Thông tin tổng quan của Sky Striker

Nhìn chung

Sky Striker là tộc bài chơi theo hướng control game bằng cách sử dụng các ma pháp của chúng. Ma pháp của Sky Striker hầu hết chỉ có thể kích hoạt khi bạn không có quái thú ở Main Monster Zones và chúng sẽ có hiệu ứng phụ nếu bạn có nhiều hơn 3 ma pháp dưới mộ. Các quái thú của Sky Striker chủ yếu là quái thú link-1 với mỗi quái thú mang 1 hệ khác nhau, chúng hỗ trợ các hiệu ứng cho phép bạn lấy thêm ma pháp, hồi hàng hoặc gửi các ma pháp xuống mộ. Các quái thú Sky Striker trong main deck chủ yếu hỗ trợ giúp cho các quái thú link được triệu hồi dễ dàng hơn. 

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  Harpie's Feather Duster
  UR Rarity
  Harpie's Feather Duster
  UR Rarity
  Harpie's Feather Duster
  Spell Normal
  Harpie's Feather Duster
  Chổi lông vũ của Harpie

   Hiệu ứng (VN):

   Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.   Phân loại:

   R Rarity
   Sky Striker Maneuver - Afterburners!
   R Rarity
   Sky Striker Maneuver - Afterburners!
   R Rarity
   Sky Striker Maneuver - Afterburners!
   Spell Normal
   Sky Striker Maneuver - Afterburners!
   Siểm đao thuật thức - Đốt sau!

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Spell hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up monster on the field; destroy it, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can destroy 1 Spell/Trap on the field.

    SR Rarity
    Sky Striker Mecha - Hornet Drones
    SR Rarity
    Sky Striker Mecha - Hornet Drones
    SR Rarity
    Sky Striker Mecha - Hornet Drones
    Spell Quick
    Sky Striker Mecha - Hornet Drones
    Siểm đao ky - Drone Bắp Cày

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Khu vực quái thú Chính của mình: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sky Striker Ace Token" (Chiến binh / TỐI / Cấp 1 / ATK 0 / DEF 0) ở Tư thế Phòng thủ, không thể bị Hiến Tế và nếu bạn có 3 hoặc nhiều hơn bài Phép trong Mộ của bạn khi hiệu ứng này được thực thi, thay vào đó, ATK / DEF của Token sẽ trở thành 1500.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control no monsters in your Main Monster Zone: Special Summon 1 "Sky Striker Ace Token" (Warrior/DARK/Level 1/ATK 0/DEF 0) in Defense Position, which cannot be Tributed, and if you have 3 or more Spells in your GY when this effect resolves, the Token's ATK/DEF become 1500 instead.

     N Rarity
     Sky Striker Mecha - Shark Cannon
     N Rarity
     Sky Striker Mecha - Shark Cannon
     N Rarity
     Sky Striker Mecha - Shark Cannon
     Spell Quick
     Sky Striker Mecha - Shark Cannon
     Siểm đao ky - Pháo Cá Mập

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ quái thú đó hoặc, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn, nhưng nó không thể tấn công.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 monster in your opponent's GY; banish that monster, or, if you have 3 or more Spells in your GY, you can Special Summon that monster to your field instead, but it cannot attack.

      SR Rarity
      Sky Striker Mecha - Widow Anchor
      SR Rarity
      Sky Striker Mecha - Widow Anchor
      SR Rarity
      Sky Striker Mecha - Widow Anchor
      Spell Quick
      Sky Striker Mecha - Widow Anchor
      Siểm đao ky - Mỏ Góa Phụ

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng ngửa trên sân; vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú ngửa đó cho đến cuối lượt này, sau đó, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể điều khiển quái thú đó cho đến End Phase.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up Effect Monster on the field; negate that face-up monster's effects until the end of this turn, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can take control of that monster until the End Phase.

       R Rarity
       Sky Striker Mecha Modules - Multirole
       R Rarity
       Sky Striker Mecha Modules - Multirole
       R Rarity
       Sky Striker Mecha Modules - Multirole
       Spell Continuous
       Sky Striker Mecha Modules - Multirole
       Siểm đao ky quan - Đa chức vụ

        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; gửi lá bài đó đến Mộ, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại các kích hoạt Bài Phép của bạn trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng trước đó một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể Úp "Sky Striker" với các tên khác với Mộ của bạn, tối đa số "Sky Striker" bạn đã kích hoạt lượt này trong khi lá bài này úp trên sân của bạn, nhưng loại bỏ chúng khi chúng rời sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn: You can target 1 other card you control; send that card to the GY, also your opponent cannot activate cards or effects in response to your Spell Card activations for the rest of this turn (even if this card leaves the field). (You can only gain the previous effect once per turn.) Once per turn, during the End Phase: You can Set "Sky Striker" Spells with different names from your GY, up to the number of "Sky Striker" Spell Cards you activated this turn while this card was face-up on your field, but banish them when they leave the field.

