Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
Spell Normal
Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
Ngọc mang tội làm phản - Mắt rắn
  • Lượt xem:
  • 974
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; đặt nó ngửa lên trong Vùng Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một Phép Liên tục. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 face-up monster on the field; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only activate 1 "Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://yugioh.com.vn/
Top