Thông tin tổng quan của Floowandereeze

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Floowandereeze & Eglen
SR Rarity
Floowandereeze & Eglen
SR Rarity
Floowandereeze & Eglen
WIND 1
Floowandereeze & Eglen
Chim phiêu bạt dạt gió & Bàng trắng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Eglen" một lần mỗi lượt và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt mà bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú có Cánh Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Deck của mình lên tay của bạn, thì ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Eglen" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can add 1 Level 7 or higher Winged Beast monster from your Deck to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.

SR Rarity
Floowandereeze & Empen
SR Rarity
Floowandereeze & Empen
SR Rarity
Floowandereeze & Empen
WIND 10
Floowandereeze & Empen
Chim phiêu bạt dạt gió & Cụt đế
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Floowandereeze" từ Deck của bạn lên tay của bạn, thì ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú. Trong khi lá bài Triệu hồi Hiến tế này ở trong Vùng quái thú, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của những quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt mà họ điều khiển trong Tư thế Tấn công. Một lần khi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá khỏi tay mình; ATK / DEF hiện tại của quái thú đó giảm một nửa cho đến cuối lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Tribute Summoned: You can add 1 "Floowandereeze" Spell/Trap from your Deck to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 monster. While this Tribute Summoned card is in the Monster Zone, your opponent cannot activate the effects of Special Summoned monsters they control in Attack Position. Once per battle, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can banish 1 card from your hand; that opponent's monster's current ATK/DEF become halved until the end of this turn.

SR Rarity
Floowandereeze & Robina
SR Rarity
Floowandereeze & Robina
SR Rarity
Floowandereeze & Robina
WATER 1
Floowandereeze & Robina
Chim phiêu bạt dạt gió & Oanh
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Robina" một lần mỗi lượt và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt mà bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú Có cánh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn, thì ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Robina" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can add 1 Level 4 or lower Winged Beast monster from your Deck to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.

R Rarity
Floowandereeze & Stri
R Rarity
Floowandereeze & Stri
R Rarity
Floowandereeze & Stri
WATER 1
Floowandereeze & Stri
Chim phiêu bạt dạt gió & Điểu
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Stri" một lần mỗi lượt và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn vào 1 lá trong Mộ; loại bỏ nó, sau đó ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Stri" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can target 1 card in either GY; banish it, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.

N Rarity
Floowandereeze & Toccan
N Rarity
Floowandereeze & Toccan
N Rarity
Floowandereeze & Toccan
WIND 1
Floowandereeze & Toccan
Chim phiêu bạt dạt gió & Tu-căn
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Toccan" một lần mỗi lượt, và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt mà bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các lá bài "Floowandereeze" bị loại bỏ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, sau đó ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Toccan" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can target 1 of your banished "Floowandereeze" cards; add it to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.

UR Rarity
Mist Valley Apex Avian
UR Rarity
Mist Valley Apex Avian
UR Rarity
Mist Valley Apex Avian
WIND 7
Mist Valley Apex Avian
Chim thần lớn khe núi mây mù
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi chuỗi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mist Valley" mà bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per chain, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can target 1 "Mist Valley" card you control; return that target to the hand, and if you do, negate the activation, and if you do that, destroy it.

R Rarity
Raiza the Mega Monarch
R Rarity
Raiza the Mega Monarch
R Rarity
Raiza the Mega Monarch
WIND 8
Raiza the Mega Monarch
Quốc vương gió giật Raiza
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế: Chọn vào 1 lá trên sân và 1 lá trong Mộ của một trong hai người chơi, cũng như nếu lá bài này được Triệu hồi bằng cách Hiến tế một quái thú GIÓ, bạn có thể chọn một lá bổ sung trên sân; đặt (các) mục tiêu đầu tiên lên đầu Deck theo bất kỳ thứ tự nào, sau đó, trả lại mục tiêu bổ sung (nếu có) lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: Target 1 card on the field and 1 card in either player's Graveyard, also if this card was Tribute Summoned by Tributing a WIND monster, you can target an additional card on the field; place the first target(s) on the top of the Deck in any order, also, after that, return the additional target (if any) to the hand.

