Thông tin tổng quan của Superheavy Samurai

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
D.D. Crow
SR Rarity
D.D. Crow
SR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

SR Rarity
Droll & Lock Bird
SR Rarity
Droll & Lock Bird
SR Rarity
Droll & Lock Bird
WIND 1
Droll & Lock Bird
Chim chọc và khoá
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.Phân loại:

SR Rarity
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
SR Rarity
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
SR Rarity
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
WATER 8
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
Kaiju rùa biển, Gameciel
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju". Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, ngoại trừ "Gameciel, the Sea Turtle Kaiju" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. When your opponent activates a card or effect, except "Gameciel, the Sea Turtle Kaiju" (Quick Effect): You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; negate the activation, and if you do, banish that card.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
LIGHT 11
Nibiru, the Primal Being
Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.Phân loại:

R Rarity
Superheavy Samurai Soulgaia Booster
R Rarity
Superheavy Samurai Soulgaia Booster
R Rarity
Superheavy Samurai Soulgaia Booster
EARTH 4
Superheavy Samurai Soulgaia Booster
Bộ đẩy hồn vũ giả nặng ký Gaia
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay hoặc sân của bạn cho quái thú mà bạn điều khiển. Quái thú được trang bị được coi như một Tuner. Nếu bạn không có bài Phép/Bẫy trong Mộ của bạn và lá bài này đã được trang bị cho một quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài được trang bị này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulgaia Booster" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this card from your hand or field to that monster you control. The equipped monster is treated as a Tuner. If you have no Spells/Traps in your GY and this card was equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this equipped card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulgaia Booster" once per turn.

N Rarity
Swordsoul Auspice Chunjun
N Rarity
Swordsoul Auspice Chunjun
N Rarity
Swordsoul Auspice Chunjun
EARTH 6
Swordsoul Auspice Chunjun
Thú kiếm hồn điềm lành, Thuần Quân
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trước khi tính toán thiệt hại, nếu quái thú Wyrm của bạn đấu với quái thú của đối thủ đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck: Bạn có thể phá huỷ cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Swordsoul Auspice Chunjun" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong Mộ; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Before damage calculation, if your Wyrm monster battles an opponent's monster that was Special Summoned from the Extra Deck: You can destroy both that opponent's monster and this card. You can only use each of the following effects of "Swordsoul Auspice Chunjun" once per turn. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 monster; Special Summon this card from your hand. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it.

UR Rarity
Swordsoul of Mo Ye
UR Rarity
Swordsoul of Mo Ye
UR Rarity
Swordsoul of Mo Ye
WATER 4
Swordsoul of Mo Ye
Kiếm hồn sư - Mạc Tà
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể để lộ 1 "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm trong tay; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Mo Ye" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can reveal 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster in your hand; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Swordsoul of Mo Ye" once per turn.

R Rarity
Swordsoul of Taia
R Rarity
Swordsoul of Taia
R Rarity
Swordsoul of Taia
WIND 4
Swordsoul of Taia
Kiếm hồn sư - Thái A
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Taia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your GY; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Swordsoul of Taia" once per turn.

R Rarity
Swordsoul Strategist Longyuan
R Rarity
Swordsoul Strategist Longyuan
R Rarity
Swordsoul Strategist Longyuan
FIRE 6
Swordsoul Strategist Longyuan
Quân sư kiếm hồn - Long Uyên
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Swordsoul" khác hoặc 1 quái thú Wyrm khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gây 1200 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Strategist Longyuan" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other "Swordsoul" card or 1 other Wyrm monster; Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Strategist Longyuan" once per turn.

R Rarity
Virtual World Oto-Hime - Toutou
R Rarity
Virtual World Oto-Hime - Toutou
R Rarity
Virtual World Oto-Hime - Toutou
EARTH 6
Virtual World Oto-Hime - Toutou
Chị Hằng ở thế giới ảo - Thỏ Thỏ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Psychic và / hoặc Wyrm, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Psychic hoặc Wyrm; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này dưới dạng Tuner, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virtual World Oto-Hime - Toutou" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, or all monsters you control are Psychic and/or Wyrm monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is in your GY: You can discard 1 Psychic or Wyrm monster; Special Summon this card as a Tuner, but banish it when it leaves the field, also for the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of "Virtual World Oto-Hime - Toutou" once per turn.

N Rarity
PSY-Frame Driver
N Rarity
PSY-Frame Driver
N Rarity
PSY-Frame Driver
LIGHT 6
PSY-Frame Driver
Người điều khiển khung-CỨ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


Hiệu ứng gốc (EN):

A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".

UR Rarity
Superheavy Samurai Monk Big Benkei
UR Rarity
Superheavy Samurai Monk Big Benkei
UR Rarity
Superheavy Samurai Monk Big Benkei
EARTH 81
Superheavy Samurai Monk Big Benkei
Tăng binh nặng ký to Benkei
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 3500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn điều khiển một quái thú "Superheavy Samurai" : Bạn có thể thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you control a "Superheavy Samurai" monster: You can add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can send 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" from your hand or Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card from your hand. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn.

