Thông tin tổng quan của Mathmech

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Dotscaper
SR Rarity
Dotscaper
SR Rarity
Dotscaper
EARTH 1
Dotscaper
Vật quét màn hình
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.

R Rarity
Firewall Defenser
R Rarity
Firewall Defenser
R Rarity
Firewall Defenser
DARK 4
Firewall Defenser
Tường lửa phòng thủ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của một quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Firewall" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Firewall Defenser". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Firewall" mà bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Defenser" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon 1 "Firewall" monster from your Deck, except "Firewall Defenser". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except Cyberse monsters. If a "Firewall" monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Firewall Defenser" once per turn.

R Rarity
Firewall Guardian
R Rarity
Firewall Guardian
R Rarity
Firewall Guardian
DARK 4
Firewall Guardian
Vệ binh tường lửa
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú Link của bạn và quái thú Link của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá đòn tấn công đó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt này, ATK ban đầu của quái thú đối thủ đó trở thành 0, đồng thời nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài khác, ngoại trừ hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Guardian" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. When an attack is declared involving your Link Monster and an opponent's Link Monster: You can banish this card from your GY; negate that attack, and if you do, until the end of this turn, the original ATK of that opponent's monster becomes 0, also it is unaffected by other card effects, except its own. You can only use each effect of "Firewall Guardian" once per turn.

R Rarity
Mathmech Addition
R Rarity
Mathmech Addition
R Rarity
Mathmech Addition
FIRE 4
Mathmech Addition
Người máy toán học phép cộng
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse, cũng như Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn (nhưng nó không thể tấn công lượt này), và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ nhận được 1000 ATK cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mathmech Addition" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Cyberse monsters, also Special Summon this card from your hand (but it cannot attack this turn), and if you do, the targeted monster gains 1000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Mathmech Addition" once per turn.

UR Rarity
Mathmech Circular
UR Rarity
Mathmech Circular
UR Rarity
Mathmech Circular
LIGHT 4
Mathmech Circular
Người máy toán học viên phân
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 quái thú "Mathmech" , ngoại trừ "Mathmech Circular", từ Deck của bạn về Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn, đồng thời bạn chỉ có thể tấn công với 1 quái thú trong phần còn lại của lượt này. Nếu một quái thú "Mathmech" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt lên sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Mathmech" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mathmech Circular" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send 1 "Mathmech" monster, except "Mathmech Circular", from your Deck to your GY; Special Summon this card from your hand, also you can only attack with 1 monster for the rest of this turn. If a "Mathmech" monster is Normal or Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can add 1 "Mathmech" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Mathmech Circular" once per turn.

N Rarity
Mathmech Multiplication
N Rarity
Mathmech Multiplication
N Rarity
Mathmech Multiplication
EARTH 4
Mathmech Multiplication
Người máy toán học phép nhân
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 mà bạn điều khiển; Cấp của nó trở thành 8 cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse mà bạn điều khiển trong Vùng Extra Monster Zone; ATK của nó tăng gấp đôi cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mathmech Multiplication" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 Level 4 Cyberse monster you control; its Level becomes 8 until the end of this turn. If this card is sent to the GY: You can target 1 Cyberse monster you control in the Extra Monster Zone; its ATK becomes doubled until the end of this turn. You can only use each effect of "Mathmech Multiplication" once per turn.

R Rarity
Mathmech Subtraction
R Rarity
Mathmech Subtraction
R Rarity
Mathmech Subtraction
FIRE 4
Mathmech Subtraction
Người máy toán học phép trừ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse, cũng như Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn (nhưng nó không thể tấn công lượt này), và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ mất 1000 ATK cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mathmech Subtraction" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Cyberse monsters, also Special Summon this card from your hand (but it cannot attack this turn), and if you do, the targeted monster loses 1000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Mathmech Subtraction" once per turn.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

SR Rarity
Micro Coder
SR Rarity
Micro Coder
SR Rarity
Micro Coder
DARK 1
Micro Coder
Người lập mã vi mô
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú Cyberse mà bạn điều khiển sẽ được sử dụng làm Nguyên liệu Link cho quái thú "Code Talker" , thì lá bài này trong tay bạn cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân tới Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú "Code Talker" : Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Cynet" từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc, nếu lá bài này trên sân đã được sử dụng làm nguyên liệu, bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 để thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Micro Coder" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Cyberse monster you control would be used as Link Material for a "Code Talker" monster, this card in your hand can also be used as material. If this card is sent from the hand or field to the GY as material for the Link Summon of a "Code Talker" monster: You can either add 1 "Cynet" Spell/Trap from your Deck to your hand, or, if this card on the field was used as material, you can add 1 Level 4 Cyberse monster instead. You can only use each effect of "Micro Coder" once per turn.

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
LIGHT 11
Nibiru, the Primal Being
Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.Phân loại:

N Rarity
Parallel eXceed
N Rarity
Parallel eXceed
N Rarity
Parallel eXceed
WIND 8
Parallel eXceed
Rồng vƯỢt song song
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Parallel eXceed", Cấp của nó sẽ trở thành 4 và ATK / DEF ban đầu của nó giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Parallel eXceed" một lần mỗi lượt.
● Nếu bạn Triệu hồi Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn đến khu vực của bạn mà Link quái thú chỉ đến.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Parallel eXceed" từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned by the effect of "Parallel eXceed", its Level becomes 4 and its original ATK/DEF become halved. You can only use each of the following effects of "Parallel eXceed" once per turn. ● If you Link Summon: You can Special Summon this card from your hand to your zone that Link Monster points to. ● If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Parallel eXceed" from your Deck.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

R Rarity
Mathmech Diameter
R Rarity
Mathmech Diameter
R Rarity
Mathmech Diameter
LIGHT 4
Mathmech Diameter
Người máy toán học đường kính
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng của nó. "Mathmech" đã được Triệu hồi Synchro hoặc Xyz bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng sau.
● Một lần mỗi lượt, trong lượt đó lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mathmech Diameter" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 Cyberse monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects. A "Mathmech" monster that was Synchro or Xyz Summoned using this card on the field as material gains the following effect. ● Once per turn, during the turn this card was Special Summoned, when your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can negate that effect. You can only use each effect of "Mathmech Diameter" once per turn.

