Thông tin tổng quan của Fire King

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Fire King Avatar Arvata
R Rarity
Fire King Avatar Arvata
R Rarity
Fire King Avatar Arvata
FIRE 4
Fire King Avatar Arvata
Quái vua lửa Ganesha
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.

R Rarity
Fire King Avatar Barong
R Rarity
Fire King Avatar Barong
R Rarity
Fire King Avatar Barong
FIRE 4
Fire King Avatar Barong
Quái vua lửa Barong
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

"Fire King" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Thêm 1 "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Barong".


Hiệu ứng gốc (EN):

If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Add 1 "Fire King" card from your Deck to your hand, except "Fire King Avatar Barong".

 Rarity
Fire King Avatar Rangbali
 Rarity
Fire King Avatar Rangbali
 Rarity
Fire King Avatar Rangbali
FIRE 4
Fire King Avatar Rangbali
Quái vua lửa Hanuman
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Fire King" ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi một Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt, trong khi lá bài này ở trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá sự kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, phá huỷ 1 quái thú HỎA khác trên tay hoặc ngửa trên sân mặt của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Rangbali" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a face-up "Fire King" monster(s) you control is destroyed by card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. When a Spell/Trap Card or effect is activated, while this card is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or face-up field. You can only use each effect of "Fire King Avatar Rangbali" once per turn.

 Rarity
Fire King Courtier Ulcanix
 Rarity
Fire King Courtier Ulcanix
 Rarity
Fire King Courtier Ulcanix
FIRE 4
Fire King Courtier Ulcanix
Vương phi vua lửa Ulkanix
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA khác trên tay hoặc ngửa trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú HỎA Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast từ Deck của bạn vào trên tay, ngoại trừ "Fire King Courtier Ulcanix", sau đó bạn có thể khiến Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú được thêm đó. Nếu lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King High Avatar Garunix" từ Deck của bạn trong Thế Thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Courtier Ulcanix" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can destroy 1 other FIRE monster in your hand or face-up field, and if you do, add 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck to your hand, except "Fire King Courtier Ulcanix", then you can make this card's Level become that added monster's. If this card is destroyed and sent to the GY: You can Special Summon 1 "Fire King High Avatar Garunix" from your Deck in Defense Position. You can only use each effect of "Fire King Courtier Ulcanix" once per turn.

UR Rarity
Fire King High Avatar Garunix
UR Rarity
Fire King High Avatar Garunix
UR Rarity
Fire King High Avatar Garunix
FIRE 8
Fire King High Avatar Garunix
Thú vua lửa thần Garunix
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi một hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Khi bạn làm: Phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Garunix".


Hiệu ứng gốc (EN):

During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard. When you do: Destroy all other monsters on the field. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".

 Rarity
Fire King High Avatar Kirin
 Rarity
Fire King High Avatar Kirin
 Rarity
Fire King High Avatar Kirin
FIRE 8
Fire King High Avatar Kirin
Thú vua lửa thần Kirin
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu lá bài này ở trên tay bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA khác trên tay hoặc trên ngửa trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fire King" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Kirin", sau đó bạn có thể phá huỷ 1 lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King High Avatar Kirin" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if this card is in your hand (Quick Effect): You can destroy 1 other FIRE monster in your hand or face-up field, and if you do, Special Summon this card. If this card is destroyed and sent to the GY: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your hand or GY, except "Fire King High Avatar Kirin", then you can destroy 1 card on the field. You can only use each effect of "Fire King High Avatar Kirin" once per turn.

