Thông tin tổng quan của Altergeist

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Altergeist Marionetter
SR Rarity
Altergeist Marionetter
SR Rarity
Altergeist Marionetter
LIGHT 4
Altergeist Marionetter
Ma quấy nhiễu mạng Marionetter
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Úp 1 "Altergeist" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển và 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Marionetter" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Set 1 "Altergeist" Trap directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can target 1 "Altergeist" card you control and 1 "Altergeist" monster in your GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Special Summon that other monster from your GY. You can only use this effect of "Altergeist Marionetter" once per turn.

SR Rarity
Altergeist Meluseek
SR Rarity
Altergeist Meluseek
SR Rarity
Altergeist Meluseek
WATER 1
Altergeist Meluseek
Ma quấy nhiễu mạng Meluseek
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Altergeist Meluseek". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Meluseek" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can attack directly. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; send it to the GY. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand, except "Altergeist Meluseek". You can only use this effect of "Altergeist Meluseek" once per turn.

UR Rarity
Altergeist Multifaker
UR Rarity
Altergeist Multifaker
UR Rarity
Altergeist Multifaker
DARK 3
Altergeist Multifaker
Ma quấy nhiễu mạng Multifaker
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn kích hoạt Lá bài Bẫy (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Altergeist Multifaker". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Altergeist" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Multifaker" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you activate a Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Altergeist" monster from your Deck in Defense Position, except "Altergeist Multifaker". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Altergeist" monsters. You can only use each effect of "Altergeist Multifaker" once per turn.

R Rarity
Altergeist Pookuery
R Rarity
Altergeist Pookuery
R Rarity
Altergeist Pookuery
DARK 1
Altergeist Pookuery
Ma quấy nhiễu mạng Pookuery
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú "Altergeist" thế" mà bạn điều khiển sẽ được sử dụng làm Nguyên liệu Link cho một quái thú "Altergeist" thay thế", thì lá bài này trong tay bạn cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Pookuery" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú Link "Altergeist" được Triệu hồi Link đến sân của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Pookuery" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If an "Altergeist" monster you control would be used as Link Material for an "Altergeist" monster, this card in your hand can also be used as material. You can only use this effect of "Altergeist Pookuery" once per turn. If an "Altergeist" Link Monster is Link Summoned to your field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can add this card to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Pookuery" once per Duel.

SR Rarity
Altergeist Silquitous
SR Rarity
Altergeist Silquitous
SR Rarity
Altergeist Silquitous
WIND 2
Altergeist Silquitous
Ma quấy nhiễu mạng Silquitous
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả lại 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển lên tay, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Silquitous" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can return 1 other "Altergeist" card you control to the hand, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add that card to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Silquitous" once per turn.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

R Rarity
Altergeist Malwisp
R Rarity
Altergeist Malwisp
R Rarity
Altergeist Malwisp
LIGHT 3
Altergeist Malwisp
Ma quấy nhiễu mạng Malwisp
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm lên tay bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Altergeist" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Altergeist Malwisp"; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, nó không thể kích hoạt các hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Malwisp" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added to your hand, except by drawing it: You can Special Summon it. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Altergeist" monster in your GY, except "Altergeist Malwisp"; Special Summon it in Defense Position, but for the rest of this turn, it cannot activate its effects. You can only use each effect of "Altergeist Malwisp" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  One for One
  UR Rarity
  One for One
  UR Rarity
  One for One
  Spell Normal
  One for One
  Một đổi một

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.

   SR Rarity
   Pot of Prosperity
   SR Rarity
   Pot of Prosperity
   SR Rarity
   Pot of Prosperity
   Spell Normal
   Pot of Prosperity
   Hũ nhường vàng

    Hiệu ứng (VN):

    Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.    Phân loại:

    N Rarity
    Altergeist Haunted Rock
    N Rarity
    Altergeist Haunted Rock
    N Rarity
    Altergeist Haunted Rock
    Trap Continuous
    Altergeist Haunted Rock
    Ma quấy nhiễu mạng khóa đá

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Úp bởi hiệu ứng của "Altergeist" , bạn có thể kích hoạt nó khi ở lượt nó được Úp. Khi lá bài này được kích hoạt: Gửi 1 "Altergeist" từ tay bạn đến Mộ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Bẫy (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 "Altergeist" từ tay bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Haunted Rock" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card was Set by the effect of an "Altergeist" card, you can activate it the turn it was Set. When this card is activated: Send 1 "Altergeist" monster from your hand to the GY. When your opponent activates a Trap Card (except during the Damage Step): You can send 1 "Altergeist" monster from your hand to the GY; negate that effect, and if you do, destroy that card. You can only use each effect of "Altergeist Haunted Rock" once per turn.

