this card to your hand, or Special Summon it. You can only use each effect of "Labrynth Cooclock" once per turn.


           N Rarity
           2 cardLabrynth Stovie Torbie
           N Rarity
           2 cardLabrynth Stovie Torbie
           Labrynth Stovie Torbie
           DARK 2
           Labrynth Stovie Torbie
           Bếp lò mê cung Labrynth
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy "Labrynth" từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu (các) quái thú rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy thường của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Stovie Torbie" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY and discard 1 card; Set 1 "Labrynth" Spell/Trap from your hand or Deck. If a monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Labrynth Stovie Torbie" once per turn.


           UR Rarity
           1 cardLady Labrynth of the Silver Castle
           UR Rarity
           1 cardLady Labrynth of the Silver Castle
           Lady Labrynth of the Silver Castle
           DARK 8
           Lady Labrynth of the Silver Castle
           Quý cô tòa mê cung bạc Labrynth
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2900


           Hiệu ứng (VN):

           Trong khi bạn điều khiển một lá bài Úp, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Lady Labrynth of the Silver Castle" một lần mỗi lượt. Nếu một lá bài hoặc hiệu ứng "Labrynth" hoặc một Lá bài Bẫy Thường được kích hoạt trong lượt này, ngoại trừ "Lady Labrynth of the Silver Castle" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Khi một Bài Bẫy Thường được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Úp 1 Bẫy Thường với tên khác trực tiếp từ Deck của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           While you control a Set card, your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. You can only use each of the following effects of "Lady Labrynth of the Silver Castle" once per turn. If a "Labrynth" card or effect or a Normal Trap Card was activated this turn, except "Lady Labrynth of the Silver Castle" (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. When a Normal Trap Card is activated (Quick Effect): You can Set 1 Normal Trap with a different name directly from your Deck.


           UR Rarity
           1 cardLovely Labrynth of the Silver Castle
           UR Rarity
           1 cardLovely Labrynth of the Silver Castle
           Lovely Labrynth of the Silver Castle
           DARK 8
           Lovely Labrynth of the Silver Castle
           Chủ tòa mê cung bạc Labrynth
           • ATK:

           • 2900

           • DEF:

           • 1900


           Hiệu ứng (VN):

           Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú để đáp lại việc kích hoạt các Lá bài Bẫy Thường của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Lovely Labrynth of the Silver Castle" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy bình thường trong Mộ của bạn; Úp nó lên sân của bạn, nhưng nó không thể được kích hoạt trừ khi bạn điều khiển quái thú Fiend. Nếu (các) quái thú khác rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên tay đối thủ (ngẫu nhiên) hoặc sân của chúng.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Your opponent cannot activate monster effects in response to the activation of your Normal Trap Cards. You can only use each of the following effects of "Lovely Labrynth of the Silver Castle" once per turn. You can target 1 Normal Trap in your GY; Set it to your field, but it cannot be activated unless you control a Fiend monster. If another monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect (except during the Damage Step): You can destroy 1 card in your opponent's hand (at random) or their field.


           UR Rarity
           3 cardMaxx "C"
           UR Rarity
           3 cardMaxx "C"
           Maxx "C"
           EARTH 2
           Maxx "C"
           “G” sinh sản
           • ATK:

           • 500

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
           Phân loại:

           UR Rarity
           2 cardNibiru, the Primal Being
           UR Rarity
           2 cardNibiru, the Primal Being
           Nibiru, the Primal Being
           LIGHT 11
           Nibiru, the Primal Being
           Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 600


           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
           Phân loại:

           SR Rarity
           1 cardLabrynth Labyrinth
           SR Rarity
           1 cardLabrynth Labyrinth
           Labrynth Labyrinth
           Spell Field
           Labrynth Labyrinth
           Thành mê cung bạc Labrynth

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu bạn kích hoạt Bẫy Thông thường "Welcome Labrynth" , bạn có thể thêm hiệu ứng bổ sung này vào hiệu ứng của lá bài đó đang được thực thi.
            ● Cũng sau đó, phá hủy 1 lá bài trên sân.
            Nếu bạn kích hoạt một Bài Bẫy Thông thường non-"Labrynth" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Quỷ từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Labyrinth" một lần trong lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If you activate a Set "Welcome Labrynth" Normal Trap, you can add this additional effect to that card's effect at resolution. ● Also after that, destroy 1 card on the field. If you activate a non-"Labrynth" Normal Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Fiend monster from your hand or GY. You can only use each effect of "Labrynth Labyrinth" once per turn.


