Thông tin tổng quan của Kashtira

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Kashtira Fenrir
UR Rarity
Kashtira Fenrir
UR Rarity
Kashtira Fenrir
EARTH 7
Kashtira Fenrir
Sát-đế thịnh nộ Fenrir
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Fenrir" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Kashtira" từ Deck lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công, hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó, úp mặt xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Fenrir" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card your opponent controls; banish it, face-down.

UR Rarity
Kashtira Unicorn
UR Rarity
Kashtira Unicorn
UR Rarity
Kashtira Unicorn
WIND 7
Kashtira Unicorn
Sát-đế thịnh nộ Unicorn
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 bài Phép "Kashtira" từ Deck của mình lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể nhìn vào Extra Deck của đối thủ và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 quái thú khỏi nó, úp mặt xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Unicorn" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" Spell from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can look at your opponent's Extra Deck, and if you do, banish 1 monster from it, face-down.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

SR Rarity
Scareclaw Kashtira
SR Rarity
Scareclaw Kashtira
SR Rarity
Scareclaw Kashtira
EARTH 7
Scareclaw Kashtira
Sát-đế thịnh nộ vuốt gây sợ
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 "Kashtira" hoặc "Scareclaw" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Scareclaw Kashtira" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Thế Thủ ngửa mặt. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó để tính toán thiệt hại. Nếu "Kashtira" hoặc "Scareclaw" của bạn chiến đấu với một quái thú của đối thủ, hiệu ứng của quái thú đó của đối thủ bị vô hiệu cho đến hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, banish 1 "Kashtira" or "Scareclaw" card from your hand or GY. You can only use this effect of "Scareclaw Kashtira" once per turn. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If your "Kashtira" or "Scareclaw" monster battles an opponent's monster, that opponent's monster's effects are negated until the end of this turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

SR Rarity
Kashtira Birth
SR Rarity
Kashtira Birth
SR Rarity
Kashtira Birth
Spell Continuous
Kashtira Birth
Sát-đế thịnh nộ khai sinh

  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Bình thường quái thú Cấp 7 mà không cần Hiến tế. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú "Kashtira" không thuộc Xyz bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn. Nếu đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép hoặc hiệu ứng, và bạn điều khiển một quái thú "Kashtira" : Bạn có thể chọn vào 3 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng, úp mặt xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kashtira Birth" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Normal Summon Level 7 monsters without Tributing. During your Main Phase: You can Special Summon 1 of your non-Xyz "Kashtira" monsters that is banished or in your GY. If your opponent activates a Spell Card or effect, and you control a "Kashtira" monster: You can target 3 cards in your opponent's GY; banish them, face-down. You can only use each effect of "Kashtira Birth" once per turn.

  SR Rarity
  Pot of Prosperity
  SR Rarity
  Pot of Prosperity
  SR Rarity
  Pot of Prosperity
  Spell Normal
  Pot of Prosperity
  Hũ nhường vàng

   Hiệu ứng (VN):

   Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.   Phân loại:

   UR Rarity
   Pressured Planet Wraitsoth
   UR Rarity
   Pressured Planet Wraitsoth
   UR Rarity
   Pressured Planet Wraitsoth
   Spell Field
   Pressured Planet Wraitsoth
   Thế giới hỏng thứ sáu Paraisos

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Kashtira" từ Deck của bạn lên tay. Quái thú bạn điều khiển tăng 100 CÔNG/THỦ cho mỗi Hệ khác nhau trên sân. Nếu một "Kashtira Shangri-Ira" mà bạn điều khiển kích hoạt một hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pressured Planet Wraitsoth" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pressured Planet Wraitsoth" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. Monsters you control gain 100 ATK/DEF for each different Attribute on the field. If a "Kashtira Shangri-Ira" you control activates an effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Pressured Planet Wraitsoth" once per turn. You can only activate 1 "Pressured Planet Wraitsoth" per turn.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    UR Rarity
    Garura, Wings of Resonant Life
    UR Rarity
    Garura, Wings of Resonant Life
    UR Rarity
    Garura, Wings of Resonant Life
    DARK 6
    Garura, Wings of Resonant Life
    Chim sự sống chung, Garura
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
    Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.