SR Rarity
Mathmech Sigma
SR Rarity
Mathmech Sigma
SR Rarity
Mathmech Sigma
LIGHT 4
Mathmech Sigma
Người máy toán học Sigma
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng Extra Monster Zone, trong khi lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mathmech Sigma" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài bạn điều khiển này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro cho "Mathmech" , bạn có thể coi nó như một người non-Tuner.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters in the Extra Monster Zone, while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Cyberse monsters. You can only use this effect of "Mathmech Sigma" once per turn. If this card you control is used as Synchro Material for a "Mathmech" monster, you can treat it as a non-Tuner.

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  Spell Quick
  Crossout Designator
  Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

   Hiệu ứng (VN):

   Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.   Phân loại:

   UR Rarity
   Cynet Mining
   UR Rarity
   Cynet Mining
   UR Rarity
   Cynet Mining
   Spell Normal
   Cynet Mining
   Khai phá mạng lưới

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.

    N Rarity
    Mathmech Equation
    N Rarity
    Mathmech Equation
    N Rarity
    Mathmech Equation
    Spell Normal
    Mathmech Equation
    Phương trình máy toán học

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 "Mathmech" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ nhận được 1000 ATK cho đến cuối lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Mathmech Equation" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "Mathmech" monster in your GY; Special Summon it, and if you do, it gains 1000 ATK until the end of this turn. You can only activate 1 "Mathmech Equation" per turn.

     SR Rarity
     Small World
     SR Rarity
     Small World
     SR Rarity
     Small World
     Spell Normal
     Small World
     Thế giới nhỏ

      Hiệu ứng (VN):

      Để lộ 1 quái thú trong tay của bạn, chọn 1 quái thú từ Deck của bạn có đúng 1 quái thú cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF và loại bỏ quái thú đã lộ ra khỏi tay bạn. Sau đó, thêm từ Deck lên tay của bạn 1 quái thú có chính xác 1 cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF với quái thú được chọn từ Deck của bạn và loại bỏ lá bài được chọn từ Deck úp xuống. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Small World" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Reveal 1 monster in your hand, choose 1 monster from your Deck that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF, and banish the revealed monster from your hand face-down. Then add, from the Deck to your hand, 1 monster that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF as the monster chosen from your Deck, and banish the card chosen from the Deck face-down. You can only activate 1 "Small World" per turn.

      UR Rarity
      Triple Tactics Talent
      UR Rarity
      Triple Tactics Talent
      UR Rarity
      Triple Tactics Talent
      Spell Normal
      Triple Tactics Talent
      Chiến lược tài ba

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Rút 2 lá bài.
       ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
       ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
       Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.       Phân loại:

       R Rarity
       Cynet Conflict
       R Rarity
       Cynet Conflict
       R Rarity
       Cynet Conflict
       Trap Counter
       Cynet Conflict
       Xung đột mạng lưới

        Hiệu ứng (VN):

        Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển một "Code Talker" : Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài đó , hoặc hiệu ứng của các lá bài, có cùng tên gốc với lá bài đó đã bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Conflict" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a "Code Talker" monster: Negate the activation, and if you do, banish that card, and if you do, your opponent cannot activate cards, or effects of cards, with the same original name as that card that was banished, until the end of the next turn. You can only activate 1 "Cynet Conflict" per turn.

        UR Rarity
        Infinite Impermanence
        UR Rarity
        Infinite Impermanence
        UR Rarity
        Infinite Impermanence
        Trap Normal
        Infinite Impermanence
        Vô thường vĩnh viễn

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.         Phân loại:

         N Rarity
         Mathmech Superfactorial
         N Rarity
         Mathmech Superfactorial
         N Rarity
         Mathmech Superfactorial
         Trap Normal
         Mathmech Superfactorial
         Giai thừa máy toán học

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu tối đa 3 "Mathmech" trong Mộ của bạn với các tên khác nhau, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
          ● Triệu hồi Đặc biệt chúng, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 "Mathmech" chỉ sử dụng những quái thú đó và xáo trộn nguyên liệu vào Deck thay vì gửi chúng đến Mộ.
          ● Triệu hồi Đặc biệt chúng, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 "Mathmech" chỉ sử dụng những quái thú đó.
          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Mathmech Superfactorial" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target up to 3 "Mathmech" monsters in your GY with different names, then activate 1 of these effects; ● Special Summon them, but their effects are negated, then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 "Mathmech" Synchro Monster using only those monsters, and shuffle the materials into the Deck instead of sending them to the GY. ● Special Summon them, but their effects are negated, then, immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 "Mathmech" Xyz Monster using only those monsters. You can only activate 1 "Mathmech Superfactorial" per turn.

          Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

          UR Rarity
          Cyberse Desavewurm
          UR Rarity
          Cyberse Desavewurm
          UR Rarity
          Cyberse Desavewurm
          DARK 6
          Cyberse Desavewurm
          Rồng vô hiệu mạng điện tử
          • ATK:

          • 2300

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Ritual Mạng, Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link + 1 quái thú Cyberse
          Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn, sau đó bạn có thể làm cho Cấp của lá bài này trở nên bằng với quái thú đó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng, trong khi bạn điều khiển một quái thú Cyberse Link-4 hoặc lớn hơn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; vô hiệu hoá sự kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Desavewurm" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Cyberse Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster + 1 Cyberse monster During your Main Phase: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand, then you can make this card's Level become the same as that monster. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect, while you control a Link-4 or higher Cyberse monster (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; negate that activation. You can only use each effect of "Cyberse Desavewurm" once per turn.