        UR Rarity
        Sky Striker Mobilize - Engage!
        UR Rarity
        Sky Striker Mobilize - Engage!
        UR Rarity
        Sky Striker Mobilize - Engage!
        Spell Normal
        Sky Striker Mobilize - Engage!
        Siểm đao khởi động - Triển Khai!

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Thêm 1 lá bài "Sky Striker" từ Deck lên tay bạn, ngoại trừ "Sky Striker Mobilize - Engage!", Thì nếu bạn có 3 lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ, bạn có thể rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control no monsters in your Main Monster Zone: Add 1 "Sky Striker" card from your Deck to your hand, except "Sky Striker Mobilize - Engage!", then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can draw 1 card.

         UR Rarity
         Upstart Goblin
         UR Rarity
         Upstart Goblin
         UR Rarity
         Upstart Goblin
         Spell Normal
         Upstart Goblin
         Goblin mới giàu

          Hiệu ứng (VN):

          Rút 1 lá bài, sau đó đối thủ của bạn nhận được 1000 LP.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Draw 1 card, then your opponent gains 1000 LP.

          Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

          UR Rarity
          Accesscode Talker
          UR Rarity
          Accesscode Talker
          UR Rarity
          Accesscode Talker
          DARK
          Accesscode Talker
          Người xử mã truy cập
          • ATK:

          • 2300

          • LINK-4

          Mũi tên Link:

          Trên

          Trái

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".          Phân loại:

          UR Rarity
          S:P Little Knight
          UR Rarity
          S:P Little Knight
          UR Rarity
          S:P Little Knight
          DARK
          S:P Little Knight
          Chiến sĩ đêm nhí S:P
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

          UR Rarity
          Sky Striker Ace - Azalea
          UR Rarity
          Sky Striker Ace - Azalea
          UR Rarity
          Sky Striker Ace - Azalea
          DARK
          Sky Striker Ace - Azalea
          Siểm đao cơ - Azalea
          • ATK:

          • 1500

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú ÁNH SÁNG và/hoặc BÓNG TỐI
          Phải được Triệu hồi Link. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Azalea(s)" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Phép hoặc ít hơn trong Mộ của bạn, hãy gửi lá bài này vào Mộ. Một lần trong lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép khỏi Mộ của bạn; phá huỷ quái thú đó của đối thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 LIGHT and/or DARK monsters Must be Link Summoned. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Azalea(s)" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 card on the field; destroy it, then, if you have 3 or less Spells in your GY, send this card to the GY. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can banish 1 Spell from your GY; destroy that opponent's monster.

           Rarity
          Sky Striker Ace - Camellia
           Rarity
          Sky Striker Ace - Camellia
           Rarity
          Sky Striker Ace - Camellia
          DARK
          Sky Striker Ace - Camellia
          Siểm đao cơ - Camelia
          • ATK:

          • 1500

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Trên-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú hiệu ứng
          Đầu tiên phải được Triệu hồi Link. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Camellia(s)" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc thấp hơn trong Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Sky Striker" từ Deck của bạn vào Mộ. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này lên sân của chúng, và nếu bạn làm điều đó, gửi quái thú đó vào Mộ, đồng thời chuyển quyền điều khiển sang chủ nhân của lá bài này trong End Phase của lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters Must first be Link Summoned. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Camellia(s)" once per turn. Once per turn, if you have 3 or less Spells in your GY: You can send 1 "Sky Striker" card from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can target 1 monster your opponent controls; Special Summon this card to their field, and if you do, send that monster to the GY, also shift control to this card's owner during the End Phase of this turn.

          UR Rarity
          The Zombie Vampire
          UR Rarity
          The Zombie Vampire
          UR Rarity
          The Zombie Vampire
          DARK
          The Zombie Vampire
          Ma cà rồng bất tử
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 2800


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Cấp 8
          Nếu bạn sử dụng (các) quái thú có Cấp độ thuộc sở hữu của đối thủ để Triệu hồi Xyz của lá bài này, hãy coi nó là Cấp độ 8. Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ những quái thú Đặc biệt. Được triệu tập từ Mộ. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; mỗi người chơi gửi 4 lá bài trên cùng từ Deck của họ đến Mộ, sau đó nếu có bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số những quái thú đó đến sân của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Zombie Vampire" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Level 8 monsters If you use a monster(s) with a Level that is owned by your opponent for the Xyz Summon of this card, treat it as Level 8. Neither player can target this card with effects of Special Summoned monsters, except those Special Summoned from the GY. You can detach 1 material from this card; each player sends the top 4 cards from their Deck to the GY, then if any monsters were sent to either GY by this effect, you can Special Summon 1 of those monsters to your field. You can only use this effect of "The Zombie Vampire" once per turn.