    UR Rarity
    S:P Little Knight
    UR Rarity
    S:P Little Knight
    UR Rarity
    S:P Little Knight
    DARK
    S:P Little Knight
    Chiến sĩ đêm nhí S:P
    • ATK:

    • 1600

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trái

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Hiệu ứng
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

    UR Rarity
    Baronne de Fleur
    UR Rarity
    Baronne de Fleur
    UR Rarity
    Baronne de Fleur
    WIND 10
    Baronne de Fleur
    Baronne de Fleur
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.

    UR Rarity
    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
    UR Rarity
    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
    UR Rarity
    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
    LIGHT
    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
    Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 12
    Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.    Phân loại:

    Cần 25 UR

    UR Rarity
    Dimension Shifter2 card
    UR Rarity
    Kashtira Fenrir1 card
    UR Rarity
    Kashtira Riseheart1 card
    UR Rarity
    Kashtira Unicorn2 card
    UR Rarity
    Maxx "C"1 card
    UR Rarity
    S:P Little Knight1 card
    UR Rarity
    Baronne de Fleur1 card
    UR Rarity
    Chaos Angel1 card
    UR Rarity
    Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying1 card
    UR Rarity
    Ash Blossom & Joyous Spring3 card
    UR Rarity
    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
    UR Rarity
    Kashtira Arise-Heart3 card
    UR Rarity
    Kashtiratheosis3 card
    UR Rarity
    Lullaby of Obedience1 card
    UR Rarity
    Pressured Planet Wraitsoth1 card
    UR Rarity
    Infinite Impermanence2 card

    Main: 40 Extra: 15

    UR Rarity
    2 cardDimension Shifter
    UR Rarity
    2 cardDimension Shifter
    Dimension Shifter
    DARK 6
    Dimension Shifter
    Người đỏi không gian
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.


    SR Rarity
    3 cardDroll & Lock Bird
    SR Rarity
    3 cardDroll & Lock Bird
    Droll & Lock Bird
    WIND 1
    Droll & Lock Bird
    Chim chọc và khoá
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
    Phân loại:

    UR Rarity
    1 cardKashtira Fenrir
    UR Rarity
    1 cardKashtira Fenrir
    Kashtira Fenrir
    EARTH 7
    Kashtira Fenrir
    Sát-đế thịnh nộ Fenrir
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Fenrir" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Kashtira" từ Deck lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công, hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó, úp mặt xuống.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Fenrir" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card your opponent controls; banish it, face-down.


    R Rarity
    2 cardKashtira Ogre
    R Rarity
    2 cardKashtira Ogre
    Kashtira Ogre
    WATER 7
    Kashtira Ogre
    Sát-đế thịnh nộ Ogre
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Ogre" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 Bẫy "Kashtira" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi xuống mộ tối đa 5 lá bài từ trên cùng Deck của đối thủ, loại bỏ 1 lá bài đã lật và xem, úp mặt xuống và đặt phần còn lại trên đầu của Deck theo thứ tự tương tự.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Ogre" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" Trap from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can excavate up to 5 cards from the top of your opponent's Deck, banish 1 excavated card, face-down, and place the rest on the top of the Deck in the same order.


    UR Rarity
    1 cardKashtira Riseheart
    UR Rarity
    1 cardKashtira Riseheart
    Kashtira Riseheart
    FIRE 4
    Kashtira Riseheart
    Sát-đế thịnh nộ Riseheart
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú "Kashtira" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, đồng thời bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ở lượt này: Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Kashtira" khỏi Deck của bạn, ngoại trừ "Kashtira Riseheart"; loại bỏ 3 lá bài trên cùng trong Deck của đối thủ úp mặt xuống, và nếu bạn loại bỏ bất kỳ lá nào, Cấp của lá bài này trở thành 7. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kashtira Riseheart" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "Kashtira" monster: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can banish 1 "Kashtira" card from your Deck, except "Kashtira Riseheart"; banish the top 3 cards of your opponent's Deck face-down, and if you banish any, this card's Level becomes 7. You can only use each effect of "Kashtira Riseheart" once per turn.


    UR Rarity
    2 cardKashtira Unicorn
    UR Rarity
    2 cardKashtira Unicorn
    Kashtira Unicorn
    WIND 7
    Kashtira Unicorn
    Sát-đế thịnh nộ Unicorn
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 bài Phép "Kashtira" từ Deck của mình lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể nhìn vào Extra Deck của đối thủ và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 quái thú khỏi nó, úp mặt xuống.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Unicorn" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" Spell from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can look at your opponent's Extra Deck, and if you do, banish 1 monster from it, face-down.