     N Rarity
     Altergeist Manifestation
     N Rarity
     Altergeist Manifestation
     N Rarity
     Altergeist Manifestation
     Trap Normal
     Altergeist Manifestation
     Ma quấy nhiễu mạng hiện hình

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và nếu bạn làm điều đó, hãy trang bị cho nó lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Manifestation" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 "Altergeist" monster in your GY; Special Summon it in Attack Position, and if you do, equip it with this card. When this card leaves the field, destroy that monster. You can banish this card from your GY, then target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Manifestation" once per turn.

      R Rarity
      Altergeist Protocol
      R Rarity
      Altergeist Protocol
      R Rarity
      Altergeist Protocol
      Trap Continuous
      Altergeist Protocol
      Giao thức Ma quấy nhiễu mạng

       Hiệu ứng (VN):

       Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt và hiệu ứng của "Altergeist" được kích hoạt trên sân của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú: Bạn có thể gửi 1 "Altergeist" mặt ngửa khác mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Protocol" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       The activation and effects of "Altergeist" cards activated on your field cannot be negated. When your opponent activates a monster effect: You can send 1 other face-up "Altergeist" card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use this effect of "Altergeist Protocol" once per turn.

       SR Rarity
       Evenly Matched
       SR Rarity
       Evenly Matched
       SR Rarity
       Evenly Matched
       Trap Normal
       Evenly Matched
       Kết quả thắng bại

        Hiệu ứng (VN):

        Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.        Phân loại:

        UR Rarity
        Infinite Impermanence
        UR Rarity
        Infinite Impermanence
        UR Rarity
        Infinite Impermanence
        Trap Normal
        Infinite Impermanence
        Vô thường vĩnh viễn

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.         Phân loại:

         R Rarity
         Personal Spoofing
         R Rarity
         Personal Spoofing
         R Rarity
         Personal Spoofing
         Trap Continuous
         Personal Spoofing
         Giả mạo cá nhân

          Hiệu ứng (VN):

          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài "Altergeist" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn vào Deck Chính; thêm 1 quái thú "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Once per turn: You can shuffle 1 "Altergeist" card from your hand or face-up from your field into the Main Deck; add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand.

          UR Rarity
          Solemn Judgment
          UR Rarity
          Solemn Judgment
          UR Rarity
          Solemn Judgment
          Trap Counter
          Solemn Judgment
          Tuyên cáo của thần

           Hiệu ứng (VN):

           Khi (các) quái thú được Triệu hồi, HOẶC Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt: Trả một nửa LP của bạn; vô hiệu hoá việc Triệu hồi hoặc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When a monster(s) would be Summoned, OR a Spell/Trap Card is activated: Pay half your LP; negate the Summon or activation, and if you do, destroy that card.           Phân loại:

           UR Rarity
           Solemn Strike
           UR Rarity
           Solemn Strike
           UR Rarity
           Solemn Strike
           Trap Counter
           Solemn Strike
           Thông cáo của thần

            Hiệu ứng (VN):

            Khi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, HOẶC hiệu ứng quái thú được kích hoạt: Trả 1500 LP; vô hiệu hoá việc Triệu hồi hoặc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When a monster(s) would be Special Summoned, OR a monster effect is activated: Pay 1500 LP; negate the Summon or activation, and if you do, destroy that card.            Phân loại:

            Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

            UR Rarity
            Accesscode Talker
            UR Rarity
            Accesscode Talker
            UR Rarity
            Accesscode Talker
            DARK
            Accesscode Talker
            Người xử mã truy cập
            • ATK:

            • 2300

            • LINK-4

            Mũi tên Link:

            Trên

            Trái

            Dưới

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú Hiệu ứng
            Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".            Phân loại:

            UR Rarity
            Altergeist Adminia
            UR Rarity
            Altergeist Adminia
            UR Rarity
            Altergeist Adminia
            DARK
            Altergeist Adminia
            Ma quấy nhiễu mạng Adminia
            • ATK:

            • 3000

            • LINK-4

            Mũi tên Link:

            Trái

            Dưới

            Phải

            Trên


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú "Altergeist"
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể Úp 1 Bẫy "Altergeist" trực tiếp từ Deck của bạn. Một lần khi lá bài này ngửa mặt trên sân, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài do bạn điều khiển vào Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó và nếu bạn làm điều đó, nó cũng được coi là quái thú "Altergeist" . Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Adminia" một lần trong lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ "Altergeist" monsters If this card is Link Summoned: You can Set 1 "Altergeist" Trap directly from your Deck. Once while this card is face-up on the field, during the Main Phase (Quick Effect): You can send 1 card you control to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; take control of that target, and if you do, it is also treated as an "Altergeist" monster. You can only use each effect of "Altergeist Adminia" once per turn.

            SR Rarity
            Altergeist Hexstia
            SR Rarity
            Altergeist Hexstia
            SR Rarity
            Altergeist Hexstia
            FIRE
            Altergeist Hexstia
            Ma quấy nhiễu mạng Hexstia
            • ATK:

            • 1500

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Dưới

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú "Altergeist"
            Nhận ATK bằng với ATK ban đầu của mỗi "Altergeist" mà nó chỉ đến. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 "Altergeist" mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Hexstia" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 "Altergeist" monsters Gains ATK equal to the original ATK of each "Altergeist" monster it points to. When a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 "Altergeist" monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Hexstia" once per turn.

            UR Rarity
            Altergeist Memorygant
            UR Rarity
            Altergeist Memorygant
            UR Rarity
            Altergeist Memorygant
            DARK
            Altergeist Memorygant
            Ma quấy nhiễu mạng Memorygant
            • ATK:

            • 2800

            • LINK-4

            Mũi tên Link:

            Trái

            Dưới-Trái

            Dưới-Phải

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú "Altergeist"
            Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú khác; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú được Hiến Tế đó trên sân. Khi lá bài này phá huỷ quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể thực hiện lần tấn công thứ hai liên tiếp. Nếu lá bài này bị phá hủy, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Memorygant" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ "Altergeist" monsters During the Battle Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other monster; this card gains ATK equal to that Tributed monster's ATK on the field. When this card destroys a monster by battle: You can destroy 1 monster your opponent controls, and if you do, this card can make a second attack in a row. If this card would be destroyed, you can banish 1 monster from your GY instead. You can only use each effect of "Altergeist Memorygant" once per turn.

            R Rarity
            Altergeist Primebanshee
            R Rarity
            Altergeist Primebanshee
            R Rarity
            Altergeist Primebanshee
            DARK
            Altergeist Primebanshee
            Ma quấy nhiễu mạng Primebanshee
            • ATK:

            • 2100

            • LINK-3

            Mũi tên Link:

            Dưới

            Dưới-Phải

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú "Altergeist"
            Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Altergeist" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ Deck của bạn đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Primebanshee" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ "Altergeist" monsters During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other "Altergeist" monster; Special Summon 1 "Altergeist" monster from your Deck to your zone this card points to. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Altergeist" card in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Primebanshee" once per turn.

            SR Rarity
            Dharc the Dark Charmer, Gloomy
            SR Rarity
            Dharc the Dark Charmer, Gloomy
            SR Rarity
            Dharc the Dark Charmer, Gloomy
            DARK
            Dharc the Dark Charmer, Gloomy
            Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
            • ATK:

            • 1850

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Dưới-Trái

            Dưới-Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
            (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.

            UR Rarity
            I:P Masquerena
            UR Rarity
            I:P Masquerena
            UR Rarity
            I:P Masquerena
            DARK
            I:P Masquerena
            I:P Masquerena
            • ATK:

            • 800

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Dưới-Trái

            Dưới-Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú không Link
            Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.

            UR Rarity
            Linkuriboh
            UR Rarity
            Linkuriboh
            UR Rarity
            Linkuriboh
            DARK
            Linkuriboh
            Kuriboh liên kết
            • ATK:

            • 300

            • LINK-1

            Mũi tên Link:

            Dưới


            Hiệu ứng (VN):

            1 quái thú Cấp 1
            Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

            UR Rarity
            Relinquished Anima
            UR Rarity
            Relinquished Anima
            UR Rarity
            Relinquished Anima
            DARK
            Relinquished Anima
            Vật hy sinh Anima
            • ATK:

            • 0

            • LINK-1

            Mũi tên Link:

            Trên


            Hiệu ứng (VN):

            1 quái thú Cấp 1, ngoại trừ Token
            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa mà lá bài này chỉ đến; trang bị cho quái thú mặt ngửa đó vào lá bài này (tối đa 1). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Relinquished Anima" một lần mỗi lượt. Lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú được trang bị đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Level 1 monster, except a Token You can target 1 face-up monster this card points to; equip that face-up monster to this card (max. 1). You can only use this effect of "Relinquished Anima" once per turn. This card gains ATK equal to that equipped monster's.