          Cần 30 UR

          UR Rarity
          Sakitama1 card
          UR Rarity
          Yata-Garasu1 card
          UR Rarity
          Dhampir Vampire Sheridan1 card
          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder2 card
          UR Rarity
          Full Armored Dark Knight Lancer1 card
          UR Rarity
          Kashtira Arise-Heart1 card
          UR Rarity
          Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis2 card
          UR Rarity
          The Zombie Vampire1 card
          UR Rarity
          Change of Heart2 card
          UR Rarity
          Harpie's Feather Duster1 card
          UR Rarity
          Lightning Storm2 card
          UR Rarity
          Mind Control1 card
          UR Rarity
          Monster Reborn1 card
          UR Rarity
          Sky Striker Mobilize - Engage!3 card
          UR Rarity
          Triple Tactics Talent2 card
          UR Rarity
          Triple Tactics Thrust2 card
          UR Rarity
          Upstart Goblin1 card
          UR Rarity
          Infinite Impermanence3 card
          UR Rarity
          Red Reboot2 card

          Main: 40 Extra: 15

          SR Rarity
          2 cardLava Golem
          SR Rarity
          2 cardLava Golem
          Lava Golem
          FIRE 8
          Lava Golem
          Golem dung nham
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ bằng cách Hiến tế 2 quái thú mà họ điều khiển. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) to your opponent's field by Tributing 2 monsters they control. You cannot Normal Summon/Set the turn you Special Summon this card. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


          R Rarity
          1 cardAratama
          R Rarity
          1 cardAratama
          Aratama
          DARK 4
          Aratama
          Hoang hồn
          • ATK:

          • 800

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Trong End Phase của lượt, lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Trả bài về tay. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 quái thú Thần từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Aratama".


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Cannot be Special Summoned. During the End Phase of the turn this card is Normal Summoned or flipped face-up: Return it to the hand. When this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 Spirit monster from your Deck to your hand, except "Aratama".


          UR Rarity
          1 cardSakitama
          UR Rarity
          1 cardSakitama
          Sakitama
          LIGHT 4
          Sakitama
          Hạnh hồn
          • ATK:

          • 400

          • DEF:

          • 900


          Hiệu ứng (VN):

          Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu lá bài này đã được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa ở lượt này: Trả lá bài này về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Sakitama" một lần trong lượt. Bạn có thể tiết lộ lá bài này trên tay; ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú Tinh linh từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Hiến tế: Chọn mục tiêu 1 quái thú Tinh linh trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Cannot be Special Summoned. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned or flipped face-up this turn: Return this card to the hand. You can only use each of the following effects of "Sakitama" once per turn. You can reveal this card in your hand; immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 Spirit monster from your hand. If this card is Tributed: Target 1 Spirit monster in your GY; add it to your hand.


          UR Rarity
          1 cardYata-Garasu
          UR Rarity
          1 cardYata-Garasu
          Yata-Garasu
          WIND 2
          Yata-Garasu
          Yata-Garasu
          • ATK:

          • 200

          • DEF:

          • 100


          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Lá bài này trở về tay chủ nhân của nó trong End Phase của lượt, nó được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn, họ sẽ bỏ qua Draw Phase tiếp theo của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card cannot be Special Summoned. This card returns to its owner's hand during the End Phase of the turn it is Normal Summoned or flipped face-up. When this card inflicts Battle Damage to your opponent, they skip their next Draw Phase.


          UR Rarity
          2 cardChange of Heart
          UR Rarity
          2 cardChange of Heart
          Change of Heart
          Spell Normal
          Change of Heart
          Con tim đổi thay

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển nó cho đến End Phase.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster your opponent controls; take control of it until the End Phase.


           UR Rarity
           1 cardHarpie's Feather Duster
           UR Rarity
           1 cardHarpie's Feather Duster
           Harpie's Feather Duster
           Spell Normal
           Harpie's Feather Duster
           Chổi lông vũ của Harpie

            Hiệu ứng (VN):

            Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
            Phân loại:

            UR Rarity
            2 cardLightning Storm
            UR Rarity
            2 cardLightning Storm
            Lightning Storm
            Spell Normal
            Lightning Storm
            Bão sấm sét

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn không điều khiển lá bài ngửa: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
             ● Phá huỷ tất cả quái thú ở Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển.
             ● Phá huỷ tất cả các Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.
             Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lightning Storm" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you control no face-up cards: Activate 1 of these effects; ● Destroy all Attack Position monsters your opponent controls. ● Destroy all Spells and Traps your opponent controls. You can only activate 1 "Lightning Storm" per turn.
             Phân loại:

