Thông tin tổng quan của Chimera

 

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Big-Winged Berfomet
UR Rarity
Big-Winged Berfomet
UR Rarity
Big-Winged Berfomet
DARK 5
Big-Winged Berfomet
Berfomet cánh lớn
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cấp 4 và/hoặc 1 "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu để Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Ảo ảnh trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Big-Winged Berfomet" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 4 Beast monster and/or 1 "Chimera Fusion" from your Deck to your hand, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fusion Monsters. If this card is sent to the GY as material for a Fusion Summon: You can target 1 Illusion monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Big-Winged Berfomet" once per turn.

SR Rarity
Cornfield Coatl
SR Rarity
Cornfield Coatl
SR Rarity
Cornfield Coatl
WIND 4
Cornfield Coatl
Coatl trên đồng ngô
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, thì không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cornfield Coatl" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú đề cập đến "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Cornfield Coatl". Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài bạn điều khiển, trong khi bạn điều khiển "Chimera the Flying Mythical Beast" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; vô hiệu hóa hiệu ứng đó và nếu bạn làm điều đó, hãy hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card battles a monster, neither can be destroyed by that battle. You can only use each of the following effects of "Cornfield Coatl" once per turn. You can discard this card; add 1 monster that mentions "Chimera Fusion" from your Deck to your hand, except "Cornfield Coatl". When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control, while you control "Chimera the Flying Mythical Beast" (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; negate that effect, and if you do, destroy that card.

N Rarity
Edge Imp Chain
N Rarity
Edge Imp Chain
N Rarity
Edge Imp Chain
DARK 4
Edge Imp Chain
Xích quỷ sắc cạnh
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Chain" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Frightfur" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Edge Imp Chain" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card declares an attack: You can add 1 "Edge Imp Chain" from your Deck to your hand. If this card is sent from the hand or field to the Graveyard: You can add 1 "Frightfur" card from your Deck to your hand. You can only use 1 "Edge Imp Chain" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Gazelle the King of Mythical Claws
SR Rarity
Gazelle the King of Mythical Claws
SR Rarity
Gazelle the King of Mythical Claws
EARTH 4
Gazelle the King of Mythical Claws
Vua móng vuốt ảo Gazelle
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Quỷ Cấp 5 hoặc 1 "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu để Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ảo ảnh từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gazelle the King of Mythical Claws" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 5 Fiend monster or 1 "Chimera Fusion" from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY as material for a Fusion Summon: You can add 1 Illusion monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Gazelle the King of Mythical Claws" once per turn.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

UR Rarity
Mirror Swordknight
UR Rarity
Mirror Swordknight
UR Rarity
Mirror Swordknight
LIGHT 4
Mirror Swordknight
Mirror Swordknight
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, thì không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Mirror Swordknight" một lần trong lượt. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Deck của bạn đề cập đến "Chimera Fusion", ngoại trừ "Mirror Swordknight". Khi một quái thú mà đối thủ điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó, trong khi bạn điều khiển "Chimera the Flying Mythical Beast" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card battles a monster, neither can be destroyed by that battle. You can only use each of the following effects of "Mirror Swordknight" once per turn. (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 monster from your Deck that mentions "Chimera Fusion", except "Mirror Swordknight". When a monster your opponent controls activates its effect, while you control "Chimera the Flying Mythical Beast" (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; negate that effect.

SR Rarity
Spirit of Yubel
SR Rarity
Spirit of Yubel
SR Rarity
Spirit of Yubel
DARK 10
Spirit of Yubel
Linh hồn của Yubel
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn cũng không nhận thiệt hại từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Nếu lá bài này bị phá huỷ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Yubel" của bạn đã bị loại bỏ hoặc trên tay, Deck hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Spirit of Yubel" một lần mỗi lượt. Khi một quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm lên tay của bạn hoặc Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy từ Deck của bạn có đề cập đến "Yubel".


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be destroyed by battle, also you take no damage from battles involving this card. If this card is destroyed: You can Special Summon 1 of your "Yubel" that is banished or in your hand, Deck, or GY. You can only use each of the following effects of "Spirit of Yubel" once per turn. When an opponent's monster declares an attack: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can add to your hand or Set 1 Spell/Trap from your Deck that mentions "Yubel".

