Cập nhật danh sách cấm Yu-Gi-Oh TCG

Đây là những lá bài sẽ được áp dụng Banlist mới vào Th��� Hai, 13 th��ng 2 2023

Những lá bài không còn bị cấm

Servant of Endymion (1 => Unbanned)
Servant of Endymion
SPYRAL Resort (1 => Unbanned)
SPYRAL Resort
Yata-Garasu (1 => Unbanned)
Yata-Garasu
True King Lithosagym, the Disaster (1 => Unbanned)
True King Lithosagym, the Disaster
Mecha Phantom Beast O-Lion (1 => Unbanned)
Mecha Phantom Beast O-Lion
Destrudo the Lost Dragon's Frisson (1 => Unbanned)
Destrudo the Lost Dragon's Frisson
Jet Synchron (1 => Unbanned)
Jet Synchron

Những lá bài bị giới hạn 1

Tearlaments Havnis (Unbanned => 1)
Tearlaments Havnis
Mudora the Sword Oracle (Unbanned => 1)
Mudora the Sword Oracle
Agido the Ancient Sentinel (Unbanned => 1)
Agido the Ancient Sentinel
Keldo the Sacred Protector (Unbanned => 1)
Keldo the Sacred Protector
Tearlaments Scheiren (Unbanned => 1)
Tearlaments Scheiren
Ancient Fairy Dragon (0 => 1)
Ancient Fairy Dragon
Tearlaments Merrli (Unbanned => 1)
Tearlaments Merrli
Kelbek the Ancient Vanguard (Unbanned => 1)
Kelbek the Ancient Vanguard

Những lá bài bị cấm

Artifact Scythe (Unbanned => 0)
Artifact Scythe
Tearlaments Kitkallos (Unbanned => 0)
Tearlaments Kitkallos
Spright Elf (Unbanned => 0)
Spright Elf
Barrier Statue of the Stormwinds (Unbanned => 0)
Barrier Statue of the Stormwinds
Tóm tắt những thay đổi ở danh sách cấm TCG ngày Th��� Hai, 13 th��ng 2 2023
Những lá bài được thả khỏi Banlist
True King Lithosagym, the Disaster
Servant of Endymion
Yata-Garasu
Destrudo the Lost Dragon's Frisson
Jet Synchron
Mecha Phantom Beast O-Lion
SPYRAL Resort
Những lá bài bị giới hạn 1 lá
Agido the Ancient Sentinel
Kelbek the Ancient Vanguard
Keldo the Sacred Protector
Mudora the Sword Oracle
Tearlaments Havnis
Tearlaments Merrli
Tearlaments Scheiren
Ancient Fairy Dragon
Những lá bài bị cấm
Artifact Scythe
Barrier Statue of the Stormwinds
Tearlaments Kitkallos
Spright Elf
Đang tải dữ liệu...
Top