Thông tin tổng quan của Exosister

    

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Dimension Shifter
UR Rarity
Dimension Shifter
UR Rarity
Dimension Shifter
DARK 6
Dimension Shifter
Người đỏi không gian
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.

R Rarity
Exosister Elis
R Rarity
Exosister Elis
R Rarity
Exosister Elis
LIGHT 4
Exosister Elis
Chị em trừ tà Elis
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Exosister" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Stella", bạn nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Elis" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control an "Exosister" monster: You can Special Summon this card from your hand, then if you control "Exosister Stella", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Elis" once per turn.

N Rarity
Exosister Irene
N Rarity
Exosister Irene
N Rarity
Exosister Irene
LIGHT 4
Exosister Irene
Chị em trừ tà Irene
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể đặt 1 lá bài "Exosister" từ tay của bạn ở dưới cùng của Deck; rút 1 lá bài, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Sophia", bạn nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Irene" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can place 1 "Exosister" card from your hand on the bottom of the Deck; draw 1 card, then if you control "Exosister Sophia", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Irene" once per turn.

UR Rarity
Exosister Martha
UR Rarity
Exosister Martha
UR Rarity
Exosister Martha
LIGHT 4
Exosister Martha
Chị em trừ tà Martha
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, hoặc chỉ quái thú Xyz: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Exosister Elis" từ Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Exosister" . Nếu một (các) lá bài di chuyển ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" , sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Martha" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, or only Xyz Monsters: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, Special Summon 1 "Exosister Elis" from your Deck. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Exosister" monsters. If a card(s) moves out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster, using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Martha" once per turn.

SR Rarity
Exosister Sophia
SR Rarity
Exosister Sophia
SR Rarity
Exosister Sophia
LIGHT 4
Exosister Sophia
Chị em trừ tà Sophia
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Exosister" khác: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Irene", bạn nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Sophia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control another "Exosister" monster: You can draw 1 card, then if you control "Exosister Irene", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Sophia" once per turn.

SR Rarity
Exosister Stella
SR Rarity
Exosister Stella
SR Rarity
Exosister Stella
LIGHT 4
Exosister Stella
Chị em trừ tà Stella
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Exosister" từ tay của bạn, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Elis", bạn sẽ nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Stella" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Exosister" monster from your hand, then if you control "Exosister Elis", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Stella" once per turn.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

R Rarity
Aratama
R Rarity
Aratama
R Rarity
Aratama
DARK 4
Aratama
Hoang hồn
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Trong End Phase của lượt, lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Trả bài về tay. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 quái thú Thần từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Aratama".


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. During the End Phase of the turn this card is Normal Summoned or flipped face-up: Return it to the hand. When this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 Spirit monster from your Deck to your hand, except "Aratama".

UR Rarity
Sakitama
UR Rarity
Sakitama
UR Rarity
Sakitama
LIGHT 4
Sakitama
Hạnh hồn
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu lá bài này đã được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa ở lượt này: Trả lá bài này về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Sakitama" một lần trong lượt. Bạn có thể tiết lộ lá bài này trên tay; ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú Tinh linh từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Hiến tế: Chọn mục tiêu 1 quái thú Tinh linh trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned or flipped face-up this turn: Return this card to the hand. You can only use each of the following effects of "Sakitama" once per turn. You can reveal this card in your hand; immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 Spirit monster from your hand. If this card is Tributed: Target 1 Spirit monster in your GY; add it to your hand.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  Spell Quick
  Crossout Designator
  Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

   Hiệu ứng (VN):

   Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.   Phân loại:

   R Rarity
   Exosister Carpedivem
   R Rarity
   Exosister Carpedivem
   R Rarity
   Exosister Carpedivem
   Spell Continuous
   Exosister Carpedivem
   Chị em trừ tà sống trọn khoảnh khắc

    Hiệu ứng (VN):

    Cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu vào quái thú "Exosister" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Carpedivem" một lần mỗi lượt. Nếu bạn Triệu hồi Xyz quái thú "Exosister" : Bạn có thể tuyên bố tên của 1 lá bài; vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt và các hiệu ứng trên sân bài có tên gốc đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú "Exosister" của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Neither player can target "Exosister" monsters you control with effects of monsters that were Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Carpedivem" once per turn. If you Xyz Summon an "Exosister" monster: You can declare 1 card name; negate the activated effects and effects on the field of cards with that original name, until the end of this turn. When an attack is declared involving your "Exosister" monster: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it.