          UR Rarity
          Accesscode Talker
          UR Rarity
          Accesscode Talker
          UR Rarity
          Accesscode Talker
          DARK
          Accesscode Talker
          Người xử mã truy cập
          • ATK:

          • 2300

          • LINK-4

          Mũi tên Link:

          Trên

          Trái

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".          Phân loại:

          UR Rarity
          Decode Talker Heatsoul
          UR Rarity
          Decode Talker Heatsoul
          UR Rarity
          Decode Talker Heatsoul
          FIRE
          Decode Talker Heatsoul
          Người xử mã Heatsoul
          • ATK:

          • 2300

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Cyberse với các thuộc tính khác nhau
          Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP; rút 1 lá bài, sau đó nếu LP của bạn thấp hơn 2000, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Decode Talker Heatsoul". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Decode Talker Heatsoul" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Cyberse monsters with different Attributes Gains 500 ATK for each monster it points to. (Quick Effect): You can pay 1000 LP; draw 1 card, then if your LP are 2000 or less, you can banish this card from the field, and if you do, Special Summon 1 Link-3 or lower Cyberse monster from your Extra Deck, except "Decode Talker Heatsoul". You can only use this effect of "Decode Talker Heatsoul" once per turn.

          SR Rarity
          Firewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz
          SR Rarity
          Firewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz
          SR Rarity
          Firewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz
          DARK
          Firewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz
          Rồng tường lửa Darkfluid - Tân bão mạng
          • ATK:

          • 3000

          • LINK-5

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải

          Phải

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          3+ quái thú mạng
          Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng quái thú nào được kích hoạt bởi đối thủ của bạn trong Battle Phase. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Cyberse từ Deck hoặc Extra Deck của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận Thuộc tính của quái thú đó được gửi vào Mộ, đồng thời nó tăng 2500 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Firewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công quái thú nhiều lần trong mỗi Battle Phase, tùy theo số Thuộc tính khác nhau mà nó có.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          3+ Cyberse monsters Negate any monster effects activated by your opponent during the Battle Phase. (Quick Effect): You can send 1 Cyberse monster from your Deck or Extra Deck to the GY, and if you do, this card gains the Attribute of that monster sent to the GY, also it gains 2500 ATK. You can only use this effect of "Firewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz" once per turn. This card can attack monsters a number of times each Battle Phase, up to the number of different Attributes it has.

          SR Rarity
          G Golem Crystal Heart
          SR Rarity
          G Golem Crystal Heart
          SR Rarity
          G Golem Crystal Heart
          WATER
          G Golem Crystal Heart
          Golem TL tim tinh thể
          • ATK:

          • 0

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú mạng
          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link THỔ trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó vào khu vực của bạn mà lá bài này chỉ vào, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 GG Counter lên lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "G Golem Crystal Heart" một lần trong lượt. Các quái thú THỔ được mũi tên Link chỉ vào với lá bài này tăng 600 ATK ứng với mỗi Counter GG trên lá bài này, có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase, đồng thời nếu chúng tấn công một quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Cyberse monsters You can target 1 EARTH Link Monster in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, and if you do, place 1 GG Counter on this card. You can only use this effect of "G Golem Crystal Heart" once per turn. EARTH monsters co-linked to this card gain 600 ATK for each GG Counter on this card, can make a second attack during each Battle Phase, also if they attack a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.

          SR Rarity
          Linguriboh
          SR Rarity
          Linguriboh
          SR Rarity
          Linguriboh
          DARK
          Linguriboh
          Linguriboh
          • ATK:

          • 300

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
          Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá hiệu ứng của lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi 1 "@Ignister" đã được Triệu hồi từ Extra Deck; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Linguriboh" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 4 or lower Cyberse monster When your opponent activates a Trap Card (Quick Effect): You can Tribute this card; negate that card's effect, and if you do, banish it. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 "@Ignister" monster that was Summoned from the Extra Deck; Special Summon this card. You can only use each effect of "Linguriboh" once per turn.

          UR Rarity
          Link Decoder
          UR Rarity
          Link Decoder
          UR Rarity
          Link Decoder
          DARK
          Link Decoder
          Người giải mã liên kết
          • ATK:

          • 300

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
          Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu cho quái thú Link Mạng có ATK gốc từ 2300 hoặc lớn hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Decoder" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is sent to the GY as material for a Cyberse Link Monster with 2300 or more original ATK: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Link Decoder" once per turn.

          UR Rarity
          Salamangreat Almiraj
          UR Rarity
          Salamangreat Almiraj
          UR Rarity
          Salamangreat Almiraj
          FIRE
          Salamangreat Almiraj
          Thú lửa chuyển sinh Almiraj
          • ATK:

          • 0

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú được Triệu hồi bình thường với 1000 ATK hoặc thấp hơn
          (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Khi một quái thú được Triệu hồi Thường mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Almiraj" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Normal Summoned monster with 1000 or less ATK (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. When a Normal Summoned monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Salamangreat Almiraj" once per turn.

          SR Rarity
          Splash Mage
          SR Rarity
          Splash Mage
          SR Rarity
          Splash Mage
          WATER
          Splash Mage
          Thuật sư giật sóng
          • ATK:

          • 1100

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên-Phải

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cyberse
          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Splash Mage" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Cyberse monsters You can target 1 Cyberse monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Cyberse monsters. You can only use this effect of "Splash Mage" once per turn.

          SR Rarity
          Transcode Talker
          SR Rarity
          Transcode Talker
          SR Rarity
          Transcode Talker
          EARTH
          Transcode Talker
          Người xử mã chuyển giao
          • ATK:

          • 2300

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trên

          Phải

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Trong khi lá bài này được co-linked, nó và các quái thú co-linked của nó sẽ tăng 500 ATK, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu bất kỳ lá bài nào trong số chúng bằng các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link Link-3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Transcode Talker"; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Transcode Talker" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters While this card is co-linked, it and its co-linked monsters gain 500 ATK, also your opponent cannot target any of them with card effects. You can target 1 Link-3 or lower Cyberse Link Monster in your GY, except "Transcode Talker"; Special Summon it to your zone this card points to. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except Cyberse monsters. You can only use this effect of "Transcode Talker" once per turn.