UR Rarity
Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
UR Rarity
Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
UR Rarity
Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
DARK 48
Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
Thần đồng nặng ký WakaU-4
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể đặt 1 quái thú Dao "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", trong Vùng Pendulum khác của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần mỗi lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ tay hoặc Deck của bạn trong Thế Thủ, đồng thời bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" . Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can place 1 "Superheavy Samurai" Pendulum Monster from your Deck, except "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", in your other Pendulum Zone, then Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard 1 monster; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand or Deck in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion
UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion
UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion
EARTH 3
Ghost Belle & Haunted Mansion
Ma trẻ con ám biệt thự
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá kích hoạt đó.
● Thêm (các) lá bài từ Mộ lên tay bài, Deck và / hoặc Extra Deck.
● Triệu hồi Đặc biệt (các) Lá bài quái thú từ Mộ.
● Loại bỏ (các) lá bài khỏi Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Belle & Haunted Mansion" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that activation. ● Add a card(s) from the GY to the hand, Deck, and/or Extra Deck. ● Special Summon a Monster Card(s) from the GY. ● Banish a card(s) from the GY. You can only use this effect of "Ghost Belle & Haunted Mansion" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Ghost Mourner & Moonlit Chill
UR Rarity
Ghost Mourner & Moonlit Chill
UR Rarity
Ghost Mourner & Moonlit Chill
WIND 3
Ghost Mourner & Moonlit Chill
Ma đêm trăng mùa thu
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú ngửa (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú mặt ngửa đó; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này, cũng như nếu quái thú ngửa mặt rời sân trong lượt này, người điều khiển của nó sẽ nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Mourner & Moonlit Chill" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent Special Summons a monster(s) face-up (except during the Damage Step): You can discard this card, then target 1 of those face-up monsters; negate its effects until the end of this turn, also if that face-up monster leaves the field this turn, its controller takes damage equal to its original ATK. You can only use this effect of "Ghost Mourner & Moonlit Chill" once per turn.

UR Rarity
Ghost Ogre & Snow Rabbit
UR Rarity
Ghost Ogre & Snow Rabbit
UR Rarity
Ghost Ogre & Snow Rabbit
LIGHT 3
Ghost Ogre & Snow Rabbit
Ma thỏ núi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó, hoặc khi Bẫy / Bẫy đã úp trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; phá hủy lá bài đó trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Ogre & Snow Rabbit" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a monster on the field activates its effect, or when a Spell/Trap that is already face-up on the field activates its effect (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; destroy that card on the field. You can only use this effect of "Ghost Ogre & Snow Rabbit" once per turn.Phân loại:

SR Rarity
Incredible Ecclesia, the Virtuous
SR Rarity
Incredible Ecclesia, the Virtuous
SR Rarity
Incredible Ecclesia, the Virtuous
LIGHT 4
Incredible Ecclesia, the Virtuous
Thánh nữ trắng, Ecclesia
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Swordsoul" hoặc 1 "Fallen of Albaz" từ tay hoặc Deck của bạn. Trong End Phase, nếu (các) quái thú Fusion được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls more monsters than you do, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Swordsoul" monster or 1 "Fallen of Albaz" from your hand or Deck. During the End Phase, if a Fusion Monster(s) was sent to your GY this turn: Add this card from the GY to your hand.

R Rarity
PSY-Framegear Delta
R Rarity
PSY-Framegear Delta
R Rarity
PSY-Framegear Delta
LIGHT 2
PSY-Framegear Delta
Bộ khung-CỨ Delta
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của lá bài, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép trong khi bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ, và nếu bạn làm điều đó đó, vô hiệu hoá việc kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy Lá bài Phép đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect, and cannot be Special Summoned by other ways. During either player's turn, when your opponent activates a Spell Card while you control no monsters: You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or Graveyard, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that Spell Card. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.

SR Rarity
PSY-Framegear Gamma
SR Rarity
PSY-Framegear Gamma
SR Rarity
PSY-Framegear Gamma
LIGHT 2
PSY-Framegear Gamma
Bộ khung-CỨ Gamma
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.Phân loại:

UR Rarity
Superheavy Samurai Motorbike
UR Rarity
Superheavy Samurai Motorbike
UR Rarity
Superheavy Samurai Motorbike
EARTH 2
Superheavy Samurai Motorbike
Vũ giả nặng ký mô-tơ-Q
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Motorbike". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Motorbike" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy móc mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard this card; add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Motorbike". You can only use this effect of "Superheavy Samurai Motorbike" once per turn. Once per turn: You can target 1 Machine monster you control; increase its Level by 2.

SR Rarity
Swordsoul Emergence
SR Rarity
Swordsoul Emergence
SR Rarity
Swordsoul Emergence
Spell Normal
Swordsoul Emergence
Kiếm hồn hiện ra

  Hiệu ứng (VN):

  Thêm 1 quái thú "Swordsoul" từ Deck của bạn lên tay của bạn hoặc nếu bạn điều khiển quái thú Synchro, bạn có thể thêm 1 quái thú Wyrm để thay thế. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Emergence" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Add 1 "Swordsoul" monster from your Deck to your hand, or if you control a Synchro Monster, you can add 1 Wyrm monster instead. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Emergence" once per turn.

  R Rarity
  Swordsoul Sacred Summit
  R Rarity
  Swordsoul Sacred Summit
  R Rarity
  Swordsoul Sacred Summit
  Spell Normal
  Swordsoul Sacred Summit
  Cửa đỉnh núi kiếm hồn vĩ đại

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú "Swordsoul" trong Mộ của bạn hoặc nếu bạn điều khiển một quái thú Synchro, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Sacred Summit" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 "Swordsoul" monster in your GY, or if you control a Synchro Monster, you can target 1 Wyrm monster instead; Special Summon it. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Sacred Summit" once per turn.

   SR Rarity
   Mannadium Reframing
   SR Rarity
   Mannadium Reframing
   SR Rarity
   Mannadium Reframing
   Trap Counter
   Mannadium Reframing
   Đóng lại vòm năng lượng

    Hiệu ứng (VN):

    Khi Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển quái thú Synchro: Vô hiệu hoá kích hoạt, sau đó nếu bạn có "Visas Starfrost", hoặc quái thú có 1500 CÔNG/2100 THỦ, trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn , bạn có thể hủy lá bài bị vô hiệu hoá đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú "Mannadium" trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mannadium Reframing" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a Synchro Monster: Negate the activation, then if you have "Visas Starfrost", or a monster with 1500 ATK/2100 DEF, on your field or in your GY, you can destroy that negated card. You can banish this card from your GY, then target up to 3 "Mannadium" monsters in your GY; shuffle them into the Deck. You can only use each effect of "Mannadium Reframing" once per turn.

