100 lá bài được sử dụng hàng đầu

1/Maxx "C"

2/Harpie's Feather Duster

3/Called by the Grave

4/Ash Blossom & Joyous Spring

5/Accesscode Talker

Accesscode Talker Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

Số lượng được sử dụng: 1520 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.36%

6/Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder

Số lượng được sử dụng: 1480 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.89%

7/Terraforming

Số lượng được sử dụng: 1302 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.64%

8/Infinite Impermanence

9/Reinforcement of the Army

10/Foolish Burial

Số lượng được sử dụng: 1002 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 91.16%
Các archetype sử dụng hàng đầu

11/Crossout Designator

12/I:P Masquerena

13/Effect Veiler

14/Baronne de Fleur

Số lượng được sử dụng: 860 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.99%

15/Monster Reborn

Số lượng được sử dụng: 851 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.53%

16/Knightmare Unicorn

Số lượng được sử dụng: 775 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.98%

17/Armed Dragon Thunderbolt

Số lượng được sử dụng: 651 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.78%

18/Lightning Storm

19/Selene, Queen of the Master Magicians

Số lượng được sử dụng: 566 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.42%

20/Linkuriboh

21/Apollousa, Bow of the Goddess

22/Elder Entity N'tss

23/Compulsory Evacuation Device

24/Dharc the Dark Charmer, Gloomy

Số lượng được sử dụng: 492 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.05%

25/Nibiru, the Primal Being

Số lượng được sử dụng: 480 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.23%

26/Knightmare Phoenix

27/Solemn Judgment

28/Hieratic Seal of the Heavenly Spheres

29/Time Thief Redoer

Số lượng được sử dụng: 412 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.91%

30/A.I. Love Fusion

31/Dogmatika Punishment

32/Kashtira Fenrir

Số lượng được sử dụng: 394 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.83%
Các archetype sử dụng hàng đầu

33/Fallen of Albaz

34/Bystial Magnamhut

Số lượng được sử dụng: 382 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 84.51%

35/Granguignol the Dusk Dragon

Số lượng được sử dụng: 373 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 69.25%

36/Traptrix Allomerus

Số lượng được sử dụng: 366 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.45%
Các archetype sử dụng hàng đầu

37/Branded Fusion

38/Lubellion the Searing Dragon

Lubellion the Searing Dragon Lubellion the Searing Dragon
Lubellion the Searing Dragon

Lubellion the Searing Dragon

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Albaz Dragon

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú DARK + "Fallen of Albaz"
Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó vào Deck, từ giữa các lá bài của bạn trên sân, trong Mộ của bạn và / hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field, in your GY, and/or your face-up banished cards, but for the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 365 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.79%

39/Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir

Số lượng được sử dụng: 364 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.52%

40/Gameciel, the Sea Turtle Kaiju

Số lượng được sử dụng: 362 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.81%

41/Spright Elf

Số lượng được sử dụng: 353 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.23%
Các archetype sử dụng hàng đầu

42/Albion the Branded Dragon

Số lượng được sử dụng: 350 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 76.39%
Các archetype sử dụng hàng đầu

43/Mirrorjade the Iceblade Dragon

Số lượng được sử dụng: 349 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.52%
Các archetype sử dụng hàng đầu

44/Cyber Dragon Infinity

Số lượng được sử dụng: 342 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.66%

45/Blazing Cartesia, the Virtuous

Số lượng được sử dụng: 340 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 65.5%

46/Cyber Dragon Nova

Số lượng được sử dụng: 339 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.78%

47/Predaplant Dragostapelia

48/Traptrix Atypus

Số lượng được sử dụng: 335 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 71.04%
Các archetype sử dụng hàng đầu

49/Bottomless Trap Hole

50/Traptrix Myrmeleo

51/Traptrix Rafflesia

Traptrix Rafflesia Traptrix Rafflesia
Traptrix Rafflesia

Traptrix Rafflesia

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Plant

 • Archetype:
 • Traptrix

 • ATK:
 • 300

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy khi nó có Nguyên liệu Xyz. "Traptrix" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Traptrix Rafflesia", không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Traptrix" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Traptrix Rafflesia", với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này và gửi 1 Bài "Hole" có đủ các điều kiện kích hoạt từ Deck của bạn đến Mộ; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Lá bài Bẫy đó khi lá bài đó được kích hoạt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters This card is unaffected by Trap effects while it has Xyz Material. "Traptrix" monsters you control, except "Traptrix Rafflesia", cannot be destroyed by battle or card effects. Your opponent cannot target "Traptrix" monsters you control, except "Traptrix Rafflesia", with card effects. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card and send 1 "Hole" Normal Trap Card that meets its activation conditions from your Deck to the Graveyard; this effect becomes that Trap Card's effect when that card is activated.


Số lượng được sử dụng: 328 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 71.15%
Các archetype sử dụng hàng đầu

52/Traptrix Pinguicula

Số lượng được sử dụng: 328 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 62.53%
Các archetype sử dụng hàng đầu

53/Traptrix Dionaea

Số lượng được sử dụng: 328 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 62.5%
Các archetype sử dụng hàng đầu

54/Traptrix Arachnocampa

Số lượng được sử dụng: 328 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 60.33%
Các archetype sử dụng hàng đầu

55/Gravedigger's Trap Hole

56/Floodgate Trap Hole

57/Traptrix Holetaea

58/Mekk-Knight Crusadia Avramax

Mekk-Knight Crusadia Avramax Mekk-Knight Crusadia Avramax
Mekk-Knight Crusadia Avramax

Mekk-Knight Crusadia Avramax

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Mekk-Knight

 • ATK:
 • 3000

Mũi tên Link:

Trái

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Phải

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú trở lên được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck
Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, quái thú của họ cũng không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này. Một lần trong mỗi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó trong damage calculation đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Link mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters Special Summoned from the Extra Deck While this Link Summoned card is on the field, your opponent cannot target this card with card effects, also their monsters cannot target monsters for attacks, except this one. Once per battle, during damage calculation, if this card battles a Special Summoned monster (Quick Effect): You can make this card gain ATK equal to that opponent's monster's ATK during that damage calculation only. If this Link Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can shuffle 1 card on the field into the Deck.


Số lượng được sử dụng: 322 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.34%

59/Guardian Chimera

Guardian Chimera Guardian Chimera
Guardian Chimera

Guardian Chimera

9

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Guardian

 • ATK:
 • 3300

 • DEF:
 • 3300

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú với những cái tên khác nhau
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các quân bài bằng với số quân bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các quân bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số quân bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


Số lượng được sử dụng: 320 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 82.18%

60/Solemn Strike

61/Traptrix Mantis

62/Traptrix Sera

63/One for One

64/Arc Rebellion Xyz Dragon

Số lượng được sử dụng: 313 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 93.21%

65/Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max

66/Chaos Ruler, the Chaotic Magical Dragon

Số lượng được sử dụng: 310 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 84.74%

67/Pot of Prosperity

Số lượng được sử dụng: 308 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.36%

68/Traptrix Cularia

69/Traptrix Pudica

Số lượng được sử dụng: 308 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 56.92%
Các archetype sử dụng hàng đầu

70/Delusion Trap Hole

71/Traptrix Orchard