R Rarity
Simorgh, Bird of Perfection
R Rarity
Simorgh, Bird of Perfection
R Rarity
Simorgh, Bird of Perfection
DARK 4
Simorgh, Bird of Perfection
Chim thần tuyệt diệt, Simorgh
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong khi úp trên sân, lá bài này cũng là thuộc tính GIÓ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Simorgh, Bird of Perfection" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú Có cánh: Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay; ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú "Simorgh" . Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú "Simorgh" từ Deck của bạn đến Mộ; thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Simorgh" từ Deck của bạn lên tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

While face-up on the field, this card is also WIND-Attribute. You can only use each of the following effects of "Simorgh, Bird of Perfection" once per turn. During your Main Phase, if you Normal or Special Summon a Winged Beast monster(s): You can reveal this card in your hand; immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Simorgh" monster. If this card is Normal Summoned: You can send 1 "Simorgh" monster from your Deck to the GY; add 1 "Simorgh" Spell/Trap from your Deck to your hand.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  Floowandereeze and the Advent of Adventure
  UR Rarity
  Floowandereeze and the Advent of Adventure
  UR Rarity
  Floowandereeze and the Advent of Adventure
  Spell Quick
  Floowandereeze and the Advent of Adventure
  Chim phiêu bạt dạt gió chuẩn bị lên đường

   Hiệu ứng (VN):

   Loại bỏ 1 quái thú có Cánh khỏi tay hoặc sân quay mặt của bạn; thêm 1 quái thú "Floowandereeze" "Floowandereeze" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó nhận được 500 LP. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Floowandereeze and the Advent of Adventure" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Banish 1 Winged Beast monster from your hand or face-up field; add 1 "Floowandereeze" monster or "Floowandereeze" Field Spell from your Deck to your hand, then gain 500 LP. You can only activate 1 "Floowandereeze and the Advent of Adventure" per turn.

   R Rarity
   Floowandereeze and the Magnificent Map
   R Rarity
   Floowandereeze and the Magnificent Map
   R Rarity
   Floowandereeze and the Magnificent Map
   Spell Field
   Floowandereeze and the Magnificent Map
   Chim phiêu bạt dạt gió và bản đồ đố

    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú "Floowandereeze" Cấp 1 trên tay và loại bỏ 1 "Floowandereeze" có tên khác từ Deck của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Thường quái thú đã được tiết lộ. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường quái thú: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Floowandereeze" . Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Floowandereeze and the Magnificent Map" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase: You can reveal 1 Level 1 "Floowandereeze" monster in your hand and banish 1 "Floowandereeze" card with a different name from your Deck, then, immediately after this effect resolves, Normal Summon the revealed monster. If your opponent Normal Summons a monster: Immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 "Floowandereeze" monster. You can only use each effect of "Floowandereeze and the Magnificent Map" once per turn.

    SR Rarity
    Floowandereeze and the Unexplored Winds
    SR Rarity
    Floowandereeze and the Unexplored Winds
    SR Rarity
    Floowandereeze and the Unexplored Winds
    Spell Continuous
    Floowandereeze and the Unexplored Winds
    Chim phiêu bạt dạt gió và gió vô định

     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể tiến hành Triệu hồi Hiến tế yêu cầu 2 Hiến tế bằng cách gửi 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ điều khiển vào Mộ thay vì Hiến tế (nó vẫn được coi là Triệu hồi Hiến tế). Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tiết lộ tối đa 2 quái thú có cánh trong tay và đặt chúng xuống cuối Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào, sau đó rút cùng số lượng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Floowandereeze and the Unexplored Winds" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can conduct Tribute Summons that require 2 Tributes by sending 1 monster you control and 1 card your opponent controls to the GY instead of Tributing (it is still treated as a Tribute Summon). During your Main Phase: You can reveal up to 2 Winged Beast monsters in your hand and place them on the bottom of your Deck in any order, then draw the same number of cards. You can only use this effect of "Floowandereeze and the Unexplored Winds" once per turn.

     SR Rarity
     Pot of Duality
     SR Rarity
     Pot of Duality
     SR Rarity
     Pot of Duality
     Spell Normal
     Pot of Duality
     Hũ nhường tham

      Hiệu ứng (VN):

      Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.      Phân loại:

      SR Rarity
      Pot of Extravagance
      SR Rarity
      Pot of Extravagance
      SR Rarity
      Pot of Extravagance
      Spell Normal
      Pot of Extravagance
      Hũ tham vàng

       Hiệu ứng (VN):

       Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.       Phân loại:

       SR Rarity
       Pot of Prosperity
       SR Rarity
       Pot of Prosperity
       SR Rarity
       Pot of Prosperity
       Spell Normal
       Pot of Prosperity
       Hũ nhường vàng

        Hiệu ứng (VN):

        Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.        Phân loại:

        N Rarity
        Floowandereeze and the Dreaming Town
        N Rarity
        Floowandereeze and the Dreaming Town
        N Rarity
        Floowandereeze and the Dreaming Town
        Trap Normal
        Floowandereeze and the Dreaming Town
        Chim phiêu bạt dạt gió và thị trấn trong mơ

         Hiệu ứng (VN):

         Trong Main Phase: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh Cấp 4 hoặc thấp hơn. Nếu bạn Triệu hồi một quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; thay đổi tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ Mặt úp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Floowandereeze and the Dreaming Town" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During the Main Phase: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 Level 4 or lower Winged Beast monster. If you Tribute Summon a Level 7 or higher monster while this card is in your GY: You can banish this card; change all monsters your opponent controls to face-down Defense Position. You can only use this effect of "Floowandereeze and the Dreaming Town" once per turn.