    UR Rarity
    Exosister Pax
    UR Rarity
    Exosister Pax
    UR Rarity
    Exosister Pax
    Spell Quick
    Exosister Pax
    Chị em trừ tà bình an

     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase: Trả 800 LP; thêm 1 lá bài "Exosister" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Exosister Pax", sau đó, nếu bạn đã thêm một quái thú bằng hiệu ứng này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó nếu quái thú "Exosister" khác được đề cập trên đó nằm trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Exosister Pax" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During the Main Phase: Pay 800 LP; add 1 "Exosister" card from your Deck to your hand, except "Exosister Pax", then, if you added a monster by this effect, you can Special Summon it if the other "Exosister" monster mentioned on it is on your field or in your GY. You can only activate 1 "Exosister Pax" per turn.

     UR Rarity
     Harpie's Feather Duster
     UR Rarity
     Harpie's Feather Duster
     UR Rarity
     Harpie's Feather Duster
     Spell Normal
     Harpie's Feather Duster
     Chổi lông vũ của Harpie

      Hiệu ứng (VN):

      Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.      Phân loại:

      SR Rarity
      Pot of Prosperity
      SR Rarity
      Pot of Prosperity
      SR Rarity
      Pot of Prosperity
      Spell Normal
      Pot of Prosperity
      Hũ nhường vàng

       Hiệu ứng (VN):

       Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.       Phân loại:

       SR Rarity
       Evenly Matched
       SR Rarity
       Evenly Matched
       SR Rarity
       Evenly Matched
       Trap Normal
       Evenly Matched
       Kết quả thắng bại

        Hiệu ứng (VN):

        Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.        Phân loại:

        SR Rarity
        Exosister Returnia
        SR Rarity
        Exosister Returnia
        SR Rarity
        Exosister Returnia
        Trap Normal
        Exosister Returnia
        Cầu khẩn cho chị em trừ tà

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú "Exosister" (tối thiểu 1): Trả 800 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó, sau đó bạn có thể áp dụng 1 trong các hiệu ứng sau.
         ● Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng quái thú bạn điều khiển.
         ● Nếu bạn được Triệu hồi Xyz trong lượt này, loại bỏ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.
         Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Exosister Returnia" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If all monsters you control are "Exosister" monsters (min. 1): Pay 800 LP, then target 1 card your opponent controls or in their GY; banish it, then you can apply 1 of the following effects. ● Immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 "Exosister" Xyz Monster using monsters you control. ● If you Xyz Summoned this turn, banish 1 card your opponent controls. You can only activate 1 "Exosister Returnia" per turn.

         SR Rarity
         Exosister Vadis
         SR Rarity
         Exosister Vadis
         SR Rarity
         Exosister Vadis
         Trap Normal
         Exosister Vadis
         Chị em trừ tà đi đâu

          Hiệu ứng (VN):

          Trả 800 LP; chọn 1 quái thú "Exosister" từ Deck của bạn, sau đó lấy 1 quái thú "Exosister" khác từ Deck của bạn được đề cập trên quái thú đó và Triệu hồi Đặc biệt cả hai, nhưng xáo trộn chúng vào Deck trong End Phase, cũng như cho phần còn lại của quá trình này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Exosister" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Exosister Vadis" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Pay 800 LP; choose 1 "Exosister" monster from your Deck, then take 1 other "Exosister" monster from your Deck that is mentioned on that monster, and Special Summon both, but shuffle them into the Deck during the End Phase, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Exosister" monsters. You can only activate 1 "Exosister Vadis" per turn.

          UR Rarity
          Infinite Impermanence
          UR Rarity
          Infinite Impermanence
          UR Rarity
          Infinite Impermanence
          Trap Normal
          Infinite Impermanence
          Vô thường vĩnh viễn

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.           Phân loại:

           Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

           UR Rarity
           Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
           UR Rarity
           Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
           UR Rarity
           Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
           LIGHT
           Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
           Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 3000


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 12
           Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.           Phân loại:

           R Rarity
           Exosister Asophiel
           R Rarity
           Exosister Asophiel
           R Rarity
           Exosister Asophiel
           LIGHT
           Exosister Asophiel
           Chị em trừ tà Asophiel
           • ATK:

           • 2100

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Asophiel" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu: Cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của lá bài trong Mộ lượt này. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại nó lên tay.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by the activated effects of monsters Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Asophiel" once per turn. If this card is Xyz Summoned using an "Exosister" monster as material: Neither player can activate card effects in the GY this turn. You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; return it to the hand.

