Speedroid Taketomborg
WIND 3
Speedroid Taketomborg
Cỗ máy tốc độ chong chóng máy
  • Archetype:
  • Roid

  • ATK:
  • 600

  • DEF:
  • 1200

  • Lượt xem:
  • 1594
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú GIÓ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Speedroid" Tuner từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Speedroid Taketomborg(s)" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a WIND monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can Tribute this card; Special Summon 1 "Speedroid" Tuner monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WIND monsters. You can only Special Summon "Speedroid Taketomborg(s)" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://yugioh.com.vn/
Top