Thông tin tổng quan của Prank-Kids

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Droll & Lock Bird
SR Rarity
Droll & Lock Bird
SR Rarity
Droll & Lock Bird
WIND 1
Droll & Lock Bird
Chim chọc và khoá
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.Phân loại:

UR Rarity
Illegal Knight
UR Rarity
Illegal Knight
UR Rarity
Illegal Knight
DARK 7
Illegal Knight
Hiệp sĩ bất hợp pháp
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu bạn không điều khiển quái thú hoặc điều khiển "Adventurer Token" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Adventurer Token" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài mà đối thủ điều khiển; trao quyền điều khiển lá bài này cho đối thủ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại (các) lá bài đó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Illegal Knight" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if you control no monsters, or control an "Adventurer Token" (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand. If you control an "Adventurer Token" (Quick Effect): You can target up to 2 cards your opponent controls; give control of this card to your opponent, and if you do, return that card(s) to the hand. You can only use each effect of "Illegal Knight" once per turn.

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
LIGHT 11
Nibiru, the Primal Being
Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.Phân loại:

N Rarity
Prank-Kids Dropsies
N Rarity
Prank-Kids Dropsies
N Rarity
Prank-Kids Dropsies
WATER 2
Prank-Kids Dropsies
Trẻ chơi khăm nhóc khóc
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của một "Prank-Kids" : Bạn có thể nhận được 1000 LP, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay của bạn hoặc Deck trong Phòng thủ Vị trí, ngoại trừ "Prank-Kids Dropsies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Dropsies" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can gain 1000 LP, then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Dropsies". You can only use this effect of "Prank-Kids Dropsies" once per turn.

N Rarity
Prank-Kids Fansies
N Rarity
Prank-Kids Fansies
N Rarity
Prank-Kids Fansies
WIND 1
Prank-Kids Fansies
Trẻ chơi khăm nhóc thoáng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của "Prank-Kids" : Bạn có thể gửi 1 lá bài "Prank-Kids" từ Deck của bạn tới Mộ, ngoại trừ "Prank-Kids Fansies", thì bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Fansies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Fansies" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can send 1 "Prank-Kids" card from your Deck to the GY, except "Prank-Kids Fansies", then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Fansies". You can only use this effect of "Prank-Kids Fansies" once per turn.

N Rarity
Prank-Kids Lampsies
N Rarity
Prank-Kids Lampsies
N Rarity
Prank-Kids Lampsies
FIRE 3
Prank-Kids Lampsies
Trẻ chơi khăm nhóc hơi
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của "Prank-Kids" : Bạn có thể gây 500 sát thương cho đối thủ của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay của bạn hoặc Deck ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Lampsies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Lampsies" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can inflict 500 damage to your opponent, then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Lampsies". You can only use this effect of "Prank-Kids Lampsies" once per turn.

N Rarity
Prank-Kids Rocksies
N Rarity
Prank-Kids Rocksies
N Rarity
Prank-Kids Rocksies
EARTH 4
Prank-Kids Rocksies
Trẻ chơi khăm nhóc đá
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của một "Prank-Kids" : Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó, bạn có thể Đặc biệt. Triệu hồi 1 "Prank-Kids" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Rocksies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Rocksies" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can banish 1 card from your hand, and if you do, draw 1 card, then, you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Rocksies". You can only use this effect of "Prank-Kids Rocksies" once per turn.

UR Rarity
Water Enchantress of the Temple
UR Rarity
Water Enchantress of the Temple
UR Rarity
Water Enchantress of the Temple
WATER 3
Water Enchantress of the Temple
Nữ điều khiển nước của đền
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "Adventurer Token": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay của bạn hoặc Mộ; thêm 1 "Rite of Aramesir" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Adventurer Token": Bạn có thể đặt 1 Lá Bài Phép Môi Trường có đề cập đến "Adventurer Token" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng bài Phép Môi Trường của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Water Enchantress of the Temple" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control an "Adventurer Token": You can Special Summon this card from your hand. You can banish this card from your hand or GY; add 1 "Rite of Aramesir" from your Deck or GY to your hand. If you control an "Adventurer Token": You can place 1 Field Spell that mentions "Adventurer Token" from your Deck face-up in your Field Zone. You can only use each effect of "Water Enchantress of the Temple" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

R Rarity
Dracoback, the Rideable Dragon
R Rarity
Dracoback, the Rideable Dragon
R Rarity
Dracoback, the Rideable Dragon
Spell Equip
Dracoback, the Rideable Dragon
Rồng có thể cưỡi, Dracoback

  Hiệu ứng (VN):

  Chỉ trang bị cho quái thú mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dracoback, the Rideable Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Dracoback, the Rideable Dragon" một lần mỗi lượt. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú không có Hiệu ứng: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại nó lên tay. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Adventurer Token" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Equip only to a monster you control. You can only control 1 "Dracoback, the Rideable Dragon". You can only use each of the following effects of "Dracoback, the Rideable Dragon" once per turn. While this card is equipped to a non-Effect Monster: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Adventurer Token" you control; equip this card to that target.

  SR Rarity
  Fateful Adventure
  SR Rarity
  Fateful Adventure
  SR Rarity
  Fateful Adventure
  Spell Continuous
  Fateful Adventure
  Hành trình định mệnh

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt, lần đầu tiên quái thú bạn điều khiển được trang bị bài Phép Trang bị sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó sẽ không bị phá huỷ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Fateful Adventure" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú có đề cập đến "Adventurer Token" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 Trang bị bài Phép có đề cập đến "Adventurer Token" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc trang bị cho 1 "Adventurer Token" mà bạn điều khiển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn, the first time a monster you control equipped with an Equip Spell would be destroyed by battle, it is not destroyed. You can only use each of the following effects of "Fateful Adventure" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 monster that mentions "Adventurer Token" from your Deck to your hand, then send 1 card from your hand to the GY. If a monster(s) is Normal or Special Summoned: You can take 1 Equip Spell that mentions "Adventurer Token" from your Deck, and either add it to your hand or equip it to 1 "Adventurer Token" you control.