 Rarity
Legendary Fire King Ponix
 Rarity
Legendary Fire King Ponix
 Rarity
Legendary Fire King Ponix
FIRE 1
Legendary Fire King Ponix
Vua lửa đích thực Ponix
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú ban đầu là HỎA của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Legendary Fire King Ponix" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your monster(s) that was originally FIRE is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Fire King" Spell/Trap from your Deck to your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed and sent to the GY: Add this card from the GY to your hand. You can only use each effect of "Legendary Fire King Ponix" once per turn.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
LIGHT 11
Nibiru, the Primal Being
Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.Phân loại:

 Rarity
Sacred Fire King Garunix
 Rarity
Sacred Fire King Garunix
 Rarity
Sacred Fire King Garunix
FIRE 8
Sacred Fire King Garunix
Vua lửa thánh Garunix
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú ban đầu là HỎA của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn (nếu nó ở đó khi quái thú bị phá huỷ) hoặc tay (ngay cả khi không). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú Hỏa thú, quái thú, hoặc quái thú có cánh trên tay, Deck hoặc ngửa trên sân mặt của bạn, ngoại trừ "Sacred Fire King Garunix", và nếu bạn làm điều đó , lá bài này tăng ATK bằng một nửa ATK của quái thú bị phá huỷ mà nó có ở đó, cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sacred Fire King Garunix" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your monster(s) that was originally FIRE is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your GY (if it was there when the monster was destroyed) or hand (even if not). If this card is Normal or Special Summoned: You can destroy 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your hand, Deck, or face-up field, except "Sacred Fire King Garunix", and if you do, this card gains ATK equal to half the destroyed monster's ATK it had there, until the end of this turn. You can only use each effect of "Sacred Fire King Garunix" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  SR Rarity
  Circle of the Fire Kings
  SR Rarity
  Circle of the Fire Kings
  SR Rarity
  Circle of the Fire Kings
  Spell Quick
  Circle of the Fire Kings
  Vòng lửa của vua lửa

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA mà bạn điều khiển và 1 quái thú FIRE trong Mộ của bạn; phá huỷ quái thú mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Circle of the Fire Kings" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 FIRE monster you control and 1 FIRE monster in your GY; destroy that monster you control, and if you do, Special Summon that other monster from your GY. You can only activate 1 "Circle of the Fire Kings" per turn.

   UR Rarity
   Crossout Designator
   UR Rarity
   Crossout Designator
   UR Rarity
   Crossout Designator
   Spell Quick
   Crossout Designator
   Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

    Hiệu ứng (VN):

    Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.    Phân loại:

    R Rarity
    Fire King Island
    R Rarity
    Fire King Island
    R Rarity
    Fire King Island
    Spell Field
    Fire King Island
    Đảo vua lửa

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
     ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
     ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.

      Rarity
     Fire King Sanctuary
      Rarity
     Fire King Sanctuary
      Rarity
     Fire King Sanctuary
     Spell Continuous
     Fire King Sanctuary
     Thánh địa vua lửa

      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể đặt 1 "Fire King Island" từ Deck của bạn ngửa mặt trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn. Một lần trong lượt, nếu một lá bài trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA trên tay hoặc ngửa trên sân mặt của bạn. Một lần trong lượt, nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz HỎA chỉ sử dụng quái thú "Fire King" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire King Sanctuary" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is activated: You can place 1 "Fire King Island" from your Deck face-up in your Field Zone. Once per turn, if a card in your Field Zone would be destroyed by card effect, you can destroy 1 FIRE monster in your hand or face-up field instead. Once per turn, if your opponent Special Summons a monster(s), you can: Immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 FIRE Xyz Monster using only "Fire King" monsters you control. You can only activate 1 "Fire King Sanctuary" per turn.

       Rarity
      Fire King Sky Burn
       Rarity
      Fire King Sky Burn
       Rarity
      Fire King Sky Burn
      Spell Quick
      Fire King Sky Burn
      Thần vua lửa cháy trời

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu số quái thú "Fire King" bằng nhau mà bạn điều khiển và các lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng. Nếu một (các) lá bài "Fire King" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Fire King Sky Burn" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target an equal number of "Fire King" monsters you control and cards your opponent controls; destroy them. If a "Fire King" card(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use 1 "Fire King Sky Burn" effect per turn, and only once that turn.