    UR Rarity
    1 cardMaxx "C"
    UR Rarity
    1 cardMaxx "C"
    Maxx "C"
    EARTH 2
    Maxx "C"
    “G” sinh sản
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
    Phân loại:

    R Rarity
    3 cardPlanet Pathfinder
    R Rarity
    3 cardPlanet Pathfinder
    Planet Pathfinder
    EARTH 4
    Planet Pathfinder
    Máy dò hành tinh Pathfinder
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 Field Bài Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute this card; add 1 Field Spell Card from your Deck to your hand.


    SR Rarity
    2 cardScareclaw Kashtira
    SR Rarity
    2 cardScareclaw Kashtira
    Scareclaw Kashtira
    EARTH 7
    Scareclaw Kashtira
    Sát-đế thịnh nộ vuốt gây sợ
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 2600


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 "Kashtira" hoặc "Scareclaw" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Scareclaw Kashtira" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Thế Thủ ngửa mặt. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó để tính toán thiệt hại. Nếu "Kashtira" hoặc "Scareclaw" của bạn chiến đấu với một quái thú của đối thủ, hiệu ứng của quái thú đó của đối thủ bị vô hiệu cho đến hết lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Main Phase (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, banish 1 "Kashtira" or "Scareclaw" card from your hand or GY. You can only use this effect of "Scareclaw Kashtira" once per turn. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If your "Kashtira" or "Scareclaw" monster battles an opponent's monster, that opponent's monster's effects are negated until the end of this turn.


    SR Rarity
    1 cardTearlaments Kashtira
    SR Rarity
    1 cardTearlaments Kashtira
    Tearlaments Kashtira
    WATER 7
    Tearlaments Kashtira
    Sát-đế thịnh nộ nương miện ai oán
    • ATK:

    • 2300

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 lá bài "Kashtira" hoặc "Tearlaments" khỏi tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 3 lá trên cùng trong Deck của người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kashtira" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Main Phase (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, banish 1 "Kashtira" or "Tearlaments" card from your hand or GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can send the top 3 cards of either player's Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kashtira" once per turn.


    UR Rarity
    3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
    UR Rarity
    3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
    Ash Blossom & Joyous Spring
    FIRE 3
    Ash Blossom & Joyous Spring
    Tro hoa xuân hạnh phúc
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
    ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
    ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
    ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
    Phân loại:

    R Rarity
    2 cardDimensional Fissure
    R Rarity
    2 cardDimensional Fissure
    Dimensional Fissure
    Spell Continuous
    Dimensional Fissure
    Vết nứt thứ nguyên

     Hiệu ứng (VN):

     Bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Any monster sent to the Graveyard is banished instead.
     Phân loại:

     SR Rarity
     2 cardKashtira Birth
     SR Rarity
     2 cardKashtira Birth
     Kashtira Birth
     Spell Continuous
     Kashtira Birth
     Sát-đế thịnh nộ khai sinh

      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Bình thường quái thú Cấp 7 mà không cần Hiến tế. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú "Kashtira" không thuộc Xyz bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn. Nếu đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép hoặc hiệu ứng, và bạn điều khiển một quái thú "Kashtira" : Bạn có thể chọn vào 3 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng, úp mặt xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kashtira Birth" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Normal Summon Level 7 monsters without Tributing. During your Main Phase: You can Special Summon 1 of your non-Xyz "Kashtira" monsters that is banished or in your GY. If your opponent activates a Spell Card or effect, and you control a "Kashtira" monster: You can target 3 cards in your opponent's GY; banish them, face-down. You can only use each effect of "Kashtira Birth" once per turn.


      UR Rarity
      3 cardKashtiratheosis
      UR Rarity
      3 cardKashtiratheosis
      Kashtiratheosis
      Spell Normal
      Kashtiratheosis
      Sát-đế thịnh nộ biến hình

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú "Kashtira" bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Kashtira" có Hệ khác từ Deck của bạn trong Thế Thủ, đồng thời trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Xyz. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các lá bài "Kashtira" bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Kashtiratheosis"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kashtiratheosis" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 "Kashtira" monster you control; Special Summon 1 "Kashtira" monster with a different Attribute from your Deck in Defense Position, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Xyz Monsters. If this card is banished: You can target 1 of your banished "Kashtira" cards, except "Kashtiratheosis"; add it to your hand. You can only use each effect of "Kashtiratheosis" once per turn.