N Rarity
Yubel
N Rarity
Yubel
N Rarity
Yubel
DARK 10
Yubel
Yubel
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Bạn không nhận Thiệt hại Trận chiến nào từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Trước khi Damage Calculation, khi lá bài Tư thế tấn công mặt-ngửa này bị tấn công bởi quái thú của đối phương: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của quái thú đó. Trong End Phase của bạn: Hiến tế 1 quái thú khác hoặc phá huỷ lá bài này. Khi lá bài này bị phá hủy, ngoại trừ hiệu ứng của chính nó: Chủ nhân của nó có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yubel - Terror Incarnate" từ tay, Deck hoặc Mộ của họ.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card cannot be destroyed by battle. You take no Battle Damage from battles involving this card. Before damage calculation, when this face-up Attack Position card is attacked by an opponent's monster: Inflict damage to your opponent equal to that monster's ATK. During your End Phase: Tribute 1 other monster or destroy this card. When this card is destroyed, except by its own effect: Its owner can Special Summon 1 "Yubel - Terror Incarnate" from their hand, Deck, or Graveyard.

N Rarity
PSY-Frame Driver
N Rarity
PSY-Frame Driver
N Rarity
PSY-Frame Driver
LIGHT 6
PSY-Frame Driver
Người điều khiển khung-CỨ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


Hiệu ứng gốc (EN):

A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

SR Rarity
PSY-Framegear Gamma
SR Rarity
PSY-Framegear Gamma
SR Rarity
PSY-Framegear Gamma
LIGHT 2
PSY-Framegear Gamma
Bộ khung-CỨ Gamma
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.Phân loại:

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  SR Rarity
  Chimera Fusion
  SR Rarity
  Chimera Fusion
  SR Rarity
  Chimera Fusion
  Spell Quick
  Chimera Fusion
  Kết hợp Chimera

   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase: Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm quái thú hoặc Ác ma. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn và bạn có "Chimera the Flying Mythical Beast" trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Thêm lá bài này lên tay bạn.
   ● Loại bỏ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt cả 1 "Gazelle the King of Mythical Beasts" và 1 "Berfomet" từ Deck và/hoặc Mộ của bạn.
   Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chimera Fusion" một lần trong lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During the Main Phase: Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Beast or Fiend monster. During your Main Phase, if this card is in your GY and you have "Chimera the Flying Mythical Beast" on your field or in your GY: You can activate 1 of these effects; ● Add this card to your hand. ● Banish this card, and if you do, Special Summon both 1 "Gazelle the King of Mythical Beasts" and 1 "Berfomet" from your Deck and/or GY. You can only use this effect of "Chimera Fusion" once per turn.

   SR Rarity
   Frightfur Patchwork
   SR Rarity
   Frightfur Patchwork
   SR Rarity
   Frightfur Patchwork
   Spell Normal
   Frightfur Patchwork
   Chắp vá Động vật khủng khiếp

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 quái thú "Edge Imp" "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Frightfur Patchwork" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 "Edge Imp" monster and 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Frightfur Patchwork" per turn.

    UR Rarity
    Nightmare Throne
    UR Rarity
    Nightmare Throne
    UR Rarity
    Nightmare Throne
    Spell Field
    Nightmare Throne
    Ngai vàng ác mộng

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể lấy 1 quái thú Quỷ có ATK/DEF 0 từ Deck của bạn, và thêm nó lên tay bạn hoặc phá huỷ nó. Một lần trong lượt, nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Yubel" ngửa mặt mà bạn điều khiển rời sân bằng hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm lên tay bạn 1 quái thú "Yubel" từ Deck, Mộ hoặc loại bỏ của bạn, có Cấp ban đầu là 1 cao hơn hoặc thấp hơn 1 trong số những quái thú đó, thì bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó, bỏ qua điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Nightmare Throne" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: You can take 1 Fiend monster with 0 ATK/DEF from your Deck, and either add it to your hand or destroy it. Once per turn, if a face-up "Yubel" monster(s) you control leaves the field by card effect: You can add to your hand 1 "Yubel" monster from your Deck, GY, or banishment, whose original Level is 1 higher or lower than 1 of those monsters, then you can Special Summon it, ignoring its Summoning conditions. You can only activate 1 "Nightmare Throne" per turn.

     N Rarity
     Polymerization
     N Rarity
     Polymerization
     N Rarity
     Polymerization
     Spell Normal
     Polymerization
     Dung hợp

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.

      UR Rarity
      Super Polymerization
      UR Rarity
      Super Polymerization
      UR Rarity
      Super Polymerization
      Spell Quick
      Super Polymerization
      Siêu dung hợp

       Hiệu ứng (VN):

       Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.       Phân loại:

       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       Trap Normal
       Infinite Impermanence
       Vô thường vĩnh viễn

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.        Phân loại:

        Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

        SR Rarity
        Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts
        SR Rarity
        Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts
        SR Rarity
        Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts
        WIND 6
        Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts
        Ma vương quái thú ảo Berfomet
        • ATK:

        • 2400

        • DEF:

        • 600


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú với các loại khác nhau (Beast, Fiend hoặc Illusion)
        Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 quái thú, Ma quỷ hoặc Ảo ảnh từ Deck của bạn vào Mộ. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú, Ác quỷ hoặc Ảo ảnh bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different Types (Beast, Fiend, or Illusion) This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts" once per turn. If this card is Fusion Summoned: You can send 1 Beast, Fiend, or Illusion monster from your Deck to the GY. During your opponent's turn (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished Beast, Fiend, or Illusion monsters, except "Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts"; Special Summon it.