       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       Trap Normal
       Infinite Impermanence
       Vô thường vĩnh viễn

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.        Phân loại:

        Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

        UR Rarity
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
        UR Rarity
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
        UR Rarity
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
        LIGHT
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
        Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 3000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 12
        Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.        Phân loại:

         Rarity
        Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
         Rarity
        Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
         Rarity
        Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
        FIRE
        Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
        Thần vua lửa trường tồn, Garunix
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Cấp 8
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú khác trên sân. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng 500 ATK. Nếu lá bài này bị phá huỷ khi nó còn nguyên liệu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Fire King" từ Mộ của bạn, tối đa số nguyên liệu mà lá bài này có. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Level 8 monsters If this card is Xyz Summoned: You can destroy all other monsters on the field. You can detach 1 material from this card, then target 1 Spell/Trap on the field; destroy it, and if you do, this card gains 500 ATK. If this card is destroyed while it has material: You can Special Summon "Fire King" monsters from your GY, up to the number of materials this card had. You can only use each effect of "Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings" once per turn.

        UR Rarity
        Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
        UR Rarity
        Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
        UR Rarity
        Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
        LIGHT
        Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
        Con số 38: Rồng ngân hà báo ước nguyện Titanic
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 2500


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 8
        Một lần mỗi lượt, khi một Bài Phép hoặc hiệu ứng được kích hoạt trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thay đổi mục tiêu tấn công sang lá bài này và thực hiện Damage Calculation. Nếu (các) quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng 1 trong số ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 8 monsters Once per turn, when a Spell Card or effect is activated on the field (Quick Effect): You can negate that effect, and if you do, attach that card to this card as material. When an opponent's monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; change the attack target to this card and perform damage calculation. If a face-up Xyz Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 face-up Xyz Monster you control; it gains ATK equal to 1 of those destroyed monster's original ATK.

        UR Rarity
        Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
        UR Rarity
        Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
        UR Rarity
        Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
        LIGHT
        Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
        Con số 90: Chúa tể quang tử mắt ngân hà
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 3000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 8
        Nếu lá bài này có quái thú "Photon" làm nguyên liệu , nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" một lần mỗi lượt.
        ● Khi quái thú của đối thủ kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú đó và nếu nguyên liệu tách ra là quái thú "Galaxy" , hãy phá hủy lá bài đó.
        ● Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể lấy 1 lá bài quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" từ Deck của mình và thêm nó lên tay của bạn hoặc đưa vào lá bài này làm nguyên liệu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 8 monsters If this card has a "Photon" card as material, it cannot be destroyed by card effects. You can only use each of the following effects of "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" once per turn. ● When an opponent's monster activates its effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate that monster's effect, and if the detached material was a "Galaxy" card, destroy that card. ● During your opponent's turn (Quick Effect): You can take 1 "Photon" or "Galaxy" card from your Deck, and either add it to your hand or attach it to this card as material.

        Cần 44 UR

         Rarity
        Fire King Avatar Rangbali1 card
         Rarity
        Fire King Courtier Ulcanix2 card
        UR Rarity
        Fire King High Avatar Garunix1 card
         Rarity
        Fire King High Avatar Kirin3 card
        UR Rarity
        Kurikara Divincarnate1 card
         Rarity
        Legendary Fire King Ponix3 card
        UR Rarity
        Maxx "C"3 card
         Rarity
        Sacred Fire King Garunix2 card
        UR Rarity
        Ash Blossom & Joyous Spring3 card
        UR Rarity
        Abyss Dweller1 card
        UR Rarity
        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder2 card
        UR Rarity
        Evilswarm Exciton Knight1 card
         Rarity
        Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings2 card
        UR Rarity
        Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy1 card
        UR Rarity
        Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon1 card
        UR Rarity
        Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord1 card
        UR Rarity
        Number C62: Neo Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon1 card
        UR Rarity
        Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis2 card
        UR Rarity
        Called by the Grave2 card
        UR Rarity
        Crossout Designator1 card
         Rarity
        Fire King Sanctuary3 card
         Rarity
        Fire King Sky Burn2 card
        UR Rarity
        Harpie's Feather Duster1 card
        UR Rarity
        Triple Tactics Talent2 card
        UR Rarity
        Infinite Impermanence2 card

        Main: 40 Extra: 15

        R Rarity
        3 cardFire King Avatar Arvata
        R Rarity
        3 cardFire King Avatar Arvata
        Fire King Avatar Arvata
        FIRE 4
        Fire King Avatar Arvata
        Quái vua lửa Ganesha
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.