            UR Rarity
            3 cardBig Welcome Labrynth
            UR Rarity
            3 cardBig Welcome Labrynth
            Big Welcome Labrynth
            Trap Normal
            Big Welcome Labrynth
            Labrynth chào đón nồng nhiệt

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Labrynth" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó đưa 1 quái thú bạn điều khiển trở lại tay. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Quỷ mà bạn điều khiển, hoặc, nếu bạn điều khiển quái thú Quỷ Cấp 8 hoặc lớn hơn, bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá đối thủ điều khiển thay thế; trả lại lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Big Welcome Labrynth" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Special Summon 1 "Labrynth" monster from your hand, Deck, or GY, then return 1 monster you control to the hand. You can banish this card from your GY, then target 1 Fiend monster you control, or, if you control a Level 8 or higher Fiend monster, you can target 1 card your opponent controls instead; return that card to the hand. You can only use 1 "Big Welcome Labrynth" effect per turn, and only once that turn.


             UR Rarity
             3 cardDestructive Daruma Karma Cannon
             UR Rarity
             3 cardDestructive Daruma Karma Cannon
             Destructive Daruma Karma Cannon
             Trap Normal
             Destructive Daruma Karma Cannon
             Máy pháo huỷ diệt Daruma Karma

              Hiệu ứng (VN):

              Thay đổi càng nhiều quái thú trên sân nhất có thể sang Tư thế Phòng thủ ngửa, sau đó, nếu một trong hai người chơi điều khiển (các) quái thú ngửa, họ phải gửi tất cả quái thú ngửa mà họ điều khiển đến Mộ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Change as many monsters on the field as possible to face-down Defense Position, then, if either player controls a face-up monster(s), they must send all face-up monsters they control to the GY.


              SR Rarity
              1 cardDifferent Dimension Ground
              SR Rarity
              1 cardDifferent Dimension Ground
              Different Dimension Ground
              Trap Normal
              Different Dimension Ground
              Khu vực thứ nguyên

               Hiệu ứng (VN):

               Lượt này, bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               This turn, any monster sent to the GY is banished instead.


               R Rarity
               2 cardDogmatika Punishment
               R Rarity
               2 cardDogmatika Punishment
               Dogmatika Punishment
               Trap Normal
               Dogmatika Punishment
               Giáo lý rồng trừng phạt

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi 1 quái thú có ATK bằng hoặc lớn hơn từ Extra Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Cho đến cuối lượt tiếp theo của bạn sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dogmatika Punishment" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 face-up monster your opponent controls; send 1 monster with an equal or higher ATK from your Extra Deck to the GY, and if you do, destroy that monster. Until the end of your next turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck. You can only activate 1 "Dogmatika Punishment" per turn.


                SR Rarity
                2 cardIce Dragon's Prison
                SR Rarity
                2 cardIce Dragon's Prison
                Ice Dragon's Prison
                Trap Normal
                Ice Dragon's Prison
                Rồng băng giam cầm

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                 UR Rarity
                 3 cardInfinite Impermanence
                 UR Rarity
                 3 cardInfinite Impermanence
                 Infinite Impermanence
                 Trap Normal
                 Infinite Impermanence
                 Vô thường vĩnh viễn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                  Phân loại:

                  SR Rarity
                  3 cardTrap Trick
                  SR Rarity
                  3 cardTrap Trick
                  Trap Trick
                  Trap Normal
                  Trap Trick
                  Chiêu trò bẫy

                   Hiệu ứng (VN):

                   Loại bỏ 1 Bẫy thường khỏi Deck của bạn, ngoại trừ "Trap Trick", và Úp 1 lá bài trùng tên trực tiếp từ Deck của bạn, nó cũng có thể được kích hoạt trong lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 Lá bài Bẫy trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi xong. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Trap Trick" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Banish 1 Normal Trap from your Deck, except "Trap Trick", and Set 1 card with the same name directly from your Deck, also it can be activated this turn. You can only activate 1 Trap Card for the rest of this turn after this card resolves. You can only activate 1 "Trap Trick" per turn.