   UR Rarity
   Foolish Burial
   UR Rarity
   Foolish Burial
   UR Rarity
   Foolish Burial
   Spell Normal
   Foolish Burial
   Mai táng rất ngu

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 monster from your Deck to the GY.    Phân loại:

    N Rarity
    Prank-Kids Pandemonium
    N Rarity
    Prank-Kids Pandemonium
    N Rarity
    Prank-Kids Pandemonium
    Spell Quick
    Prank-Kids Pandemonium
    Trẻ chơi khăm làm loạn

     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase: Triệu hồi Fusion 1 "Prank-Kids" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Prank-Kids" .


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During the Main Phase: Fusion Summon 1 "Prank-Kids" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Normal or Special Summon monsters, except "Prank-Kids" monsters.

     SR Rarity
     Prank-Kids Place
     SR Rarity
     Prank-Kids Place
     SR Rarity
     Prank-Kids Place
     Spell Field
     Prank-Kids Place
     Nhà trẻ chơi khăm

      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Prank-Kids" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu bạn Triệu hồi Fusion "Prank-Kids" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 500 ATK (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Một lần mỗi lượt, nếu bạn Triệu hồi Link "Prank-Kids" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ điều khiển bị mất 500 ATK (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Prank-Kids Place" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is activated: You can add 1 "Prank-Kids" monster from your Deck to your hand. Once per turn, if you Fusion Summon a "Prank-Kids" Fusion Monster (except during the Damage Step): You can have all monsters you control gain 500 ATK (even if this card leaves the field). Once per turn, if you Link Summon a "Prank-Kids" Link Monster (except during the Damage Step): You can have all monsters your opponent controls lose 500 ATK (even if this card leaves the field). You can only activate 1 "Prank-Kids Place" per turn.

      N Rarity
      Prank-Kids Pranks
      N Rarity
      Prank-Kids Pranks
      N Rarity
      Prank-Kids Pranks
      Spell Continuous
      Prank-Kids Pranks
      Trẻ chơi khăm chơi khăm

       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Prank-Kids" ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids Token" (Pyro / FIRE / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0), nhưng nó không thể được Hiến tế. Trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 3 lá bài "Prank-Kids" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Prank-Kids Pranks"; xáo trộn cả 3 vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Pranks" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can discard 1 "Prank-Kids" card; Special Summon 1 "Prank-Kids Token" (Pyro/FIRE/Level 1/ATK 0/DEF 0), but it cannot be Tributed. During your End Phase: You can target 3 "Prank-Kids" cards in your GY, except "Prank-Kids Pranks"; shuffle all 3 into the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "Prank-Kids Pranks" once per turn.

       UR Rarity
       Rite of Aramesir
       UR Rarity
       Rite of Aramesir
       UR Rarity
       Rite of Aramesir
       Spell Normal
       Rite of Aramesir
       Thuật triệu hồi Aramesir

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển "Adventurer Token": Triệu hồi Đặc biệt 1 "Adventurer Token" (Tiên/THỔ/Cấp 4/ATK 2000/DEF 2000), thì nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Fateful Adventure", bạn có thể đặt 1 "Fateful Adventure" từ Deck ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú trên sân trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Rite of Aramesir" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no "Adventurer Token": Special Summon 1 "Adventurer Token" (Fairy/EARTH/Level 4/ATK 2000/DEF 2000), then if you do not control "Fateful Adventure", you can place 1 "Fateful Adventure" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You cannot activate the effects of monsters on the field the turn you activate this card, except Special Summoned monsters'. You can only activate 1 "Rite of Aramesir" per turn.

        SR Rarity
        Thunder Dragon Fusion
        SR Rarity
        Thunder Dragon Fusion
        SR Rarity
        Thunder Dragon Fusion
        Spell Normal
        Thunder Dragon Fusion
        Rồng sấm kết hợp

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Thunder từ Extra Deck của bạn, bằng cách xáo trộn các Nguyên liệu Fusion được liệt kê đó vào Deck, từ giữa các lá bài của bạn trên sân, trong Mộ của bạn và / hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa mặt của bạn. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 quái thú Thunder từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Thunder Dragon Fusion" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Fusion Summon 1 Thunder Fusion Monster from your Extra Deck, by shuffling the Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field, in your GY, and/or your face-up banished cards. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 Thunder monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Thunder Dragon Fusion" once per turn.

         SR Rarity
         Evenly Matched
         SR Rarity
         Evenly Matched
         SR Rarity
         Evenly Matched
         Trap Normal
         Evenly Matched
         Kết quả thắng bại

          Hiệu ứng (VN):

          Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.          Phân loại:

          UR Rarity
          Infinite Impermanence
          UR Rarity
          Infinite Impermanence
          UR Rarity
          Infinite Impermanence
          Trap Normal
          Infinite Impermanence
          Vô thường vĩnh viễn

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.           Phân loại:

           Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

           UR Rarity
           Prank-Kids Battle Butler
           UR Rarity
           Prank-Kids Battle Butler
           UR Rarity
           Prank-Kids Battle Butler
           WIND 10
           Prank-Kids Battle Butler
           Quản gia nhà trẻ chơi khăm
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 3000


           Hiệu ứng (VN):

           "Prank-Kids Lampsies" + "Prank-Kids Dropsies" + "Prank-Kids Fansies"
           Phải được Triệu hồi Fusion. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Nếu lá bài bạn sở hữu này bị lá bài của đối thủ gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú non-Fusion trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Battle Butler" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Prank-Kids Lampsies" + "Prank-Kids Dropsies" + "Prank-Kids Fansies" Must be Fusion Summoned. (Quick Effect): You can Tribute this card; destroy all monsters your opponent controls. If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card: You can target 1 non-Fusion Monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Prank-Kids Battle Butler" once per turn.

           SR Rarity
           Prank-Kids Rocket Ride
           SR Rarity
           Prank-Kids Rocket Ride
           SR Rarity
           Prank-Kids Rocket Ride
           FIRE 5
           Prank-Kids Rocket Ride
           Tên lửa trẻ chơi khăm
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú "Prank-Kids"
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể mất 1000 ATK trong lượt này, đồng thời nó có thể tấn công trực tiếp lượt này. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 "Prank-Kids" với các tên khác nhau trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng, nhưng chúng không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Rocket Ride" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 "Prank-Kids" monsters If this card is Fusion Summoned: You can have this card lose 1000 ATK this turn, also it can attack directly this turn. You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" non-Fusion Monsters with different names in your GY; Special Summon them, but they cannot attack this turn. You can only use each effect of "Prank-Kids Rocket Ride" once per turn.