          N Rarity
          Update Jammer
          N Rarity
          Update Jammer
          N Rarity
          Update Jammer
          WIND
          Update Jammer
          Kẻ gây nhiễu cập nhật
          • ATK:

          • 2000

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Trái


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cyberse Cấp 2 hoặc lớn hơn
          Một lần mỗi lượt tấn công, trong damage calculation, nếu quái thú Cyberse của bạn chiến đấu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng của lá bài khác trên sân cho đến khi kết thúc Damage Step, Damage Calculation cho chiến đấu này sử dụng ATK / DEF ban đầu của mỗi quái thú, cũng như nếu quái thú của đối thủ bị phá huỷ bởi trận đấu này và được gửi đến Mộ, gây ra 1000 thiệt hại cho bạn. phản đối. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link: quái thú Link đó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 2 or higher Cyberse monsters Once per battle, during damage calculation, if your Cyberse monster battles (Quick Effect): You can activate this effect; negate all other card effects on the field until the end of the Damage Step, damage calculation for this battle uses each monster's original ATK/DEF, also if an opponent's monster is destroyed by this battle and sent to the GY, inflict 1000 damage to your opponent. If this card is sent to the GY as Link Material: That Link Monster can make a second attack during each Battle Phase this turn.

          SR Rarity
          Mereologic Aggregator
          SR Rarity
          Mereologic Aggregator
          SR Rarity
          Mereologic Aggregator
          DARK
          Mereologic Aggregator
          Thứ tổng hợp phần chất
          • ATK:

          • 2600

          • DEF:

          • 3000


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Cấp 9
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể gửi 1 quái thú từ Extra Deck của mình đến Mộ. Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trong Mộ của mình, tùy theo số lượng nguyên liệu mà lá bài này có; tách các nguyên liệu ra khỏi lá bài này bằng số mục tiêu đó trong Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa các mục tiêu đó vào lá bài này làm nguyên liệu. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mereologic Aggregator" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Level 9 monsters If this card is Xyz Summoned: You can send 1 monster from your Extra Deck to the GY. You can target monsters in your GY, up to the number of materials this card has; detach materials from this card equal to the number of those targets in the GY, and if you do, attach those targets to this card as material. If this card is sent to the GY: You can target 1 face-up card on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Mereologic Aggregator" once per turn.

          UR Rarity
          Primathmech Alembertian
          UR Rarity
          Primathmech Alembertian
          UR Rarity
          Primathmech Alembertian
          EARTH
          Primathmech Alembertian
          Người máy toán học hình Alembertian
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Cấp 4
          Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mathmech" Cấp 4 từ tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách 2 đến 4 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó kích hoạt hiệu ứng thích hợp;
          ● 2: Thêm 1 "Mathmech" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
          ● 3: Thêm 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn lên tay của bạn.
          ● 4: Thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn lên tay bạn.
          Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Primathmech Alembertian" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Level 4 monsters You can Tribute 1 monster; Special Summon 1 Level 4 "Mathmech" monster from your hand or GY. If this card is Xyz Summoned: You can detach 2 to 4 materials from this card, then activate the appropriate effect; ● 2: Add 1 "Mathmech" card from your Deck to your hand. ● 3: Add 1 Level 4 monster from your Deck to your hand. ● 4: Add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Primathmech Alembertian" once per turn.

          SR Rarity
          Primathmech Laplacian
          SR Rarity
          Primathmech Laplacian
          SR Rarity
          Primathmech Laplacian
          EARTH
          Primathmech Laplacian
          Người máy toán học hình Laplacian
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          3 quái thú Cấp 4
          Nếu (các) lá bài "Mathmech" mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách tối đa 3 nguyên liệu từ nó, sau đó chọn nhiều hiệu ứng (bạn không thể chọn cùng một hiệu ứng hai lần và bạn thực thi chúng theo thứ tự đã liệt kê, bỏ qua bất kỳ hiệu ứng nào không được chọn);
          ● Gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn đến Mộ. ● Gửi 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. ● Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy điều khiển của đối thủ tới Mộ.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primathmech Laplacian" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          3 Level 4 monsters If a "Mathmech" card(s) you control would be destroyed by card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Xyz Summoned: You can detach up to 3 materials from it, then choose that many effects (you cannot choose the same effect twice, and you resolve them in the listed order, skipping any that were not chosen); ● Send 1 random card from your opponent's hand to the GY. ● Send 1 monster your opponent controls to the GY. ● Send 1 Spell/Trap your opponent controls to the GY. You can only use this effect of "Primathmech Laplacian" once per turn.

          Cần 30 UR

          UR Rarity
          Mathmech Circular3 card
          UR Rarity
          Maxx "C"3 card
          UR Rarity
          Nibiru, the Primal Being2 card
          UR Rarity
          Cyberse Desavewurm1 card
          UR Rarity
          Accesscode Talker1 card
          UR Rarity
          Decode Talker Heatsoul1 card
          UR Rarity
          I:P Masquerena1 card
          UR Rarity
          Link Decoder1 card
          UR Rarity
          S:P Little Knight1 card
          UR Rarity
          Salamangreat Almiraj1 card
          UR Rarity
          Ash Blossom & Joyous Spring3 card
          UR Rarity
          Effect Veiler3 card
          UR Rarity
          Primathmech Alembertian1 card
          UR Rarity
          Called by the Grave2 card
          UR Rarity
          Crossout Designator1 card
          UR Rarity
          Cynet Mining2 card
          UR Rarity
          Infinite Impermanence3 card

          Main: 41 Extra: 15

          SR Rarity
          1 cardDotscaper
          SR Rarity
          1 cardDotscaper
          Dotscaper
          EARTH 1
          Dotscaper
          Vật quét màn hình
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.