         UR Rarity
         Infinite Impermanence
         UR Rarity
         Infinite Impermanence
         UR Rarity
         Infinite Impermanence
         Trap Normal
         Infinite Impermanence
         Vô thường vĩnh viễn

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.          Phân loại:

          Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

          UR Rarity
          Elder Entity N'tss
          UR Rarity
          Elder Entity N'tss
          UR Rarity
          Elder Entity N'tss
          LIGHT 4
          Elder Entity N'tss
          Cựu thần N'tss
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Synchro + 1 quái thú Xyz
          Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi các lá bài trên mà bạn điều khiển đến Mộ. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Elder Entity N'tss(s)" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Synchro Monster + 1 Xyz Monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending the above cards you control to the GY. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 monster from your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only Special Summon "Elder Entity N'tss(s)" once per turn.

          UR Rarity
          Garura, Wings of Resonant Life
          UR Rarity
          Garura, Wings of Resonant Life
          UR Rarity
          Garura, Wings of Resonant Life
          DARK 6
          Garura, Wings of Resonant Life
          Chim sự sống chung, Garura
          • ATK:

          • 1500

          • DEF:

          • 2400


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
          Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.

          UR Rarity
          I:P Masquerena
          UR Rarity
          I:P Masquerena
          UR Rarity
          I:P Masquerena
          DARK
          I:P Masquerena
          I:P Masquerena
          • ATK:

          • 800

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú không Link
          Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.

          UR Rarity
          S:P Little Knight
          UR Rarity
          S:P Little Knight
          UR Rarity
          S:P Little Knight
          DARK
          S:P Little Knight
          Chiến sĩ đêm nhí S:P
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

          UR Rarity
          Underworld Goddess of the Closed World
          UR Rarity
          Underworld Goddess of the Closed World
          UR Rarity
          Underworld Goddess of the Closed World
          LIGHT
          Underworld Goddess of the Closed World
          Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
          • ATK:

          • 3000

          • LINK-5

          Mũi tên Link:

          Dưới

          Dưới-Phải

          Phải

          Trên-Phải

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          4+ quái thú Hiệu ứng
          Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.

          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          LIGHT
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 3000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 12
          Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.          Phân loại:

          SR Rarity
          Lyrilusc - Assembled Nightingale
          SR Rarity
          Lyrilusc - Assembled Nightingale
          SR Rarity
          Lyrilusc - Assembled Nightingale
          WIND
          Lyrilusc - Assembled Nightingale
          Oanh trữ tình - Kim oanh tập hợp
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          2 hoặc nhiều quái thú Cấp 1
          Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Mặc dù lá bài này có Nguyên liệu Xyz, nó có thể tấn công một số lần trong mỗi Battle Phase, tối đa bằng số Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, "Lyrilusc" bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn cũng không bị thiệt hại khi chiến đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 or more Level 1 monsters This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. This card can attack directly. While this card has Xyz Material, it can attack a number of times each Battle Phase, up to the number of Xyz Materials attached to it. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, "Lyrilusc" monsters you control cannot be destroyed by battle or card effects, also you take no battle damage.

          UR Rarity
          Lyrilusc - Recital Starling
          UR Rarity
          Lyrilusc - Recital Starling
          UR Rarity
          Lyrilusc - Recital Starling
          WIND
          Lyrilusc - Recital Starling
          Oanh trữ tình - Sáo độc tấu
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Cấp 1
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; nó nhận được 300 ATK / DEF cho mỗi nguyên liệu được đưa vào lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thêm 1 quái thú Có cánh Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Tất cả thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài được Triệu hồi Xyz này cũng sẽ gây ra cho đối thủ của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Level 1 monsters If this card is Xyz Summoned: You can target 1 face-up monster on the field; it gains 300 ATK/DEF for each material attached to this card. Once per turn: You can detach 1 material from this card; add 1 Level 1 Winged Beast monster from your Deck to your hand. All battle damage you take from battles involving this Xyz Summoned card is also inflicted to your opponent.