             UR Rarity
             1 cardMind Control
             UR Rarity
             1 cardMind Control
             Mind Control
             Spell Normal
             Mind Control
             Kiểm soát mặt tinh thần

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


              UR Rarity
              1 cardMonster Reborn
              UR Rarity
              1 cardMonster Reborn
              Monster Reborn
              Spell Normal
              Monster Reborn
              Phục sinh quái thú

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
               Phân loại:

               SR Rarity
               1 cardPot of Prosperity
               SR Rarity
               1 cardPot of Prosperity
               Pot of Prosperity
               Spell Normal
               Pot of Prosperity
               Hũ nhường vàng

                Hiệu ứng (VN):

                Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
                Phân loại:

                R Rarity
                1 cardSky Striker Maneuver - Afterburners!
                R Rarity
                1 cardSky Striker Maneuver - Afterburners!
                Sky Striker Maneuver - Afterburners!
                Spell Normal
                Sky Striker Maneuver - Afterburners!
                Siểm đao thuật thức - Đốt sau!

                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Spell hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up monster on the field; destroy it, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can destroy 1 Spell/Trap on the field.


                 N Rarity
                 1 cardSky Striker Maneuver - Jamming Waves!
                 N Rarity
                 1 cardSky Striker Maneuver - Jamming Waves!
                 Sky Striker Maneuver - Jamming Waves!
                 Spell Normal
                 Sky Striker Maneuver - Jamming Waves!
                 Siểm đao thuật thức - Sóng gây nghẽn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 Set Spell/Trap on the field; destroy it, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can destroy 1 monster on the field.


                  N Rarity
                  3 cardSky Striker Mecha - Eagle Booster
                  N Rarity
                  3 cardSky Striker Mecha - Eagle Booster
                  Sky Striker Mecha - Eagle Booster
                  Spell Quick
                  Sky Striker Mecha - Eagle Booster
                  Siểm đao ky - Bệ phóng Đại Bàng

                   Hiệu ứng (VN):

                   Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; mục tiêu đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài trong lượt này, ngoại trừ mục tiêu của nó, và nếu bạn có 3 Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, mục tiêu đó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu lượt này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up monster on the field; that target is unaffected by card effects this turn, except its own, and if you have 3 or more Spells in your GY, it cannot be destroyed by battle this turn.


                   N Rarity
                   3 cardSky Striker Mecha - Shark Cannon
                   N Rarity
                   3 cardSky Striker Mecha - Shark Cannon
                   Sky Striker Mecha - Shark Cannon
                   Spell Quick
                   Sky Striker Mecha - Shark Cannon
                   Siểm đao ky - Pháo Cá Mập

                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ quái thú đó hoặc, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn, nhưng nó không thể tấn công.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 monster in your opponent's GY; banish that monster, or, if you have 3 or more Spells in your GY, you can Special Summon that monster to your field instead, but it cannot attack.


                    SR Rarity
                    3 cardSky Striker Mecha - Widow Anchor
                    SR Rarity
                    3 cardSky Striker Mecha - Widow Anchor
                    Sky Striker Mecha - Widow Anchor
                    Spell Quick
                    Sky Striker Mecha - Widow Anchor
                    Siểm đao ky - Mỏ Góa Phụ

                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng ngửa trên sân; vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú ngửa đó cho đến cuối lượt này, sau đó, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể điều khiển quái thú đó cho đến End Phase.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up Effect Monster on the field; negate that face-up monster's effects until the end of this turn, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can take control of that monster until the End Phase.


                     R Rarity
                     1 cardSky Striker Mecha Modules - Multirole
                     R Rarity
                     1 cardSky Striker Mecha Modules - Multirole
                     Sky Striker Mecha Modules - Multirole
                     Spell Continuous
                     Sky Striker Mecha Modules - Multirole
                     Siểm đao ky quan - Đa chức vụ

                      Hiệu ứng (VN):

                      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; gửi lá bài đó đến Mộ, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại các kích hoạt Bài Phép của bạn trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng trước đó một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể Úp "Sky Striker" với các tên khác với Mộ của bạn, tối đa số "Sky Striker" bạn đã kích hoạt lượt này trong khi lá bài này úp trên sân của bạn, nhưng loại bỏ chúng khi chúng rời sân.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Once per turn: You can target 1 other card you control; send that card to the GY, also your opponent cannot activate cards or effects in response to your Spell Card activations for the rest of this turn (even if this card leaves the field). (You can only gain the previous effect once per turn.) Once per turn, during the End Phase: You can Set "Sky Striker" Spells with different names from your GY, up to the number of "Sky Striker" Spell Cards you activated this turn while this card was face-up on your field, but banish them when they leave the field.