        SR Rarity
        Chimera the Illusion Beast
        SR Rarity
        Chimera the Illusion Beast
        SR Rarity
        Chimera the Illusion Beast
        DARK 8
        Chimera the Illusion Beast
        Quái thú huyễn tưởng Chimera
        • ATK:

        • 3100

        • DEF:

        • 2800


        Hiệu ứng (VN):

        "Chimera the Flying Mythical Beast" + 1+ quái thú ảo ảnh
        Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Lá bài này có thể tấn công quái thú nhiều lần trong mỗi Battle Phase, tùy theo số lượng nguyên liệu được sử dụng cho nó. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, thì không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này đã chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể thay đổi CÔNG của quái thú đó về 0, đồng thời vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Chimera the Flying Mythical Beast" + 1+ Illusion monsters This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY. This card can attack monsters a number of times each Battle Phase, up to the number of materials used for it. If this card battles a monster, neither can be destroyed by that battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can change that opponent's monster's ATK to 0, also negate its effects.

        UR Rarity
        Chimera the King of Phantom Beasts
        UR Rarity
        Chimera the King of Phantom Beasts
        UR Rarity
        Chimera the King of Phantom Beasts
        WIND 6
        Chimera the King of Phantom Beasts
        Vua của các quái thú ảo Chimera
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú + 1 quái thú
        Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Chimera the King of Phantom Beasts" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay của đối thủ vào Mộ trong End Phase của lượt này. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, quái thú, hoặc Ảo ảnh trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Beast monster + 1 Fiend monster This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Chimera the King of Phantom Beasts" once per turn. If this card is Fusion Summoned: You can activate this effect; send 1 random card from your opponent's hand to the GY during the End Phase of this turn. During your opponent's turn (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 Beast, Fiend, or Illusion monster in your GY; Special Summon it.

        UR Rarity
        Garura, Wings of Resonant Life
        UR Rarity
        Garura, Wings of Resonant Life
        UR Rarity
        Garura, Wings of Resonant Life
        DARK 6
        Garura, Wings of Resonant Life
        Chim sự sống chung, Garura
        • ATK:

        • 1500

        • DEF:

        • 2400


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
        Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.

        UR Rarity
        Guardian Chimera
        UR Rarity
        Guardian Chimera
        UR Rarity
        Guardian Chimera
        DARK 9
        Guardian Chimera
        Vệ binh Chimera
        • ATK:

        • 3300

        • DEF:

        • 3300


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú với những cái tên khác nhau
        Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.

        SR Rarity
        Mudragon of the Swamp
        SR Rarity
        Mudragon of the Swamp
        SR Rarity
        Mudragon of the Swamp
        WATER 4
        Mudragon of the Swamp
        Rồng bùn của đầm lầy
        • ATK:

        • 1900

        • DEF:

        • 1600


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
        Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.

        UR Rarity
        Phantom of Yubel
        UR Rarity
        Phantom of Yubel
        UR Rarity
        Phantom of Yubel
        DARK 9
        Phantom of Yubel
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú "Yubel" + 1 quái thú Quỷ có ATK/DEF 0
        Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên từ tay, sân và/hoặc Mộ của bạn vào Deck/Extra Deck. Không thể sử dụng làm Nguyên liệu Fusion. Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn cũng không nhận thiệt hại từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; hiệu ứng được kích hoạt trở thành "Đối thủ của bạn destroys 1 "Yubel" monster in their hand, Deck, or field". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom of Yubel" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 "Yubel" monster + 1 Fiend monster with 0 ATK/DEF Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards from your hand, field, and/or GY into the Deck/Extra Deck. Cannot be used as Fusion Material. Cannot be destroyed by battle, also you take no damage from battles involving this card. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can Tribute this card; the activated effect becomes "Your opponent destroys 1 "Yubel" monster in their hand, Deck, or field". You can only use this effect of "Phantom of Yubel" once per turn.

        SR Rarity
        Predaplant Dragostapelia
        SR Rarity
        Predaplant Dragostapelia
        SR Rarity
        Predaplant Dragostapelia
        DARK 8
        Predaplant Dragostapelia
        Thực vật săn mồi rồng Stapelia
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 1900


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú Fusion + 1 quái thú TỐI
        Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Vô hiệu hoá các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú đối thủ của bạn có Predator Counters.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Fusion Monster + 1 DARK monster Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. Negate the activated effects of your opponent's monsters that have Predator Counters.

