Decode Talker Heatsoul
FIRE
Decode Talker Heatsoul
Người xử mã Heatsoul
  • Archetype:
  • Code Talker

  • ATK:
  • 2300

  • LINK-3
  • Lượt xem:
  • 2725

Mũi tên Link:

Trên

Dưới-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2+ quái thú Cyberse với các thuộc tính khác nhau
Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả 1000 LP; rút 1 lá bài, sau đó nếu LP của bạn thấp hơn 2000, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Decode Talker Heatsoul". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Decode Talker Heatsoul" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Cyberse monsters with different Attributes Gains 500 ATK for each monster it points to. (Quick Effect): You can pay 1000 LP; draw 1 card, then if your LP are 2000 or less, you can banish this card from the field, and if you do, Special Summon 1 Link-3 or lower Cyberse monster from your Extra Deck, except "Decode Talker Heatsoul". You can only use this effect of "Decode Talker Heatsoul" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://yugioh.com.vn/
Top