          R Rarity
          3 cardFirewall Defenser
          R Rarity
          3 cardFirewall Defenser
          Firewall Defenser
          DARK 4
          Firewall Defenser
          Tường lửa phòng thủ
          • ATK:

          • 1200

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của một quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Firewall" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Firewall Defenser". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Firewall" mà bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Defenser" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon 1 "Firewall" monster from your Deck, except "Firewall Defenser". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except Cyberse monsters. If a "Firewall" monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Firewall Defenser" once per turn.


          R Rarity
          1 cardFirewall Guardian
          R Rarity
          1 cardFirewall Guardian
          Firewall Guardian
          DARK 4
          Firewall Guardian
          Vệ binh tường lửa
          • ATK:

          • 100

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú Cyberse: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú Link của bạn và quái thú Link của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá đòn tấn công đó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt này, ATK ban đầu của quái thú đối thủ đó trở thành 0, đồng thời nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài khác, ngoại trừ hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Guardian" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is sent to the GY as material for the Link Summon of a Cyberse monster: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. When an attack is declared involving your Link Monster and an opponent's Link Monster: You can banish this card from your GY; negate that attack, and if you do, until the end of this turn, the original ATK of that opponent's monster becomes 0, also it is unaffected by other card effects, except its own. You can only use each effect of "Firewall Guardian" once per turn.


          R Rarity
          1 cardMathmech Addition
          R Rarity
          1 cardMathmech Addition
          Mathmech Addition
          FIRE 4
          Mathmech Addition
          Người máy toán học phép cộng
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse, cũng như Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn (nhưng nó không thể tấn công lượt này), và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ nhận được 1000 ATK cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mathmech Addition" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Cyberse monsters, also Special Summon this card from your hand (but it cannot attack this turn), and if you do, the targeted monster gains 1000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Mathmech Addition" once per turn.


          UR Rarity
          3 cardMathmech Circular
          UR Rarity
          3 cardMathmech Circular
          Mathmech Circular
          LIGHT 4
          Mathmech Circular
          Người máy toán học viên phân
          • ATK:

          • 1500

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể gửi 1 quái thú "Mathmech" , ngoại trừ "Mathmech Circular", từ Deck của bạn về Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn, đồng thời bạn chỉ có thể tấn công với 1 quái thú trong phần còn lại của lượt này. Nếu một quái thú "Mathmech" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt lên sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Mathmech" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mathmech Circular" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can send 1 "Mathmech" monster, except "Mathmech Circular", from your Deck to your GY; Special Summon this card from your hand, also you can only attack with 1 monster for the rest of this turn. If a "Mathmech" monster is Normal or Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can add 1 "Mathmech" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Mathmech Circular" once per turn.


          R Rarity
          1 cardMathmech Subtraction
          R Rarity
          1 cardMathmech Subtraction
          Mathmech Subtraction
          FIRE 4
          Mathmech Subtraction
          Người máy toán học phép trừ
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse, cũng như Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn (nhưng nó không thể tấn công lượt này), và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ mất 1000 ATK cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mathmech Subtraction" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Cyberse monsters, also Special Summon this card from your hand (but it cannot attack this turn), and if you do, the targeted monster loses 1000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Mathmech Subtraction" once per turn.


          UR Rarity
          3 cardMaxx "C"
          UR Rarity
          3 cardMaxx "C"
          Maxx "C"
          EARTH 2
          Maxx "C"
          “G” sinh sản
          • ATK:

          • 500

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
          Phân loại:

          SR Rarity
          1 cardMicro Coder
          SR Rarity
          1 cardMicro Coder
          Micro Coder
          DARK 1
          Micro Coder
          Người lập mã vi mô
          • ATK:

          • 300

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu một quái thú Cyberse mà bạn điều khiển sẽ được sử dụng làm Nguyên liệu Link cho quái thú "Code Talker" , thì lá bài này trong tay bạn cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân tới Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú "Code Talker" : Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Cynet" từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc, nếu lá bài này trên sân đã được sử dụng làm nguyên liệu, bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 để thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Micro Coder" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If a Cyberse monster you control would be used as Link Material for a "Code Talker" monster, this card in your hand can also be used as material. If this card is sent from the hand or field to the GY as material for the Link Summon of a "Code Talker" monster: You can either add 1 "Cynet" Spell/Trap from your Deck to your hand, or, if this card on the field was used as material, you can add 1 Level 4 Cyberse monster instead. You can only use each effect of "Micro Coder" once per turn.


          UR Rarity
          2 cardNibiru, the Primal Being
          UR Rarity
          2 cardNibiru, the Primal Being
          Nibiru, the Primal Being
          LIGHT 11
          Nibiru, the Primal Being
          Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 600


          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
          Phân loại:

          UR Rarity
          3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
          UR Rarity
          3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
          Ash Blossom & Joyous Spring
          FIRE 3
          Ash Blossom & Joyous Spring
          Tro hoa xuân hạnh phúc
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
          ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
          ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
          ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
          Phân loại:

          UR Rarity
          3 cardEffect Veiler
          UR Rarity
          3 cardEffect Veiler
          Effect Veiler
          LIGHT 1
          Effect Veiler
          Người che đậy hiệu ứng
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
          Phân loại:

          R Rarity
          1 cardMathmech Diameter
          R Rarity
          1 cardMathmech Diameter
          Mathmech Diameter
          LIGHT 4
          Mathmech Diameter
          Người máy toán học đường kính
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng của nó. "Mathmech" đã được Triệu hồi Synchro hoặc Xyz bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng sau.
          ● Một lần mỗi lượt, trong lượt đó lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó.
          Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mathmech Diameter" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 Cyberse monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects. A "Mathmech" monster that was Synchro or Xyz Summoned using this card on the field as material gains the following effect. ● Once per turn, during the turn this card was Special Summoned, when your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can negate that effect. You can only use each effect of "Mathmech Diameter" once per turn.