        R Rarity
        1 cardFire King Avatar Barong
        R Rarity
        1 cardFire King Avatar Barong
        Fire King Avatar Barong
        FIRE 4
        Fire King Avatar Barong
        Quái vua lửa Barong
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        "Fire King" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Thêm 1 "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Barong".


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Add 1 "Fire King" card from your Deck to your hand, except "Fire King Avatar Barong".


         Rarity
        1 cardFire King Avatar Rangbali
         Rarity
        1 cardFire King Avatar Rangbali
        Fire King Avatar Rangbali
        FIRE 4
        Fire King Avatar Rangbali
        Quái vua lửa Hanuman
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Fire King" ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi một Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt, trong khi lá bài này ở trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá sự kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, phá huỷ 1 quái thú HỎA khác trên tay hoặc ngửa trên sân mặt của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Rangbali" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If a face-up "Fire King" monster(s) you control is destroyed by card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. When a Spell/Trap Card or effect is activated, while this card is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or face-up field. You can only use each effect of "Fire King Avatar Rangbali" once per turn.


         Rarity
        2 cardFire King Courtier Ulcanix
         Rarity
        2 cardFire King Courtier Ulcanix
        Fire King Courtier Ulcanix
        FIRE 4
        Fire King Courtier Ulcanix
        Vương phi vua lửa Ulkanix
        • ATK:

        • 800

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA khác trên tay hoặc ngửa trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú HỎA Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast từ Deck của bạn vào trên tay, ngoại trừ "Fire King Courtier Ulcanix", sau đó bạn có thể khiến Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú được thêm đó. Nếu lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King High Avatar Garunix" từ Deck của bạn trong Thế Thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Courtier Ulcanix" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Normal or Special Summoned: You can destroy 1 other FIRE monster in your hand or face-up field, and if you do, add 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck to your hand, except "Fire King Courtier Ulcanix", then you can make this card's Level become that added monster's. If this card is destroyed and sent to the GY: You can Special Summon 1 "Fire King High Avatar Garunix" from your Deck in Defense Position. You can only use each effect of "Fire King Courtier Ulcanix" once per turn.


        UR Rarity
        1 cardFire King High Avatar Garunix
        UR Rarity
        1 cardFire King High Avatar Garunix
        Fire King High Avatar Garunix
        FIRE 8
        Fire King High Avatar Garunix
        Thú vua lửa thần Garunix
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 1700


        Hiệu ứng (VN):

        Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi một hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Khi bạn làm: Phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Garunix".


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard. When you do: Destroy all other monsters on the field. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".


         Rarity
        3 cardFire King High Avatar Kirin
         Rarity
        3 cardFire King High Avatar Kirin
        Fire King High Avatar Kirin
        FIRE 8
        Fire King High Avatar Kirin
        Thú vua lửa thần Kirin
        • ATK:

        • 2400

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Trong Main Phase, nếu lá bài này ở trên tay bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA khác trên tay hoặc trên ngửa trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fire King" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Kirin", sau đó bạn có thể phá huỷ 1 lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King High Avatar Kirin" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During the Main Phase, if this card is in your hand (Quick Effect): You can destroy 1 other FIRE monster in your hand or face-up field, and if you do, Special Summon this card. If this card is destroyed and sent to the GY: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your hand or GY, except "Fire King High Avatar Kirin", then you can destroy 1 card on the field. You can only use each effect of "Fire King High Avatar Kirin" once per turn.