       UR Rarity
       1 cardLullaby of Obedience
       UR Rarity
       1 cardLullaby of Obedience
       Lullaby of Obedience
       Spell Normal
       Lullaby of Obedience
       Tuân theo trời bảo

        Hiệu ứng (VN):

        Trả 2000 LP và tuyên bố 1 tên Lá bài quái thú; đối thủ của bạn nhìn vào Deck của họ, tiết lộ 1 trong các quái thú đã tuyên bố nếu có và chọn 1 trong các hiệu ứng này để áp dụng.
        ● Quái thú đã tuyên bố sẽ được thêm lên tay của người chơi đã kích hoạt lá bài này.
        ● Người chơi đã kích hoạt lá bài này Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã tuyên bố đến sân của họ ở Tư thế Tấn công, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Pay 2000 LP and declare 1 Monster Card name; your opponent looks at their Deck, reveals 1 of the declared monsters if there is any, and chooses 1 of these effects to be applied. ● The declared monster is added to the hand of the player who activated this card. ● The player who activated this card Special Summons the declared monster to their field in Attack Position, ignoring its Summoning conditions.


        SR Rarity
        1 cardPot of Extravagance
        SR Rarity
        1 cardPot of Extravagance
        Pot of Extravagance
        Spell Normal
        Pot of Extravagance
        Hũ tham vàng

         Hiệu ứng (VN):

         Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.
         Phân loại:

         SR Rarity
         1 cardPot of Prosperity
         SR Rarity
         1 cardPot of Prosperity
         Pot of Prosperity
         Spell Normal
         Pot of Prosperity
         Hũ nhường vàng

          Hiệu ứng (VN):

          Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
          Phân loại:

          UR Rarity
          1 cardPressured Planet Wraitsoth
          UR Rarity
          1 cardPressured Planet Wraitsoth
          Pressured Planet Wraitsoth
          Spell Field
          Pressured Planet Wraitsoth
          Thế giới hỏng thứ sáu Paraisos

           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Kashtira" từ Deck của bạn lên tay. Quái thú bạn điều khiển tăng 100 CÔNG/THỦ cho mỗi Hệ khác nhau trên sân. Nếu một "Kashtira Shangri-Ira" mà bạn điều khiển kích hoạt một hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pressured Planet Wraitsoth" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pressured Planet Wraitsoth" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is activated: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. Monsters you control gain 100 ATK/DEF for each different Attribute on the field. If a "Kashtira Shangri-Ira" you control activates an effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Pressured Planet Wraitsoth" once per turn. You can only activate 1 "Pressured Planet Wraitsoth" per turn.


           SR Rarity
           3 cardEvenly Matched
           SR Rarity
           3 cardEvenly Matched
           Evenly Matched
           Trap Normal
           Evenly Matched
           Kết quả thắng bại

            Hiệu ứng (VN):

            Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
            Phân loại:

            UR Rarity
            2 cardInfinite Impermanence
            UR Rarity
            2 cardInfinite Impermanence
            Infinite Impermanence
            Trap Normal
            Infinite Impermanence
            Vô thường vĩnh viễn

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
             Phân loại:

             SR Rarity
             1 cardKashtira Big Bang
             SR Rarity
             1 cardKashtira Big Bang
             Kashtira Big Bang
             Trap Normal
             Kashtira Big Bang
             Vụ nổ lớn của sát-đế thịnh nộ

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu một quái thú Xyz "Kashtira" ở trên sân và một người chơi điều khiển 2 quái thú hoặc lớn hơn: Họ phải loại bỏ các quái thú mà họ điều khiển, úp mặt, để họ chỉ điều khiển 1 quái thú. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz "Kashtira" mà bạn điều khiển; thêm 1 trong các quái thú "Kashtira" được đưa vào nó lên tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kashtira Big Bang" một lần trong lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If a "Kashtira" Xyz Monster is on the field and a player controls 2 or more monsters: They must banish monsters they control, face-down, so they only control 1 monster. If this card is banished: You can target 1 "Kashtira" Xyz Monster you control; add 1 of your "Kashtira" monsters attached to it to your hand, then you can Special Summon that monster from your hand. You can only use each effect of "Kashtira Big Bang" once per turn.