            UR Rarity
            S:P Little Knight
            UR Rarity
            S:P Little Knight
            UR Rarity
            S:P Little Knight
            DARK
            S:P Little Knight
            Chiến sĩ đêm nhí S:P
            • ATK:

            • 1600

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Trái

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Hiệu ứng
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

            UR Rarity
            Selene, Queen of the Master Magicians
            UR Rarity
            Selene, Queen of the Master Magicians
            UR Rarity
            Selene, Queen of the Master Magicians
            LIGHT
            Selene, Queen of the Master Magicians
            Hoàng hậu phép thiêng, Selene
            • ATK:

            • 1850

            • LINK-3

            Mũi tên Link:

            Dưới-Trái

            Dưới

            Dưới-Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Spellcaster
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Úp Counter Phép trên lá bài này, bằng với số bài Phép trên sân và trong Mộ. Trong khi "Endymion" ở trên sân, quái thú của đối thủ không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Phép khỏi sân của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ monsters, including a Spellcaster monster If this card is Link Summoned: Place Spell Counters on this card, equal to the number of Spells on the field and in the GYs. While an "Endymion" card(s) is on the field, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can remove 3 Spell Counters from your field; Special Summon 1 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, to your zone this card points to.

            UR Rarity
            Spright Elf
            UR Rarity
            Spright Elf
            UR Rarity
            Spright Elf
            FIRE
            Spright Elf
            Tinh linh sét dị Elf
            • ATK:

            • 1400

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Dưới-Trái

            Dưới-Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
            Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu quái thú mà lá bài này chỉ đến bằng các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 trong Mộ của mình, hoặc, nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rank / Link 2 để thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Elf" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. Your opponent cannot target monsters this card points to with card effects. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Level 2 monster in your GY, or, if your opponent controls a monster, you can target 1 Rank/Link 2 monster instead; Special Summon it. You can only use this effect of "Spright Elf" once per turn.

            UR Rarity
            Underworld Goddess of the Closed World
            UR Rarity
            Underworld Goddess of the Closed World
            UR Rarity
            Underworld Goddess of the Closed World
            LIGHT
            Underworld Goddess of the Closed World
            Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
            • ATK:

            • 3000

            • LINK-5

            Mũi tên Link:

            Dưới

            Dưới-Phải

            Phải

            Trên-Phải

            Trên


            Hiệu ứng (VN):

            4+ quái thú Hiệu ứng
            Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.

            Cần 27 UR

            UR Rarity
            Altergeist Multifaker3 card
            UR Rarity
            Maxx "C"3 card
            UR Rarity
            Accesscode Talker1 card
            UR Rarity
            Altergeist Adminia2 card
            UR Rarity
            Linkuriboh1 card
            UR Rarity
            Relinquished Anima1 card
            UR Rarity
            S:P Little Knight1 card
            UR Rarity
            Salamangreat Almiraj1 card
            UR Rarity
            Selene, Queen of the Master Magicians1 card
            UR Rarity
            Underworld Goddess of the Closed World1 card
            UR Rarity
            Ash Blossom & Joyous Spring3 card
            UR Rarity
            Effect Veiler3 card
            UR Rarity
            One for One1 card
            UR Rarity
            Infinite Impermanence3 card
            UR Rarity
            Solemn Strike2 card

            Main: 40 Extra: 15

            N Rarity
            1 cardAltergeist Kunquery
            N Rarity
            1 cardAltergeist Kunquery
            Altergeist Kunquery
            EARTH 5
            Altergeist Kunquery
            Ma quấy nhiễu mạng Kunquery
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 2400


            Hiệu ứng (VN):

            Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, nếu bạn điều khiển một "Altergeist" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá đòn tấn công đó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa hiệu ứng của lá bài đó khi nó và quái thú này đang ngửa trên sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When an opponent's monster declares an attack, if you control an "Altergeist" card: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, negate that attack. If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up card your opponent controls; negate the effects of that card while it and this monster are face-up on the field.