                      UR Rarity
                      3 cardSky Striker Mobilize - Engage!
                      UR Rarity
                      3 cardSky Striker Mobilize - Engage!
                      Sky Striker Mobilize - Engage!
                      Spell Normal
                      Sky Striker Mobilize - Engage!
                      Siểm đao khởi động - Triển Khai!

                       Hiệu ứng (VN):

                       Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Thêm 1 lá bài "Sky Striker" từ Deck lên tay bạn, ngoại trừ "Sky Striker Mobilize - Engage!", Thì nếu bạn có 3 lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ, bạn có thể rút 1 lá bài.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       If you control no monsters in your Main Monster Zone: Add 1 "Sky Striker" card from your Deck to your hand, except "Sky Striker Mobilize - Engage!", then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can draw 1 card.


                       UR Rarity
                       2 cardTriple Tactics Talent
                       UR Rarity
                       2 cardTriple Tactics Talent
                       Triple Tactics Talent
                       Spell Normal
                       Triple Tactics Talent
                       Chiến lược tài ba

                        Hiệu ứng (VN):

                        Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                        ● Rút 2 lá bài.
                        ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
                        ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
                        Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
                        Phân loại:

                        UR Rarity
                        2 cardTriple Tactics Thrust
                        UR Rarity
                        2 cardTriple Tactics Thrust
                        Triple Tactics Thrust
                        Spell Normal
                        Triple Tactics Thrust
                        Khẩu hiệu tài ba

                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt một hiệu ứng quái thú trong lượt này: Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường trực tiếp từ Deck của bạn, ngoại trừ "Triple Tactics Thrust", hoặc nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể thêm nó lên tay của bạn để thay thế. Lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Thrust" mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If your opponent has activated a monster effect during this turn: Set 1 Normal Spell/Trap directly from your Deck, except "Triple Tactics Thrust", or if your opponent controls a monster, you can add it to your hand instead. That Set card cannot be activated this turn. You can only activate 1 "Triple Tactics Thrust" per turn.


                         UR Rarity
                         1 cardUpstart Goblin
                         UR Rarity
                         1 cardUpstart Goblin
                         Upstart Goblin
                         Spell Normal
                         Upstart Goblin
                         Goblin mới giàu

                          Hiệu ứng (VN):

                          Rút 1 lá bài, sau đó đối thủ của bạn nhận được 1000 LP.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Draw 1 card, then your opponent gains 1000 LP.


                          SR Rarity
                          2 cardEvenly Matched
                          SR Rarity
                          2 cardEvenly Matched
                          Evenly Matched
                          Trap Normal
                          Evenly Matched
                          Kết quả thắng bại

                           Hiệu ứng (VN):

                           Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                           Phân loại:

                           UR Rarity
                           3 cardInfinite Impermanence
                           UR Rarity
                           3 cardInfinite Impermanence
                           Infinite Impermanence
                           Trap Normal
                           Infinite Impermanence
                           Vô thường vĩnh viễn

                            Hiệu ứng (VN):

                            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                            Phân loại:

                            UR Rarity
                            2 cardRed Reboot
                            UR Rarity
                            2 cardRed Reboot
                            Red Reboot
                            Trap Counter
                            Red Reboot
                            Nút đỏ khởi động lại

                             Hiệu ứng (VN):

                             Khi đối thủ của bạn kích hoạt một Bài Bẫy: Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp lá bài đó úp xuống, sau đó họ có thể Úp 1 Bẫy khác trực tiếp từ Deck của họ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi bài này được thực thi, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài bẫy. Bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình bằng cách trả một nửa LP của bạn.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             When your opponent activates a Trap Card: Negate the activation, and if you do, Set that card face-down, then they can Set 1 other Trap directly from their Deck. For the rest of this turn after this card resolves, your opponent cannot activate Trap Cards. You can activate this card from your hand by paying half your LP.
                             Phân loại:

                             UR Rarity
                             1 cardDhampir Vampire Sheridan
                             UR Rarity
                             1 cardDhampir Vampire Sheridan
                             Dhampir Vampire Sheridan
                             DARK
                             Dhampir Vampire Sheridan
                             Quý ông ma cà rồng Sheridan
                             • ATK:

                             • 2600

                             • DEF:

                             • 1000


                             Hiệu ứng (VN):

                             2+ quái thú Cấp 6
                             Nếu bạn sử dụng (các) quái thú có Cấp độ thuộc sở hữu của đối thủ để Triệu hồi Xyz của lá bài này, hãy coi nó là Cấp độ 6. Mỗi lần một lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu một (các) Bài quái thú được gửi từ sân đến Mộ của đối thủ bởi hiệu ứng của lá bài, hoặc một quái thú bị phá huỷ trong chiến đấu và được gửi đến Mộ của đối thủ: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số những quái thú đó đến sân của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             2+ Level 6 monsters If you use a monster(s), with a Level, that is owned by your opponent for the Xyz Summon of this card, treat it as Level 6. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card your opponent controls; send it to the GY. Once per turn, if a Monster Card(s) is sent from the field to your opponent's GY by a card effect, or a monster is destroyed by battle and sent to your opponent's GY: You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 of those monsters to your field in Defense Position.