    R Rarity
    Swordsoul Blackout
    R Rarity
    Swordsoul Blackout
    R Rarity
    Swordsoul Blackout
    Trap Normal
    Swordsoul Blackout
    Kiếm hồn hóa đen

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm mà bạn điều khiển và 2 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Blackout" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Wyrm monster you control and 2 cards your opponent controls; destroy them. If this card is banished: You can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. You can only use each effect of "Swordsoul Blackout" once per turn.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     S:P Little Knight
     UR Rarity
     S:P Little Knight
     UR Rarity
     S:P Little Knight
     DARK
     S:P Little Knight
     Chiến sĩ đêm nhí S:P
     • ATK:

     • 1600

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trái

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Hiệu ứng
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

     UR Rarity
     Accel Synchro Stardust Dragon
     UR Rarity
     Accel Synchro Stardust Dragon
     UR Rarity
     Accel Synchro Stardust Dragon
     WIND 8
     Accel Synchro Stardust Dragon
     Rồng bụi sao đồng bộ cực tốc
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Tuner Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Stardust Dragon" từ Extra Deck của bạn (đây được coi là Triệu hồi Synchro), sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro bằng cách sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu. Lượt này, những quái thú được Triệu hồi Synchro bởi hiệu ứng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Accel Synchro Stardust Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Tuner from your GY. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck (this is treated as a Synchro Summon), then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster using monsters you control as material. This turn, the monsters Synchro Summoned by this effect are unaffected by your opponent's activated effects. You can only use each effect of "Accel Synchro Stardust Dragon" once per turn.

     UR Rarity
     Baronne de Fleur
     UR Rarity
     Baronne de Fleur
     UR Rarity
     Baronne de Fleur
     WIND 10
     Baronne de Fleur
     Baronne de Fleur
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.

     SR Rarity
     Baxia, Brightness of the Yang Zing
     SR Rarity
     Baxia, Brightness of the Yang Zing
     SR Rarity
     Baxia, Brightness of the Yang Zing
     LIGHT 8
     Baxia, Brightness of the Yang Zing
     Rồng sao chổi huy hoàng, Công Phúc
     • ATK:

     • 2300

     • DEF:

     • 2600


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Wyrm-Type non-Tuner
     Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa số Thuộc tính ban đầu khác nhau của quái thú Loại Wyrm được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này; xáo trộn chúng vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner Wyrm-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards on the field, up to the number of different original Attributes of the Wyrm-Type monsters used for the Synchro Summon of this card; shuffle them into the Deck. Once per turn: You can target 1 card you control and 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the Graveyard.

     UR Rarity
     Bystial Dis Pater
     UR Rarity
     Bystial Dis Pater
     UR Rarity
     Bystial Dis Pater
     DARK 10
     Bystial Dis Pater
     Thú vực sâu Dis Pater
     • ATK:

     • 3500

     • DEF:

     • 3500


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú Rồng non-Tuner
     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI bị loại bỏ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bị loại bỏ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó nếu bạn xáo trộn nó vào Deck của bạn, phá huỷ quái thú đó, hoặc nếu bạn xáo trộn nó vào Deck của đối thủ, vô hiệu hoá hiệu ứng đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Dis Pater" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner Dragon monsters You can target 1 banished LIGHT or DARK monster; Special Summon it to your field. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can target 1 banished card; shuffle it into the Deck, then if you shuffled it into your Deck, destroy that monster, or if you shuffled it into your opponent's Deck, negate that activated effect. You can only use each effect of "Bystial Dis Pater" once per turn.

     UR Rarity
     Chaos Angel
     UR Rarity
     Chaos Angel
     UR Rarity
     Chaos Angel
     DARK 10
     Chaos Angel
     Thiên thần hỗn mang
     • ATK:

     • 3500

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI non-Tuner
     Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI mà bạn điều khiển làm Tuner. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này nhận các hiệu ứng này dựa trên Thuộc tính ban đầu của nguyên liệu được sử dụng để Triệu hồi Synchro của nó.
     ● ÁNH SÁNG: quái thú Synchro bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú được kích hoạt bởi đối thủ của bạn.
     ● DARK: quái thú bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner LIGHT or DARK monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 LIGHT or DARK monster you control as a Tuner. If this card is Special Summoned: You can target 1 card on the field; banish it. This card gains these effects based on the original Attributes of materials used for its Synchro Summon. ● LIGHT: Synchro Monsters you control are unaffected by monster effects activated by your opponent. ● DARK: Monsters you control cannot be destroyed by battle.

     UR Rarity
     Crimson Dragon
     UR Rarity
     Crimson Dragon
     UR Rarity
     Crimson Dragon
     LIGHT 12
     Crimson Dragon
     Xích Long
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy đề cập đến "Crimson Dragon" từ Deck của bạn lên tay của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro Cấp 7 hoặc lớn hơn trên sân, ngoại trừ "Crimson Dragon"; đưa lá bài này trở lại Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Synchro Rồng từ Extra Deck của bạn có cùng Cấp với quái thú được chọn. (Điều này được coi là Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crimson Dragon" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can add 1 Spell/Trap that mentions "Crimson Dragon" from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can target 1 Level 7 or higher Synchro Monster on the field, except "Crimson Dragon"; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon 1 Dragon Synchro Monster from your Extra Deck with the same Level as the targeted monster. (This is treated as a Synchro Summon.) You can only use each effect of "Crimson Dragon" once per turn.

