Vì Sao Baronne Negate Nhưng Không Destroy ???

 effect tiếng anh : 


       +       Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card.

 effect tiếng viêt : 

       +       Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.

      => ở bản tiếng anh, bạn có thấy rằng "destroy THAT card" :

 + khi một lá bài dùng hiệu ứng sau đó bị thay đổi vị trí (từ tay về sân, từ sân về tay, vân vân,... ) hiệu ứng của lá bài đó vẫn bị negate (ngăn chặn - vô hiệu hóa), tuy nhiên lá bài mà Baronne đang negate (ngăn chặn - vô hiệu hóa ) đã bị thay đổi vị trí nên không còn tồn tại nữa (không còn là THAT card nữa) nên sẽ không bị destroy

 


Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam

https://yugioh.com.vn/
Top