Bảng xếp hạng của TCG

Hạng 0

Thống trị toàn bộ của một giải đấu, với hầu hết mọi vị trí đều do người chơi giành lấy bằng cách sử dụng bộ bài này. *

Thống trị toàn bộ của một giải đấu, với hầu hết mọi vị trí đều do người chơi giành lấy bằng cách sử dụng bộ bài này. *


Tier 2

Khả năng đi tốt cả trước hoặc sau. Độ ổn định tốt. Khả năng phối hợp có giới hạn.*

Khả năng đi tốt cả trước hoặc sau. Độ ổn định tốt. Khả năng phối hợp có giới hạn.*


Tier 3

Chỉ lợi thế khi đi đúng lượt. Độ ổn định vừa phải. Khả năng phối hợp có giới hạn.*

Chỉ lợi thế khi đi đúng lượt. Độ ổn định vừa phải. Khả năng phối hợp có giới hạn.*


01/11/2022

01/11/2022
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Top