     UR Rarity
     Geomathmech Final Sigma
     UR Rarity
     Geomathmech Final Sigma
     UR Rarity
     Geomathmech Final Sigma
     FIRE 12
     Geomathmech Final Sigma
     Người máy toán học lửa tột cùng Sigma
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ "Mathmech" , khi ở trong Vùng Extra Monster Zone. Nếu lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone đấu với quái thú của đối thủ, thì bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ nhân bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 "Mathmech" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Geomathmech Final Sigma" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Unaffected by card effects, except "Mathmech" cards, while in the Extra Monster Zone. If this card in the Extra Monster Zone battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card effect: You can add 1 "Mathmech" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Geomathmech Final Sigma" once per turn.

     UR Rarity
     Hot Red Dragon Archfiend King Calamity
     UR Rarity
     Hot Red Dragon Archfiend King Calamity
     UR Rarity
     Hot Red Dragon Archfiend King Calamity
     DARK 12
     Hot Red Dragon Archfiend King Calamity
     Rồng quỉ đỏ nóng của tai ương
     • ATK:

     • 4000

     • DEF:

     • 3500


     Hiệu ứng (VN):

     2 Tuner + 1 quái thú Synchro rồng non-Tuner DARK Dragon
     Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài, cũng như các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển cũng không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú trong chiến đấu: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Nếu lá bài này của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro Rồng DARK 8 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Tuners + 1 non-Tuner DARK Dragon Synchro Monster When this card is Synchro Summoned: You can activate this effect; for the rest of this turn, your opponent cannot activate cards, also cards your opponent controls cannot activate their effects. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. If this card destroys a monster by battle: Inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card: You can target 1 Level 8 or lower DARK Dragon Synchro Monster in your GY; Special Summon it.

     UR Rarity
     PSY-Framelord Omega
     UR Rarity
     PSY-Framelord Omega
     UR Rarity
     PSY-Framelord Omega
     LIGHT 8
     PSY-Framelord Omega
     Chúa tể khung-CỨ Omega
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2200


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ cả lá bài ngửa này ra khỏi sân và 1 lá bài ngẫu nhiên khỏi tay đối thủ, mặt ngửa, cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài bị loại bỏ; trả lại xuống Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác trong Mộ; xáo trộn cả lá bài đó và lá bài này từ Mộ vào Deck.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can banish both this face-up card from the field and 1 random card from your opponent's hand, face-up, until your next Standby Phase. Once per turn, during your opponent's Standby Phase: You can target 1 banished card; return it to the GY. If this card is in your GY: You can target 1 other card in the GY; shuffle both that card and this card from the GY into the Deck.

     UR Rarity
     Swordsoul Grandmaster - Chixiao
     UR Rarity
     Swordsoul Grandmaster - Chixiao
     UR Rarity
     Swordsoul Grandmaster - Chixiao
     LIGHT 8
     Swordsoul Grandmaster - Chixiao
     Đại sư kiếm hồn - Xích Tiêu
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thêm lên tay của mình hoặc loại bỏ 1 "Swordsoul" khỏi Deck của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng khác trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If this card is Synchro Summoned: You can add to your hand or banish 1 "Swordsoul" card from your Deck. (Quick Effect): You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your hand or GY, then target 1 other Effect Monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use 1 "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" effect per turn, and only once that turn.

     UR Rarity
     Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
     UR Rarity
     Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
     UR Rarity
     Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
     FIRE 10
     Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
     Thực thể kiếm hồn tà ác - Thất Tinh Long Uyên
     • ATK:

     • 2900

     • DEF:

     • 2300


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
     Nếu bạn Triệu hồi Synchro một quái thú Wyrm khác, trong khi quái thú này ở trên sân: Bạn có thể rút 1 lá bài. Nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 trong số (các) quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1200 thiệt hại cho đối thủ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1200 thiệt hại cho đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If you Synchro Summon another Wyrm monster, while this monster is on the field: You can draw 1 card. If your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can banish 1 of those monster(s), and if you do, inflict 1200 damage to your opponent. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect (Quick Effect): You can banish that card, and if you do, inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan" once per turn.

     UR Rarity
     Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
     UR Rarity
     Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
     UR Rarity
     Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
     WATER 10
     Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
     Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 3000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.

     UR Rarity
     Visas Amritara
     UR Rarity
     Visas Amritara
     UR Rarity
     Visas Amritara
     LIGHT 8
     Visas Amritara
     Visas Amritara
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     1+ Tunner + 1 quái thú ÁNH SÁNG
     Tên của lá bài này trở thành "Visas Starfrost" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Visas Amritara" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy đề cập đến "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú do bạn điều khiển, đồng thời tất cả quái thú Synchro mà bạn điều khiển sẽ tăng 800 ATK ở lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1+ Tuners + 1 LIGHT monster This card's name becomes "Visas Starfrost" while on the field. You can only use each of the following effects of "Visas Amritara" once per turn. If this card is Synchro Summoned: You can add 1 Spell/Trap that mentions "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can destroy 1 monster you control, also all Synchro Monsters you control will gain 800 ATK this turn.