                             UR Rarity
                             2 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                             UR Rarity
                             2 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                             Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                             LIGHT
                             Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                             Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                             • ATK:

                             • 3000

                             • DEF:

                             • 3000


                             Hiệu ứng (VN):

                             2 quái thú Cấp 12
                             Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                             Phân loại:

                             SR Rarity
                             1 cardDownerd Magician
                             SR Rarity
                             1 cardDownerd Magician
                             Downerd Magician
                             DARK
                             Downerd Magician
                             Pháp sư chán nản
                             • ATK:

                             • 2100

                             • DEF:

                             • 200


                             Hiệu ứng (VN):

                             2 quái thú loại Spellcaster Cấp 4
                             Trong Main Phase 2, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz đưa với nó. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công, sau khi Damage Calculation: Tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             2 Level 4 Spellcaster-Type monsters During your Main Phase 2, you can also Xyz Summon this card by using a Rank 3 or lower Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card attacked or was attacked, after damage calculation: Detach 1 Xyz Material from this card.


                             SR Rarity
                             1 cardDrill Driver Vespenato
                             SR Rarity
                             1 cardDrill Driver Vespenato
                             Drill Driver Vespenato
                             EARTH
                             Drill Driver Vespenato
                             Máy lái khoan Vespenato
                             • ATK:

                             • 2500

                             • DEF:

                             • 2100


                             Hiệu ứng (VN):

                             2 quái thú Cấp 5
                             Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Drill Driver Vespenato" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể sử dụng lá bài này làm nguyên liệu cho một Xyz Summon trong lượt mà nó được Xyz Summon. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Drill Driver Vespenato" một lần cho mỗi lượt.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             2 Level 5 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Drill Driver Vespenato" by using 1 Rank 4 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) This card cannot be used as material for an Xyz Summon the turn it was Xyz Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this Xyz Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can target 1 Level 5 or lower monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Drill Driver Vespenato" once per turn.


                             UR Rarity
                             1 cardFull Armored Dark Knight Lancer
                             UR Rarity
                             1 cardFull Armored Dark Knight Lancer
                             Full Armored Dark Knight Lancer
                             WATER
                             Full Armored Dark Knight Lancer
                             Hiệp sĩ cá đuối cầm thương lắp giáp toàn thân
                             • ATK:

                             • 2800

                             • DEF:

                             • 1500


                             Hiệu ứng (VN):

                             3 quái thú Cấp 7
                             Một lần trong lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Full Armored Dark Knight Lancer" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Tăng 300 ATK ứng với mỗi nguyên liệu và Lá bài Trang bị mà nó có. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Xyz" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn. Một lần trong lượt, nếu một Bài Trang bị được trang bị cho một quái thú bạn điều khiển (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú đối thủ điều khiển vào lá bài này làm nguyên liệu.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             3 Level 7 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Full Armored Dark Knight Lancer" by using 1 Rank 5 or 6 Xyz Monster you control. (Transfer its materials to this card.) Gains 300 ATK for each material and Equip Card it has. Once per turn: You can target 1 "Xyz" card in your GY; add it to your hand. Once per turn, if an Equip Card becomes equipped to a monster you control (except during the Damage Step): You can attach 1 monster your opponent controls to this card as material.


                             R Rarity
                             1 cardGhostrick Socuteboss
                             R Rarity
                             1 cardGhostrick Socuteboss
                             Ghostrick Socuteboss
                             DARK
                             Ghostrick Socuteboss
                             Ma ghẹo Succubus
                             • ATK:

                             • 1400

                             • DEF:

                             • 1200


                             Hiệu ứng (VN):

                             2 quái thú Cấp 2
                             Trong khi bạn điều khiển một "Ghostrick" , đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân, với ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK tổng hợp của tất cả "Ghostrick" trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, thì Vùng lá bài quái thú đó không thể được sử dụng miễn là bạn điều khiển một quái thú "Ghostrick"


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             2 Level 2 monsters While you control another "Ghostrick" monster, your opponent cannot target this card for attacks. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster on the field, with ATK less than or equal to the combined ATK of all "Ghostrick" monsters on the field; destroy it, and if you do, that Monster Card Zone cannot be used as long as you control a "Ghostrick" monster.