          Cần 35 UR

          UR Rarity
          Dimension Shifter2 card
          UR Rarity
          Maxx "C"3 card
          UR Rarity
          Mist Valley Apex Avian1 card
          UR Rarity
          Albion the Branded Dragon1 card
          UR Rarity
          Lubellion the Searing Dragon1 card
          UR Rarity
          Mirrorjade the Iceblade Dragon1 card
          UR Rarity
          Tearlaments Kaleido-Heart1 card
          UR Rarity
          Spright Elf2 card
          UR Rarity
          Swordsoul Grandmaster - Chixiao2 card
          UR Rarity
          Ash Blossom & Joyous Spring3 card
          UR Rarity
          Expurrely Noir2 card
          UR Rarity
          Gigantic Spright2 card
          UR Rarity
          Kashtira Arise-Heart2 card
          UR Rarity
          Called by the Grave2 card
          UR Rarity
          Dark Ruler No More1 card
          UR Rarity
          Floowandereeze and the Advent of Adventure3 card
          UR Rarity
          Triple Tactics Thrust2 card
          UR Rarity
          Harpie's Feather Storm1 card
          UR Rarity
          Infinite Impermanence3 card

          Main: 40 Extra: 15

          SR Rarity
          2 cardD.D. Crow
          SR Rarity
          2 cardD.D. Crow
          D.D. Crow
          DARK 1
          D.D. Crow
          Quạ KgK
          • ATK:

          • 100

          • DEF:

          • 100


          Hiệu ứng (VN):

          (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
          Phân loại:

          UR Rarity
          2 cardDimension Shifter
          UR Rarity
          2 cardDimension Shifter
          Dimension Shifter
          DARK 6
          Dimension Shifter
          Người đỏi không gian
          • ATK:

          • 1200

          • DEF:

          • 2200


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.


          SR Rarity
          3 cardFloowandereeze & Eglen
          SR Rarity
          3 cardFloowandereeze & Eglen
          Floowandereeze & Eglen
          WIND 1
          Floowandereeze & Eglen
          Chim phiêu bạt dạt gió & Bàng trắng
          • ATK:

          • 800

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Eglen" một lần mỗi lượt và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt mà bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú có Cánh Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Deck của mình lên tay của bạn, thì ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Eglen" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can add 1 Level 7 or higher Winged Beast monster from your Deck to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.


          SR Rarity
          1 cardFloowandereeze & Empen
          SR Rarity
          1 cardFloowandereeze & Empen
          Floowandereeze & Empen
          WIND 10
          Floowandereeze & Empen
          Chim phiêu bạt dạt gió & Cụt đế
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Floowandereeze" từ Deck của bạn lên tay của bạn, thì ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú. Trong khi lá bài Triệu hồi Hiến tế này ở trong Vùng quái thú, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của những quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt mà họ điều khiển trong Tư thế Tấn công. Một lần khi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá khỏi tay mình; ATK / DEF hiện tại của quái thú đó giảm một nửa cho đến cuối lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Tribute Summoned: You can add 1 "Floowandereeze" Spell/Trap from your Deck to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 monster. While this Tribute Summoned card is in the Monster Zone, your opponent cannot activate the effects of Special Summoned monsters they control in Attack Position. Once per battle, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can banish 1 card from your hand; that opponent's monster's current ATK/DEF become halved until the end of this turn.


          SR Rarity
          3 cardFloowandereeze & Robina
          SR Rarity
          3 cardFloowandereeze & Robina
          Floowandereeze & Robina
          WATER 1
          Floowandereeze & Robina
          Chim phiêu bạt dạt gió & Oanh
          • ATK:

          • 600

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Robina" một lần mỗi lượt và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt mà bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú Có cánh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn, thì ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Robina" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can add 1 Level 4 or lower Winged Beast monster from your Deck to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.


          R Rarity
          1 cardFloowandereeze & Stri
          R Rarity
          1 cardFloowandereeze & Stri
          Floowandereeze & Stri
          WATER 1
          Floowandereeze & Stri
          Chim phiêu bạt dạt gió & Điểu
          • ATK:

          • 700

          • DEF:

          • 1100


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Stri" một lần mỗi lượt và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn vào 1 lá trong Mộ; loại bỏ nó, sau đó ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Stri" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can target 1 card in either GY; banish it, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.


          N Rarity
          1 cardFloowandereeze & Toccan
          N Rarity
          1 cardFloowandereeze & Toccan
          Floowandereeze & Toccan
          WIND 1
          Floowandereeze & Toccan
          Chim phiêu bạt dạt gió & Tu-căn
          • ATK:

          • 500

          • DEF:

          • 1300


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Toccan" một lần mỗi lượt, và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt mà bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các lá bài "Floowandereeze" bị loại bỏ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, sau đó ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Toccan" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can target 1 of your banished "Floowandereeze" cards; add it to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.


          UR Rarity
          3 cardMaxx "C"
          UR Rarity
          3 cardMaxx "C"
          Maxx "C"
          EARTH 2
          Maxx "C"
          “G” sinh sản
          • ATK:

          • 500

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
          Phân loại:

          UR Rarity
          1 cardMist Valley Apex Avian
          UR Rarity
          1 cardMist Valley Apex Avian
          Mist Valley Apex Avian
          WIND 7
          Mist Valley Apex Avian
          Chim thần lớn khe núi mây mù
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Một lần mỗi chuỗi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mist Valley" mà bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Once per chain, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can target 1 "Mist Valley" card you control; return that target to the hand, and if you do, negate the activation, and if you do that, destroy it.