           SR Rarity
           Exosister Gibrine
           SR Rarity
           Exosister Gibrine
           SR Rarity
           Exosister Gibrine
           LIGHT
           Exosister Gibrine
           Chị em trừ tà Gibrine
           • ATK:

           • 1400

           • DEF:

           • 2800


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Gibrine" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển lá bài đã được Triệu hồi Xyz trong lượt này bằng cách sử dụng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; trong phần còn lại của lượt này, tất cả quái thú Xyz mà bạn điều khiển sẽ nhận được 800 ATK.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by the activated effects of monsters Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Gibrine" once per turn. If you control this card that was Xyz Summoned this turn by using an "Exosister" monster as material (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can detach 1 material from this card; for the rest of this turn, all Xyz Monsters you control will gain 800 ATK.

           R Rarity
           Exosister Kaspitell
           R Rarity
           Exosister Kaspitell
           R Rarity
           Exosister Kaspitell
           LIGHT
           Exosister Kaspitell
           Chị em trừ tà Kaspitell
           • ATK:

           • 2300

           • DEF:

           • 800


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Kaspitell" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu: Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ trong phần còn lại của lượt này. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; thêm 1 quái thú "Exosister" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Kaspitell" once per turn. If this card is Xyz Summoned using an "Exosister" monster as material: Neither player can Special Summon monsters from the GYs for the rest of this turn. You can detach 1 material from this card; add 1 "Exosister" monster from your Deck to your hand.

           UR Rarity
           Exosister Mikailis
           UR Rarity
           Exosister Mikailis
           UR Rarity
           Exosister Mikailis
           LIGHT
           Exosister Mikailis
           Chị em trừ tà Mikailis
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Mikailis" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Xyz trong lượt này bằng cách sử dụng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Exosister" từ Deck của bạn lên tay bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Mikailis" once per turn. If you control this card that was Xyz Summoned this turn by using an "Exosister" monster as material (Quick Effect): You can target 1 card your opponent controls or in their GY; banish it. You can detach 1 material from this card; add 1 "Exosister" Spell/Trap from your Deck to your hand.

           UR Rarity
           Exosisters Magnifica
           UR Rarity
           Exosisters Magnifica
           UR Rarity
           Exosisters Magnifica
           LIGHT
           Exosisters Magnifica
           Hội chị em trừ tà Magnifica
           • ATK:

           • 2800

           • DEF:

           • 2800


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Xyz "Exosister" Rank 4
           Phải được Triệu hồi Xyz với các nguyên liệu trên. Lá này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; loại bỏ 1 lá bài đối thủ điều khiển. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa 1 quái thú Xyz mà bạn sở hữu đã đưa vào lá bài này về Extra Deck của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Extra Deck của bạn, bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu . (Điều này được coi như Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của lá bài này cho quái thú được Triệu hồi.)


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Rank 4 "Exosister" Xyz Monsters Must be Xyz Summoned with the above materials. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; banish 1 card your opponent controls. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can return 1 Xyz Monster you own attached to this card to your Extra Deck, then you can Special Summon that monster from your Extra Deck, by using this card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer this card's materials to the Summoned monster.)

           SR Rarity
           Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
           SR Rarity
           Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
           SR Rarity
           Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
           EARTH
           Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
           Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
           • ATK:

           • 2100

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.