                   UR Rarity
                   3 cardWelcome Labrynth
                   UR Rarity
                   3 cardWelcome Labrynth
                   Welcome Labrynth
                   Trap Normal
                   Welcome Labrynth
                   Labrynth chào đón

                    Hiệu ứng (VN):

                    Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Labrynth" từ Deck của bạn, đồng thời cho đến hết lượt tiếp theo sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Deck hoặc Extra Deck, ngoại trừ quái thú Ma quỷ. Nếu một quái thú rời sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến đó: Bạn có thể Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Welcome Labrynth" một lần trong lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Special Summon 1 "Labrynth" monster from your Deck, also until the end of the next turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Deck or Extra Deck, except Fiend monsters. If a monster leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can Set this card. You can only use each effect of "Welcome Labrynth" once per turn.


                    SR Rarity
                    1 cardBerfomet the Mythical King of Phantom Beasts
                    SR Rarity
                    1 cardBerfomet the Mythical King of Phantom Beasts
                    Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts
                    WIND 6
                    Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts
                    Ma vương quái thú ảo Berfomet
                    • ATK:

                    • 2400

                    • DEF:

                    • 600


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú với các loại khác nhau (Beast, Fiend hoặc Illusion)
                    Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 quái thú, Ma quỷ hoặc Ảo ảnh từ Deck của bạn vào Mộ. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú, Ác quỷ hoặc Ảo ảnh bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters with different Types (Beast, Fiend, or Illusion) This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts" once per turn. If this card is Fusion Summoned: You can send 1 Beast, Fiend, or Illusion monster from your Deck to the GY. During your opponent's turn (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished Beast, Fiend, or Illusion monsters, except "Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts"; Special Summon it.


                    UR Rarity
                    2 cardElder Entity N'tss
                    UR Rarity
                    2 cardElder Entity N'tss
                    Elder Entity N'tss
                    LIGHT 4
                    Elder Entity N'tss
                    Cựu thần N'tss
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 1200


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 quái thú Synchro + 1 quái thú Xyz
                    Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi các lá bài trên mà bạn điều khiển đến Mộ. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Elder Entity N'tss(s)" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Synchro Monster + 1 Xyz Monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending the above cards you control to the GY. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 monster from your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only Special Summon "Elder Entity N'tss(s)" once per turn.


                    SR Rarity
                    1 cardFossil Warrior Skull Knight
                    SR Rarity
                    1 cardFossil Warrior Skull Knight
                    Fossil Warrior Skull Knight
                    EARTH 6
                    Fossil Warrior Skull Knight
                    Hiệp sĩ xương hóa thạch trung sinh
                    • ATK:

                    • 2400

                    • DEF:

                    • 1100


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 5 hoặc 6
                    Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi lá bài tấn công này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai liên tiếp. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Warrior Skull Knight" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Rock monster + 1 Level 5 or 6 monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When this attacking card destroys a monster by battle: You can activate this effect; this card can make a second attack in a row. You can banish this card from your GY, then target 1 monster on the field; destroy it. You can only use this effect of "Fossil Warrior Skull Knight" once per turn.


                    UR Rarity
                    1 cardGarura, Wings of Resonant Life
                    UR Rarity
                    1 cardGarura, Wings of Resonant Life
                    Garura, Wings of Resonant Life
                    DARK 6
                    Garura, Wings of Resonant Life
                    Chim sự sống chung, Garura
                    • ATK:

                    • 1500

                    • DEF:

                    • 2400


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
                    Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.


                    SR Rarity
                    1 cardDharc the Dark Charmer, Gloomy
                    SR Rarity
                    1 cardDharc the Dark Charmer, Gloomy
                    Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                    DARK
                    Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                    Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
                    • ATK:

                    • 1850

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Dưới-Trái

                    Dưới-Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
                    (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.


                    UR Rarity
                    1 cardLinkuriboh
                    UR Rarity
                    1 cardLinkuriboh
                    Linkuriboh
                    DARK
                    Linkuriboh
                    Kuriboh liên kết
                    • ATK:

                    • 300

                    • LINK-1

                    Mũi tên Link:

                    Dưới


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 quái thú Cấp 1
                    Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                    SR Rarity
                    2 cardMuckraker From the Underworld
                    SR Rarity
                    2 cardMuckraker From the Underworld
                    Muckraker From the Underworld
                    DARK
                    Muckraker From the Underworld
                    Phóng viên của thế giới ngầm
                    • ATK:

                    • 1000

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Trái

                    Dưới


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Hiệu ứng
                    Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Nếu (các) quái thú mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Fiend để thay thế. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fiend trong Mộ của mình, ngoại trừ "Muckraker From the Underworld"; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Muckraker From the Underworld" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Effect Monsters Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. If a monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can Tribute 1 Fiend monster instead. You can target 1 Fiend monster in your GY, except "Muckraker From the Underworld"; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use this effect of "Muckraker From the Underworld" once per turn.


