Droll & Lock Bird
WIND 1
Droll & Lock Bird
Chim chọc và khoá
  • ATK:
  • 0

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 3973
Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.Hiệu ứng gốc (EN):

If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
https://yugioh.com.vn/
Top