        UR Rarity
        1 cardKurikara Divincarnate
        UR Rarity
        1 cardKurikara Divincarnate
        Kurikara Divincarnate
        FIRE 1
        Kurikara Divincarnate
        Câu Lợi Già Hư Thiên Đồng
        • ATK:

        • 1500

        • DEF:

        • 1500


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi / Úp thường. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế tất cả quái thú mặt ngửa trên sân đã kích hoạt hiệu ứng của chúng trong lượt này trong Vùng quái thú của đối thủ. Nhận 1500 ATK cho mỗi quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kurikara Divincarnate" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing all face-up monsters on the field that activated their effects this turn in your opponent's Monster Zone. Gains 1500 ATK for each monster Tributed to Special Summon this card. During your End Phase: You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field. You can only use this effect of "Kurikara Divincarnate" once per turn.


         Rarity
        3 cardLegendary Fire King Ponix
         Rarity
        3 cardLegendary Fire King Ponix
        Legendary Fire King Ponix
        FIRE 1
        Legendary Fire King Ponix
        Vua lửa đích thực Ponix
        • ATK:

        • 500

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu (các) quái thú ban đầu là HỎA của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Legendary Fire King Ponix" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your monster(s) that was originally FIRE is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Fire King" Spell/Trap from your Deck to your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed and sent to the GY: Add this card from the GY to your hand. You can only use each effect of "Legendary Fire King Ponix" once per turn.


        UR Rarity
        3 cardMaxx "C"
        UR Rarity
        3 cardMaxx "C"
        Maxx "C"
        EARTH 2
        Maxx "C"
        “G” sinh sản
        • ATK:

        • 500

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
        Phân loại:

         Rarity
        2 cardSacred Fire King Garunix
         Rarity
        2 cardSacred Fire King Garunix
        Sacred Fire King Garunix
        FIRE 8
        Sacred Fire King Garunix
        Vua lửa thánh Garunix
        • ATK:

        • 2700

        • DEF:

        • 1700


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu (các) quái thú ban đầu là HỎA của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn (nếu nó ở đó khi quái thú bị phá huỷ) hoặc tay (ngay cả khi không). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú Hỏa thú, quái thú, hoặc quái thú có cánh trên tay, Deck hoặc ngửa trên sân mặt của bạn, ngoại trừ "Sacred Fire King Garunix", và nếu bạn làm điều đó , lá bài này tăng ATK bằng một nửa ATK của quái thú bị phá huỷ mà nó có ở đó, cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sacred Fire King Garunix" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your monster(s) that was originally FIRE is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your GY (if it was there when the monster was destroyed) or hand (even if not). If this card is Normal or Special Summoned: You can destroy 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your hand, Deck, or face-up field, except "Sacred Fire King Garunix", and if you do, this card gains ATK equal to half the destroyed monster's ATK it had there, until the end of this turn. You can only use each effect of "Sacred Fire King Garunix" once per turn.


        UR Rarity
        3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
        UR Rarity
        3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
        Ash Blossom & Joyous Spring
        FIRE 3
        Ash Blossom & Joyous Spring
        Tro hoa xuân hạnh phúc
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
        ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
        ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
        ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
        Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
        Phân loại:

        UR Rarity
        2 cardCalled by the Grave
        UR Rarity
        2 cardCalled by the Grave
        Called by the Grave
        Spell Quick
        Called by the Grave
        Ngôi mộ gọi tên

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
         Phân loại:

         SR Rarity
         1 cardCircle of the Fire Kings
         SR Rarity
         1 cardCircle of the Fire Kings
         Circle of the Fire Kings
         Spell Quick
         Circle of the Fire Kings
         Vòng lửa của vua lửa

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA mà bạn điều khiển và 1 quái thú FIRE trong Mộ của bạn; phá huỷ quái thú mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Circle of the Fire Kings" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 FIRE monster you control and 1 FIRE monster in your GY; destroy that monster you control, and if you do, Special Summon that other monster from your GY. You can only activate 1 "Circle of the Fire Kings" per turn.