                    UR Rarity
                    1 cardS:P Little Knight
                    UR Rarity
                    1 cardS:P Little Knight
                    S:P Little Knight
                    DARK
                    S:P Little Knight
                    Chiến sĩ đêm nhí S:P
                    • ATK:

                    • 1600

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Trái

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Hiệu ứng
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                    UR Rarity
                    1 cardTri-Brigade Arms Bucephalus II
                    UR Rarity
                    1 cardTri-Brigade Arms Bucephalus II
                    Tri-Brigade Arms Bucephalus II
                    DARK
                    Tri-Brigade Arms Bucephalus II
                    Vũ khí tam tộc đoàn Bucephalus II
                    • ATK:

                    • 3500

                    • LINK-5

                    Mũi tên Link:

                    Trái

                    Dưới-Trái

                    Dưới

                    Dưới-Phải

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    3+ quái thú Beast, Beast-Warrior và/hoặc Winged Beast
                    Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck trừ khi bạn có 3 Lá bài Phép/Bẫy "Tri-Brigade" hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt bài hoặc hiệu ứng khi bạn Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú. Khi một quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, đồng thời loại bỏ tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast từ Extra Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    3+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters Cannot be Special Summoned from the Extra Deck unless you have 3 or more "Tri-Brigade" Spells/Traps in your GY. Your opponent cannot activate cards or effects when you Special Summon a monster(s). When a monster declares an attack: You can banish this card, also banish all cards your opponent controls. If this card is sent to the GY: You can send 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Extra Deck to the GY. You can only use this effect of "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" once per turn.


                    UR Rarity
                    2 cardChaos Angel
                    UR Rarity
                    2 cardChaos Angel
                    Chaos Angel
                    DARK 10
                    Chaos Angel
                    Thiên thần hỗn mang
                    • ATK:

                    • 3500

                    • DEF:

                    • 2800


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 Tuner + 1+ quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI non-Tuner
                    Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI mà bạn điều khiển làm Tuner. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này nhận các hiệu ứng này dựa trên Thuộc tính ban đầu của nguyên liệu được sử dụng để Triệu hồi Synchro của nó.
                    ● ÁNH SÁNG: quái thú Synchro bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú được kích hoạt bởi đối thủ của bạn.
                    ● DARK: quái thú bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Tuner + 1+ non-Tuner LIGHT or DARK monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 LIGHT or DARK monster you control as a Tuner. If this card is Special Summoned: You can target 1 card on the field; banish it. This card gains these effects based on the original Attributes of materials used for its Synchro Summon. ● LIGHT: Synchro Monsters you control are unaffected by monster effects activated by your opponent. ● DARK: Monsters you control cannot be destroyed by battle.


                    SR Rarity
                    1 cardGolden Cloud Beast - Malong
                    SR Rarity
                    1 cardGolden Cloud Beast - Malong
                    Golden Cloud Beast - Malong
                    LIGHT 6
                    Golden Cloud Beast - Malong
                    Thú mây vàng - Mã Long
                    • ATK:

                    • 2200

                    • DEF:

                    • 1000


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá ngửa mặt đối thủ của bạn điều khiển; trả nó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden Cloud Beast - Malong" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can increase or decrease its Level by 1. If this card is sent to the GY: You can target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Golden Cloud Beast - Malong" once per turn.


                    UR Rarity
                    1 cardPSY-Framelord Omega
                    UR Rarity
                    1 cardPSY-Framelord Omega
                    PSY-Framelord Omega
                    LIGHT 8
                    PSY-Framelord Omega
                    Chúa tể khung-CỨ Omega
                    • ATK:

                    • 2800

                    • DEF:

                    • 2200


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                    Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ cả lá bài ngửa này ra khỏi sân và 1 lá bài ngẫu nhiên khỏi tay đối thủ, mặt ngửa, cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài bị loại bỏ; trả lại xuống Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác trong Mộ; xáo trộn cả lá bài đó và lá bài này từ Mộ vào Deck.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can banish both this face-up card from the field and 1 random card from your opponent's hand, face-up, until your next Standby Phase. Once per turn, during your opponent's Standby Phase: You can target 1 banished card; return it to the GY. If this card is in your GY: You can target 1 other card in the GY; shuffle both that card and this card from the GY into the Deck.


                    Hướng Dẫn Chơi

                    Video Gameplay

                    Deck của LABRYNTH trong MASTER DUEL