     Cần 40 UR

      Rarity
     Fire King High Avatar Kirin3 card
      Rarity
     Legendary Fire King Ponix1 card
     UR Rarity
     Maxx "C"3 card
      Rarity
     Sacred Fire King Garunix1 card
      Rarity
     Snake-Eyes Poplar2 card
     UR Rarity
     Therion "King" Regulus1 card
     UR Rarity
     Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird1 card
     UR Rarity
     Apollousa, Bow of the Goddess1 card
     UR Rarity
     I:P Masquerena1 card
     UR Rarity
     Linkuriboh1 card
     UR Rarity
     Promethean Princess, Bestower of Flames1 card
     UR Rarity
     S:P Little Knight1 card
     UR Rarity
     Worldsea Dragon Zealantis1 card
     UR Rarity
     Superheavy Samurai Monk Big Benkei1 card
     UR Rarity
     Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi3 card
     UR Rarity
     Accel Synchro Stardust Dragon1 card
     UR Rarity
     Baronne de Fleur1 card
     UR Rarity
     Stardust Dragon1 card
     UR Rarity
     Ash Blossom & Joyous Spring3 card
     UR Rarity
     Effect Veiler3 card
     UR Rarity
     Ghost Mourner & Moonlit Chill3 card
     UR Rarity
     Superheavy Samurai Motorbike3 card
     UR Rarity
     Infernal Flame Banshee1 card
      Rarity
     Fire King Sanctuary1 card
     UR Rarity
     Original Sinful Spoils - Snake-Eye1 card

     Main: 40 Extra: 15

     R Rarity
     1 cardFire King Avatar Arvata
     R Rarity
     1 cardFire King Avatar Arvata
     Fire King Avatar Arvata
     FIRE 4
     Fire King Avatar Arvata
     Quái vua lửa Ganesha
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.


      Rarity
     3 cardFire King High Avatar Kirin
      Rarity
     3 cardFire King High Avatar Kirin
     Fire King High Avatar Kirin
     FIRE 8
     Fire King High Avatar Kirin
     Thú vua lửa thần Kirin
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase, nếu lá bài này ở trên tay bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA khác trên tay hoặc trên ngửa trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fire King" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Kirin", sau đó bạn có thể phá huỷ 1 lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King High Avatar Kirin" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During the Main Phase, if this card is in your hand (Quick Effect): You can destroy 1 other FIRE monster in your hand or face-up field, and if you do, Special Summon this card. If this card is destroyed and sent to the GY: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your hand or GY, except "Fire King High Avatar Kirin", then you can destroy 1 card on the field. You can only use each effect of "Fire King High Avatar Kirin" once per turn.


      Rarity
     1 cardLegendary Fire King Ponix
      Rarity
     1 cardLegendary Fire King Ponix
     Legendary Fire King Ponix
     FIRE 1
     Legendary Fire King Ponix
     Vua lửa đích thực Ponix
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu (các) quái thú ban đầu là HỎA của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Legendary Fire King Ponix" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If your monster(s) that was originally FIRE is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Fire King" Spell/Trap from your Deck to your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed and sent to the GY: Add this card from the GY to your hand. You can only use each effect of "Legendary Fire King Ponix" once per turn.


     UR Rarity
     3 cardMaxx "C"
     UR Rarity
     3 cardMaxx "C"
     Maxx "C"
     EARTH 2
     Maxx "C"
     “G” sinh sản
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
     Phân loại:

      Rarity
     1 cardSacred Fire King Garunix
      Rarity
     1 cardSacred Fire King Garunix
     Sacred Fire King Garunix
     FIRE 8
     Sacred Fire King Garunix
     Vua lửa thánh Garunix
     • ATK:

     • 2700

     • DEF:

     • 1700


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu (các) quái thú ban đầu là HỎA của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn (nếu nó ở đó khi quái thú bị phá huỷ) hoặc tay (ngay cả khi không). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú Hỏa thú, quái thú, hoặc quái thú có cánh trên tay, Deck hoặc ngửa trên sân mặt của bạn, ngoại trừ "Sacred Fire King Garunix", và nếu bạn làm điều đó , lá bài này tăng ATK bằng một nửa ATK của quái thú bị phá huỷ mà nó có ở đó, cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sacred Fire King Garunix" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If your monster(s) that was originally FIRE is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your GY (if it was there when the monster was destroyed) or hand (even if not). If this card is Normal or Special Summoned: You can destroy 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your hand, Deck, or face-up field, except "Sacred Fire King Garunix", and if you do, this card gains ATK equal to half the destroyed monster's ATK it had there, until the end of this turn. You can only use each effect of "Sacred Fire King Garunix" once per turn.


      Rarity
     2 cardSnake-Eyes Poplar
      Rarity
     2 cardSnake-Eyes Poplar
     Snake-Eyes Poplar
     FIRE 1
     Snake-Eyes Poplar
     Mắt rắn Bạch Dương
     • ATK:

     • 700

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được thêm lên tay bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Snake-Eye" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA trong Mộ của bạn; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Poplar" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is added to your hand, except by drawing it: You can Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Snake-Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 FIRE monster in your GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only use each effect of "Snake-Eyes Poplar" once per turn.


     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Scales
     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Scales
     Superheavy Samurai Scales
     EARTH 4
     Superheavy Samurai Scales
     Vũ giả nặng ký câ-N B-ằng
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu đối thủ của bạn điều khiển 2 quái thú hoặc lớn hơn và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Superheavy Samurai Scales"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scales" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If your opponent controls 2 or more monsters and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Superheavy Samurai" monster in your Graveyard, except "Superheavy Samurai Scales"; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scales" once per turn.


     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Soulgaia Booster
     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Soulgaia Booster
     Superheavy Samurai Soulgaia Booster
     EARTH 4
     Superheavy Samurai Soulgaia Booster
     Bộ đẩy hồn vũ giả nặng ký Gaia
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay hoặc sân của bạn cho quái thú mà bạn điều khiển. Quái thú được trang bị được coi như một Tuner. Nếu bạn không có bài Phép/Bẫy trong Mộ của bạn và lá bài này đã được trang bị cho một quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài được trang bị này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulgaia Booster" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this card from your hand or field to that monster you control. The equipped monster is treated as a Tuner. If you have no Spells/Traps in your GY and this card was equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this equipped card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulgaia Booster" once per turn.