          R Rarity
          1 cardRaiza the Mega Monarch
          R Rarity
          1 cardRaiza the Mega Monarch
          Raiza the Mega Monarch
          WIND 8
          Raiza the Mega Monarch
          Quốc vương gió giật Raiza
          • ATK:

          • 2800

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế: Chọn vào 1 lá trên sân và 1 lá trong Mộ của một trong hai người chơi, cũng như nếu lá bài này được Triệu hồi bằng cách Hiến tế một quái thú GIÓ, bạn có thể chọn một lá bổ sung trên sân; đặt (các) mục tiêu đầu tiên lên đầu Deck theo bất kỳ thứ tự nào, sau đó, trả lại mục tiêu bổ sung (nếu có) lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: Target 1 card on the field and 1 card in either player's Graveyard, also if this card was Tribute Summoned by Tributing a WIND monster, you can target an additional card on the field; place the first target(s) on the top of the Deck in any order, also, after that, return the additional target (if any) to the hand.


          UR Rarity
          3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
          UR Rarity
          3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
          Ash Blossom & Joyous Spring
          FIRE 3
          Ash Blossom & Joyous Spring
          Tro hoa xuân hạnh phúc
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
          ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
          ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
          ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
          Phân loại:

          UR Rarity
          2 cardCalled by the Grave
          UR Rarity
          2 cardCalled by the Grave
          Called by the Grave
          Spell Quick
          Called by the Grave
          Ngôi mộ gọi tên

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
           Phân loại:

           UR Rarity
           1 cardDark Ruler No More
           UR Rarity
           1 cardDark Ruler No More
           Dark Ruler No More
           Spell Normal
           Dark Ruler No More
           Ma với chả vương

            Hiệu ứng (VN):

            Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn đang điều khiển, cho đến cuối lượt này, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, đối thủ của bạn không bị thiệt hại. Cả hai người chơi đều không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú khi kích hoạt lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn, also, for the rest of this turn after this card resolves, your opponent takes no damage. Neither player can activate monster effects in response to this card's activation.
            Phân loại:

            R Rarity
            1 cardDimensional Fissure
            R Rarity
            1 cardDimensional Fissure
            Dimensional Fissure
            Spell Continuous
            Dimensional Fissure
            Vết nứt thứ nguyên

             Hiệu ứng (VN):

             Bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Any monster sent to the Graveyard is banished instead.
             Phân loại:

             UR Rarity
             3 cardFloowandereeze and the Advent of Adventure
             UR Rarity
             3 cardFloowandereeze and the Advent of Adventure
             Floowandereeze and the Advent of Adventure
             Spell Quick
             Floowandereeze and the Advent of Adventure
             Chim phiêu bạt dạt gió chuẩn bị lên đường

              Hiệu ứng (VN):

              Loại bỏ 1 quái thú có Cánh khỏi tay hoặc sân quay mặt của bạn; thêm 1 quái thú "Floowandereeze" "Floowandereeze" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó nhận được 500 LP. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Floowandereeze and the Advent of Adventure" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Banish 1 Winged Beast monster from your hand or face-up field; add 1 "Floowandereeze" monster or "Floowandereeze" Field Spell from your Deck to your hand, then gain 500 LP. You can only activate 1 "Floowandereeze and the Advent of Adventure" per turn.


              R Rarity
              1 cardFloowandereeze and the Magnificent Map
              R Rarity
              1 cardFloowandereeze and the Magnificent Map
              Floowandereeze and the Magnificent Map
              Spell Field
              Floowandereeze and the Magnificent Map
              Chim phiêu bạt dạt gió và bản đồ đố

               Hiệu ứng (VN):

               Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú "Floowandereeze" Cấp 1 trên tay và loại bỏ 1 "Floowandereeze" có tên khác từ Deck của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Thường quái thú đã được tiết lộ. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường quái thú: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Floowandereeze" . Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Floowandereeze and the Magnificent Map" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During your Main Phase: You can reveal 1 Level 1 "Floowandereeze" monster in your hand and banish 1 "Floowandereeze" card with a different name from your Deck, then, immediately after this effect resolves, Normal Summon the revealed monster. If your opponent Normal Summons a monster: Immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 "Floowandereeze" monster. You can only use each effect of "Floowandereeze and the Magnificent Map" once per turn.


