100 lá bài được sử dụng hàng đầu

1/Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder

Số lượng được sử dụng: 5693 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.34%

2/Infinite Impermanence

3/Bystial Magnamhut

Số lượng được sử dụng: 4929 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.76%

4/Bystial Druiswurm

5/Dharc the Dark Charmer, Gloomy

Số lượng được sử dụng: 4657 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.9%

6/Spright Sprind

Số lượng được sử dụng: 4102 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.65%

7/Spright Elf

Số lượng được sử dụng: 3779 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.94%

8/Terraforming

Số lượng được sử dụng: 3352 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.56%

9/Harpie's Feather Duster

10/Abyss Dweller

11/Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir

Số lượng được sử dụng: 2883 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.83%

12/Predaplant Dragostapelia

13/Triple Tactics Talent

14/Mudora the Sword Oracle

Số lượng được sử dụng: 2502 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.89%

15/Keldo the Sacred Protector

Số lượng được sử dụng: 2488 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.63%

16/Instant Fusion

17/Ash Blossom & Joyous Spring

18/Tearlaments Scheiren

Tearlaments Scheiren
Tearlaments Scheiren
Tearlaments Scheiren

Tearlaments Scheiren

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Aqua

 • Archetype:
 • Tearlaments

Số lượng được sử dụng: 2413 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.62%

19/Tearlaments Havnis

Tearlaments Havnis
Tearlaments Havnis
Tearlaments Havnis

Tearlaments Havnis

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Aqua

 • Archetype:
 • Tearlaments

Số lượng được sử dụng: 2413 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.37%

20/Tearlaments Merrli

Số lượng được sử dụng: 2407 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.72%

21/Tearlaments Rulkallos

Tearlaments Rulkallos Tearlaments Rulkallos
Tearlaments Rulkallos

Tearlaments Rulkallos

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Aqua

 • Archetype:
 • Tearlaments

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

"Tearlaments Kitkallos" + 1 quái thú "Tearlaments"
Các quái thú Aqua khác mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Tearlaments Rulkallos" một lần mỗi lượt. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng bao gồm hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó, sau đó, gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ tay của bạn hoặc ngửa trên sân của bạn với Mộ. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Tearlaments Kitkallos" + 1 "Tearlaments" monster Other Aqua monsters you control cannot be destroyed by battle. You can only use each of the following effects of "Tearlaments Rulkallos" once per turn. When your opponent activates a card or effect that includes an effect that Special Summons a monster(s) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it, then, send 1 "Tearlaments" card from your hand or face-up field to the GY. If this Fusion Summoned card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon this card.


Số lượng được sử dụng: 2405 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.73%

22/Primeval Planet Perlereino

Số lượng được sử dụng: 2405 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.45%

23/Bystial Saronir

24/Tearlaments Kaleido-Heart

Số lượng được sử dụng: 2394 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.86%

25/Mudragon of the Swamp

26/Dark Ruler No More

27/Kelbek the Ancient Vanguard

Số lượng được sử dụng: 2161 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.19%

28/Garura, Wings of Resonant Life

29/Called by the Grave

30/Tearlaments Reinoheart

Số lượng được sử dụng: 2030 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 75.46%

31/Tearlaments Kitkallos

Số lượng được sử dụng: 2023 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.36%

32/Tearlaments Sulliek

33/Tearlaments Cryme

Số lượng được sử dụng: 2002 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.16%

34/Tearlaments Scream

Số lượng được sử dụng: 1995 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 63.61%

35/Time Thief Redoer

Số lượng được sử dụng: 1983 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 82.17%