     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Soulpeacemaker
     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Soulpeacemaker
     Superheavy Samurai Soulpeacemaker
     EARTH 1
     Superheavy Samurai Soulpeacemaker
     Hồn vũ giả nặng ký hòa giải
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay hoặc sân của bạn cho mục tiêu đó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng này, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể tấn công quái thú bạn điều khiển, ngoại trừ quái thú được trang bị. Bạn có thể hiến tế một quái thú mà bạn điều khiển được trang bị bằng lá bài này bằng hiệu ứng của lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or field to that target. While this card is equipped to a monster by this effect, monsters your opponent controls cannot attack monsters you control, except the equipped monster. You can Tribute a monster you control equipped with this card by this card's effect; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" once per turn.


     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Soulpiercer
     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Soulpiercer
     Superheavy Samurai Soulpiercer
     EARTH 4
     Superheavy Samurai Soulpiercer
     Nỏ hồn vũ giả nặng ký
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Soulpiercer".


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. If it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Soulpiercer".


     SR Rarity
     2 cardSuperheavy Samurai Wagon
     SR Rarity
     2 cardSuperheavy Samurai Wagon
     Superheavy Samurai Wagon
     EARTH 4
     Superheavy Samurai Wagon
     Vũ giả nặng ký xe thồ-8
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể thay đổi lá bài Tư thế Phòng thủ mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Wagon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spells/Traps in your GY: You can change this face-up Defense Position card you control to Attack Position, and if you do, add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Wagon" once per turn.


     UR Rarity
     1 cardTherion "King" Regulus
     UR Rarity
     1 cardTherion "King" Regulus
     Therion "King" Regulus
     EARTH 8
     Therion "King" Regulus
     Vua bầy Therion Regulus
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1600


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Therion "King" Regulus" một lần mỗi lượt.
     ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Therion" hoặc 1 quái thú Máy trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy trang bị cho quái thú đó lá bài này.
     ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài quái thú "Therion" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn tới Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
     quái thú "Therion" được trang bị lá bài này nhận được 700 ATK, nó cũng có thể kích hoạt hiệu ứng thứ 2 được liệt kê ở trên như thể nó là "Therion "King" Regulus".


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can only use each of the following effects of "Therion "King" Regulus" once per turn. ● You can target 1 "Therion" monster or 1 Machine monster in your GY; Special Summon this card from your hand, and if you do, equip that monster to this card. ● When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can send 1 "Therion" Monster Card from your hand or face-up field to the GY; negate that effect. A "Therion" monster equipped with this card gains 700 ATK, also it can activate the 2nd effect listed above as if it were "Therion "King" Regulus".


     N Rarity
     1 cardPSY-Frame Driver
     N Rarity
     1 cardPSY-Frame Driver
     PSY-Frame Driver
     LIGHT 6
     PSY-Frame Driver
     Người điều khiển khung-CỨ
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


     Hiệu ứng gốc (EN):

     A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".


     UR Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Monk Big Benkei
     UR Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Monk Big Benkei
     Superheavy Samurai Monk Big Benkei
     EARTH 81
     Superheavy Samurai Monk Big Benkei
     Tăng binh nặng ký to Benkei
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 3500


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Nếu bạn điều khiển một quái thú "Superheavy Samurai" : Bạn có thể thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] If you control a "Superheavy Samurai" monster: You can add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can send 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" from your hand or Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card from your hand. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn.


     UR Rarity
     3 cardSuperheavy Samurai Prodigy Wakaushi
     UR Rarity
     3 cardSuperheavy Samurai Prodigy Wakaushi
     Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
     DARK 48
     Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
     Thần đồng nặng ký WakaU-4
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 1500


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể đặt 1 quái thú Dao "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", trong Vùng Pendulum khác của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần mỗi lượt.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ tay hoặc Deck của bạn trong Thế Thủ, đồng thời bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" . Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can place 1 "Superheavy Samurai" Pendulum Monster from your Deck, except "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", in your other Pendulum Zone, then Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard 1 monster; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand or Deck in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn.


     UR Rarity
     3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
     UR Rarity
     3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
     Ash Blossom & Joyous Spring
     FIRE 3
     Ash Blossom & Joyous Spring
     Tro hoa xuân hạnh phúc
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
     ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
     ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
     ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
     Phân loại:

     UR Rarity
     3 cardEffect Veiler
     UR Rarity
     3 cardEffect Veiler
     Effect Veiler
     LIGHT 1
     Effect Veiler
     Người che đậy hiệu ứng
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
     Phân loại:

     UR Rarity
     3 cardGhost Mourner & Moonlit Chill
     UR Rarity
     3 cardGhost Mourner & Moonlit Chill
     Ghost Mourner & Moonlit Chill
     WIND 3
     Ghost Mourner & Moonlit Chill
     Ma đêm trăng mùa thu
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú ngửa (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú mặt ngửa đó; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này, cũng như nếu quái thú ngửa mặt rời sân trong lượt này, người điều khiển của nó sẽ nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Mourner & Moonlit Chill" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If your opponent Special Summons a monster(s) face-up (except during the Damage Step): You can discard this card, then target 1 of those face-up monsters; negate its effects until the end of this turn, also if that face-up monster leaves the field this turn, its controller takes damage equal to its original ATK. You can only use this effect of "Ghost Mourner & Moonlit Chill" once per turn.


     SR Rarity
     2 cardPSY-Framegear Gamma
     SR Rarity
     2 cardPSY-Framegear Gamma
     PSY-Framegear Gamma
     LIGHT 2
     PSY-Framegear Gamma
     Bộ khung-CỨ Gamma
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.
     Phân loại:

     UR Rarity
     3 cardSuperheavy Samurai Motorbike
     UR Rarity
     3 cardSuperheavy Samurai Motorbike
     Superheavy Samurai Motorbike
     EARTH 2
     Superheavy Samurai Motorbike
     Vũ giả nặng ký mô-tơ-Q
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Motorbike". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Motorbike" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy móc mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard this card; add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Motorbike". You can only use this effect of "Superheavy Samurai Motorbike" once per turn. Once per turn: You can target 1 Machine monster you control; increase its Level by 2.


