Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
  • Archetype:
  • "C"

  • ATK:
  • 500

  • DEF:
  • 200

  • Lượt xem:
  • 8236
Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
https://yugioh.com.vn/
Top