           R Rarity
           Prank-Kids Weather Washer
           R Rarity
           Prank-Kids Weather Washer
           R Rarity
           Prank-Kids Weather Washer
           WATER 5
           Prank-Kids Weather Washer
           Máy khí tượng trẻ chơi khăm
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú "Prank-Kids"
           Nếu "Prank-Kids" của bạn tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của đối thủ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 "Prank-Kids" có tên khác nhau trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Chúng không thể bị phá huỷ trong chiến đấu lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Weather Washer" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 "Prank-Kids" monsters If your "Prank-Kids" monster attacks, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" non-Fusion Monsters with different names in your GY; Special Summon them. They cannot be destroyed by battle this turn. You can only use this effect of "Prank-Kids Weather Washer" once per turn.

           UR Rarity
           Accesscode Talker
           UR Rarity
           Accesscode Talker
           UR Rarity
           Accesscode Talker
           DARK
           Accesscode Talker
           Người xử mã truy cập
           • ATK:

           • 2300

           • LINK-4

           Mũi tên Link:

           Trên

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú Hiệu ứng
           Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".           Phân loại:

           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           DARK
           Knightmare Unicorn
           Kỳ lân khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 2200

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú với các tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

           R Rarity
           Prank-Kids Bow-Wow-Bark
           R Rarity
           Prank-Kids Bow-Wow-Bark
           R Rarity
           Prank-Kids Bow-Wow-Bark
           FIRE
           Prank-Kids Bow-Wow-Bark
           Trẻ chơi khăm cẩu gâu
           • ATK:

           • 2000

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Phải

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú "Prank-Kids"
           Một "Prank-Kids" lá bài này chỉ vào nhận được 1000 ATK. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài "Prank-Kids" có tên khác nhau trong Mộ của bạn, ngoại trừ Link Monsters; thêm chúng lên tay của bạn, đồng thời "Prank-Kids" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Bow-Wow-Bark" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 "Prank-Kids" monsters A "Prank-Kids" monster this card points to gains 1000 ATK. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" cards with different names in your GY, except Link Monsters; add them to your hand, also "Prank-Kids" monsters you control cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. You can only use this effect of "Prank-Kids Bow-Wow-Bark" once per turn.

           R Rarity
           Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
           R Rarity
           Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
           R Rarity
           Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
           WIND
           Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
           Trẻ chơi khăm gà cục tác
           • ATK:

           • 2000

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú "Prank-Kids"
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Prank-Kids" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài "Prank-Kids" với các tên khác nhau trong Mộ của bạn, ngoại trừ Link Monsters; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 "Prank-Kids" monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 "Prank-Kids" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" cards with different names in your GY, except Link Monsters; add them to your hand. You can only use each effect of "Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo" once per turn.

           SR Rarity
           Prank-Kids Meow-Meow-Mu
           SR Rarity
           Prank-Kids Meow-Meow-Mu
           SR Rarity
           Prank-Kids Meow-Meow-Mu
           EARTH
           Prank-Kids Meow-Meow-Mu
           Trẻ chơi khăm mèo meo
           • ATK:

           • 1000

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú "Prank-Kids" Cấp 4 hoặc thấp hơn
           Bạn chỉ có thể Triệu hồi Link "Prank-Kids Meow-Meow-Mu" một lần mỗi lượt. Nếu một "Prank-Kids" mà bạn điều khiển sẽ tự kích hoạt hiệu ứng của nó trong lượt của đối thủ, bạn có thể loại bỏ lá bài mà bạn điều khiển hoặc Mộ của bạn thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Meow-Meow-Mu" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Level 4 or lower "Prank-Kids" monster You can only Link Summon "Prank-Kids Meow-Meow-Mu" once per turn. If a "Prank-Kids" monster you control would Tribute itself to activate its effect during your opponent's turn, you can banish this card you control or from your GY instead. You can only use this effect of "Prank-Kids Meow-Meow-Mu" once per turn.

           Cần 48 UR

           UR Rarity
           Archnemeses Protos1 card
           UR Rarity
           Illegal Knight1 card
           UR Rarity
           Maxx "C"3 card
           UR Rarity
           Nibiru, the Primal Being2 card
           UR Rarity
           Spright Blue2 card
           UR Rarity
           Wandering Gryphon Rider1 card
           UR Rarity
           Water Enchantress of the Temple2 card
           UR Rarity
           Thunder Dragon Colossus1 card
           UR Rarity
           Apollousa, Bow of the Goddess1 card
           UR Rarity
           I:P Masquerena1 card
           UR Rarity
           Knightmare Unicorn1 card
           UR Rarity
           S:P Little Knight2 card
           UR Rarity
           Spright Elf2 card
           UR Rarity
           Spright Sprind1 card
           UR Rarity
           Underworld Goddess of the Closed World1 card
           UR Rarity
           Ash Blossom & Joyous Spring3 card
           UR Rarity
           Effect Veiler1 card
           UR Rarity
           Gigantic Spright2 card
           UR Rarity
           Bonfire2 card
           UR Rarity
           Called by the Grave2 card
           UR Rarity
           Crossout Designator1 card
           UR Rarity
           Dark Ruler No More2 card
           UR Rarity
           Foolish Burial1 card
           UR Rarity
           Harpie's Feather Duster1 card
           UR Rarity
           One for One1 card
           UR Rarity
           Rite of Aramesir2 card
           UR Rarity
           Spright Starter2 card
           UR Rarity
           Triple Tactics Talent1 card
           UR Rarity
           Triple Tactics Thrust2 card
           UR Rarity
           Infinite Impermanence3 card

           Main: 60 Extra: 15

           UR Rarity
           1 cardArchnemeses Protos
           UR Rarity
           1 cardArchnemeses Protos
           Archnemeses Protos
           DARK 11
           Archnemeses Protos
           Thực thể Nemeses đầu
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 3000


           Hiệu ứng (VN):

           Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú có Thuộc tính khác nhau khỏi sân Mộ và / hoặc mặt ngửa của bạn. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính quái thú trên sân; phá huỷ tất cả quái thú trên sân bằng Thuộc tính đó, cũng như cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú có Thuộc tính đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archnemeses Protos" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 monsters with different Attributes from your GY and/or face-up field. Cannot be destroyed by card effects. You can declare 1 monster Attribute on the field; destroy all monsters on the field with that Attribute, also until the end of the next turn, neither player can Special Summon monsters with that Attribute. You can only use this effect of "Archnemeses Protos" once per turn.