        SR Rarity
        Starving Venom Fusion Dragon
        SR Rarity
        Starving Venom Fusion Dragon
        SR Rarity
        Starving Venom Fusion Dragon
        DARK 8
        Starving Venom Fusion Dragon
        Rồng kết hợp nọc độc đói
        • ATK:

        • 2800

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú DARK trên sân, ngoại trừ Tokens
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt của đối thủ, cho đến khi kết thúc lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, tên của lá bài này trở thành tên gốc của quái thú đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này bị phá hủy: Bạn có thể phá huỷ tất cả các quái thú được Triệu hồi Đặc biệt của đối thủ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 DARK monsters on the field, except Tokens If this card is Fusion Summoned: You can make this card gain ATK equal to 1 opponent's Special Summoned monster, until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 Level 5 or higher monster your opponent controls; until the End Phase, this card's name becomes that monster's original name, and replace this effect with that monster's original effects. If this Fusion Summoned card is destroyed: You can destroy all your opponent's Special Summoned monsters.

        UR Rarity
        Yubel - The Loving Defender Forever
        UR Rarity
        Yubel - The Loving Defender Forever
        UR Rarity
        Yubel - The Loving Defender Forever
        DARK 12
        Yubel - The Loving Defender Forever
        Yubel - Người tình chở che mãi mãi
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú "Yubel" + 1+ quái thú Hiệu ứng trên sân
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gây 500 thiệt hại cho đối thủ ứng với mỗi nguyên liệu được sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yubel - The Loving Defender Forever" một lần trong lượt. Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn cũng không nhận thiệt hại chiến đấu từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Ở cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Gây thiệt hại cho đối thủ của bạn bằng ATK của quái thú đó của đối thủ, và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ quái thú đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 "Yubel" monster + 1+ Effect Monsters on the field If this card is Fusion Summoned: You can inflict 500 damage to your opponent for each material used. You can only use this effect of "Yubel - The Loving Defender Forever" once per turn. Cannot be destroyed by battle or card effects, also you take no battle damage from battles involving this card. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: Inflict damage to your opponent equal to that opponent's monster's ATK, and if you do, banish that monster.

        SR Rarity
        Muckraker From the Underworld
        SR Rarity
        Muckraker From the Underworld
        SR Rarity
        Muckraker From the Underworld
        DARK
        Muckraker From the Underworld
        Phóng viên của thế giới ngầm
        • ATK:

        • 1000

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Hiệu ứng
        Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Nếu (các) quái thú mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Fiend để thay thế. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fiend trong Mộ của mình, ngoại trừ "Muckraker From the Underworld"; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Muckraker From the Underworld" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Effect Monsters Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. If a monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can Tribute 1 Fiend monster instead. You can target 1 Fiend monster in your GY, except "Muckraker From the Underworld"; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use this effect of "Muckraker From the Underworld" once per turn.

        UR Rarity
        S:P Little Knight
        UR Rarity
        S:P Little Knight
        UR Rarity
        S:P Little Knight
        DARK
        S:P Little Knight
        Chiến sĩ đêm nhí S:P
        • ATK:

        • 1600

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trái

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Hiệu ứng
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

        Cần 29 UR

        UR Rarity
        Big-Winged Berfomet1 card
        UR Rarity
        Maxx "C"3 card
        UR Rarity
        Mirror Swordknight2 card
        UR Rarity
        Chimera the King of Phantom Beasts2 card
        UR Rarity
        Garura, Wings of Resonant Life1 card
        UR Rarity
        Guardian Chimera2 card
        UR Rarity
        Phantom of Yubel1 card
        UR Rarity
        Yubel - The Loving Defender Forever1 card
        UR Rarity
        S:P Little Knight1 card
        UR Rarity
        Ash Blossom & Joyous Spring3 card
        UR Rarity
        Effect Veiler2 card
        UR Rarity
        Called by the Grave2 card
        UR Rarity
        Nightmare Throne3 card
        UR Rarity
        Super Polymerization3 card
        UR Rarity
        Infinite Impermanence2 card

        Main: 42 Extra: 15

        UR Rarity
        1 cardBig-Winged Berfomet
        UR Rarity
        1 cardBig-Winged Berfomet
        Big-Winged Berfomet
        DARK 5
        Big-Winged Berfomet
        Berfomet cánh lớn
        • ATK:

        • 1400

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cấp 4 và/hoặc 1 "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu để Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Ảo ảnh trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Big-Winged Berfomet" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 4 Beast monster and/or 1 "Chimera Fusion" from your Deck to your hand, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fusion Monsters. If this card is sent to the GY as material for a Fusion Summon: You can target 1 Illusion monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Big-Winged Berfomet" once per turn.