           UR Rarity
           Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
           UR Rarity
           Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
           UR Rarity
           Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
           DARK
           Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
           Ngôi sao thảm họa Logiastella TY-PHON
           • ATK:

           • 2900

           • DEF:

           • 2900


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 12
           Trong lượt hoặc lượt sau, đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú hoặc lớn hơn từ Extra Deck, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng 1 quái thú bạn điều khiển có ATK cao nhất (bạn lựa chọn, nếu bằng nhau). (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu làm thế, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có ATK 3000 hoặc lớn hơn. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đưa 1 quái thú từ sân về tay.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 12 monsters During the turn, or turn after, your opponent Special Summoned 2 or more monsters from the Extra Deck, you can also Xyz Summon this card by using 1 monster you control with the highest ATK (your choice, if tied). (Transfer its materials to this card.) If you do, you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn. While this Xyz Summoned monster is on the field, neither player can activate the effects of monsters with 3000 or more ATK. Once per turn: You can detach 1 material from this card; return 1 monster from the field to the hand.

           Cần 30 UR

           UR Rarity
           Dimension Shifter2 card
           UR Rarity
           Exosister Martha3 card
           UR Rarity
           Maxx "C"3 card
           UR Rarity
           Sakitama2 card
           UR Rarity
           Ash Blossom & Joyous Spring3 card
           UR Rarity
           Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder2 card
           UR Rarity
           Exosister Mikailis3 card
           UR Rarity
           Exosisters Magnifica2 card
           UR Rarity
           Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis1 card
           UR Rarity
           Called by the Grave2 card
           UR Rarity
           Exosister Pax3 card
           UR Rarity
           Harpie's Feather Duster1 card
           UR Rarity
           Infinite Impermanence3 card

           Main: 40 Extra: 15

           UR Rarity
           2 cardDimension Shifter
           UR Rarity
           2 cardDimension Shifter
           Dimension Shifter
           DARK 6
           Dimension Shifter
           Người đỏi không gian
           • ATK:

           • 1200

           • DEF:

           • 2200


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.


           R Rarity
           3 cardExosister Elis
           R Rarity
           3 cardExosister Elis
           Exosister Elis
           LIGHT 4
           Exosister Elis
           Chị em trừ tà Elis
           • ATK:

           • 500

           • DEF:

           • 800


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn điều khiển một quái thú "Exosister" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Stella", bạn nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Elis" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control an "Exosister" monster: You can Special Summon this card from your hand, then if you control "Exosister Stella", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Elis" once per turn.


           N Rarity
           1 cardExosister Irene
           N Rarity
           1 cardExosister Irene
           Exosister Irene
           LIGHT 4
           Exosister Irene
           Chị em trừ tà Irene
           • ATK:

           • 400

           • DEF:

           • 800


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể đặt 1 lá bài "Exosister" từ tay của bạn ở dưới cùng của Deck; rút 1 lá bài, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Sophia", bạn nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Irene" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can place 1 "Exosister" card from your hand on the bottom of the Deck; draw 1 card, then if you control "Exosister Sophia", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Irene" once per turn.


           UR Rarity
           3 cardExosister Martha
           UR Rarity
           3 cardExosister Martha
           Exosister Martha
           LIGHT 4
           Exosister Martha
           Chị em trừ tà Martha
           • ATK:

           • 1600

           • DEF:

           • 800


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, hoặc chỉ quái thú Xyz: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Exosister Elis" từ Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Exosister" . Nếu một (các) lá bài di chuyển ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" , sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Martha" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control no monsters, or only Xyz Monsters: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, Special Summon 1 "Exosister Elis" from your Deck. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Exosister" monsters. If a card(s) moves out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster, using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Martha" once per turn.


           SR Rarity
           1 cardExosister Sophia
           SR Rarity
           1 cardExosister Sophia
           Exosister Sophia
           LIGHT 4
           Exosister Sophia
           Chị em trừ tà Sophia
           • ATK:

           • 100

           • DEF:

           • 800


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn điều khiển một quái thú "Exosister" khác: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Irene", bạn nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Sophia" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control another "Exosister" monster: You can draw 1 card, then if you control "Exosister Irene", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Sophia" once per turn.


           SR Rarity
           2 cardExosister Stella
           SR Rarity
           2 cardExosister Stella
           Exosister Stella
           LIGHT 4
           Exosister Stella
           Chị em trừ tà Stella
           • ATK:

           • 300

           • DEF:

           • 800


           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Exosister" từ tay của bạn, sau đó nếu bạn điều khiển "Exosister Elis", bạn sẽ nhận được 800 LP. Nếu đối thủ của bạn di chuyển một (các) lá bài ra khỏi Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình, 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Đây được coi như là một Xyz Summon.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exosister Stella" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Exosister" monster from your hand, then if you control "Exosister Elis", you gain 800 LP. If your opponent moves a card(s) out of either GY (except during the Damage Step): You can Special Summon from your Extra Deck, 1 "Exosister" Xyz Monster using this face-up card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Exosister Stella" once per turn.