               SR Rarity
               1 cardFloowandereeze and the Unexplored Winds
               SR Rarity
               1 cardFloowandereeze and the Unexplored Winds
               Floowandereeze and the Unexplored Winds
               Spell Continuous
               Floowandereeze and the Unexplored Winds
               Chim phiêu bạt dạt gió và gió vô định

                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể tiến hành Triệu hồi Hiến tế yêu cầu 2 Hiến tế bằng cách gửi 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ điều khiển vào Mộ thay vì Hiến tế (nó vẫn được coi là Triệu hồi Hiến tế). Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tiết lộ tối đa 2 quái thú có cánh trong tay và đặt chúng xuống cuối Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào, sau đó rút cùng số lượng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Floowandereeze and the Unexplored Winds" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can conduct Tribute Summons that require 2 Tributes by sending 1 monster you control and 1 card your opponent controls to the GY instead of Tributing (it is still treated as a Tribute Summon). During your Main Phase: You can reveal up to 2 Winged Beast monsters in your hand and place them on the bottom of your Deck in any order, then draw the same number of cards. You can only use this effect of "Floowandereeze and the Unexplored Winds" once per turn.


                SR Rarity
                1 cardPot of Duality
                SR Rarity
                1 cardPot of Duality
                Pot of Duality
                Spell Normal
                Pot of Duality
                Hũ nhường tham

                 Hiệu ứng (VN):

                 Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
                 Phân loại:

                 SR Rarity
                 1 cardPot of Extravagance
                 SR Rarity
                 1 cardPot of Extravagance
                 Pot of Extravagance
                 Spell Normal
                 Pot of Extravagance
                 Hũ tham vàng

                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.
                  Phân loại:

                  SR Rarity
                  1 cardPot of Prosperity
                  SR Rarity
                  1 cardPot of Prosperity
                  Pot of Prosperity
                  Spell Normal
                  Pot of Prosperity
                  Hũ nhường vàng

                   Hiệu ứng (VN):

                   Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
                   Phân loại:

                   UR Rarity
                   2 cardTriple Tactics Thrust
                   UR Rarity
                   2 cardTriple Tactics Thrust
                   Triple Tactics Thrust
                   Spell Normal
                   Triple Tactics Thrust
                   Khẩu hiệu tài ba

                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt một hiệu ứng quái thú trong lượt này: Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường trực tiếp từ Deck của bạn, ngoại trừ "Triple Tactics Thrust", hoặc nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể thêm nó lên tay của bạn để thay thế. Lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Thrust" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If your opponent has activated a monster effect during this turn: Set 1 Normal Spell/Trap directly from your Deck, except "Triple Tactics Thrust", or if your opponent controls a monster, you can add it to your hand instead. That Set card cannot be activated this turn. You can only activate 1 "Triple Tactics Thrust" per turn.


                    N Rarity
                    1 cardFloowandereeze and the Dreaming Town
                    N Rarity
                    1 cardFloowandereeze and the Dreaming Town
                    Floowandereeze and the Dreaming Town
                    Trap Normal
                    Floowandereeze and the Dreaming Town
                    Chim phiêu bạt dạt gió và thị trấn trong mơ

                     Hiệu ứng (VN):

                     Trong Main Phase: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh Cấp 4 hoặc thấp hơn. Nếu bạn Triệu hồi một quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; thay đổi tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ Mặt úp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Floowandereeze and the Dreaming Town" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     During the Main Phase: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 Level 4 or lower Winged Beast monster. If you Tribute Summon a Level 7 or higher monster while this card is in your GY: You can banish this card; change all monsters your opponent controls to face-down Defense Position. You can only use this effect of "Floowandereeze and the Dreaming Town" once per turn.


                     UR Rarity
                     1 cardHarpie's Feather Storm
                     UR Rarity
                     1 cardHarpie's Feather Storm
                     Harpie's Feather Storm
                     Trap Normal
                     Harpie's Feather Storm
                     Bão lông vũ của Harpie

                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu bạn điều khiển quái thú có Cánh GIÓ: Cho đến cuối lượt này, hãy vô hiệu hóa mọi hiệu ứng quái thú mà đối thủ của bạn kích hoạt. Nếu bạn điều khiển một "Harpie" , bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình. Nếu lá bài này trong Vùng Phép & Bẫy của chủ nhân nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 "Harpie's Feather Duster" từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If you control a WIND Winged Beast monster: Until the end of this turn, negate any monster effects your opponent activates. If you control a "Harpie" monster, you can activate this card from your hand. If this card in its owner's Spell & Trap Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can add 1 "Harpie's Feather Duster" from your Deck or GY to your hand.


                      UR Rarity
                      3 cardInfinite Impermanence
                      UR Rarity
                      3 cardInfinite Impermanence
                      Infinite Impermanence
                      Trap Normal
                      Infinite Impermanence
                      Vô thường vĩnh viễn

                       Hiệu ứng (VN):

                       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                       Phân loại:

                       UR Rarity
                       1 cardAlbion the Branded Dragon
                       UR Rarity
                       1 cardAlbion the Branded Dragon
                       Albion the Branded Dragon
                       DARK 8
                       Albion the Branded Dragon
                       Rồng dấu ấn Albion
                       • ATK:

                       • 2500

                       • DEF:

                       • 2000


                       Hiệu ứng (VN):

                       "Fallen of Albaz" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Albion the Branded Dragon", bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion đề cập trên nó khỏi tay, sân và/hoặc Mộ của bạn. Trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì nó được gửi đến đó ở lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của bạn hoặc Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Albion the Branded Dragon" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       "Fallen of Albaz" + 1 LIGHT monster If this card is Fusion Summoned: You can Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Albion the Branded Dragon", by banishing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand or Set 1 "Branded" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use each effect of "Albion the Branded Dragon" once per turn.