        SR Rarity
        3 cardCornfield Coatl
        SR Rarity
        3 cardCornfield Coatl
        Cornfield Coatl
        WIND 4
        Cornfield Coatl
        Coatl trên đồng ngô
        • ATK:

        • 500

        • DEF:

        • 1700


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, thì không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cornfield Coatl" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú đề cập đến "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Cornfield Coatl". Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài bạn điều khiển, trong khi bạn điều khiển "Chimera the Flying Mythical Beast" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; vô hiệu hóa hiệu ứng đó và nếu bạn làm điều đó, hãy hủy lá bài đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card battles a monster, neither can be destroyed by that battle. You can only use each of the following effects of "Cornfield Coatl" once per turn. You can discard this card; add 1 monster that mentions "Chimera Fusion" from your Deck to your hand, except "Cornfield Coatl". When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control, while you control "Chimera the Flying Mythical Beast" (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; negate that effect, and if you do, destroy that card.


        N Rarity
        2 cardEdge Imp Chain
        N Rarity
        2 cardEdge Imp Chain
        Edge Imp Chain
        DARK 4
        Edge Imp Chain
        Xích quỷ sắc cạnh
        • ATK:

        • 1200

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Chain" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Frightfur" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Edge Imp Chain" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card declares an attack: You can add 1 "Edge Imp Chain" from your Deck to your hand. If this card is sent from the hand or field to the Graveyard: You can add 1 "Frightfur" card from your Deck to your hand. You can only use 1 "Edge Imp Chain" effect per turn, and only once that turn.


        SR Rarity
        3 cardGazelle the King of Mythical Claws
        SR Rarity
        3 cardGazelle the King of Mythical Claws
        Gazelle the King of Mythical Claws
        EARTH 4
        Gazelle the King of Mythical Claws
        Vua móng vuốt ảo Gazelle
        • ATK:

        • 1500

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Quỷ Cấp 5 hoặc 1 "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu để Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ảo ảnh từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gazelle the King of Mythical Claws" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 5 Fiend monster or 1 "Chimera Fusion" from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY as material for a Fusion Summon: You can add 1 Illusion monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Gazelle the King of Mythical Claws" once per turn.


        UR Rarity
        3 cardMaxx "C"
        UR Rarity
        3 cardMaxx "C"
        Maxx "C"
        EARTH 2
        Maxx "C"
        “G” sinh sản
        • ATK:

        • 500

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
        Phân loại:

        UR Rarity
        2 cardMirror Swordknight
        UR Rarity
        2 cardMirror Swordknight
        Mirror Swordknight
        LIGHT 4
        Mirror Swordknight
        Mirror Swordknight
        • ATK:

        • 1900

        • DEF:

        • 300


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, thì không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Mirror Swordknight" một lần trong lượt. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Deck của bạn đề cập đến "Chimera Fusion", ngoại trừ "Mirror Swordknight". Khi một quái thú mà đối thủ điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó, trong khi bạn điều khiển "Chimera the Flying Mythical Beast" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card battles a monster, neither can be destroyed by that battle. You can only use each of the following effects of "Mirror Swordknight" once per turn. (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 monster from your Deck that mentions "Chimera Fusion", except "Mirror Swordknight". When a monster your opponent controls activates its effect, while you control "Chimera the Flying Mythical Beast" (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; negate that effect.


        SR Rarity
        1 cardSpirit of Yubel
        SR Rarity
        1 cardSpirit of Yubel
        Spirit of Yubel
        DARK 10
        Spirit of Yubel
        Linh hồn của Yubel
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn cũng không nhận thiệt hại từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Nếu lá bài này bị phá huỷ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Yubel" của bạn đã bị loại bỏ hoặc trên tay, Deck hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Spirit of Yubel" một lần mỗi lượt. Khi một quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm lên tay của bạn hoặc Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy từ Deck của bạn có đề cập đến "Yubel".


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be destroyed by battle, also you take no damage from battles involving this card. If this card is destroyed: You can Special Summon 1 of your "Yubel" that is banished or in your hand, Deck, or GY. You can only use each of the following effects of "Spirit of Yubel" once per turn. When an opponent's monster declares an attack: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can add to your hand or Set 1 Spell/Trap from your Deck that mentions "Yubel".