           UR Rarity
           3 cardMaxx "C"
           UR Rarity
           3 cardMaxx "C"
           Maxx "C"
           EARTH 2
           Maxx "C"
           “G” sinh sản
           • ATK:

           • 500

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
           Phân loại:

           R Rarity
           3 cardAratama
           R Rarity
           3 cardAratama
           Aratama
           DARK 4
           Aratama
           Hoang hồn
           • ATK:

           • 800

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Trong End Phase của lượt, lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Trả bài về tay. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 quái thú Thần từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Aratama".


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Cannot be Special Summoned. During the End Phase of the turn this card is Normal Summoned or flipped face-up: Return it to the hand. When this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 Spirit monster from your Deck to your hand, except "Aratama".


           UR Rarity
           2 cardSakitama
           UR Rarity
           2 cardSakitama
           Sakitama
           LIGHT 4
           Sakitama
           Hạnh hồn
           • ATK:

           • 400

           • DEF:

           • 900


           Hiệu ứng (VN):

           Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu lá bài này đã được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa ở lượt này: Trả lá bài này về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Sakitama" một lần trong lượt. Bạn có thể tiết lộ lá bài này trên tay; ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú Tinh linh từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Hiến tế: Chọn mục tiêu 1 quái thú Tinh linh trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Cannot be Special Summoned. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned or flipped face-up this turn: Return this card to the hand. You can only use each of the following effects of "Sakitama" once per turn. You can reveal this card in your hand; immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 Spirit monster from your hand. If this card is Tributed: Target 1 Spirit monster in your GY; add it to your hand.


           UR Rarity
           3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
           UR Rarity
           3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
           Ash Blossom & Joyous Spring
           FIRE 3
           Ash Blossom & Joyous Spring
           Tro hoa xuân hạnh phúc
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
           ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
           ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
           ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
           Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
           Phân loại:

           UR Rarity
           2 cardCalled by the Grave
           UR Rarity
           2 cardCalled by the Grave
           Called by the Grave
           Spell Quick
           Called by the Grave
           Ngôi mộ gọi tên

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
            Phân loại:

            R Rarity
            1 cardExosister Carpedivem
            R Rarity
            1 cardExosister Carpedivem
            Exosister Carpedivem
            Spell Continuous
            Exosister Carpedivem
            Chị em trừ tà sống trọn khoảnh khắc

             Hiệu ứng (VN):

             Cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu vào quái thú "Exosister" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Carpedivem" một lần mỗi lượt. Nếu bạn Triệu hồi Xyz quái thú "Exosister" : Bạn có thể tuyên bố tên của 1 lá bài; vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt và các hiệu ứng trên sân bài có tên gốc đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú "Exosister" của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Neither player can target "Exosister" monsters you control with effects of monsters that were Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Carpedivem" once per turn. If you Xyz Summon an "Exosister" monster: You can declare 1 card name; negate the activated effects and effects on the field of cards with that original name, until the end of this turn. When an attack is declared involving your "Exosister" monster: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it.


             UR Rarity
             3 cardExosister Pax
             UR Rarity
             3 cardExosister Pax
             Exosister Pax
             Spell Quick
             Exosister Pax
             Chị em trừ tà bình an

              Hiệu ứng (VN):

              Trong Main Phase: Trả 800 LP; thêm 1 lá bài "Exosister" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Exosister Pax", sau đó, nếu bạn đã thêm một quái thú bằng hiệu ứng này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó nếu quái thú "Exosister" khác được đề cập trên đó nằm trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Exosister Pax" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              During the Main Phase: Pay 800 LP; add 1 "Exosister" card from your Deck to your hand, except "Exosister Pax", then, if you added a monster by this effect, you can Special Summon it if the other "Exosister" monster mentioned on it is on your field or in your GY. You can only activate 1 "Exosister Pax" per turn.