                       UR Rarity
                       1 cardLubellion the Searing Dragon
                       UR Rarity
                       1 cardLubellion the Searing Dragon
                       Lubellion the Searing Dragon
                       LIGHT 8
                       Lubellion the Searing Dragon
                       Rồng lửa thần Lubellion
                       • ATK:

                       • 2500

                       • DEF:

                       • 3000


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 quái thú BÓNG TỐI + "Fallen of Albaz"
                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn các Nguyên liệu Fusion được đề cập trên nó vào Deck, từ các quái thú của bạn trên sân, Mộ, và/hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa mặt . Trong thời gian còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials mentioned on it into the Deck, from your monsters on the field, GY, and/or face-up banished cards. For the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


                       UR Rarity
                       1 cardMirrorjade the Iceblade Dragon
                       UR Rarity
                       1 cardMirrorjade the Iceblade Dragon
                       Mirrorjade the Iceblade Dragon
                       DARK 8
                       Mirrorjade the Iceblade Dragon
                       Rồng kiếm băng Mirrorjade
                       • ATK:

                       • 3000

                       • DEF:

                       • 2500


                       Hiệu ứng (VN):

                       "Fallen of Albaz" + 1 quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link
                       Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn vào Mộ có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu; loại bỏ 1 quái thú trên sân, đồng thời lá bài này không thể sử dụng hiệu ứng này ở lượt tiếp theo. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này trong sự điều khiển của chủ nhân nó rời sân vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú đối thủ điều khiển trong End Phase của lượt này.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       "Fallen of Albaz" + 1 Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster You can only control 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Once per turn (Quick Effect): You can send 1 Fusion Monster from your Extra Deck to the GY that mentions "Fallen of Albaz" as material; banish 1 monster on the field, also this card cannot use this effect next turn. If this Fusion Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can destroy all monsters your opponent controls during the End Phase of this turn.


                       UR Rarity
                       1 cardTearlaments Kaleido-Heart
                       UR Rarity
                       1 cardTearlaments Kaleido-Heart
                       Tearlaments Kaleido-Heart
                       DARK 9
                       Tearlaments Kaleido-Heart
                       Nương miện ai oán Kaleido-Heart
                       • ATK:

                       • 3000

                       • DEF:

                       • 3000


                       Hiệu ứng (VN):

                       "Tearlaments Reinoheart" + 2 quái thú Aqua
                       Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc nếu một quái thú Aqua được gửi đến Mộ của bạn bằng hiệu ứng của lá bài khi lá bài này ở trên sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kaleido-Heart" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       "Tearlaments Reinoheart" + 2 Aqua monsters Cannot be used as Fusion Material. If this card is Special Summoned, or if an Aqua monster is sent to your GY by card effect while this card is on the field: You can target 1 card your opponent controls; shuffle it into the Deck. If this card is sent to the GY by card effect: You can Special Summon this card, and if you do, send 1 "Tearlaments" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kaleido-Heart" once per turn.


                       SR Rarity
                       1 cardTearlaments Kitkallos
                       SR Rarity
                       1 cardTearlaments Kitkallos
                       Tearlaments Kitkallos
                       DARK 5
                       Tearlaments Kitkallos
                       Nương miện ai oán Kitkallos
                       • ATK:

                       • 2300

                       • DEF:

                       • 1200


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 quái thú "Tearlaments" + 1 quái thú Aqua
                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 lá bài "Tearlaments" từ Deck của bạn, và thêm nó lên tay bạn hoặc gửi nó vào Mộ. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú do bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Tearlaments" từ tay hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi quái thú được chọn vào Mộ. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ bằng hiệu ứng bài: Bạn có thể gửi 5 lá bài trên cùng của Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kitkallos" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 "Tearlaments" monster + 1 Aqua monster If this card is Special Summoned: You can take 1 "Tearlaments" card from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. You can target 1 monster you control; Special Summon 1 "Tearlaments" monster from your hand or GY, and if you do, send the targeted monster to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can send the top 5 cards of your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kitkallos" once per turn.