          SR Rarity
          1 cardMathmech Sigma
          SR Rarity
          1 cardMathmech Sigma
          Mathmech Sigma
          LIGHT 4
          Mathmech Sigma
          Người máy toán học Sigma
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng Extra Monster Zone, trong khi lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mathmech Sigma" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài bạn điều khiển này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro cho "Mathmech" , bạn có thể coi nó như một người non-Tuner.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no monsters in the Extra Monster Zone, while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Cyberse monsters. You can only use this effect of "Mathmech Sigma" once per turn. If this card you control is used as Synchro Material for a "Mathmech" monster, you can treat it as a non-Tuner.


          UR Rarity
          2 cardCalled by the Grave
          UR Rarity
          2 cardCalled by the Grave
          Called by the Grave
          Spell Quick
          Called by the Grave
          Ngôi mộ gọi tên

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
           Phân loại:

           SR Rarity
           3 cardCosmic Cyclone
           SR Rarity
           3 cardCosmic Cyclone
           Cosmic Cyclone
           Spell Quick
           Cosmic Cyclone
           Xoáy vũ trụ

            Hiệu ứng (VN):

            Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


            UR Rarity
            1 cardCrossout Designator
            UR Rarity
            1 cardCrossout Designator
            Crossout Designator
            Spell Quick
            Crossout Designator
            Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

             Hiệu ứng (VN):

             Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
             Phân loại:

             UR Rarity
             2 cardCynet Mining
             UR Rarity
             2 cardCynet Mining
             Cynet Mining
             Spell Normal
             Cynet Mining
             Khai phá mạng lưới

              Hiệu ứng (VN):

              Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


              N Rarity
              1 cardMathmech Equation
              N Rarity
              1 cardMathmech Equation
              Mathmech Equation
              Spell Normal
              Mathmech Equation
              Phương trình máy toán học

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 "Mathmech" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ nhận được 1000 ATK cho đến cuối lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Mathmech Equation" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 "Mathmech" monster in your GY; Special Summon it, and if you do, it gains 1000 ATK until the end of this turn. You can only activate 1 "Mathmech Equation" per turn.


               SR Rarity
               3 cardSmall World
               SR Rarity
               3 cardSmall World
               Small World
               Spell Normal
               Small World
               Thế giới nhỏ

                Hiệu ứng (VN):

                Để lộ 1 quái thú trong tay của bạn, chọn 1 quái thú từ Deck của bạn có đúng 1 quái thú cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF và loại bỏ quái thú đã lộ ra khỏi tay bạn. Sau đó, thêm từ Deck lên tay của bạn 1 quái thú có chính xác 1 cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF với quái thú được chọn từ Deck của bạn và loại bỏ lá bài được chọn từ Deck úp xuống. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Small World" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Reveal 1 monster in your hand, choose 1 monster from your Deck that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF, and banish the revealed monster from your hand face-down. Then add, from the Deck to your hand, 1 monster that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF as the monster chosen from your Deck, and banish the card chosen from the Deck face-down. You can only activate 1 "Small World" per turn.


                R Rarity
                1 cardCynet Conflict
                R Rarity
                1 cardCynet Conflict
                Cynet Conflict
                Trap Counter
                Cynet Conflict
                Xung đột mạng lưới

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển một "Code Talker" : Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài đó , hoặc hiệu ứng của các lá bài, có cùng tên gốc với lá bài đó đã bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Conflict" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a "Code Talker" monster: Negate the activation, and if you do, banish that card, and if you do, your opponent cannot activate cards, or effects of cards, with the same original name as that card that was banished, until the end of the next turn. You can only activate 1 "Cynet Conflict" per turn.


                 UR Rarity
                 3 cardInfinite Impermanence
                 UR Rarity
                 3 cardInfinite Impermanence
                 Infinite Impermanence
                 Trap Normal
                 Infinite Impermanence
                 Vô thường vĩnh viễn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                  Phân loại:

                  N Rarity
                  1 cardMathmech Superfactorial
                  N Rarity
                  1 cardMathmech Superfactorial
                  Mathmech Superfactorial
                  Trap Normal
                  Mathmech Superfactorial
                  Giai thừa máy toán học

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu tối đa 3 "Mathmech" trong Mộ của bạn với các tên khác nhau, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                   ● Triệu hồi Đặc biệt chúng, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 "Mathmech" chỉ sử dụng những quái thú đó và xáo trộn nguyên liệu vào Deck thay vì gửi chúng đến Mộ.
                   ● Triệu hồi Đặc biệt chúng, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 "Mathmech" chỉ sử dụng những quái thú đó.
                   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Mathmech Superfactorial" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target up to 3 "Mathmech" monsters in your GY with different names, then activate 1 of these effects; ● Special Summon them, but their effects are negated, then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 "Mathmech" Synchro Monster using only those monsters, and shuffle the materials into the Deck instead of sending them to the GY. ● Special Summon them, but their effects are negated, then, immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 "Mathmech" Xyz Monster using only those monsters. You can only activate 1 "Mathmech Superfactorial" per turn.


                   UR Rarity
                   1 cardCyberse Desavewurm
                   UR Rarity
                   1 cardCyberse Desavewurm
                   Cyberse Desavewurm
                   DARK 6
                   Cyberse Desavewurm
                   Rồng vô hiệu mạng điện tử
                   • ATK:

                   • 2300

                   • DEF:

                   • 1500


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 quái thú Ritual Mạng, Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link + 1 quái thú Cyberse
                   Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn, sau đó bạn có thể làm cho Cấp của lá bài này trở nên bằng với quái thú đó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng, trong khi bạn điều khiển một quái thú Cyberse Link-4 hoặc lớn hơn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; vô hiệu hoá sự kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyberse Desavewurm" một lần trong lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Cyberse Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster + 1 Cyberse monster During your Main Phase: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand, then you can make this card's Level become the same as that monster. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect, while you control a Link-4 or higher Cyberse monster (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; negate that activation. You can only use each effect of "Cyberse Desavewurm" once per turn.