              UR Rarity
              1 cardHarpie's Feather Duster
              UR Rarity
              1 cardHarpie's Feather Duster
              Harpie's Feather Duster
              Spell Normal
              Harpie's Feather Duster
              Chổi lông vũ của Harpie

               Hiệu ứng (VN):

               Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
               Phân loại:

               SR Rarity
               1 cardPot of Prosperity
               SR Rarity
               1 cardPot of Prosperity
               Pot of Prosperity
               Spell Normal
               Pot of Prosperity
               Hũ nhường vàng

                Hiệu ứng (VN):

                Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
                Phân loại:

                SR Rarity
                3 cardEvenly Matched
                SR Rarity
                3 cardEvenly Matched
                Evenly Matched
                Trap Normal
                Evenly Matched
                Kết quả thắng bại

                 Hiệu ứng (VN):

                 Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                 Phân loại:

                 SR Rarity
                 2 cardExosister Returnia
                 SR Rarity
                 2 cardExosister Returnia
                 Exosister Returnia
                 Trap Normal
                 Exosister Returnia
                 Cầu khẩn cho chị em trừ tà

                  Hiệu ứng (VN):

                  Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú "Exosister" (tối thiểu 1): Trả 800 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó, sau đó bạn có thể áp dụng 1 trong các hiệu ứng sau.
                  ● Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz "Exosister" bằng cách sử dụng quái thú bạn điều khiển.
                  ● Nếu bạn được Triệu hồi Xyz trong lượt này, loại bỏ 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển.
                  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Exosister Returnia" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If all monsters you control are "Exosister" monsters (min. 1): Pay 800 LP, then target 1 card your opponent controls or in their GY; banish it, then you can apply 1 of the following effects. ● Immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 "Exosister" Xyz Monster using monsters you control. ● If you Xyz Summoned this turn, banish 1 card your opponent controls. You can only activate 1 "Exosister Returnia" per turn.


                  SR Rarity
                  1 cardExosister Vadis
                  SR Rarity
                  1 cardExosister Vadis
                  Exosister Vadis
                  Trap Normal
                  Exosister Vadis
                  Chị em trừ tà đi đâu

                   Hiệu ứng (VN):

                   Trả 800 LP; chọn 1 quái thú "Exosister" từ Deck của bạn, sau đó lấy 1 quái thú "Exosister" khác từ Deck của bạn được đề cập trên quái thú đó và Triệu hồi Đặc biệt cả hai, nhưng xáo trộn chúng vào Deck trong End Phase, cũng như cho phần còn lại của quá trình này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Exosister" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Exosister Vadis" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Pay 800 LP; choose 1 "Exosister" monster from your Deck, then take 1 other "Exosister" monster from your Deck that is mentioned on that monster, and Special Summon both, but shuffle them into the Deck during the End Phase, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Exosister" monsters. You can only activate 1 "Exosister Vadis" per turn.


                   UR Rarity
                   3 cardInfinite Impermanence
                   UR Rarity
                   3 cardInfinite Impermanence
                   Infinite Impermanence
                   Trap Normal
                   Infinite Impermanence
                   Vô thường vĩnh viễn

                    Hiệu ứng (VN):

                    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                    Phân loại:

                    UR Rarity
                    2 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                    UR Rarity
                    2 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                    LIGHT
                    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                    Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                    • ATK:

                    • 3000

                    • DEF:

                    • 3000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 12
                    Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                    Phân loại:

                    R Rarity
                    1 cardExosister Asophiel
                    R Rarity
                    1 cardExosister Asophiel
                    Exosister Asophiel
                    LIGHT
                    Exosister Asophiel
                    Chị em trừ tà Asophiel
                    • ATK:

                    • 2100

                    • DEF:

                    • 1800


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Asophiel" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu: Cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của lá bài trong Mộ lượt này. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại nó lên tay.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by the activated effects of monsters Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Asophiel" once per turn. If this card is Xyz Summoned using an "Exosister" monster as material: Neither player can activate card effects in the GY this turn. You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; return it to the hand.