            SR Rarity
            3 cardAltergeist Marionetter
            SR Rarity
            3 cardAltergeist Marionetter
            Altergeist Marionetter
            LIGHT 4
            Altergeist Marionetter
            Ma quấy nhiễu mạng Marionetter
            • ATK:

            • 1600

            • DEF:

            • 1700


            Hiệu ứng (VN):

            Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Úp 1 "Altergeist" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển và 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Marionetter" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When this card is Normal Summoned: You can Set 1 "Altergeist" Trap directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can target 1 "Altergeist" card you control and 1 "Altergeist" monster in your GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Special Summon that other monster from your GY. You can only use this effect of "Altergeist Marionetter" once per turn.


            SR Rarity
            3 cardAltergeist Meluseek
            SR Rarity
            3 cardAltergeist Meluseek
            Altergeist Meluseek
            WATER 1
            Altergeist Meluseek
            Ma quấy nhiễu mạng Meluseek
            • ATK:

            • 500

            • DEF:

            • 300


            Hiệu ứng (VN):

            Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Altergeist Meluseek". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Meluseek" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            This card can attack directly. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; send it to the GY. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand, except "Altergeist Meluseek". You can only use this effect of "Altergeist Meluseek" once per turn.


            UR Rarity
            3 cardAltergeist Multifaker
            UR Rarity
            3 cardAltergeist Multifaker
            Altergeist Multifaker
            DARK 3
            Altergeist Multifaker
            Ma quấy nhiễu mạng Multifaker
            • ATK:

            • 1200

            • DEF:

            • 800


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu bạn kích hoạt Lá bài Bẫy (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Altergeist Multifaker". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Altergeist" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Multifaker" một lần cho mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If you activate a Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Altergeist" monster from your Deck in Defense Position, except "Altergeist Multifaker". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Altergeist" monsters. You can only use each effect of "Altergeist Multifaker" once per turn.


            R Rarity
            1 cardAltergeist Pookuery
            R Rarity
            1 cardAltergeist Pookuery
            Altergeist Pookuery
            DARK 1
            Altergeist Pookuery
            Ma quấy nhiễu mạng Pookuery
            • ATK:

            • 300

            • DEF:

            • 100


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu một quái thú "Altergeist" thế" mà bạn điều khiển sẽ được sử dụng làm Nguyên liệu Link cho một quái thú "Altergeist" thay thế", thì lá bài này trong tay bạn cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Pookuery" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú Link "Altergeist" được Triệu hồi Link đến sân của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Pookuery" một lần trong mỗi Trận đấu.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If an "Altergeist" monster you control would be used as Link Material for an "Altergeist" monster, this card in your hand can also be used as material. You can only use this effect of "Altergeist Pookuery" once per turn. If an "Altergeist" Link Monster is Link Summoned to your field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can add this card to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Pookuery" once per Duel.


            SR Rarity
            1 cardAltergeist Silquitous
            SR Rarity
            1 cardAltergeist Silquitous
            Altergeist Silquitous
            WIND 2
            Altergeist Silquitous
            Ma quấy nhiễu mạng Silquitous
            • ATK:

            • 800

            • DEF:

            • 1500


            Hiệu ứng (VN):

            (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả lại 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển lên tay, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Silquitous" một lần cho mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            (Quick Effect): You can return 1 other "Altergeist" card you control to the hand, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add that card to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Silquitous" once per turn.


            UR Rarity
            3 cardMaxx "C"
            UR Rarity
            3 cardMaxx "C"
            Maxx "C"
            EARTH 2
            Maxx "C"
            “G” sinh sản
            • ATK:

            • 500

            • DEF:

            • 200


            Hiệu ứng (VN):

            Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
            Phân loại:

            R Rarity
            1 cardAltergeist Malwisp
            R Rarity
            1 cardAltergeist Malwisp
            Altergeist Malwisp
            LIGHT 3
            Altergeist Malwisp
            Ma quấy nhiễu mạng Malwisp
            • ATK:

            • 1500

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu lá bài này được thêm lên tay bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Altergeist" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Altergeist Malwisp"; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, nó không thể kích hoạt các hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Malwisp" một lần trong lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If this card is added to your hand, except by drawing it: You can Special Summon it. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Altergeist" monster in your GY, except "Altergeist Malwisp"; Special Summon it in Defense Position, but for the rest of this turn, it cannot activate its effects. You can only use each effect of "Altergeist Malwisp" once per turn.