           SR Rarity
           2 cardDroll & Lock Bird
           SR Rarity
           2 cardDroll & Lock Bird
           Droll & Lock Bird
           WIND 1
           Droll & Lock Bird
           Chim chọc và khoá
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
           Phân loại:

           UR Rarity
           1 cardIllegal Knight
           UR Rarity
           1 cardIllegal Knight
           Illegal Knight
           DARK 7
           Illegal Knight
           Hiệp sĩ bất hợp pháp
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase, nếu bạn không điều khiển quái thú hoặc điều khiển "Adventurer Token" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Adventurer Token" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài mà đối thủ điều khiển; trao quyền điều khiển lá bài này cho đối thủ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại (các) lá bài đó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Illegal Knight" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During the Main Phase, if you control no monsters, or control an "Adventurer Token" (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand. If you control an "Adventurer Token" (Quick Effect): You can target up to 2 cards your opponent controls; give control of this card to your opponent, and if you do, return that card(s) to the hand. You can only use each effect of "Illegal Knight" once per turn.


           UR Rarity
           3 cardMaxx "C"
           UR Rarity
           3 cardMaxx "C"
           Maxx "C"
           EARTH 2
           Maxx "C"
           “G” sinh sản
           • ATK:

           • 500

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
           Phân loại:

           N Rarity
           1 cardNemeses Corridor
           N Rarity
           1 cardNemeses Corridor
           Nemeses Corridor
           WIND 4
           Nemeses Corridor
           Sao Nemeses hành lang xanh
           • ATK:

           • 1900

           • DEF:

           • 600


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Nemeses Corridor"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "Nemeses" "Nemeses Corridor"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nemeses Corridor" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can target 1 of your banished monsters, except "Nemeses Corridor"; Special Summon this card from your hand, and if you do, shuffle that target into the Deck. You can target 1 of your banished "Nemeses" monsters, except "Nemeses Corridor"; add it to your hand. You can only use each effect of "Nemeses Corridor" once per turn.


           R Rarity
           1 cardNemeses Flag
           R Rarity
           1 cardNemeses Flag
           Nemeses Flag
           FIRE 2
           Nemeses Flag
           Sao Nemeses biểu trưng
           • ATK:

           • 1100

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Nemeses Flag"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Nemeses" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Nemeses Flag". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nemeses Flag" một lần trong mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can target 1 of your banished monsters, except "Nemeses Flag"; Special Summon this card from your hand, and if you do, shuffle that target into the Deck. During your Main Phase: You can add 1 "Nemeses" monster from your Deck to your hand, except "Nemeses Flag". You can only use each effect of "Nemeses Flag" once per turn.


           UR Rarity
           2 cardNibiru, the Primal Being
           UR Rarity
           2 cardNibiru, the Primal Being
           Nibiru, the Primal Being
           LIGHT 11
           Nibiru, the Primal Being
           Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 600


           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
           Phân loại:

           R Rarity
           2 cardNimble Angler
           R Rarity
           2 cardNimble Angler
           Nimble Angler
           WATER 2
           Nimble Angler
           Cá cần câu nhanh nhảu
           • ATK:

           • 600

           • DEF:

           • 100


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc Deck vào mộ: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt lên đến 2 quái thú "Nimble" Cấp độ 3 hoặc thấp hơn từ Deck, ngoại trừ "Nimble Angler".


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is sent from the hand or Deck to the Graveyard: You can Special Summon up to 2 Level 3 or lower "Nimble" monsters from your Deck, except "Nimble Angler".


           SR Rarity
           1 cardNimble Beaver
           SR Rarity
           1 cardNimble Beaver
           Nimble Beaver
           WATER 2
           Nimble Beaver
           Hải ly nhanh nhảu
           • ATK:

           • 400

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này là được triệu hồi bình thường: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú "Nimble" Cấp độ 3 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Mộ của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower "Nimble" monster from your Deck or GY.


           R Rarity
           3 cardNimble Sunfish
           R Rarity
           3 cardNimble Sunfish
           Nimble Sunfish
           WATER 2
           Nimble Sunfish
           Cá mặt trời nhanh nhảu
           • ATK:

           • 1000

           • DEF:

           • 100


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ, hãy gửi 1 quái thú Loại Cá từ Deck của bạn đến Mộ. Sau đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Nimble Sunfish" từ Deck của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, send 1 Fish-Type monster from your Deck to the Graveyard. Then, you can Special Summon 1 "Nimble Sunfish" from your Deck.


           N Rarity
           3 cardPrank-Kids Dropsies
           N Rarity
           3 cardPrank-Kids Dropsies
           Prank-Kids Dropsies
           WATER 2
           Prank-Kids Dropsies
           Trẻ chơi khăm nhóc khóc
           • ATK:

           • 1000

           • DEF:

           • 1000


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của một "Prank-Kids" : Bạn có thể nhận được 1000 LP, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay của bạn hoặc Deck trong Phòng thủ Vị trí, ngoại trừ "Prank-Kids Dropsies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Dropsies" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can gain 1000 LP, then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Dropsies". You can only use this effect of "Prank-Kids Dropsies" once per turn.


           N Rarity
           1 cardPrank-Kids Fansies
           N Rarity
           1 cardPrank-Kids Fansies
           Prank-Kids Fansies
           WIND 1
           Prank-Kids Fansies
           Trẻ chơi khăm nhóc thoáng
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của "Prank-Kids" : Bạn có thể gửi 1 lá bài "Prank-Kids" từ Deck của bạn tới Mộ, ngoại trừ "Prank-Kids Fansies", thì bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Fansies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Fansies" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can send 1 "Prank-Kids" card from your Deck to the GY, except "Prank-Kids Fansies", then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Fansies". You can only use this effect of "Prank-Kids Fansies" once per turn.