                    SR Rarity
                    2 cardExosister Gibrine
                    SR Rarity
                    2 cardExosister Gibrine
                    Exosister Gibrine
                    LIGHT
                    Exosister Gibrine
                    Chị em trừ tà Gibrine
                    • ATK:

                    • 1400

                    • DEF:

                    • 2800


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Gibrine" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển lá bài đã được Triệu hồi Xyz trong lượt này bằng cách sử dụng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; trong phần còn lại của lượt này, tất cả quái thú Xyz mà bạn điều khiển sẽ nhận được 800 ATK.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by the activated effects of monsters Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Gibrine" once per turn. If you control this card that was Xyz Summoned this turn by using an "Exosister" monster as material (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can detach 1 material from this card; for the rest of this turn, all Xyz Monsters you control will gain 800 ATK.


                    R Rarity
                    3 cardExosister Kaspitell
                    R Rarity
                    3 cardExosister Kaspitell
                    Exosister Kaspitell
                    LIGHT
                    Exosister Kaspitell
                    Chị em trừ tà Kaspitell
                    • ATK:

                    • 2300

                    • DEF:

                    • 800


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Kaspitell" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu: Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ trong phần còn lại của lượt này. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; thêm 1 quái thú "Exosister" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Kaspitell" once per turn. If this card is Xyz Summoned using an "Exosister" monster as material: Neither player can Special Summon monsters from the GYs for the rest of this turn. You can detach 1 material from this card; add 1 "Exosister" monster from your Deck to your hand.


                    UR Rarity
                    3 cardExosister Mikailis
                    UR Rarity
                    3 cardExosister Mikailis
                    Exosister Mikailis
                    LIGHT
                    Exosister Mikailis
                    Chị em trừ tà Mikailis
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 1800


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Exosister Mikailis" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Xyz trong lượt này bằng cách sử dụng quái thú "Exosister" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Exosister" từ Deck của bạn lên tay bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters Cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the GY. You can only use each of the following effects of "Exosister Mikailis" once per turn. If you control this card that was Xyz Summoned this turn by using an "Exosister" monster as material (Quick Effect): You can target 1 card your opponent controls or in their GY; banish it. You can detach 1 material from this card; add 1 "Exosister" Spell/Trap from your Deck to your hand.


                    UR Rarity
                    2 cardExosisters Magnifica
                    UR Rarity
                    2 cardExosisters Magnifica
                    Exosisters Magnifica
                    LIGHT
                    Exosisters Magnifica
                    Hội chị em trừ tà Magnifica
                    • ATK:

                    • 2800

                    • DEF:

                    • 2800


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Xyz "Exosister" Rank 4
                    Phải được Triệu hồi Xyz với các nguyên liệu trên. Lá này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; loại bỏ 1 lá bài đối thủ điều khiển. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa 1 quái thú Xyz mà bạn sở hữu đã đưa vào lá bài này về Extra Deck của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Extra Deck của bạn, bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu . (Điều này được coi như Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của lá bài này cho quái thú được Triệu hồi.)


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Rank 4 "Exosister" Xyz Monsters Must be Xyz Summoned with the above materials. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; banish 1 card your opponent controls. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can return 1 Xyz Monster you own attached to this card to your Extra Deck, then you can Special Summon that monster from your Extra Deck, by using this card you control as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer this card's materials to the Summoned monster.)


                    SR Rarity
                    1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                    SR Rarity
                    1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                    Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                    EARTH
                    Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                    Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
                    • ATK:

                    • 2100

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


                    UR Rarity
                    1 cardSuper Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                    UR Rarity
                    1 cardSuper Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                    Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                    DARK
                    Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                    Ngôi sao thảm họa Logiastella TY-PHON
                    • ATK:

                    • 2900

                    • DEF:

                    • 2900


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 12
                    Trong lượt hoặc lượt sau, đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú hoặc lớn hơn từ Extra Deck, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng 1 quái thú bạn điều khiển có ATK cao nhất (bạn lựa chọn, nếu bằng nhau). (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu làm thế, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có ATK 3000 hoặc lớn hơn. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đưa 1 quái thú từ sân về tay.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 12 monsters During the turn, or turn after, your opponent Special Summoned 2 or more monsters from the Extra Deck, you can also Xyz Summon this card by using 1 monster you control with the highest ATK (your choice, if tied). (Transfer its materials to this card.) If you do, you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn. While this Xyz Summoned monster is on the field, neither player can activate the effects of monsters with 3000 or more ATK. Once per turn: You can detach 1 material from this card; return 1 monster from the field to the hand.                    Deck của EXOSISTER trong MASTER DUEL