            UR Rarity
            3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
            UR Rarity
            3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
            Ash Blossom & Joyous Spring
            FIRE 3
            Ash Blossom & Joyous Spring
            Tro hoa xuân hạnh phúc
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 1800


            Hiệu ứng (VN):

            Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
            ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
            ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
            ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
            Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
            Phân loại:

            UR Rarity
            3 cardEffect Veiler
            UR Rarity
            3 cardEffect Veiler
            Effect Veiler
            LIGHT 1
            Effect Veiler
            Người che đậy hiệu ứng
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
            Phân loại:

            UR Rarity
            1 cardOne for One
            UR Rarity
            1 cardOne for One
            One for One
            Spell Normal
            One for One
            Một đổi một

             Hiệu ứng (VN):

             Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


             SR Rarity
             1 cardPot of Extravagance
             SR Rarity
             1 cardPot of Extravagance
             Pot of Extravagance
             Spell Normal
             Pot of Extravagance
             Hũ tham vàng

              Hiệu ứng (VN):

              Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.
              Phân loại:

              SR Rarity
              1 cardPot of Prosperity
              SR Rarity
              1 cardPot of Prosperity
              Pot of Prosperity
              Spell Normal
              Pot of Prosperity
              Hũ nhường vàng

               Hiệu ứng (VN):

               Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
               Phân loại:

               N Rarity
               1 cardAltergeist Manifestation
               N Rarity
               1 cardAltergeist Manifestation
               Altergeist Manifestation
               Trap Normal
               Altergeist Manifestation
               Ma quấy nhiễu mạng hiện hình

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và nếu bạn làm điều đó, hãy trang bị cho nó lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Manifestation" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 "Altergeist" monster in your GY; Special Summon it in Attack Position, and if you do, equip it with this card. When this card leaves the field, destroy that monster. You can banish this card from your GY, then target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Manifestation" once per turn.


                R Rarity
                2 cardAltergeist Protocol
                R Rarity
                2 cardAltergeist Protocol
                Altergeist Protocol
                Trap Continuous
                Altergeist Protocol
                Giao thức Ma quấy nhiễu mạng

                 Hiệu ứng (VN):

                 Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt và hiệu ứng của "Altergeist" được kích hoạt trên sân của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú: Bạn có thể gửi 1 "Altergeist" mặt ngửa khác mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Protocol" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 The activation and effects of "Altergeist" cards activated on your field cannot be negated. When your opponent activates a monster effect: You can send 1 other face-up "Altergeist" card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use this effect of "Altergeist Protocol" once per turn.


                 SR Rarity
                 2 cardAnti-Spell Fragrance
                 SR Rarity
                 2 cardAnti-Spell Fragrance
                 Anti-Spell Fragrance
                 Trap Continuous
                 Anti-Spell Fragrance
                 Hương thơm kháng phép

                  Hiệu ứng (VN):

                  Cả hai người chơi phải Úp Bài Phép trước khi kích hoạt chúng và không thể kích hoạt chúng cho đến lượt tiếp theo sau khi Úp.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Both players must Set Spell Cards before activating them, and cannot activate them until their next turn after Setting them.
                  Phân loại:

                  UR Rarity
                  3 cardInfinite Impermanence
                  UR Rarity
                  3 cardInfinite Impermanence
                  Infinite Impermanence
                  Trap Normal
                  Infinite Impermanence
                  Vô thường vĩnh viễn

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                   Phân loại:

                   R Rarity
                   3 cardPersonal Spoofing
                   R Rarity
                   3 cardPersonal Spoofing
                   Personal Spoofing
                   Trap Continuous
                   Personal Spoofing
                   Giả mạo cá nhân

                    Hiệu ứng (VN):

                    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài "Altergeist" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn vào Deck Chính; thêm 1 quái thú "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Once per turn: You can shuffle 1 "Altergeist" card from your hand or face-up from your field into the Main Deck; add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand.