           N Rarity
           1 cardPrank-Kids Lampsies
           N Rarity
           1 cardPrank-Kids Lampsies
           Prank-Kids Lampsies
           FIRE 3
           Prank-Kids Lampsies
           Trẻ chơi khăm nhóc hơi
           • ATK:

           • 1500

           • DEF:

           • 500


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của "Prank-Kids" : Bạn có thể gây 500 sát thương cho đối thủ của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Prank-Kids" từ tay của bạn hoặc Deck ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Lampsies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Lampsies" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can inflict 500 damage to your opponent, then you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Lampsies". You can only use this effect of "Prank-Kids Lampsies" once per turn.


           N Rarity
           1 cardPrank-Kids Rocksies
           N Rarity
           1 cardPrank-Kids Rocksies
           Prank-Kids Rocksies
           EARTH 4
           Prank-Kids Rocksies
           Trẻ chơi khăm nhóc đá
           • ATK:

           • 1500

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Fusion hoặc Link của một "Prank-Kids" : Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó, bạn có thể Đặc biệt. Triệu hồi 1 "Prank-Kids" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Prank-Kids Rocksies". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Rocksies" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is sent to the GY as material for the Fusion or Link Summon of a "Prank-Kids" monster: You can banish 1 card from your hand, and if you do, draw 1 card, then, you can Special Summon 1 "Prank-Kids" monster from your hand or Deck in Defense Position, except "Prank-Kids Rocksies". You can only use this effect of "Prank-Kids Rocksies" once per turn.


           UR Rarity
           2 cardSpright Blue
           UR Rarity
           2 cardSpright Blue
           Spright Blue
           DARK 2
           Spright Blue
           Tinh linh sét dị xanh
           • ATK:

           • 1100

           • DEF:

           • 1000


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn điều khiển một quái thú Cấp / Rank 2, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spright Blue" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Spright" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Spright Blue". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Blue" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control a Level/Rank 2 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Spright Blue" once per turn this way. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Spright" monster from your Deck to your hand, except "Spright Blue". You can only use this effect of "Spright Blue" once per turn.


           N Rarity
           1 cardSpright Carrot
           N Rarity
           1 cardSpright Carrot
           Spright Carrot
           FIRE 2
           Spright Carrot
           Tinh linh sét dị cà rốt
           • ATK:

           • 1000

           • DEF:

           • 1900


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn điều khiển quái thú Cấp / Link 2, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spright Carrot" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bài Bẫy hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp / Rank / Link 2 khác; vô hiệu hóa hiệu ứng đó, sau đó nếu bạn Hiến tế quái thú Rank / Link 2 để kích hoạt hiệu ứng này, bạn có thể phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Carrot" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control a Level/Link 2 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Spright Carrot" once per turn this way. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level/Rank/Link 2 monster; negate that effect, then if you Tributed a Rank/Link 2 monster to activate this effect, you can destroy that card. You can only use this effect of "Spright Carrot" once per turn.


           SR Rarity
           1 cardSpright Jet
           SR Rarity
           1 cardSpright Jet
           Spright Jet
           DARK 2
           Spright Jet
           Tinh linh sét dị Jet
           • ATK:

           • 1300

           • DEF:

           • 700


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn điều khiển một quái thú Cấp / Rank 2, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spright Jet" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Spright" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Jet" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control a Level/Rank 2 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Spright Jet" once per turn this way. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Spright" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Spright Jet" once per turn.


           R Rarity
           1 cardSpright Red
           R Rarity
           1 cardSpright Red
           Spright Red
           FIRE 2
           Spright Red
           Tinh linh sét dị đỏ
           • ATK:

           • 1200

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn điều khiển quái thú Cấp / Link 2, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spright Red" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp / Rank / Link 2 khác; vô hiệu hóa hiệu ứng đó, sau đó nếu bạn Hiến tế quái thú Rank / Link 2 để kích hoạt hiệu ứng này, bạn có thể phá huỷ quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Red" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control a Level/Link 2 monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Spright Red" once per turn this way. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can Tribute 1 other Level/Rank/Link 2 monster; negate that effect, then if you Tributed a Rank/Link 2 monster to activate this effect, you can destroy that monster. You can only use this effect of "Spright Red" once per turn.


           UR Rarity
           1 cardWandering Gryphon Rider
           UR Rarity
           1 cardWandering Gryphon Rider
           Wandering Gryphon Rider
           WIND 7
           Wandering Gryphon Rider
           Người cưỡi điểu sư lang thang
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 2800


           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase, nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc điều khiển "Adventurer Token" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Adventurer Token" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể xáo trộn lá bài này vào Deck và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó Lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wandering Gryphon Rider" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During the Main Phase, if you control no monsters, or control an "Adventurer Token" (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand. When a card or effect is activated while you control an "Adventurer Token" (Quick Effect): You can shuffle this card into the Deck, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that card. You can only use each effect of "Wandering Gryphon Rider" once per turn.


           UR Rarity
           2 cardWater Enchantress of the Temple
           UR Rarity
           2 cardWater Enchantress of the Temple
           Water Enchantress of the Temple
           WATER 3
           Water Enchantress of the Temple
           Nữ điều khiển nước của đền
           • ATK:

           • 1500

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn điều khiển "Adventurer Token": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay của bạn hoặc Mộ; thêm 1 "Rite of Aramesir" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Adventurer Token": Bạn có thể đặt 1 Lá Bài Phép Môi Trường có đề cập đến "Adventurer Token" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng bài Phép Môi Trường của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Water Enchantress of the Temple" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control an "Adventurer Token": You can Special Summon this card from your hand. You can banish this card from your hand or GY; add 1 "Rite of Aramesir" from your Deck or GY to your hand. If you control an "Adventurer Token": You can place 1 Field Spell that mentions "Adventurer Token" from your Deck face-up in your Field Zone. You can only use each effect of "Water Enchantress of the Temple" once per turn.


           UR Rarity
           3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
           UR Rarity
           3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
           Ash Blossom & Joyous Spring
           FIRE 3
           Ash Blossom & Joyous Spring
           Tro hoa xuân hạnh phúc
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
           ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
           ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
           ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
           Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
           Phân loại:

           UR Rarity
           1 cardEffect Veiler
           UR Rarity
           1 cardEffect Veiler
           Effect Veiler
           LIGHT 1
           Effect Veiler
           Người che đậy hiệu ứng
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
           Phân loại:

           UR Rarity
           2 cardBonfire
           UR Rarity
           2 cardBonfire
           Bonfire
           Spell Normal
           Bonfire
           Thắp lửa

            Hiệu ứng (VN):

            Thêm 1 quái thú Pyro Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bonfire" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Add 1 Level 4 or lower Pyro monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Bonfire" per turn.