              N Rarity
              1 cardKashtira Preparations
              N Rarity
              1 cardKashtira Preparations
              Kashtira Preparations
              Trap Continuous
              Kashtira Preparations
              Sát-đế thịnh nộ chuẩn bị

               Hiệu ứng (VN):

               Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong các quái thú "Kashtira" bị loại bỏ hoặc trong tay của bạn. Nếu đối thủ của bạn kích hoạt Bài hoặc hiệu ứng Bẫy, bạn điều khiển một quái thú "Kashtira" và lá bài này đã nằm ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn: Bạn có thể nhìn lên tay của đối thủ, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ 1 lá bài từ đó úp xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kashtira Preparations" một lần cho mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During either player's turn: You can Special Summon 1 of your "Kashtira" monsters that is banished or in your hand. If your opponent activates a Trap Card or effect, you control a "Kashtira" monster, and this card is already face-up in your Spell & Trap Zone: You can look at your opponent's hand, and if you do, banish 1 card from it face-down. You can only use each effect of "Kashtira Preparations" once per turn.


               SR Rarity
               1 cardMacro Cosmos
               SR Rarity
               1 cardMacro Cosmos
               Macro Cosmos
               Trap Continuous
               Macro Cosmos
               Vũ trụ vĩ mô

                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được thực thi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Helios - The Primordial Sun" từ tay hoặc Deck của bạn. Trong khi lá bài này ngửa trên sân, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card resolves: You can Special Summon 1 "Helios - The Primordial Sun" from your hand or Deck. While this card is face-up on the field, any card sent to the Graveyard is banished instead.
                Phân loại:

                R Rarity
                1 cardInfinitrack Goliath
                R Rarity
                1 cardInfinitrack Goliath
                Infinitrack Goliath
                EARTH
                Infinitrack Goliath
                Máy đào đường ray vô hạn Goliath
                • ATK:

                • 1000

                • LINK-1

                Mũi tên Link:

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú "Infinitrack" không Link
                Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển; đem lá bài này với quái thú đó làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infinitrack Goliath" một lần mỗi lượt. Quái thú Xyz có Loại ban đầu là Máy và có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
                ● Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 non-Link "Infinitrack" monster If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Xyz Monster you control; attach this card to that monster as material. You can only use this effect of "Infinitrack Goliath" once per turn. An Xyz Monster whose original Type is Machine and has this card as material gains this effect. ● This card cannot be destroyed by card effects.


                UR Rarity
                1 cardS:P Little Knight
                UR Rarity
                1 cardS:P Little Knight
                S:P Little Knight
                DARK
                S:P Little Knight
                Chiến sĩ đêm nhí S:P
                • ATK:

                • 1600

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trái

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Hiệu ứng
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                UR Rarity
                1 cardBaronne de Fleur
                UR Rarity
                1 cardBaronne de Fleur
                Baronne de Fleur
                WIND 10
                Baronne de Fleur
                Baronne de Fleur
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 2400


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


                UR Rarity
                1 cardChaos Angel
                UR Rarity
                1 cardChaos Angel
                Chaos Angel
                DARK 10
                Chaos Angel
                Thiên thần hỗn mang
                • ATK:

                • 3500

                • DEF:

                • 2800


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI non-Tuner
                Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI mà bạn điều khiển làm Tuner. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này nhận các hiệu ứng này dựa trên Thuộc tính ban đầu của nguyên liệu được sử dụng để Triệu hồi Synchro của nó.
                ● ÁNH SÁNG: quái thú Synchro bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú được kích hoạt bởi đối thủ của bạn.
                ● DARK: quái thú bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner LIGHT or DARK monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 LIGHT or DARK monster you control as a Tuner. If this card is Special Summoned: You can target 1 card on the field; banish it. This card gains these effects based on the original Attributes of materials used for its Synchro Summon. ● LIGHT: Synchro Monsters you control are unaffected by monster effects activated by your opponent. ● DARK: Monsters you control cannot be destroyed by battle.


                UR Rarity
                1 cardSwordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                UR Rarity
                1 cardSwordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                WATER 10
                Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 3000


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.


