100 lá bài được sử dụng hàng đầu

1/Book of Moon

2/Mystical Space Typhoon

Số lượng được sử dụng: 1465 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 77.49%

3/Knightmare Phoenix

4/Knightmare Unicorn

Số lượng được sử dụng: 1153 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 89.53%

5/Galaxy-Eyes Cipher Dragon

Số lượng được sử dụng: 1136 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 96.76%
Các archetype sử dụng hàng đầu

6/Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

9

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Cipher

 • ATK:
 • 3200

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 9
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


Số lượng được sử dụng: 1130 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 93.12%

7/Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon

Số lượng được sử dụng: 1130 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.99%

8/Imduk the World Chalice Dragon

Số lượng được sử dụng: 844 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.67%
Các archetype sử dụng hàng đầu

9/Mekk-Knight Indigo Eclipse

10/Mekk-Knight Purple Nightfall

Số lượng được sử dụng: 816 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.43%

11/Mekk-Knight Red Moon

12/Mekk-Knight Blue Sky

Số lượng được sử dụng: 796 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.84%

13/World Legacy's Secret

14/Mekk-Knight of the Morning Star

Số lượng được sử dụng: 793 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 85.75%

15/Link Disciple

16/World Legacy's Memory

17/Mekk-Knight Yellow Star

18/Mekk-Knight Avram

Số lượng được sử dụng: 768 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.49%
Các archetype sử dụng hàng đầu

19/Reinforcement of the Army

20/Crackdown

21/Knightmare Mermaid

22/Abyss Dweller

23/Number 70: Malevolent Sin

24/Salamangreat Sunlight Wolf

UR Rarity
Salamangreat Sunlight Wolf
UR Rarity
Salamangreat Sunlight Wolf
Salamangreat Sunlight Wolf

Salamangreat Sunlight Wolf

Link-2

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Salamangreat

 • ATK:
 • 1800

Mũi tên Link:

Trên

Dưới

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Hiệu ứng LỬA
Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 486 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.74%
Các archetype sử dụng hàng đầu

25/Dark Rebellion Xyz Dragon

26/Expendable Dai

27/Gouki Re-Match

28/Gouki Finishing Move

29/Gouki Suprex

30/Gouki Jet Ogre

31/Gouki The Great Ogre

32/Gouki Headbatt

33/Gouki Octostretch

Số lượng được sử dụng: 415 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.02%
Các archetype sử dụng hàng đầu

34/Gouki Riscorpio

35/Gouki Twistcobra

36/Gouki Thunder Ogre

37/Gouki The Master Ogre

Số lượng được sử dụng: 413 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 92.73%
Các archetype sử dụng hàng đầu

38/Knightmare Corruptor Iblee

Số lượng được sử dụng: 413 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 55.57%
Các archetype sử dụng hàng đầu

39/Needle Ceiling

Số lượng được sử dụng: 405 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 73.21%

40/Lady Debug

41/Decode Talker

42/Number 68: Sanaphond the Sky Prison

43/Security Dragon

44/Ice Dragon's Prison

45/Ningirsu the World Chalice Warrior

46/Cynet Mining

47/The Phantom Knights of Break Sword

Số lượng được sử dụng: 271 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.87%

48/Salamangreat Gazelle

49/Salamangreat Meer

50/Salamangreat Falco

51/Salamangreat Circle

52/Salamangreat Sanctuary

53/Salamangreat Balelynx

54/Salamangreat Fowl

55/Salamangreat Foxy

Số lượng được sử dụng: 262 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 72.9%
Các archetype sử dụng hàng đầu

56/Salamangreat Jack Jaguar

57/Monster Reborn

Số lượng được sử dụng: 246 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 94.08%

58/Duelittle Chimera

59/Compulsory Evacuation Device

60/Void Vanishment

61/Void Feast

62/Infernoid Devyaty

Số lượng được sử dụng: 244 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 95.36%
Các archetype sử dụng hàng đầu