                             UR Rarity
                             1 cardKashtira Arise-Heart
                             UR Rarity
                             1 cardKashtira Arise-Heart
                             Kashtira Arise-Heart
                             DARK
                             Kashtira Arise-Heart
                             Sát-đế thịnh nộ Arise-Heart
                             • ATK:

                             • 3000

                             • DEF:

                             • 3000


                             Hiệu ứng (VN):

                             3 quái thú Cấp 7
                             Một lần trong lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Kashtira Arise-Heart" bằng cách sử dụng 1 quái thú "Kashtira" mà bạn điều khiển, nếu hiệu ứng của "Kashtira Shangri-Ira" được kích hoạt thành công ở lượt này. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Thay vào đó, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ đều bị loại bỏ. Một lần trong Chuỗi, mỗi khi (các) lá bài bị loại bỏ: Đem 1 lá bài bị loại bỏ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 3 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó úp mặt xuống.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             3 Level 7 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Kashtira Arise-Heart" by using 1 "Kashtira" monster you control, if an effect of "Kashtira Shangri-Ira" was successfully activated this turn. (Transfer its materials to this card.) Any card sent to the GY is banished instead. Once per Chain, each time a card(s) is banished: Attach 1 banished card to this card as material. Once per turn (Quick Effect): You can detach 3 materials from this card, then target 1 card on the field; banish it face-down.


                             R Rarity
                             1 cardNumber 75: Bamboozling Gossip Shadow
                             R Rarity
                             1 cardNumber 75: Bamboozling Gossip Shadow
                             Number 75: Bamboozling Gossip Shadow
                             WIND
                             Number 75: Bamboozling Gossip Shadow
                             Con số 75: Bóng hình gây rối nhảm
                             • ATK:

                             • 1000

                             • DEF:

                             • 2600


                             Hiệu ứng (VN):

                             2+ quái thú Cấp 3
                             Một lần mỗi lượt, khi quái thú của đối thủ kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này ra; hiệu ứng được kích hoạt trở thành "cả hai người chơi rút 1 lá bài". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Number" mà bạn điều khiển; đem lá bài này vào nó như một nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú đó.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 75: Bamboozling Gossip Shadow" một lần mỗi lượt.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             2+ Level 3 monsters Once per turn, when an opponent's monster activates its effect (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; the activated effect becomes "both players draw 1 card". You can target 1 other "Number" Xyz Monster you control; attach this card to it as material. (Transfer its materials to that monster.) You can only use this effect of "Number 75: Bamboozling Gossip Shadow" once per turn.


                             N Rarity
                             1 cardNumber 84: Pain Gainer
                             N Rarity
                             1 cardNumber 84: Pain Gainer
                             Number 84: Pain Gainer
                             DARK
                             Number 84: Pain Gainer
                             Con số 84: Thứ thu nỗi đau
                             • ATK:

                             • 0

                             • DEF:

                             • 0


                             Hiệu ứng (VN):

                             2 quái thú Cấp 11
                             Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 8, 9 hoặc 10 mà bạn điều khiển bằng 2 hoặc nhiều Nguyên liệu Xyz làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được DEF bằng với Rank tổng của tất cả quái thú Xyz mà bạn điều khiển x 200. Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, mỗi lần đối thủ của bạn kích hoạt Phép / Bẫy Lá bài, gây 600 sát thương cho đối thủ của bạn ngay lập tức sau khi thực thi xong. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF nhỏ hơn hoặc bằng của lá bài này.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             2 Level 11 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8, 9, or 10 DARK Xyz Monster you control with 2 or more Xyz Materials as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) This card gains DEF equal to the combined Ranks of all Xyz Monsters you control x 200. While this card has Xyz Material, each time your opponent activates a Spell/Trap Card, inflict 600 damage to your opponent immediately after it resolves. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy all face-up monsters your opponent controls with DEF less than or equal to this card's.


                             UR Rarity
                             2 cardSuper Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                             UR Rarity
                             2 cardSuper Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                             Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                             DARK
                             Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                             Ngôi sao thảm họa Logiastella TY-PHON
                             • ATK:

                             • 2900

                             • DEF:

                             • 2900


                             Hiệu ứng (VN):

                             2 quái thú Cấp 12
                             Trong lượt hoặc lượt sau, đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú hoặc lớn hơn từ Extra Deck, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng 1 quái thú bạn điều khiển có ATK cao nhất (bạn lựa chọn, nếu bằng nhau). (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu làm thế, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có ATK 3000 hoặc lớn hơn. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đưa 1 quái thú từ sân về tay.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             2 Level 12 monsters During the turn, or turn after, your opponent Special Summoned 2 or more monsters from the Extra Deck, you can also Xyz Summon this card by using 1 monster you control with the highest ATK (your choice, if tied). (Transfer its materials to this card.) If you do, you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn. While this Xyz Summoned monster is on the field, neither player can activate the effects of monsters with 3000 or more ATK. Once per turn: You can detach 1 material from this card; return 1 monster from the field to the hand.