            UR Rarity
            2 cardCalled by the Grave
            UR Rarity
            2 cardCalled by the Grave
            Called by the Grave
            Spell Quick
            Called by the Grave
            Ngôi mộ gọi tên

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
             Phân loại:

             UR Rarity
             1 cardCrossout Designator
             UR Rarity
             1 cardCrossout Designator
             Crossout Designator
             Spell Quick
             Crossout Designator
             Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

              Hiệu ứng (VN):

              Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
              Phân loại:

              UR Rarity
              2 cardDark Ruler No More
              UR Rarity
              2 cardDark Ruler No More
              Dark Ruler No More
              Spell Normal
              Dark Ruler No More
              Ma với chả vương

               Hiệu ứng (VN):

               Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn đang điều khiển, cho đến cuối lượt này, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, đối thủ của bạn không bị thiệt hại. Cả hai người chơi đều không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú khi kích hoạt lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn, also, for the rest of this turn after this card resolves, your opponent takes no damage. Neither player can activate monster effects in response to this card's activation.
               Phân loại:

               R Rarity
               1 cardDracoback, the Rideable Dragon
               R Rarity
               1 cardDracoback, the Rideable Dragon
               Dracoback, the Rideable Dragon
               Spell Equip
               Dracoback, the Rideable Dragon
               Rồng có thể cưỡi, Dracoback

                Hiệu ứng (VN):

                Chỉ trang bị cho quái thú mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dracoback, the Rideable Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Dracoback, the Rideable Dragon" một lần mỗi lượt. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú không có Hiệu ứng: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại nó lên tay. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Adventurer Token" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Equip only to a monster you control. You can only control 1 "Dracoback, the Rideable Dragon". You can only use each of the following effects of "Dracoback, the Rideable Dragon" once per turn. While this card is equipped to a non-Effect Monster: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Adventurer Token" you control; equip this card to that target.


                SR Rarity
                1 cardFateful Adventure
                SR Rarity
                1 cardFateful Adventure
                Fateful Adventure
                Spell Continuous
                Fateful Adventure
                Hành trình định mệnh

                 Hiệu ứng (VN):

                 Một lần mỗi lượt, lần đầu tiên quái thú bạn điều khiển được trang bị bài Phép Trang bị sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó sẽ không bị phá huỷ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Fateful Adventure" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú có đề cập đến "Adventurer Token" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 Trang bị bài Phép có đề cập đến "Adventurer Token" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc trang bị cho 1 "Adventurer Token" mà bạn điều khiển.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Once per turn, the first time a monster you control equipped with an Equip Spell would be destroyed by battle, it is not destroyed. You can only use each of the following effects of "Fateful Adventure" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 monster that mentions "Adventurer Token" from your Deck to your hand, then send 1 card from your hand to the GY. If a monster(s) is Normal or Special Summoned: You can take 1 Equip Spell that mentions "Adventurer Token" from your Deck, and either add it to your hand or equip it to 1 "Adventurer Token" you control.


                 UR Rarity
                 1 cardFoolish Burial
                 UR Rarity
                 1 cardFoolish Burial
                 Foolish Burial
                 Spell Normal
                 Foolish Burial
                 Mai táng rất ngu

                  Hiệu ứng (VN):

                  Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Send 1 monster from your Deck to the GY.
                  Phân loại:

                  UR Rarity
                  1 cardHarpie's Feather Duster
                  UR Rarity
                  1 cardHarpie's Feather Duster
                  Harpie's Feather Duster
                  Spell Normal
                  Harpie's Feather Duster
                  Chổi lông vũ của Harpie

                   Hiệu ứng (VN):

                   Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
                   Phân loại:

                   UR Rarity
                   1 cardOne for One
                   UR Rarity
                   1 cardOne for One
                   One for One
                   Spell Normal
                   One for One
                   Một đổi một

                    Hiệu ứng (VN):

                    Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


                    SR Rarity
                    2 cardPrank-Kids Place
                    SR Rarity
                    2 cardPrank-Kids Place
                    Prank-Kids Place
                    Spell Field
                    Prank-Kids Place
                    Nhà trẻ chơi khăm

                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Prank-Kids" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu bạn Triệu hồi Fusion "Prank-Kids" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 500 ATK (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Một lần mỗi lượt, nếu bạn Triệu hồi Link "Prank-Kids" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ điều khiển bị mất 500 ATK (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Prank-Kids Place" mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When this card is activated: You can add 1 "Prank-Kids" monster from your Deck to your hand. Once per turn, if you Fusion Summon a "Prank-Kids" Fusion Monster (except during the Damage Step): You can have all monsters you control gain 500 ATK (even if this card leaves the field). Once per turn, if you Link Summon a "Prank-Kids" Link Monster (except during the Damage Step): You can have all monsters your opponent controls lose 500 ATK (even if this card leaves the field). You can only activate 1 "Prank-Kids Place" per turn.


                     UR Rarity
                     2 cardRite of Aramesir
                     UR Rarity
                     2 cardRite of Aramesir
                     Rite of Aramesir
                     Spell Normal
                     Rite of Aramesir
                     Thuật triệu hồi Aramesir

                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu bạn không điều khiển "Adventurer Token": Triệu hồi Đặc biệt 1 "Adventurer Token" (Tiên/THỔ/Cấp 4/ATK 2000/DEF 2000), thì nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Fateful Adventure", bạn có thể đặt 1 "Fateful Adventure" từ Deck ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú trên sân trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Rite of Aramesir" mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If you control no "Adventurer Token": Special Summon 1 "Adventurer Token" (Fairy/EARTH/Level 4/ATK 2000/DEF 2000), then if you do not control "Fateful Adventure", you can place 1 "Fateful Adventure" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You cannot activate the effects of monsters on the field the turn you activate this card, except Special Summoned monsters'. You can only activate 1 "Rite of Aramesir" per turn.