                R Rarity
                1 cardDark Armed, the Dragon of Annihilation
                R Rarity
                1 cardDark Armed, the Dragon of Annihilation
                Dark Armed, the Dragon of Annihilation
                DARK
                Dark Armed, the Dragon of Annihilation
                Rồng tiêu diệt với trang bị hắc ám
                • ATK:

                • 2800

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú Cấp 7
                Một lần mỗi lượt, nếu bạn có chính xác 5 quái thú DARK trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Dark Armed, the Dragon of Annihilation" bằng cách sử dụng 1 quái thú DARK Dragon Cấp 5 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, sau đó loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của bạn, ngoài ra, lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ Level 7 monsters Once per turn, if you have exactly 5 DARK monsters in your GY, you can also Xyz Summon "Dark Armed, the Dragon of Annihilation" by using 1 Level 5 or higher DARK Dragon monster you control as material. You can detach 1 material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy it, then banish 1 card from your GY, also, this card cannot attack for the rest of this turn.


                UR Rarity
                1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                UR Rarity
                1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                LIGHT
                Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 3000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 12
                Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                Phân loại:

                UR Rarity
                3 cardKashtira Arise-Heart
                UR Rarity
                3 cardKashtira Arise-Heart
                Kashtira Arise-Heart
                DARK
                Kashtira Arise-Heart
                Sát-đế thịnh nộ Arise-Heart
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 3000


                Hiệu ứng (VN):

                3 quái thú Cấp 7
                Một lần trong lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Kashtira Arise-Heart" bằng cách sử dụng 1 quái thú "Kashtira" mà bạn điều khiển, nếu hiệu ứng của "Kashtira Shangri-Ira" được kích hoạt thành công ở lượt này. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Thay vào đó, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ đều bị loại bỏ. Một lần trong Chuỗi, mỗi khi (các) lá bài bị loại bỏ: Đem 1 lá bài bị loại bỏ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 3 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó úp mặt xuống.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3 Level 7 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Kashtira Arise-Heart" by using 1 "Kashtira" monster you control, if an effect of "Kashtira Shangri-Ira" was successfully activated this turn. (Transfer its materials to this card.) Any card sent to the GY is banished instead. Once per Chain, each time a card(s) is banished: Attach 1 banished card to this card as material. Once per turn (Quick Effect): You can detach 3 materials from this card, then target 1 card on the field; banish it face-down.


                SR Rarity
                3 cardKashtira Shangri-Ira
                SR Rarity
                3 cardKashtira Shangri-Ira
                Kashtira Shangri-Ira
                FIRE
                Kashtira Shangri-Ira
                Sát-đế thịnh nộ Shangri-Ira
                • ATK:

                • 0

                • DEF:

                • 3000


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú Cấp 7
                Trong mỗi Standby Phase: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Kashtira" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Kashtira Shangri-Ira" một lần mỗi lượt. Mỗi khi một (các) lá bài mà đối thủ của bạn sở hữu và bị loại bỏ mặt úp (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn 1 Vùng quái thú Chính không được sử dụng hoặc Vùng Phép & Bẫy; nó không thể được sử dụng trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này để thay thế.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ Level 7 monsters During each Standby Phase: You can Special Summon 1 "Kashtira" monster from your Deck. You can only use the previous effect of "Kashtira Shangri-Ira" once per turn. Each time a card(s) your opponent owns and possesses is banished face-down (except during the Damage Step): You can choose 1 unused Main Monster Zone or Spell & Trap Zone; it cannot be used while this monster is face-up on the field. If this card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead.


                SR Rarity
                1 cardNumber 11: Big Eye
                SR Rarity
                1 cardNumber 11: Big Eye
                Number 11: Big Eye
                DARK
                Number 11: Big Eye
                COn số 11: Mắt bự
                • ATK:

                • 2600

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 7
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn this effect is activated.


                SR Rarity
                1 cardRed-Eyes Flare Metal Dragon
                SR Rarity
                1 cardRed-Eyes Flare Metal Dragon
                Red-Eyes Flare Metal Dragon
                DARK
                Red-Eyes Flare Metal Dragon
                Rồng kim loại cháy mắt đỏ
                • ATK:

                • 2800

                • DEF:

                • 2400


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 7
                Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi nó có Nguyên liệu Xyz. Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn ngay sau khi nó được thực thi. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 7 monsters Cannot be destroyed by card effects while it has Xyz Material. While this card has Xyz Material, each time your opponent activates a card or effect, inflict 500 damage to your opponent immediately after it resolves. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Red-Eyes" Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it.


                Hướng Dẫn Chơi

                Video Gameplay

                Deck của KASHTIRA trong MASTER DUEL