     R Rarity
     1 cardFire King Island
     R Rarity
     1 cardFire King Island
     Fire King Island
     Spell Field
     Fire King Island
     Đảo vua lửa

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
      ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
      ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.


       Rarity
      1 cardFire King Sanctuary
       Rarity
      1 cardFire King Sanctuary
      Fire King Sanctuary
      Spell Continuous
      Fire King Sanctuary
      Thánh địa vua lửa

       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể đặt 1 "Fire King Island" từ Deck của bạn ngửa mặt trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn. Một lần trong lượt, nếu một lá bài trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA trên tay hoặc ngửa trên sân mặt của bạn. Một lần trong lượt, nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz HỎA chỉ sử dụng quái thú "Fire King" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire King Sanctuary" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is activated: You can place 1 "Fire King Island" from your Deck face-up in your Field Zone. Once per turn, if a card in your Field Zone would be destroyed by card effect, you can destroy 1 FIRE monster in your hand or face-up field instead. Once per turn, if your opponent Special Summons a monster(s), you can: Immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 FIRE Xyz Monster using only "Fire King" monsters you control. You can only activate 1 "Fire King Sanctuary" per turn.


       UR Rarity
       1 cardOriginal Sinful Spoils - Snake-Eye
       UR Rarity
       1 cardOriginal Sinful Spoils - Snake-Eye
       Original Sinful Spoils - Snake-Eye
       Spell Normal
       Original Sinful Spoils - Snake-Eye
       Ngọc mang tội gốc - Mắt rắn

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Snake-Eye" hoặc "Diabellstar" trong Mộ của bạn; thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó đặt quái thú được chọn làm mục tiêu xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 other face-up card you control to the GY; Special Summon 1 Level 1 FIRE monster from your hand or Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Snake-Eye" or "Diabellstar" monster in your GY; add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand, then place the targeted monster on the bottom of the Deck. You can only use 1 "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" effect per turn, and only once that turn.


        UR Rarity
        1 cardBlaze Fenix, the Burning Bombardment Bird
        UR Rarity
        1 cardBlaze Fenix, the Burning Bombardment Bird
        Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird
        FIRE 8
        Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird
        Chim oanh tạc cháy, bom Fenix
        • ATK:

        • 2800

        • DEF:

        • 2300


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú Loại Máy + 1 quái thú Loại Pyro
        Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gây 300 sát thương cho đối thủ cho mỗi lá bài trên sân. Lá bài này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Machine-Type monster + 1 Pyro-Type monster Once per turn, during your Main Phase: You can inflict 300 damage to your opponent for each card on the field. This card cannot attack during the turn you activate this effect.


        SR Rarity
        1 cardAmphibious Swarmship Amblowhale
        SR Rarity
        1 cardAmphibious Swarmship Amblowhale
        Amphibious Swarmship Amblowhale
        FIRE
        Amphibious Swarmship Amblowhale
        Tàu lặn theo bầy Amblowhale
        • ATK:

        • 2600

        • LINK-4

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới

        Dưới-Phải

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Hiệu ứng
        Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Link trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Amphibious Swarmship Amblowhale" một lần mỗi lượt.
        ● Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.
        ● Nếu (các) quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trên sân bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; phá hủy 1 lá bài trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Effect Monsters Gains 200 ATK for each Link Monster in the GYs. You can only use each of the following effects of "Amphibious Swarmship Amblowhale" once per turn. ● If this card is destroyed: You can target 1 Link-3 or lower monster in either GY; Special Summon it. ● If a Link-3 or lower monster(s) on the field is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can banish this card from your GY; destroy 1 card on the field.


        UR Rarity
        1 cardApollousa, Bow of the Goddess
        UR Rarity
        1 cardApollousa, Bow of the Goddess
        Apollousa, Bow of the Goddess
        WIND
        Apollousa, Bow of the Goddess
        Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
        • ATK:

        • 0

        • LINK-4

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái

        Dưới

        Dưới-Phải

        Trên


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
        Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


        UR Rarity
        1 cardI:P Masquerena
        UR Rarity
        1 cardI:P Masquerena
        I:P Masquerena
        DARK
        I:P Masquerena
        I:P Masquerena
        • ATK:

        • 800

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú không Link
        Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


        UR Rarity
        1 cardLinkuriboh
        UR Rarity
        1 cardLinkuriboh
        Linkuriboh
        DARK
        Linkuriboh
        Kuriboh liên kết
        • ATK:

        • 300

        • LINK-1

        Mũi tên Link:

        Dưới


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú Cấp 1
        Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


        UR Rarity
        1 cardPromethean Princess, Bestower of Flames
        UR Rarity
        1 cardPromethean Princess, Bestower of Flames
        Promethean Princess, Bestower of Flames
        FIRE
        Promethean Princess, Bestower of Flames
        Công chúa ban tặng lửa mắc tội
        • ATK:

        • 2700

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Hiệu ứng
        Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú HỎA. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Promethean Princess, Bestower of Flames" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA từ Mộ của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Effect Monsters You cannot Special Summon monsters, except FIRE monsters. You can only use each of the following effects of "Promethean Princess, Bestower of Flames" once per turn. During your Main Phase: You can Special Summon 1 FIRE monster from your GY. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 FIRE monster you control and 1 monster your opponent controls; destroy them, and if you do, Special Summon this card.