                      UR Rarity
                      2 cardSpright Starter
                      UR Rarity
                      2 cardSpright Starter
                      Spright Starter
                      Spell Quick
                      Spright Starter
                      Tinh linh sét dị khởi đầu

                       Hiệu ứng (VN):

                       Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Spright" từ Deck của bạn, nhưng mất LP bằng ATK ban đầu của nó, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ Cấp / Rank / Link 2 quái thú. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spright Starter" mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Special Summon 1 "Spright" monster from your Deck, but lose LP equal to its original ATK, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except Level/Rank/Link 2 monsters. You can only activate 1 "Spright Starter" per turn.


                       UR Rarity
                       1 cardTriple Tactics Talent
                       UR Rarity
                       1 cardTriple Tactics Talent
                       Triple Tactics Talent
                       Spell Normal
                       Triple Tactics Talent
                       Chiến lược tài ba

                        Hiệu ứng (VN):

                        Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                        ● Rút 2 lá bài.
                        ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
                        ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
                        Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
                        Phân loại:

                        UR Rarity
                        2 cardTriple Tactics Thrust
                        UR Rarity
                        2 cardTriple Tactics Thrust
                        Triple Tactics Thrust
                        Spell Normal
                        Triple Tactics Thrust
                        Khẩu hiệu tài ba

                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt một hiệu ứng quái thú trong lượt này: Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường trực tiếp từ Deck của bạn, ngoại trừ "Triple Tactics Thrust", hoặc nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể thêm nó lên tay của bạn để thay thế. Lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Thrust" mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If your opponent has activated a monster effect during this turn: Set 1 Normal Spell/Trap directly from your Deck, except "Triple Tactics Thrust", or if your opponent controls a monster, you can add it to your hand instead. That Set card cannot be activated this turn. You can only activate 1 "Triple Tactics Thrust" per turn.


                         SR Rarity
                         1 cardDifferent Dimension Ground
                         SR Rarity
                         1 cardDifferent Dimension Ground
                         Different Dimension Ground
                         Trap Normal
                         Different Dimension Ground
                         Khu vực thứ nguyên

                          Hiệu ứng (VN):

                          Lượt này, bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          This turn, any monster sent to the GY is banished instead.


                          UR Rarity
                          3 cardInfinite Impermanence
                          UR Rarity
                          3 cardInfinite Impermanence
                          Infinite Impermanence
                          Trap Normal
                          Infinite Impermanence
                          Vô thường vĩnh viễn

                           Hiệu ứng (VN):

                           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                           Phân loại:

                           UR Rarity
                           1 cardThunder Dragon Colossus
                           UR Rarity
                           1 cardThunder Dragon Colossus
                           Thunder Dragon Colossus
                           DARK 8
                           Thunder Dragon Colossus
                           Rồng sấm - Siêu Lôi Long
                           • ATK:

                           • 2600

                           • DEF:

                           • 2400


                           Hiệu ứng (VN):

                           "Thunder Dragon" + 1 quái thú Thunder
                           Phải được Triệu hồi Fusion, hoặc Triệu hồi Đặc biệt trong lượt hiệu ứng của quái thú Thunder được kích hoạt trên tay, bằng cách Hiến tế 1 quái thú không có Hiệu ứng Thunder (trong trường hợp đó bạn không sử dụng "Polymerization"). Không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn ngoại trừ bằng cách rút chúng. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thunder khỏi Mộ của bạn.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           "Thunder Dragon" + 1 Thunder monster Must be either Fusion Summoned, or Special Summoned during the turn a Thunder monster's effect was activated in the hand, by Tributing 1 Thunder Effect non-Fusion Monster (in which case you do not use "Polymerization"). Cards cannot be added from the Main Deck to your opponent's hand except by drawing them. If this card would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 Thunder monster from your GY instead.


                           UR Rarity
                           1 cardApollousa, Bow of the Goddess
                           UR Rarity
                           1 cardApollousa, Bow of the Goddess
                           Apollousa, Bow of the Goddess
                           WIND
                           Apollousa, Bow of the Goddess
                           Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
                           • ATK:

                           • 0

                           • LINK-4

                           Mũi tên Link:

                           Dưới-Trái

                           Dưới

                           Dưới-Phải

                           Trên


                           Hiệu ứng (VN):

                           2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
                           Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


                           UR Rarity
                           1 cardI:P Masquerena
                           UR Rarity
                           1 cardI:P Masquerena
                           I:P Masquerena
                           DARK
                           I:P Masquerena
                           I:P Masquerena
                           • ATK:

                           • 800

                           • LINK-2

                           Mũi tên Link:

                           Dưới-Trái

                           Dưới-Phải


                           Hiệu ứng (VN):

                           2 quái thú không Link
                           Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


                           UR Rarity
                           1 cardKnightmare Unicorn
                           UR Rarity
                           1 cardKnightmare Unicorn
                           Knightmare Unicorn
                           DARK
                           Knightmare Unicorn
                           Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                           • ATK:

                           • 2200

                           • LINK-3

                           Mũi tên Link:

                           Trái

                           Dưới

                           Phải


                           Hiệu ứng (VN):

                           2+ quái thú với các tên khác nhau
                           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                           R Rarity
                           1 cardPrank-Kids Bow-Wow-Bark
                           R Rarity
                           1 cardPrank-Kids Bow-Wow-Bark
                           Prank-Kids Bow-Wow-Bark
                           FIRE
                           Prank-Kids Bow-Wow-Bark
                           Trẻ chơi khăm cẩu gâu
                           • ATK:

                           • 2000

                           • LINK-2

                           Mũi tên Link:

                           Phải

                           Dưới


                           Hiệu ứng (VN):

                           2 quái thú "Prank-Kids"
                           Một "Prank-Kids" lá bài này chỉ vào nhận được 1000 ATK. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài "Prank-Kids" có tên khác nhau trong Mộ của bạn, ngoại trừ Link Monsters; thêm chúng lên tay của bạn, đồng thời "Prank-Kids" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Bow-Wow-Bark" một lần mỗi lượt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           2 "Prank-Kids" monsters A "Prank-Kids" monster this card points to gains 1000 ATK. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" cards with different names in your GY, except Link Monsters; add them to your hand, also "Prank-Kids" monsters you control cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. You can only use this effect of "Prank-Kids Bow-Wow-Bark" once per turn.