        N Rarity
        1 cardYubel
        N Rarity
        1 cardYubel
        Yubel
        DARK 10
        Yubel
        Yubel
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Bạn không nhận Thiệt hại Trận chiến nào từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Trước khi Damage Calculation, khi lá bài Tư thế tấn công mặt-ngửa này bị tấn công bởi quái thú của đối phương: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của quái thú đó. Trong End Phase của bạn: Hiến tế 1 quái thú khác hoặc phá huỷ lá bài này. Khi lá bài này bị phá hủy, ngoại trừ hiệu ứng của chính nó: Chủ nhân của nó có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yubel - Terror Incarnate" từ tay, Deck hoặc Mộ của họ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        This card cannot be destroyed by battle. You take no Battle Damage from battles involving this card. Before damage calculation, when this face-up Attack Position card is attacked by an opponent's monster: Inflict damage to your opponent equal to that monster's ATK. During your End Phase: Tribute 1 other monster or destroy this card. When this card is destroyed, except by its own effect: Its owner can Special Summon 1 "Yubel - Terror Incarnate" from their hand, Deck, or Graveyard.


        N Rarity
        1 cardPSY-Frame Driver
        N Rarity
        1 cardPSY-Frame Driver
        PSY-Frame Driver
        LIGHT 6
        PSY-Frame Driver
        Người điều khiển khung-CỨ
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


        Hiệu ứng gốc (EN):

        A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".


        UR Rarity
        3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
        UR Rarity
        3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
        Ash Blossom & Joyous Spring
        FIRE 3
        Ash Blossom & Joyous Spring
        Tro hoa xuân hạnh phúc
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
        ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
        ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
        ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
        Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
        Phân loại:

        UR Rarity
        2 cardEffect Veiler
        UR Rarity
        2 cardEffect Veiler
        Effect Veiler
        LIGHT 1
        Effect Veiler
        Người che đậy hiệu ứng
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
        Phân loại:

        SR Rarity
        2 cardPSY-Framegear Gamma
        SR Rarity
        2 cardPSY-Framegear Gamma
        PSY-Framegear Gamma
        LIGHT 2
        PSY-Framegear Gamma
        Bộ khung-CỨ Gamma
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.
        Phân loại:

        UR Rarity
        2 cardCalled by the Grave
        UR Rarity
        2 cardCalled by the Grave
        Called by the Grave
        Spell Quick
        Called by the Grave
        Ngôi mộ gọi tên

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
         Phân loại:

         SR Rarity
         3 cardChimera Fusion
         SR Rarity
         3 cardChimera Fusion
         Chimera Fusion
         Spell Quick
         Chimera Fusion
         Kết hợp Chimera

          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase: Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm quái thú hoặc Ác ma. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn và bạn có "Chimera the Flying Mythical Beast" trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
          ● Thêm lá bài này lên tay bạn.
          ● Loại bỏ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt cả 1 "Gazelle the King of Mythical Beasts" và 1 "Berfomet" từ Deck và/hoặc Mộ của bạn.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chimera Fusion" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During the Main Phase: Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Beast or Fiend monster. During your Main Phase, if this card is in your GY and you have "Chimera the Flying Mythical Beast" on your field or in your GY: You can activate 1 of these effects; ● Add this card to your hand. ● Banish this card, and if you do, Special Summon both 1 "Gazelle the King of Mythical Beasts" and 1 "Berfomet" from your Deck and/or GY. You can only use this effect of "Chimera Fusion" once per turn.


          SR Rarity
          3 cardFrightfur Patchwork
          SR Rarity
          3 cardFrightfur Patchwork
          Frightfur Patchwork
          Spell Normal
          Frightfur Patchwork
          Chắp vá Động vật khủng khiếp

           Hiệu ứng (VN):

           Thêm 1 quái thú "Edge Imp" "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Frightfur Patchwork" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Add 1 "Edge Imp" monster and 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Frightfur Patchwork" per turn.


           UR Rarity
           3 cardNightmare Throne
           UR Rarity
           3 cardNightmare Throne
           Nightmare Throne
           Spell Field
           Nightmare Throne
           Ngai vàng ác mộng

            Hiệu ứng (VN):

            Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể lấy 1 quái thú Quỷ có ATK/DEF 0 từ Deck của bạn, và thêm nó lên tay bạn hoặc phá huỷ nó. Một lần trong lượt, nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Yubel" ngửa mặt mà bạn điều khiển rời sân bằng hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm lên tay bạn 1 quái thú "Yubel" từ Deck, Mộ hoặc loại bỏ của bạn, có Cấp ban đầu là 1 cao hơn hoặc thấp hơn 1 trong số những quái thú đó, thì bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó, bỏ qua điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Nightmare Throne" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When this card is activated: You can take 1 Fiend monster with 0 ATK/DEF from your Deck, and either add it to your hand or destroy it. Once per turn, if a face-up "Yubel" monster(s) you control leaves the field by card effect: You can add to your hand 1 "Yubel" monster from your Deck, GY, or banishment, whose original Level is 1 higher or lower than 1 of those monsters, then you can Special Summon it, ignoring its Summoning conditions. You can only activate 1 "Nightmare Throne" per turn.