          UR Rarity
          1 cardCrossout Designator
          UR Rarity
          1 cardCrossout Designator
          Crossout Designator
          Spell Quick
          Crossout Designator
          Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

           Hiệu ứng (VN):

           Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
           Phân loại:

           SR Rarity
           1 cardFire Formation - Tenki
           SR Rarity
           1 cardFire Formation - Tenki
           Fire Formation - Tenki
           Spell Continuous
           Fire Formation - Tenki
           Vũ điệu cháy - Thiên Ki

            Hiệu ứng (VN):

            Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


            R Rarity
            2 cardFire King Island
            R Rarity
            2 cardFire King Island
            Fire King Island
            Spell Field
            Fire King Island
            Đảo vua lửa

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
             ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
             ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.


              Rarity
             3 cardFire King Sanctuary
              Rarity
             3 cardFire King Sanctuary
             Fire King Sanctuary
             Spell Continuous
             Fire King Sanctuary
             Thánh địa vua lửa

              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể đặt 1 "Fire King Island" từ Deck của bạn ngửa mặt trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn. Một lần trong lượt, nếu một lá bài trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA trên tay hoặc ngửa trên sân mặt của bạn. Một lần trong lượt, nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz HỎA chỉ sử dụng quái thú "Fire King" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire King Sanctuary" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card is activated: You can place 1 "Fire King Island" from your Deck face-up in your Field Zone. Once per turn, if a card in your Field Zone would be destroyed by card effect, you can destroy 1 FIRE monster in your hand or face-up field instead. Once per turn, if your opponent Special Summons a monster(s), you can: Immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 FIRE Xyz Monster using only "Fire King" monsters you control. You can only activate 1 "Fire King Sanctuary" per turn.


               Rarity
              2 cardFire King Sky Burn
               Rarity
              2 cardFire King Sky Burn
              Fire King Sky Burn
              Spell Quick
              Fire King Sky Burn
              Thần vua lửa cháy trời

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu số quái thú "Fire King" bằng nhau mà bạn điều khiển và các lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng. Nếu một (các) lá bài "Fire King" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Fire King Sky Burn" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target an equal number of "Fire King" monsters you control and cards your opponent controls; destroy them. If a "Fire King" card(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use 1 "Fire King Sky Burn" effect per turn, and only once that turn.


               UR Rarity
               1 cardHarpie's Feather Duster
               UR Rarity
               1 cardHarpie's Feather Duster
               Harpie's Feather Duster
               Spell Normal
               Harpie's Feather Duster
               Chổi lông vũ của Harpie

                Hiệu ứng (VN):

                Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
                Phân loại:

                UR Rarity
                2 cardTriple Tactics Talent
                UR Rarity
                2 cardTriple Tactics Talent
                Triple Tactics Talent
                Spell Normal
                Triple Tactics Talent
                Chiến lược tài ba

                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                 ● Rút 2 lá bài.
                 ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
                 ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
                 Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
                 Phân loại:

                 UR Rarity
                 2 cardInfinite Impermanence
                 UR Rarity
                 2 cardInfinite Impermanence
                 Infinite Impermanence
                 Trap Normal
                 Infinite Impermanence
                 Vô thường vĩnh viễn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                  Phân loại:

                  UR Rarity
                  1 cardAbyss Dweller
                  UR Rarity
                  1 cardAbyss Dweller
                  Abyss Dweller
                  WATER
                  Abyss Dweller
                  Cư dân vực sâu
                  • ATK:

                  • 1700

                  • DEF:

                  • 1400


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                  UR Rarity
                  2 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                  UR Rarity
                  2 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                  Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                  LIGHT
                  Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                  Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 12
                  Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                  Phân loại:

                  SR Rarity
                  1 cardDownerd Magician
                  SR Rarity
                  1 cardDownerd Magician
                  Downerd Magician
                  DARK
                  Downerd Magician
                  Pháp sư chán nản
                  • ATK:

                  • 2100

                  • DEF:

                  • 200


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú loại Spellcaster Cấp 4
                  Trong Main Phase 2, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz đưa với nó. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công, sau khi Damage Calculation: Tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 Spellcaster-Type monsters During your Main Phase 2, you can also Xyz Summon this card by using a Rank 3 or lower Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card attacked or was attacked, after damage calculation: Detach 1 Xyz Material from this card.