                   UR Rarity
                   1 cardAccesscode Talker
                   UR Rarity
                   1 cardAccesscode Talker
                   Accesscode Talker
                   DARK
                   Accesscode Talker
                   Người xử mã truy cập
                   • ATK:

                   • 2300

                   • LINK-4

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Trái

                   Dưới

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú Hiệu ứng
                   Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
                   Phân loại:

                   UR Rarity
                   1 cardDecode Talker Heatsoul
                   UR Rarity
                   1 cardDecode Talker Heatsoul
                   Decode Talker Heatsoul
                   FIRE
                   Decode Talker Heatsoul
                   Người xử mã Heatsoul
                   • ATK:

                   • 2300

                   • LINK-3

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Dưới-Trái

                   Dưới-Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú Cyberse với các thuộc tính khác nhau
                   Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP; rút 1 lá bài, sau đó nếu LP của bạn thấp hơn 2000, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Decode Talker Heatsoul". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Decode Talker Heatsoul" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ Cyberse monsters with different Attributes Gains 500 ATK for each monster it points to. (Quick Effect): You can pay 1000 LP; draw 1 card, then if your LP are 2000 or less, you can banish this card from the field, and if you do, Special Summon 1 Link-3 or lower Cyberse monster from your Extra Deck, except "Decode Talker Heatsoul". You can only use this effect of "Decode Talker Heatsoul" once per turn.


                   SR Rarity
                   1 cardFirewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz
                   SR Rarity
                   1 cardFirewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz
                   Firewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz
                   DARK
                   Firewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz
                   Rồng tường lửa Darkfluid - Tân bão mạng
                   • ATK:

                   • 3000

                   • LINK-5

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Dưới-Trái

                   Dưới-Phải

                   Phải

                   Trên


                   Hiệu ứng (VN):

                   3+ quái thú mạng
                   Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng quái thú nào được kích hoạt bởi đối thủ của bạn trong Battle Phase. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Cyberse từ Deck hoặc Extra Deck của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận Thuộc tính của quái thú đó được gửi vào Mộ, đồng thời nó tăng 2500 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Firewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công quái thú nhiều lần trong mỗi Battle Phase, tùy theo số Thuộc tính khác nhau mà nó có.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   3+ Cyberse monsters Negate any monster effects activated by your opponent during the Battle Phase. (Quick Effect): You can send 1 Cyberse monster from your Deck or Extra Deck to the GY, and if you do, this card gains the Attribute of that monster sent to the GY, also it gains 2500 ATK. You can only use this effect of "Firewall Dragon Darkfluid - Neo Tempest Terahertz" once per turn. This card can attack monsters a number of times each Battle Phase, up to the number of different Attributes it has.


                   SR Rarity
                   1 cardG Golem Crystal Heart
                   SR Rarity
                   1 cardG Golem Crystal Heart
                   G Golem Crystal Heart
                   WATER
                   G Golem Crystal Heart
                   Golem TL tim tinh thể
                   • ATK:

                   • 0

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Dưới


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú mạng
                   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link THỔ trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó vào khu vực của bạn mà lá bài này chỉ vào, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 GG Counter lên lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "G Golem Crystal Heart" một lần trong lượt. Các quái thú THỔ được mũi tên Link chỉ vào với lá bài này tăng 600 ATK ứng với mỗi Counter GG trên lá bài này, có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase, đồng thời nếu chúng tấn công một quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Cyberse monsters You can target 1 EARTH Link Monster in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, and if you do, place 1 GG Counter on this card. You can only use this effect of "G Golem Crystal Heart" once per turn. EARTH monsters co-linked to this card gain 600 ATK for each GG Counter on this card, can make a second attack during each Battle Phase, also if they attack a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


                   UR Rarity
                   1 cardI:P Masquerena
                   UR Rarity
                   1 cardI:P Masquerena
                   I:P Masquerena
                   DARK
                   I:P Masquerena
                   I:P Masquerena
                   • ATK:

                   • 800

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Dưới-Trái

                   Dưới-Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú không Link
                   Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


                   SR Rarity
                   1 cardLinguriboh
                   SR Rarity
                   1 cardLinguriboh
                   Linguriboh
                   DARK
                   Linguriboh
                   Linguriboh
                   • ATK:

                   • 300

                   • LINK-1

                   Mũi tên Link:

                   Dưới-Trái


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
                   Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá hiệu ứng của lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi 1 "@Ignister" đã được Triệu hồi từ Extra Deck; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Linguriboh" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Level 4 or lower Cyberse monster When your opponent activates a Trap Card (Quick Effect): You can Tribute this card; negate that card's effect, and if you do, banish it. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 "@Ignister" monster that was Summoned from the Extra Deck; Special Summon this card. You can only use each effect of "Linguriboh" once per turn.


                   UR Rarity
                   1 cardLink Decoder
                   UR Rarity
                   1 cardLink Decoder
                   Link Decoder
                   DARK
                   Link Decoder
                   Người giải mã liên kết
                   • ATK:

                   • 300

                   • LINK-1

                   Mũi tên Link:

                   Dưới


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
                   Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu cho quái thú Link Mạng có ATK gốc từ 2300 hoặc lớn hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Decoder" một lần trong lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is sent to the GY as material for a Cyberse Link Monster with 2300 or more original ATK: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Link Decoder" once per turn.