            N Rarity
            2 cardPolymerization
            N Rarity
            2 cardPolymerization
            Polymerization
            Spell Normal
            Polymerization
            Dung hợp

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


             UR Rarity
             3 cardSuper Polymerization
             UR Rarity
             3 cardSuper Polymerization
             Super Polymerization
             Spell Quick
             Super Polymerization
             Siêu dung hợp

              Hiệu ứng (VN):

              Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
              Phân loại:

              UR Rarity
              2 cardInfinite Impermanence
              UR Rarity
              2 cardInfinite Impermanence
              Infinite Impermanence
              Trap Normal
              Infinite Impermanence
              Vô thường vĩnh viễn

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
               Phân loại:

               SR Rarity
               2 cardBerfomet the Mythical King of Phantom Beasts
               SR Rarity
               2 cardBerfomet the Mythical King of Phantom Beasts
               Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts
               WIND 6
               Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts
               Ma vương quái thú ảo Berfomet
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 600


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú với các loại khác nhau (Beast, Fiend hoặc Illusion)
               Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 quái thú, Ma quỷ hoặc Ảo ảnh từ Deck của bạn vào Mộ. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú, Ác quỷ hoặc Ảo ảnh bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with different Types (Beast, Fiend, or Illusion) This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts" once per turn. If this card is Fusion Summoned: You can send 1 Beast, Fiend, or Illusion monster from your Deck to the GY. During your opponent's turn (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished Beast, Fiend, or Illusion monsters, except "Berfomet the Mythical King of Phantom Beasts"; Special Summon it.


               SR Rarity
               1 cardChimera the Illusion Beast
               SR Rarity
               1 cardChimera the Illusion Beast
               Chimera the Illusion Beast
               DARK 8
               Chimera the Illusion Beast
               Quái thú huyễn tưởng Chimera
               • ATK:

               • 3100

               • DEF:

               • 2800


               Hiệu ứng (VN):

               "Chimera the Flying Mythical Beast" + 1+ quái thú ảo ảnh
               Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Lá bài này có thể tấn công quái thú nhiều lần trong mỗi Battle Phase, tùy theo số lượng nguyên liệu được sử dụng cho nó. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, thì không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này đã chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể thay đổi CÔNG của quái thú đó về 0, đồng thời vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               "Chimera the Flying Mythical Beast" + 1+ Illusion monsters This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY. This card can attack monsters a number of times each Battle Phase, up to the number of materials used for it. If this card battles a monster, neither can be destroyed by that battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can change that opponent's monster's ATK to 0, also negate its effects.


               UR Rarity
               2 cardChimera the King of Phantom Beasts
               UR Rarity
               2 cardChimera the King of Phantom Beasts
               Chimera the King of Phantom Beasts
               WIND 6
               Chimera the King of Phantom Beasts
               Vua của các quái thú ảo Chimera
               • ATK:

               • 2100

               • DEF:

               • 1800


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú + 1 quái thú
               Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Chimera the King of Phantom Beasts" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay của đối thủ vào Mộ trong End Phase của lượt này. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, quái thú, hoặc Ảo ảnh trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Beast monster + 1 Fiend monster This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Chimera the King of Phantom Beasts" once per turn. If this card is Fusion Summoned: You can activate this effect; send 1 random card from your opponent's hand to the GY during the End Phase of this turn. During your opponent's turn (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 Beast, Fiend, or Illusion monster in your GY; Special Summon it.


               UR Rarity
               1 cardGarura, Wings of Resonant Life
               UR Rarity
               1 cardGarura, Wings of Resonant Life
               Garura, Wings of Resonant Life
               DARK 6
               Garura, Wings of Resonant Life
               Chim sự sống chung, Garura
               • ATK:

               • 1500

               • DEF:

               • 2400


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
               Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.


               UR Rarity
               2 cardGuardian Chimera
               UR Rarity
               2 cardGuardian Chimera
               Guardian Chimera
               DARK 9
               Guardian Chimera
               Vệ binh Chimera
               • ATK:

               • 3300

               • DEF:

               • 3300


               Hiệu ứng (VN):

               3 quái thú với những cái tên khác nhau
               Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


               SR Rarity
               1 cardMudragon of the Swamp
               SR Rarity
               1 cardMudragon of the Swamp
               Mudragon of the Swamp
               WATER 4
               Mudragon of the Swamp
               Rồng bùn của đầm lầy
               • ATK:

               • 1900

               • DEF:

               • 1600


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
               Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.