                  UR Rarity
                  1 cardEvilswarm Exciton Knight
                  UR Rarity
                  1 cardEvilswarm Exciton Knight
                  Evilswarm Exciton Knight
                  LIGHT
                  Evilswarm Exciton Knight
                  Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
                  • ATK:

                  • 1900

                  • DEF:

                  • 0


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


                   Rarity
                  2 cardGarunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
                   Rarity
                  2 cardGarunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
                  Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
                  FIRE
                  Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
                  Thần vua lửa trường tồn, Garunix
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2+ quái thú Cấp 8
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú khác trên sân. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng 500 ATK. Nếu lá bài này bị phá huỷ khi nó còn nguyên liệu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Fire King" từ Mộ của bạn, tối đa số nguyên liệu mà lá bài này có. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings" một lần trong lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2+ Level 8 monsters If this card is Xyz Summoned: You can destroy all other monsters on the field. You can detach 1 material from this card, then target 1 Spell/Trap on the field; destroy it, and if you do, this card gains 500 ATK. If this card is destroyed while it has material: You can Special Summon "Fire King" monsters from your GY, up to the number of materials this card had. You can only use each effect of "Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings" once per turn.


                  R Rarity
                  1 cardKikinagashi Fucho
                  R Rarity
                  1 cardKikinagashi Fucho
                  Kikinagashi Fucho
                  WIND
                  Kikinagashi Fucho
                  Chim thiên đường phớt lờ
                  • ATK:

                  • 0

                  • DEF:

                  • 0


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 1
                  Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này; trong phần còn lại của lượt này, lá bài này không thể bị phá hủy trong chiến đấu, bạn cũng không phải chịu thiệt hại từ tấn công liên quan đến lá bài này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 1 monsters Unaffected by other cards' effects. Once per turn (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; for the rest of this turn, this card cannot be destroyed by battle, also you take no battle damage from attacks involving this card.


                  UR Rarity
                  1 cardNumber 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
                  UR Rarity
                  1 cardNumber 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
                  Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
                  LIGHT
                  Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
                  Con số 38: Rồng ngân hà báo ước nguyện Titanic
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 2500


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 8
                  Một lần mỗi lượt, khi một Bài Phép hoặc hiệu ứng được kích hoạt trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thay đổi mục tiêu tấn công sang lá bài này và thực hiện Damage Calculation. Nếu (các) quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng 1 trong số ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ đó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 8 monsters Once per turn, when a Spell Card or effect is activated on the field (Quick Effect): You can negate that effect, and if you do, attach that card to this card as material. When an opponent's monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; change the attack target to this card and perform damage calculation. If a face-up Xyz Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 face-up Xyz Monster you control; it gains ATK equal to 1 of those destroyed monster's original ATK.


                  SR Rarity
                  1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                  SR Rarity
                  1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                  Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                  EARTH
                  Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                  Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
                  • ATK:

                  • 2100

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


                  UR Rarity
                  1 cardNumber 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  UR Rarity
                  1 cardNumber 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  LIGHT
                  Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  Con số 62: Rồng quang tử bậc nhất mắt ngân hà
                  • ATK:

                  • 4000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 8
                  Nếu lá bài này chiến đấu, trong damage calculation (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này ra một lần trong mỗi chiến đấu; lá bài này nhận được ATK bằng với Rank tổng hợp của tất cả quái thú Xyz hiện có trên sân x 200, chỉ trong damage calculation đó. Nếu lá bài này trong tầm điều khiển của chủ nhân của nó bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ trong khi nó có "Galaxy-Eyes Photon Dragon" làm Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này trong Standby Phase thứ 2 sau khi kích hoạt và nhân đôi ATK của nó. Mọi thiệt hại trong chiến đấu mà lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa trừ khi nó có "Galaxy-Eyes Photon Dragon" làm Nguyên liệu Xyz.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 8 monsters If this card battles, during damage calculation (Quick Effect): You can detach 1 material from this card once per battle; this card gains ATK equal to the combined Ranks of all Xyz Monsters currently on the field x 200, during that damage calculation only. If this card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect while it has "Galaxy-Eyes Photon Dragon" as Xyz Material: You can Special Summon this card during your 2nd Standby Phase after activation and double its ATK. Any battle damage this card inflicts to your opponent is halved unless it has "Galaxy-Eyes Photon Dragon" as Xyz Material.