                    SR Rarity
                    1 cardRivalry of Warlords
                    SR Rarity
                    1 cardRivalry of Warlords
                    Rivalry of Warlords
                    Trap Continuous
                    Rivalry of Warlords
                    Cuộc chiến xưng hùng

                     Hiệu ứng (VN):

                     Mỗi người chơi chỉ có thể điều khiển 1 Loại quái thú. Gửi tất cả những quái thú mặt ngửa khác mà họ điều khiển đến Mộ.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Each player can only control 1 Type of monster. Send all other face-up monsters they control to the GY.
                     Phân loại:

                     SR Rarity
                     1 cardSkill Drain
                     SR Rarity
                     1 cardSkill Drain
                     Skill Drain
                     Trap Continuous
                     Skill Drain
                     Hút cạn kĩ năng

                      Hiệu ứng (VN):

                      Kích hoạt bằng cách trả 1000 LP. Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú mặt ngửa khi chúng đang ngửa mặt trên sân (nhưng hiệu ứng của chúng vẫn có thể được kích hoạt).


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Activate by paying 1000 LP. Negate the effects of all face-up monsters while they are face-up on the field (but their effects can still be activated).
                      Phân loại:

                      UR Rarity
                      2 cardSolemn Strike
                      UR Rarity
                      2 cardSolemn Strike
                      Solemn Strike
                      Trap Counter
                      Solemn Strike
                      Thông cáo của thần

                       Hiệu ứng (VN):

                       Khi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, HOẶC hiệu ứng quái thú được kích hoạt: Trả 1500 LP; vô hiệu hoá việc Triệu hồi hoặc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       When a monster(s) would be Special Summoned, OR a monster effect is activated: Pay 1500 LP; negate the Summon or activation, and if you do, destroy that card.
                       Phân loại:

                       UR Rarity
                       1 cardAccesscode Talker
                       UR Rarity
                       1 cardAccesscode Talker
                       Accesscode Talker
                       DARK
                       Accesscode Talker
                       Người xử mã truy cập
                       • ATK:

                       • 2300

                       • LINK-4

                       Mũi tên Link:

                       Trên

                       Trái

                       Dưới

                       Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       2+ quái thú Hiệu ứng
                       Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
                       Phân loại:

                       UR Rarity
                       2 cardAltergeist Adminia
                       UR Rarity
                       2 cardAltergeist Adminia
                       Altergeist Adminia
                       DARK
                       Altergeist Adminia
                       Ma quấy nhiễu mạng Adminia
                       • ATK:

                       • 3000

                       • LINK-4

                       Mũi tên Link:

                       Trái

                       Dưới

                       Phải

                       Trên


                       Hiệu ứng (VN):

                       2+ quái thú "Altergeist"
                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể Úp 1 Bẫy "Altergeist" trực tiếp từ Deck của bạn. Một lần khi lá bài này ngửa mặt trên sân, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài do bạn điều khiển vào Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó và nếu bạn làm điều đó, nó cũng được coi là quái thú "Altergeist" . Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Adminia" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2+ "Altergeist" monsters If this card is Link Summoned: You can Set 1 "Altergeist" Trap directly from your Deck. Once while this card is face-up on the field, during the Main Phase (Quick Effect): You can send 1 card you control to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; take control of that target, and if you do, it is also treated as an "Altergeist" monster. You can only use each effect of "Altergeist Adminia" once per turn.


                       SR Rarity
                       3 cardAltergeist Hexstia
                       SR Rarity
                       3 cardAltergeist Hexstia
                       Altergeist Hexstia
                       FIRE
                       Altergeist Hexstia
                       Ma quấy nhiễu mạng Hexstia
                       • ATK:

                       • 1500

                       • LINK-2

                       Mũi tên Link:

                       Dưới

                       Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú "Altergeist"
                       Nhận ATK bằng với ATK ban đầu của mỗi "Altergeist" mà nó chỉ đến. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 "Altergeist" mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Hexstia" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 "Altergeist" monsters Gains ATK equal to the original ATK of each "Altergeist" monster it points to. When a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 "Altergeist" monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Hexstia" once per turn.


                       R Rarity
                       2 cardAltergeist Primebanshee
                       R Rarity
                       2 cardAltergeist Primebanshee
                       Altergeist Primebanshee
                       DARK
                       Altergeist Primebanshee
                       Ma quấy nhiễu mạng Primebanshee
                       • ATK:

                       • 2100

                       • LINK-3

                       Mũi tên Link:

                       Dưới

                       Dưới-Phải

                       Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       2+ quái thú "Altergeist"
                       Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Altergeist" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ Deck của bạn đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Primebanshee" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2+ "Altergeist" monsters During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other "Altergeist" monster; Special Summon 1 "Altergeist" monster from your Deck to your zone this card points to. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Altergeist" card in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Primebanshee" once per turn.