36/Agido the Ancient Sentinel

Agido the Ancient Sentinel
Agido the Ancient Sentinel
Agido the Ancient Sentinel

Agido the Ancient Sentinel

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Exchange of the Spirit

 • ATK:
 • 1500

 • DEF:
 • 1300

Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) lá bài được gửi từ tay hoặc Deck tới Mộ của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fairy EARTH Cấp 4 từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Agido the Ancient Sentinel". Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc Deck đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; mỗi người chơi gửi 5 lá bài hàng đầu trong Deck của họ đến Mộ (hoặc toàn bộ Deck của họ, nếu ít hơn 5), sau đó, nếu "Exchange of the Spirit" trong Mộ của bạn, bạn có thể gửi thêm 5 lá bài từ trên cùng của một trong hai Deck của người chơi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Agido the Ancient Sentinel" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a card(s) is sent from the hand or Deck to your opponent's GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 Level 4 EARTH Fairy monster from your GY, except "Agido the Ancient Sentinel". If this card is sent from the hand or Deck to the GY: You can activate this effect; each player sends the top 5 cards of their Deck to the GY (or their entire Deck, if less than 5), then, if "Exchange of the Spirit" is in your GY, you can send 5 more cards from the top of either player's Deck to the GY. You can only use each effect of "Agido the Ancient Sentinel" once per turn.
Số lượng được sử dụng: 1803 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 63.38%

37/Dimension Shifter

38/Evenly Matched

39/Herald of Orange Light

40/Downerd Magician

Số lượng được sử dụng: 1307 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.44%
Các archetype sử dụng hàng đầu

41/Beatrice, Lady of the Eternal

Beatrice, Lady of the Eternal
Beatrice, Lady of the Eternal
Beatrice, Lady of the Eternal

Beatrice, Lady of the Eternal

6

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Burning Abyss

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.
Số lượng được sử dụng: 1287 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.23%

42/I:P Masquerena

43/Pot of Prosperity

Số lượng được sử dụng: 1224 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 85.27%
Các archetype sử dụng hàng đầu

44/Gigantic Spright

Gigantic Spright Gigantic Spright
Gigantic Spright

Gigantic Spright

2

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Thunder

 • Archetype:
 • Spright

 • ATK:
 • 1600

 • DEF:
 • 1600

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 2
Đối với Triệu hồi Xyz của lá bài này, bạn có thể coi quái thú Link-2 mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 2 để lấy nguyên liệu. ATK ban đầu của lá bài này có quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link làm nguyên liệu sẽ tăng gấp đôi. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; tách 1 nguyên liệu ra khỏi quái thú bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 từ Deck của bạn, cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Cấp / Rank / Link 2 quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gigantic Spright" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 2 monsters For this card's Xyz Summon, you can treat Link-2 monsters you control as Level 2 monsters for material. The original ATK of this card that has a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material becomes doubled. During your Main Phase: You can activate this effect; detach 1 material from a monster you control, and if you do, Special Summon 1 Level 2 monster from your Deck, also neither player can Special Summon monsters for the rest of this turn, except Level/Rank/Link 2 monsters. You can only use this effect of "Gigantic Spright" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 1006 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 94.93%
Các archetype sử dụng hàng đầu

45/Spright Blue

46/Spright Carrot

Số lượng được sử dụng: 998 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 97%
Các archetype sử dụng hàng đầu

47/Spright Red

Số lượng được sử dụng: 993 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 93.34%
Các archetype sử dụng hàng đầu

48/Spright Smashers

49/Spright Jet

50/Spright Starter

51/Nimble Beaver

52/Onibimaru Soul Sweeper

53/Nimble Angler

54/Swap Frog

Số lượng được sử dụng: 901 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 74.73%
Các archetype sử dụng hàng đầu

55/Toadally Awesome

Toadally Awesome
Toadally Awesome
Toadally Awesome

Toadally Awesome

2

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Aqua

 • Archetype:
 • Frog

Số lượng được sử dụng: 894 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 91.37%

56/Accesscode Talker

Accesscode Talker Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

Số lượng được sử dụng: 862 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.25%

57/Volcanic Scattershot

58/Tearlaments Heartbeat

59/Cosmic Cyclone

Số lượng được sử dụng: 831 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.65%

60/Knightmare Phoenix

61/Baronne de Fleur

Số lượng được sử dụng: 781 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.58%
Các archetype sử dụng hàng đầu

62/Knightmare Unicorn

Số lượng được sử dụng: 715 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.74%

63/Red Resonator