                  UR Rarity
                  1 cardNumber 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
                  UR Rarity
                  1 cardNumber 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
                  Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
                  LIGHT
                  Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
                  Con số 90: Chúa tể quang tử mắt ngân hà
                  • ATK:

                  • 2500

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 8
                  Nếu lá bài này có quái thú "Photon" làm nguyên liệu , nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" một lần mỗi lượt.
                  ● Khi quái thú của đối thủ kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú đó và nếu nguyên liệu tách ra là quái thú "Galaxy" , hãy phá hủy lá bài đó.
                  ● Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể lấy 1 lá bài quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" từ Deck của mình và thêm nó lên tay của bạn hoặc đưa vào lá bài này làm nguyên liệu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 8 monsters If this card has a "Photon" card as material, it cannot be destroyed by card effects. You can only use each of the following effects of "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" once per turn. ● When an opponent's monster activates its effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate that monster's effect, and if the detached material was a "Galaxy" card, destroy that card. ● During your opponent's turn (Quick Effect): You can take 1 "Photon" or "Galaxy" card from your Deck, and either add it to your hand or attach it to this card as material.


                  UR Rarity
                  1 cardNumber C62: Neo Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  UR Rarity
                  1 cardNumber C62: Neo Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  Number C62: Neo Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  LIGHT
                  Number C62: Neo Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  Con số hỗn mang 62: Tân rồng quang tử bậc nhất mắt ngân hà
                  • ATK:

                  • 4000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  3 quái thú ÁNH SÁNG Cấp 8
                  Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon" mà bạn điều khiển. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Khi bắt đầu Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong Battle Phase này. Nếu lá bài này có "Galaxy-Eyes Photon Dragon" làm nguyên liệu, nó sẽ nhận các hiệu ứng này.
                  ● Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng quái thú của đối thủ.
                  ● Tăng ATK bằng với Cấp/Rank tổng của nguyên liệu kèm theo x 100.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  3 Level 8 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using "Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon" you control. (Transfer its materials to this card.) At the start of your Battle Phase: You can detach 1 material from this card; this card can make up to 3 attacks on monsters during this Battle Phase. If this card has "Galaxy-Eyes Photon Dragon" as material, it gains these effects. ● Unaffected by your opponent's monster effects. ● Gains ATK equal to the combined Levels/Ranks of its attached materials x 100.


                  UR Rarity
                  2 cardSuper Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                  UR Rarity
                  2 cardSuper Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                  Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                  DARK
                  Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                  Ngôi sao thảm họa Logiastella TY-PHON
                  • ATK:

                  • 2900

                  • DEF:

                  • 2900


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 12
                  Trong lượt hoặc lượt sau, đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú hoặc lớn hơn từ Extra Deck, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng 1 quái thú bạn điều khiển có ATK cao nhất (bạn lựa chọn, nếu bằng nhau). (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu làm thế, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có ATK 3000 hoặc lớn hơn. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đưa 1 quái thú từ sân về tay.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 12 monsters During the turn, or turn after, your opponent Special Summoned 2 or more monsters from the Extra Deck, you can also Xyz Summon this card by using 1 monster you control with the highest ATK (your choice, if tied). (Transfer its materials to this card.) If you do, you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn. While this Xyz Summoned monster is on the field, neither player can activate the effects of monsters with 3000 or more ATK. Once per turn: You can detach 1 material from this card; return 1 monster from the field to the hand.                  Deck của FIRE KING trong MASTER DUEL