                       UR Rarity
                       2 cardSpright Elf
                       UR Rarity
                       2 cardSpright Elf
                       Spright Elf
                       FIRE
                       Spright Elf
                       Tinh linh sét dị Elf
                       • ATK:

                       • 1400

                       • LINK-2

                       Mũi tên Link:

                       Dưới-Trái

                       Dưới-Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
                       Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu quái thú mà lá bài này chỉ đến bằng các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 trong Mộ của mình, hoặc, nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rank / Link 2 để thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Elf" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. Your opponent cannot target monsters this card points to with card effects. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Level 2 monster in your GY, or, if your opponent controls a monster, you can target 1 Rank/Link 2 monster instead; Special Summon it. You can only use this effect of "Spright Elf" once per turn.


                       UR Rarity
                       2 cardSwordsoul Grandmaster - Chixiao
                       UR Rarity
                       2 cardSwordsoul Grandmaster - Chixiao
                       Swordsoul Grandmaster - Chixiao
                       LIGHT 8
                       Swordsoul Grandmaster - Chixiao
                       Đại sư kiếm hồn - Xích Tiêu
                       • ATK:

                       • 2800

                       • DEF:

                       • 1000


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thêm lên tay của mình hoặc loại bỏ 1 "Swordsoul" khỏi Deck của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng khác trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If this card is Synchro Summoned: You can add to your hand or banish 1 "Swordsoul" card from your Deck. (Quick Effect): You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your hand or GY, then target 1 other Effect Monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use 1 "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" effect per turn, and only once that turn.


                       UR Rarity
                       2 cardExpurrely Noir
                       UR Rarity
                       2 cardExpurrely Noir
                       Expurrely Noir
                       DARK
                       Expurrely Noir
                       Expurrely đen
                       • ATK:

                       • 1100

                       • DEF:

                       • 2800


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú Cấp 7
                       Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Rank 2 mà bạn điều khiển với 5 nguyên liệu hoặc lớn hơn. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Lá này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ khi nó có 5 nguyên liệu hoặc lớn hơn. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; đặt nó ở dưới cùng của Deck. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có quái thú Cấp 1 "Purrely" làm nguyên liệu.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 2 monster you control with 5 or more materials. (Transfer its materials to this card.) This card is unaffected by your opponent's activated effects while it has 5 or more materials. You can detach 2 materials from this card, then target 1 card your opponent controls or in their GY; place it on the bottom of the Deck. This is a Quick Effect if this card has a Level 1 "Purrely" monster as material.


                       UR Rarity
                       2 cardGigantic Spright
                       UR Rarity
                       2 cardGigantic Spright
                       Gigantic Spright
                       DARK
                       Gigantic Spright
                       Tinh linh sét dị khổng lồ
                       • ATK:

                       • 1600

                       • DEF:

                       • 1600


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú Cấp 2
                       Đối với Triệu hồi Xyz của lá bài này, bạn có thể coi quái thú Link-2 mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 2 để lấy nguyên liệu. ATK ban đầu của lá bài này có quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link làm nguyên liệu sẽ tăng gấp đôi. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; tách 1 nguyên liệu ra khỏi quái thú bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 từ Deck của bạn, cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Cấp / Rank / Link 2 quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gigantic Spright" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 Level 2 monsters For this card's Xyz Summon, you can treat Link-2 monsters you control as Level 2 monsters for material. The original ATK of this card that has a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material becomes doubled. During your Main Phase: You can activate this effect; detach 1 material from a monster you control, and if you do, Special Summon 1 Level 2 monster from your Deck, also neither player can Special Summon monsters for the rest of this turn, except Level/Rank/Link 2 monsters. You can only use this effect of "Gigantic Spright" once per turn.


                       UR Rarity
                       2 cardKashtira Arise-Heart
                       UR Rarity
                       2 cardKashtira Arise-Heart
                       Kashtira Arise-Heart
                       DARK
                       Kashtira Arise-Heart
                       Sát-đế thịnh nộ Arise-Heart
                       • ATK:

                       • 3000

                       • DEF:

                       • 3000


                       Hiệu ứng (VN):

                       3 quái thú Cấp 7
                       Một lần trong lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Kashtira Arise-Heart" bằng cách sử dụng 1 quái thú "Kashtira" mà bạn điều khiển, nếu hiệu ứng của "Kashtira Shangri-Ira" được kích hoạt thành công ở lượt này. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Thay vào đó, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ đều bị loại bỏ. Một lần trong Chuỗi, mỗi khi (các) lá bài bị loại bỏ: Đem 1 lá bài bị loại bỏ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 3 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó úp mặt xuống.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       3 Level 7 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Kashtira Arise-Heart" by using 1 "Kashtira" monster you control, if an effect of "Kashtira Shangri-Ira" was successfully activated this turn. (Transfer its materials to this card.) Any card sent to the GY is banished instead. Once per Chain, each time a card(s) is banished: Attach 1 banished card to this card as material. Once per turn (Quick Effect): You can detach 3 materials from this card, then target 1 card on the field; banish it face-down.                       Deck của FLOOWANDEREEZE trong MASTER DUEL