                       SR Rarity
                       1 cardDharc the Dark Charmer, Gloomy
                       SR Rarity
                       1 cardDharc the Dark Charmer, Gloomy
                       Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                       DARK
                       Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                       Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
                       • ATK:

                       • 1850

                       • LINK-2

                       Mũi tên Link:

                       Dưới-Trái

                       Dưới-Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
                       (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.


                       UR Rarity
                       1 cardLinkuriboh
                       UR Rarity
                       1 cardLinkuriboh
                       Linkuriboh
                       DARK
                       Linkuriboh
                       Kuriboh liên kết
                       • ATK:

                       • 300

                       • LINK-1

                       Mũi tên Link:

                       Dưới


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 quái thú Cấp 1
                       Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                       UR Rarity
                       1 cardRelinquished Anima
                       UR Rarity
                       1 cardRelinquished Anima
                       Relinquished Anima
                       DARK
                       Relinquished Anima
                       Vật hy sinh Anima
                       • ATK:

                       • 0

                       • LINK-1

                       Mũi tên Link:

                       Trên


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 quái thú Cấp 1, ngoại trừ Token
                       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa mà lá bài này chỉ đến; trang bị cho quái thú mặt ngửa đó vào lá bài này (tối đa 1). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Relinquished Anima" một lần mỗi lượt. Lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú được trang bị đó.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Level 1 monster, except a Token You can target 1 face-up monster this card points to; equip that face-up monster to this card (max. 1). You can only use this effect of "Relinquished Anima" once per turn. This card gains ATK equal to that equipped monster's.


                       UR Rarity
                       1 cardS:P Little Knight
                       UR Rarity
                       1 cardS:P Little Knight
                       S:P Little Knight
                       DARK
                       S:P Little Knight
                       Chiến sĩ đêm nhí S:P
                       • ATK:

                       • 1600

                       • LINK-2

                       Mũi tên Link:

                       Trái

                       Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú Hiệu ứng
                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                       UR Rarity
                       1 cardSalamangreat Almiraj
                       UR Rarity
                       1 cardSalamangreat Almiraj
                       Salamangreat Almiraj
                       FIRE
                       Salamangreat Almiraj
                       Thú lửa chuyển sinh Almiraj
                       • ATK:

                       • 0

                       • LINK-1

                       Mũi tên Link:

                       Dưới-Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 quái thú được Triệu hồi bình thường với 1000 ATK hoặc thấp hơn
                       (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Khi một quái thú được Triệu hồi Thường mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Almiraj" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Normal Summoned monster with 1000 or less ATK (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. When a Normal Summoned monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Salamangreat Almiraj" once per turn.


                       UR Rarity
                       1 cardSelene, Queen of the Master Magicians
                       UR Rarity
                       1 cardSelene, Queen of the Master Magicians
                       Selene, Queen of the Master Magicians
                       LIGHT
                       Selene, Queen of the Master Magicians
                       Hoàng hậu phép thiêng, Selene
                       • ATK:

                       • 1850

                       • LINK-3

                       Mũi tên Link:

                       Dưới-Trái

                       Dưới

                       Dưới-Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Spellcaster
                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Úp Counter Phép trên lá bài này, bằng với số bài Phép trên sân và trong Mộ. Trong khi "Endymion" ở trên sân, quái thú của đối thủ không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Phép khỏi sân của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2+ monsters, including a Spellcaster monster If this card is Link Summoned: Place Spell Counters on this card, equal to the number of Spells on the field and in the GYs. While an "Endymion" card(s) is on the field, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can remove 3 Spell Counters from your field; Special Summon 1 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, to your zone this card points to.


                       UR Rarity
                       1 cardUnderworld Goddess of the Closed World
                       UR Rarity
                       1 cardUnderworld Goddess of the Closed World
                       Underworld Goddess of the Closed World
                       LIGHT
                       Underworld Goddess of the Closed World
                       Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
                       • ATK:

                       • 3000

                       • LINK-5

                       Mũi tên Link:

                       Dưới

                       Dưới-Phải

                       Phải

                       Trên-Phải

                       Trên


                       Hiệu ứng (VN):

                       4+ quái thú Hiệu ứng
                       Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.                       Deck của ALTERGEIST trong MASTER DUEL