63/Infernoid Harmadik

R Rarity
Infernoid Harmadik
R Rarity
Infernoid Harmadik
Infernoid Harmadik

Infernoid Harmadik

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Infernoid

 • ATK:
 • 1600

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Thứ hạng của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 monster on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


Số lượng được sử dụng: 244 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 94.28%
Các archetype sử dụng hàng đầu

64/Infernoid Decatron

65/Infernoid Patrulea

R Rarity
Infernoid Patrulea
R Rarity
Infernoid Patrulea
Infernoid Patrulea

Infernoid Patrulea

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Infernoid

 • ATK:
 • 1800

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Thứ hạng của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


Số lượng được sử dụng: 244 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 74.35%
Các archetype sử dụng hàng đầu

66/Infernoid Seitsemas

Số lượng được sử dụng: 243 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87%
Các archetype sử dụng hàng đầu

67/Crimson Blader

68/Void Seer

69/Number 47: Nightmare Shark

70/Steelswarm Roach

71/Brute Enforcer

72/Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier

Số lượng được sử dụng: 192 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 90.1%

73/Dante, Traveler of the Burning Abyss

Số lượng được sử dụng: 190 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 76.35%

74/Puzzlomino, the Drop-n-Deleter

Số lượng được sử dụng: 188 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.68%

75/D/D Savant Kepler

SR Rarity
D/D Savant Kepler
SR Rarity
D/D Savant Kepler
D/D Savant Kepler

D/D Savant Kepler

1

10

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Scale Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp độ lớn hơn hoặc bằng Thang điểm Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D"
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần mỗi lượt ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. ● Thêm 1 "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn.● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand.● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.
Số lượng được sử dụng: 172 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 100%
Các archetype sử dụng hàng đầu

76/D/D/D Doom King Armageddon

UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
D/D/D Doom King Armageddon

D/D/D Doom King Armageddon

8

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" mà bạn điều khiển; nó nhận được 800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt mà hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy không chọn vào lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


Số lượng được sử dụng: 172 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 100%
Các archetype sử dụng hàng đầu

77/D/D/D Flame High King Genghis

Số lượng được sử dụng: 172 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 99.31%
Các archetype sử dụng hàng đầu

78/Coach King Giantrainer

79/Dark Contract with the Gate

80/D/D Orthros

81/D/D Swirl Slime

82/D/D Savant Thomas

R Rarity
D/D Savant Thomas
R Rarity
D/D Savant Thomas
D/D Savant Thomas

D/D Savant Thomas

8

6

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 1800

 • DEF:
 • 2600

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "D/D" úp từ Extra Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần mỗi lượt.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum của mình; phá hủy lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "D/D/D" Cấp 8 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hóa và bất kỳ thiệt hại chiến đấu mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can add 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can target 1 "D/D" card in your Pendulum Zone; destroy that card, and if you do, Special Summon 1 Level 8 "D/D/D" monster from your Deck in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated, and any battle damage your opponent takes becomes halved. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn.
Số lượng được sử dụng: 172 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 96%
Các archetype sử dụng hàng đầu

83/D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok

SR Rarity
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
SR Rarity
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok

D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok

8

5

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt một "D/D" , ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" trong Mộ của mình; bất kỳ thiệt hại nào trong chiến đấu mà đối thủ của bạn phải chịu sẽ giảm đi một nửa trong phần còn lại của lượt này, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ nhận 1000 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D/D" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 "D/D" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you Special Summon a "D/D" monster(s), except during the Damage Step: You can target 1 "D/D" monster in your Graveyard; any battle damage your opponent takes becomes halved for the rest of this turn, also Special Summon that monster, and if you do, take 1000 damage. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "D/D/D" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. Once per turn: You can Tribute 1 other "D/D" monster, then target 1 monster your opponent controls; banish it.


Số lượng được sử dụng: 172 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 95.59%
Các archetype sử dụng hàng đầu

84/D/D/D Dragonbane King Beowulf

85/Dark Contract with the Swamp King

SR Rarity
Dark Contract with the Swamp King
SR Rarity
Dark Contract with the Swamp King