        SR Rarity
        1 cardProxy F Magician
        SR Rarity
        1 cardProxy F Magician
        Proxy F Magician
        FIRE
        Proxy F Magician
        Pháp sư Proxy F
        • ATK:

        • 1400

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Hiệu ứng
        Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sử dụng các quái thú từ sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu (các) quái thú Fusion được Triệu hồi Fusion đến (các) vùng thì lá bài này chỉ đến: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú có 1000 ATK hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Proxy F Magician" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Effect Monsters During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your field as Fusion Material. If a Fusion Monster(s) is Fusion Summoned to a zone(s) this card points to: You can Special Summon 1 monster with 1000 or less ATK from your hand. You can only use each effect of "Proxy F Magician" once per turn.


        SR Rarity
        1 cardQliphort Genius
        SR Rarity
        1 cardQliphort Genius
        Qliphort Genius
        EARTH
        Qliphort Genius
        Pháo đài Qliphort Genius
        • ATK:

        • 1800

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú máy
        Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy và các hiệu ứng đã kích hoạt của các quái thú Link khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa trên sân của mỗi người chơi, ngoại trừ lá bài này; cả hai lá bài đó đều bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này. Khi 2 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt cùng lúc đến các khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể thêm 1 quái thú Máy Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của mình lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Machine monsters This Link Summoned card is unaffected by Spell/Trap effects and the activated effects of other Link Monsters. Once per turn: You can target 1 face-up card on each player's field, except this card; both those cards have their effects negated until the end of this turn. When 2 monsters are Special Summoned at the same time to the zones this card points to: You can add 1 Level 5 or higher Machine monster from your Deck to your hand.


        UR Rarity
        1 cardS:P Little Knight
        UR Rarity
        1 cardS:P Little Knight
        S:P Little Knight
        DARK
        S:P Little Knight
        Chiến sĩ đêm nhí S:P
        • ATK:

        • 1600

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trái

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Hiệu ứng
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


        SR Rarity
        1 cardSuperheavy Samurai Scarecrow
        SR Rarity
        1 cardSuperheavy Samurai Scarecrow
        Superheavy Samurai Scarecrow
        EARTH
        Superheavy Samurai Scarecrow
        Vũ giả nặng ký bù nhìn-C
        • ATK:

        • 0

        • LINK-1

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú "Superheavy Samurai"
        Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Mặc dù bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, nhưng bạn sẽ không bị thiệt hại khi chiến đấu từ tấn công liên quan đến lá bài này. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scarecrow" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 "Superheavy Samurai" monster Cannot be used as Link Material. While you have no Spells/Traps in your GY, you take no battle damage from attacks involving this card. If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard 1 monster, then target 1 "Superheavy Samurai" monster in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scarecrow" once per turn.


        UR Rarity
        1 cardWorldsea Dragon Zealantis
        UR Rarity
        1 cardWorldsea Dragon Zealantis
        Worldsea Dragon Zealantis
        WATER
        Worldsea Dragon Zealantis
        Rồng thế giới biển Zealantis
        • ATK:

        • 2500

        • LINK-4

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới

        Phải

        Trên


        Hiệu ứng (VN):

        1+ quái thú Hiệu ứng
        Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Worldsea Dragon Zealantis". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Worldsea Dragon Zealantis" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú trên sân, sau đó Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này nhất có thể, đến ô của chủ sở hữu của chúng, ngửa hoặc trong Tư thế phòng thủ úp mặt. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy các lá bài trên sân với số lượng quái thú co-linked trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1+ Effect Monsters You can only control 1 "Worldsea Dragon Zealantis". You can only use each of the following effects of "Worldsea Dragon Zealantis" once per turn. During your Main Phase: You can banish all monsters on the field, then Special Summon as many monsters as possible that were banished by this effect, to their owners' fields, face-up, or in face-down Defense Position. During the Battle Phase (Quick Effect): You can destroy cards on the field up to the number of co-linked monsters on the field.


        UR Rarity
        1 cardAccel Synchro Stardust Dragon
        UR Rarity
        1 cardAccel Synchro Stardust Dragon
        Accel Synchro Stardust Dragon
        WIND 8
        Accel Synchro Stardust Dragon
        Rồng bụi sao đồng bộ cực tốc
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Tuner Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Stardust Dragon" từ Extra Deck của bạn (đây được coi là Triệu hồi Synchro), sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro bằng cách sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu. Lượt này, những quái thú được Triệu hồi Synchro bởi hiệu ứng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Accel Synchro Stardust Dragon" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Tuner from your GY. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck (this is treated as a Synchro Summon), then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster using monsters you control as material. This turn, the monsters Synchro Summoned by this effect are unaffected by your opponent's activated effects. You can only use each effect of "Accel Synchro Stardust Dragon" once per turn.


        UR Rarity
        1 cardBaronne de Fleur
        UR Rarity
        1 cardBaronne de Fleur
        Baronne de Fleur
        WIND 10
        Baronne de Fleur
        Baronne de Fleur
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 2400


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


        UR Rarity
        1 cardStardust Dragon
        UR Rarity
        1 cardStardust Dragon
        Stardust Dragon
        WIND 8
        Stardust Dragon
        Rồng bụi sao
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.


        UR Rarity
        1 cardInfernal Flame Banshee
        UR Rarity
        1 cardInfernal Flame Banshee
        Infernal Flame Banshee
        FIRE
        Infernal Flame Banshee
        Banshee lửa hỏa ngục
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 600


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lấy 1 quái thú Pyro từ Deck của bạn và thêm nó lên tay bạn hoặc gửi nó vào Mộ. Nếu lá bài này bị loại bỏ và bạn điều khiển một quái thú Pyro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, nó tăng ATK bằng với số quái thú hiện đang bị loại bỏ của bạn x 100 cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernal Flame Banshee" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card; take 1 Pyro monster from your Deck and either add it to your hand or send it to the GY. If this card is banished and you control a Pyro monster: You can Special Summon this card, and if you do, it gains ATK equal to the number of your currently banished monsters x 100 until the end of this turn. You can only use each effect of "Infernal Flame Banshee" once per turn.