                             UR Rarity
                             1 cardThe Zombie Vampire
                             UR Rarity
                             1 cardThe Zombie Vampire
                             The Zombie Vampire
                             DARK
                             The Zombie Vampire
                             Ma cà rồng bất tử
                             • ATK:

                             • 3000

                             • DEF:

                             • 2800


                             Hiệu ứng (VN):

                             2+ quái thú Cấp 8
                             Nếu bạn sử dụng (các) quái thú có Cấp độ thuộc sở hữu của đối thủ để Triệu hồi Xyz của lá bài này, hãy coi nó là Cấp độ 8. Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ những quái thú Đặc biệt. Được triệu tập từ Mộ. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; mỗi người chơi gửi 4 lá bài trên cùng từ Deck của họ đến Mộ, sau đó nếu có bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số những quái thú đó đến sân của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Zombie Vampire" một lần mỗi lượt.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             2+ Level 8 monsters If you use a monster(s) with a Level that is owned by your opponent for the Xyz Summon of this card, treat it as Level 8. Neither player can target this card with effects of Special Summoned monsters, except those Special Summoned from the GY. You can detach 1 material from this card; each player sends the top 4 cards from their Deck to the GY, then if any monsters were sent to either GY by this effect, you can Special Summon 1 of those monsters to your field. You can only use this effect of "The Zombie Vampire" once per turn.


                             R Rarity
                             1 cardZoodiac Boarbow
                             R Rarity
                             1 cardZoodiac Boarbow
                             Zoodiac Boarbow
                             EARTH
                             Zoodiac Boarbow
                             Mười hai con thú Hợi Nỏ
                             • ATK:

                             • 0

                             • DEF:

                             • 0


                             Hiệu ứng (VN):

                             5 quái thú Cấp 4
                             Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Zoodiac Boarbow" bằng cách sử dụng 1 "Zoodiac" mà bạn điều khiển có tên khác là Nguyên liệu Xyz. (Nếu bạn sử dụng quái thú Xyz, bất kỳ Nguyên liệu Xyz nào đưa với nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng với ATK và DEF của tất cả "Zoodiac" đưa với nó dưới dạng Nguyên liệu. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn trong khi nó có từ 12 Nguyên liệu Xyz hoặc lớn hơn: Bạn có thể gửi càng nhiều lá bài từ tay và sân của đối thủ đến Mộ, sau đó đổi lá bài này sang Tư thế Phòng thủ.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             5 Level 4 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Zoodiac Boarbow" by using 1 "Zoodiac" monster you control with a different name as Xyz Material. (If you used an Xyz Monster, any Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on this card.) This card gains ATK and DEF equal to the ATK and DEF of all "Zoodiac" monsters attached to it as Materials. This card can attack your opponent directly. When this card inflicts battle damage to your opponent while it has 12 or more Xyz Materials: You can send as many cards as possible from your opponent's hand and field to the Graveyard, then change this card to Defense Position.


                             N Rarity
                             1 cardZoodiac Chakanine
                             N Rarity
                             1 cardZoodiac Chakanine
                             Zoodiac Chakanine
                             EARTH
                             Zoodiac Chakanine
                             Mười hai con thú Tuất Luân
                             • ATK:

                             • 0

                             • DEF:

                             • 0


                             Hiệu ứng (VN):

                             2 hoặc nhiều quái thú Cấp 4
                             Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Zoodiac Chakanine" bằng cách sử dụng 1 "Zoodiac" mà bạn điều khiển có tên khác là Nguyên liệu Xyz. (Nếu bạn sử dụng quái thú Xyz, bất kỳ Nguyên liệu Xyz nào đưa với nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng với ATK và DEF của tất cả "Zoodiac" đưa với nó dưới dạng Nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Zoodiac" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, cũng như không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             2 or more Level 4 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Zoodiac Chakanine" by using 1 "Zoodiac" monster you control with a different name as Xyz Material. (If you used an Xyz Monster, any Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on this card.) This card gains ATK and DEF equal to the ATK and DEF of all "Zoodiac" monsters attached to it as Materials. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Zoodiac" monster in your Graveyard; Special Summon it, but for the rest of this turn, it has its effects negated, also it cannot be used as an Xyz Material for a Summon.                             Deck của SKY STRIKER trong MASTER DUEL