               UR Rarity
               1 cardPhantom of Yubel
               UR Rarity
               1 cardPhantom of Yubel
               Phantom of Yubel
               DARK 9
               Phantom of Yubel
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú "Yubel" + 1 quái thú Quỷ có ATK/DEF 0
               Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên từ tay, sân và/hoặc Mộ của bạn vào Deck/Extra Deck. Không thể sử dụng làm Nguyên liệu Fusion. Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn cũng không nhận thiệt hại từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; hiệu ứng được kích hoạt trở thành "Đối thủ của bạn destroys 1 "Yubel" monster in their hand, Deck, or field". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom of Yubel" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 "Yubel" monster + 1 Fiend monster with 0 ATK/DEF Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards from your hand, field, and/or GY into the Deck/Extra Deck. Cannot be used as Fusion Material. Cannot be destroyed by battle, also you take no damage from battles involving this card. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can Tribute this card; the activated effect becomes "Your opponent destroys 1 "Yubel" monster in their hand, Deck, or field". You can only use this effect of "Phantom of Yubel" once per turn.


               SR Rarity
               1 cardPredaplant Dragostapelia
               SR Rarity
               1 cardPredaplant Dragostapelia
               Predaplant Dragostapelia
               DARK 8
               Predaplant Dragostapelia
               Thực vật săn mồi rồng Stapelia
               • ATK:

               • 2700

               • DEF:

               • 1900


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú Fusion + 1 quái thú TỐI
               Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Vô hiệu hoá các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú đối thủ của bạn có Predator Counters.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Fusion Monster + 1 DARK monster Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. Negate the activated effects of your opponent's monsters that have Predator Counters.


               SR Rarity
               1 cardStarving Venom Fusion Dragon
               SR Rarity
               1 cardStarving Venom Fusion Dragon
               Starving Venom Fusion Dragon
               DARK 8
               Starving Venom Fusion Dragon
               Rồng kết hợp nọc độc đói
               • ATK:

               • 2800

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú DARK trên sân, ngoại trừ Tokens
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt của đối thủ, cho đến khi kết thúc lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, tên của lá bài này trở thành tên gốc của quái thú đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này bị phá hủy: Bạn có thể phá huỷ tất cả các quái thú được Triệu hồi Đặc biệt của đối thủ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 DARK monsters on the field, except Tokens If this card is Fusion Summoned: You can make this card gain ATK equal to 1 opponent's Special Summoned monster, until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 Level 5 or higher monster your opponent controls; until the End Phase, this card's name becomes that monster's original name, and replace this effect with that monster's original effects. If this Fusion Summoned card is destroyed: You can destroy all your opponent's Special Summoned monsters.


               UR Rarity
               1 cardYubel - The Loving Defender Forever
               UR Rarity
               1 cardYubel - The Loving Defender Forever
               Yubel - The Loving Defender Forever
               DARK 12
               Yubel - The Loving Defender Forever
               Yubel - Người tình chở che mãi mãi
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú "Yubel" + 1+ quái thú Hiệu ứng trên sân
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gây 500 thiệt hại cho đối thủ ứng với mỗi nguyên liệu được sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yubel - The Loving Defender Forever" một lần trong lượt. Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn cũng không nhận thiệt hại chiến đấu từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Ở cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Gây thiệt hại cho đối thủ của bạn bằng ATK của quái thú đó của đối thủ, và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ quái thú đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 "Yubel" monster + 1+ Effect Monsters on the field If this card is Fusion Summoned: You can inflict 500 damage to your opponent for each material used. You can only use this effect of "Yubel - The Loving Defender Forever" once per turn. Cannot be destroyed by battle or card effects, also you take no battle damage from battles involving this card. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: Inflict damage to your opponent equal to that opponent's monster's ATK, and if you do, banish that monster.


               SR Rarity
               1 cardMuckraker From the Underworld
               SR Rarity
               1 cardMuckraker From the Underworld
               Muckraker From the Underworld
               DARK
               Muckraker From the Underworld
               Phóng viên của thế giới ngầm
               • ATK:

               • 1000

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Hiệu ứng
               Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Nếu (các) quái thú mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Fiend để thay thế. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fiend trong Mộ của mình, ngoại trừ "Muckraker From the Underworld"; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Muckraker From the Underworld" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Effect Monsters Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. If a monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can Tribute 1 Fiend monster instead. You can target 1 Fiend monster in your GY, except "Muckraker From the Underworld"; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use this effect of "Muckraker From the Underworld" once per turn.


               UR Rarity
               1 cardS:P Little Knight
               UR Rarity
               1 cardS:P Little Knight
               S:P Little Knight
               DARK
               S:P Little Knight
               Chiến sĩ đêm nhí S:P
               • ATK:

               • 1600

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trái

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Hiệu ứng
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.               Deck của CHIMERA trong MASTER DUEL