                           R Rarity
                           1 cardPrank-Kids Dodo-Doodle-Doo
                           R Rarity
                           1 cardPrank-Kids Dodo-Doodle-Doo
                           Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
                           WIND
                           Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo
                           Trẻ chơi khăm gà cục tác
                           • ATK:

                           • 2000

                           • LINK-2

                           Mũi tên Link:

                           Trái

                           Dưới


                           Hiệu ứng (VN):

                           2 quái thú "Prank-Kids"
                           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Prank-Kids" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài "Prank-Kids" với các tên khác nhau trong Mộ của bạn, ngoại trừ Link Monsters; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo" một lần cho mỗi lượt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           2 "Prank-Kids" monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 "Prank-Kids" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can Tribute this card, then target 2 "Prank-Kids" cards with different names in your GY, except Link Monsters; add them to your hand. You can only use each effect of "Prank-Kids Dodo-Doodle-Doo" once per turn.


                           SR Rarity
                           1 cardPrank-Kids Meow-Meow-Mu
                           SR Rarity
                           1 cardPrank-Kids Meow-Meow-Mu
                           Prank-Kids Meow-Meow-Mu
                           EARTH
                           Prank-Kids Meow-Meow-Mu
                           Trẻ chơi khăm mèo meo
                           • ATK:

                           • 1000

                           • LINK-1

                           Mũi tên Link:

                           Dưới


                           Hiệu ứng (VN):

                           1 quái thú "Prank-Kids" Cấp 4 hoặc thấp hơn
                           Bạn chỉ có thể Triệu hồi Link "Prank-Kids Meow-Meow-Mu" một lần mỗi lượt. Nếu một "Prank-Kids" mà bạn điều khiển sẽ tự kích hoạt hiệu ứng của nó trong lượt của đối thủ, bạn có thể loại bỏ lá bài mà bạn điều khiển hoặc Mộ của bạn thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Prank-Kids Meow-Meow-Mu" một lần mỗi lượt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           1 Level 4 or lower "Prank-Kids" monster You can only Link Summon "Prank-Kids Meow-Meow-Mu" once per turn. If a "Prank-Kids" monster you control would Tribute itself to activate its effect during your opponent's turn, you can banish this card you control or from your GY instead. You can only use this effect of "Prank-Kids Meow-Meow-Mu" once per turn.


                           UR Rarity
                           2 cardS:P Little Knight
                           UR Rarity
                           2 cardS:P Little Knight
                           S:P Little Knight
                           DARK
                           S:P Little Knight
                           Chiến sĩ đêm nhí S:P
                           • ATK:

                           • 1600

                           • LINK-2

                           Mũi tên Link:

                           Trái

                           Phải


                           Hiệu ứng (VN):

                           2 quái thú Hiệu ứng
                           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                           UR Rarity
                           2 cardSpright Elf
                           UR Rarity
                           2 cardSpright Elf
                           Spright Elf
                           FIRE
                           Spright Elf
                           Tinh linh sét dị Elf
                           • ATK:

                           • 1400

                           • LINK-2

                           Mũi tên Link:

                           Dưới-Trái

                           Dưới-Phải


                           Hiệu ứng (VN):

                           2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
                           Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu quái thú mà lá bài này chỉ đến bằng các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 trong Mộ của mình, hoặc, nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rank / Link 2 để thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Elf" một lần mỗi lượt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. Your opponent cannot target monsters this card points to with card effects. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Level 2 monster in your GY, or, if your opponent controls a monster, you can target 1 Rank/Link 2 monster instead; Special Summon it. You can only use this effect of "Spright Elf" once per turn.


                           UR Rarity
                           1 cardSpright Sprind
                           UR Rarity
                           1 cardSpright Sprind
                           Spright Sprind
                           FIRE
                           Spright Sprind
                           Tinh linh sét dị Sprind
                           • ATK:

                           • 1400

                           • LINK-2

                           Mũi tên Link:

                           Dưới-Trái

                           Trên-Phải


                           Hiệu ứng (VN):

                           2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
                           Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Spright Sprind" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 quái thú Cấp 2 từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu một quái thú khác được Triệu hồi Đặc biệt trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi quái thú Xyz mà bạn điều khiển, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; trả lại nó lên tay.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. You can only use 1 of the following effects of "Spright Sprind" per turn, and only once that turn. If this card is Link Summoned: You can send 1 Level 2 monster from your Deck to the GY. If another monster is Special Summoned while this card is on the field (except during the Damage Step): You can detach 1 material from an Xyz Monster you control, then target 1 monster on the field; return it to the hand.


                           UR Rarity
                           1 cardUnderworld Goddess of the Closed World
                           UR Rarity
                           1 cardUnderworld Goddess of the Closed World
                           Underworld Goddess of the Closed World
                           LIGHT
                           Underworld Goddess of the Closed World
                           Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
                           • ATK:

                           • 3000

                           • LINK-5

                           Mũi tên Link:

                           Dưới

                           Dưới-Phải

                           Phải

                           Trên-Phải

                           Trên


                           Hiệu ứng (VN):

                           4+ quái thú Hiệu ứng
                           Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


                           UR Rarity
                           2 cardGigantic Spright
                           UR Rarity
                           2 cardGigantic Spright
                           Gigantic Spright
                           DARK
                           Gigantic Spright
                           Tinh linh sét dị khổng lồ
                           • ATK:

                           • 1600

                           • DEF:

                           • 1600


                           Hiệu ứng (VN):

                           2 quái thú Cấp 2
                           Đối với Triệu hồi Xyz của lá bài này, bạn có thể coi quái thú Link-2 mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 2 để lấy nguyên liệu. ATK ban đầu của lá bài này có quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link làm nguyên liệu sẽ tăng gấp đôi. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; tách 1 nguyên liệu ra khỏi quái thú bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 từ Deck của bạn, cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Cấp / Rank / Link 2 quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gigantic Spright" một lần mỗi lượt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           2 Level 2 monsters For this card's Xyz Summon, you can treat Link-2 monsters you control as Level 2 monsters for material. The original ATK of this card that has a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material becomes doubled. During your Main Phase: You can activate this effect; detach 1 material from a monster you control, and if you do, Special Summon 1 Level 2 monster from your Deck, also neither player can Special Summon monsters for the rest of this turn, except Level/Rank/Link 2 monsters. You can only use this effect of "Gigantic Spright" once per turn.