                   UR Rarity
                   1 cardS:P Little Knight
                   UR Rarity
                   1 cardS:P Little Knight
                   S:P Little Knight
                   DARK
                   S:P Little Knight
                   Chiến sĩ đêm nhí S:P
                   • ATK:

                   • 1600

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Hiệu ứng
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                   UR Rarity
                   1 cardSalamangreat Almiraj
                   UR Rarity
                   1 cardSalamangreat Almiraj
                   Salamangreat Almiraj
                   FIRE
                   Salamangreat Almiraj
                   Thú lửa chuyển sinh Almiraj
                   • ATK:

                   • 0

                   • LINK-1

                   Mũi tên Link:

                   Dưới-Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 quái thú được Triệu hồi bình thường với 1000 ATK hoặc thấp hơn
                   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Khi một quái thú được Triệu hồi Thường mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Almiraj" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Normal Summoned monster with 1000 or less ATK (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. When a Normal Summoned monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Salamangreat Almiraj" once per turn.


                   SR Rarity
                   1 cardSplash Mage
                   SR Rarity
                   1 cardSplash Mage
                   Splash Mage
                   WATER
                   Splash Mage
                   Thuật sư giật sóng
                   • ATK:

                   • 1100

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trên-Phải

                   Dưới-Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cyberse
                   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Splash Mage" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Cyberse monsters You can target 1 Cyberse monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Cyberse monsters. You can only use this effect of "Splash Mage" once per turn.


                   SR Rarity
                   1 cardTranscode Talker
                   SR Rarity
                   1 cardTranscode Talker
                   Transcode Talker
                   EARTH
                   Transcode Talker
                   Người xử mã chuyển giao
                   • ATK:

                   • 2300

                   • LINK-3

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Phải

                   Dưới


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú Hiệu ứng
                   Trong khi lá bài này được co-linked, nó và các quái thú co-linked của nó sẽ tăng 500 ATK, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu bất kỳ lá bài nào trong số chúng bằng các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link Link-3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Transcode Talker"; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Cyberse. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Transcode Talker" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ Effect Monsters While this card is co-linked, it and its co-linked monsters gain 500 ATK, also your opponent cannot target any of them with card effects. You can target 1 Link-3 or lower Cyberse Link Monster in your GY, except "Transcode Talker"; Special Summon it to your zone this card points to. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except Cyberse monsters. You can only use this effect of "Transcode Talker" once per turn.


                   N Rarity
                   1 cardUpdate Jammer
                   N Rarity
                   1 cardUpdate Jammer
                   Update Jammer
                   WIND
                   Update Jammer
                   Kẻ gây nhiễu cập nhật
                   • ATK:

                   • 2000

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Trái


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cyberse Cấp 2 hoặc lớn hơn
                   Một lần mỗi lượt tấn công, trong damage calculation, nếu quái thú Cyberse của bạn chiến đấu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng của lá bài khác trên sân cho đến khi kết thúc Damage Step, Damage Calculation cho chiến đấu này sử dụng ATK / DEF ban đầu của mỗi quái thú, cũng như nếu quái thú của đối thủ bị phá huỷ bởi trận đấu này và được gửi đến Mộ, gây ra 1000 thiệt hại cho bạn. phản đối. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link: quái thú Link đó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 2 or higher Cyberse monsters Once per battle, during damage calculation, if your Cyberse monster battles (Quick Effect): You can activate this effect; negate all other card effects on the field until the end of the Damage Step, damage calculation for this battle uses each monster's original ATK/DEF, also if an opponent's monster is destroyed by this battle and sent to the GY, inflict 1000 damage to your opponent. If this card is sent to the GY as Link Material: That Link Monster can make a second attack during each Battle Phase this turn.


                   UR Rarity
                   1 cardPrimathmech Alembertian
                   UR Rarity
                   1 cardPrimathmech Alembertian
                   Primathmech Alembertian
                   EARTH
                   Primathmech Alembertian
                   Người máy toán học hình Alembertian
                   • ATK:

                   • 2000

                   • DEF:

                   • 0


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú Cấp 4
                   Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mathmech" Cấp 4 từ tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách 2 đến 4 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó kích hoạt hiệu ứng thích hợp;
                   ● 2: Thêm 1 "Mathmech" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
                   ● 3: Thêm 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn lên tay của bạn.
                   ● 4: Thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn lên tay bạn.
                   Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Primathmech Alembertian" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ Level 4 monsters You can Tribute 1 monster; Special Summon 1 Level 4 "Mathmech" monster from your hand or GY. If this card is Xyz Summoned: You can detach 2 to 4 materials from this card, then activate the appropriate effect; ● 2: Add 1 "Mathmech" card from your Deck to your hand. ● 3: Add 1 Level 4 monster from your Deck to your hand. ● 4: Add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Primathmech Alembertian" once per turn.


                   SR Rarity
                   1 cardPrimathmech Laplacian
                   SR Rarity
                   1 cardPrimathmech Laplacian
                   Primathmech Laplacian
                   EARTH
                   Primathmech Laplacian
                   Người máy toán học hình Laplacian
                   • ATK:

                   • 2000

                   • DEF:

                   • 0


                   Hiệu ứng (VN):

                   3 quái thú Cấp 4
                   Nếu (các) lá bài "Mathmech" mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách tối đa 3 nguyên liệu từ nó, sau đó chọn nhiều hiệu ứng (bạn không thể chọn cùng một hiệu ứng hai lần và bạn thực thi chúng theo thứ tự đã liệt kê, bỏ qua bất kỳ hiệu ứng nào không được chọn);
                   ● Gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn đến Mộ. ● Gửi 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. ● Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy điều khiển của đối thủ tới Mộ.
                   Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primathmech Laplacian" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   3 Level 4 monsters If a "Mathmech" card(s) you control would be destroyed by card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Xyz Summoned: You can detach up to 3 materials from it, then choose that many effects (you cannot choose the same effect twice, and you resolve them in the listed order, skipping any that were not chosen); ● Send 1 random card from your opponent's hand to the GY. ● Send 1 monster your opponent controls to the GY. ● Send 1 Spell/Trap your opponent controls to the GY. You can only use this effect of "Primathmech Laplacian" once per turn.


                   Hướng Dẫn Chơi

                   Video Gameplay

                   Deck của MATHMECH trong MASTER DUEL