Salamangreat Meer
FIRE 2
Salamangreat Meer
Thú lửa chuyển sinh cầy
  • Archetype:
  • Salamangreat

  • ATK:
  • 800

  • DEF:
  • 600

  • Lượt xem:
  • 1371
Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm lên tay của bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó cho lần rút bình thường của bạn: Bạn có thể để lộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu bạn có lá bài này: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Meer" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added to your hand, except by drawing it for your normal draw: You can reveal this card; Special Summon it from your hand. If this card is in your hand: You can discard 1 other "Salamangreat" card; Special Summon this card from your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Meer" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://yugioh.com.vn/
Top